Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2024, Piątek, 19:22


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXVII/391/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXVII/391/04
Uchwała Nr XXVII/391/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 20 lipca 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 124, ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) oraz zgodnie z:
1)  decyzją Nr 39 z dnia 28.06.2004r. Wojewody Podkarpackiego,
2)  informacją dot. opłaty eksploatacyjnej za II kwartał 2004r. z dnia 1.07.2004 roku,
3)  porozumieniem P/04 z dnia 30.04.2004 z Wojewodą Podkarpackim,
4)  porozumieniem z dnia 30 czerwca 2004 r. z  Powiatem Stalowowolskim,
5)  porozumieniem DKOS-5/GP-512-25/04-33 z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15.VI.2004 roku.
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
 uchwala, co następuje:
 
§1.
1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych     o kwotę     103.930,- zł.
w następujących działach:
dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
   i od innych jednostek nie posiadających osobowości
   prawnej oraz wydatki związane z ich poborem     o kwotę      1.130,- zł.
rozdz. 75618 ? Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
  samorządu terytorialnego na podstawie ustaw       o kwotę  1.130,- zł.
 
§ 0460 ? Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   o kwotę   1.130,- zł.
 
 
dział 801? Oświata i wychowanie  o kwotę  5.000,- zł.
rozdz. 80195 ? Pozostała działalność    o kwotę   5.000,- zł.
§ 2020- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
   bieżące realizowane przez gminę na podstawie
  porozumień z  organami administracji rządowej    o kwotę    5.000,- zł.
 
 
dział 852 ? Pomoc społeczna                o kwotę    88.000,- zł.
rozdz. 85295 ? Pozostała działalność            o kwotę   88.000,- zł.
    § 2030 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  na realizację własnych zadań bieżących gmin       o kwotę    88.000,- zł.
 
 
dział 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         o kwotę  5.000,- zł.
rozdz. 85395 ? Pozostała działalność               o kwotę  5.000,- zł.
§2020 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania       
  bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej         o kwotę  5.000,- zł.
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            o kwotę  4.800,- zł.
    rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury    o kwotę  4.800,- zł.
   § 2710 ? Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między
   jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
   własnych zadań bieżących   o kwotę 4.800,- zł.
 
 
2. Zmniejsza się plan dochodów                 o kwotę      1.113.000,- zł.
w następujących działach:
 
w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     o kwotę  1.113.000,- zł.
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę  1.113.000,- zł.
§ 0960- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej     o kwotę  1.113.000,- zł.
 
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych         o kwotę     1.286.245,- zł.
w następujących działach:
dział 600 ? Transport i łączność    o kwotę   993.685,- zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne         o kwotę   993.685,- zł.
§ 6050    - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę   993.685,- zł.
na zadanie:
1)  ?Budowa ul. Podskarpowej?o kwotę  923.685,- zł.
2)  ?Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Sikorskiego
i ul. 1000-lecia na os. Piaski? o kwotę   70.000,- zł.
 
 
 
dział 801 ? Oświata i wychowanie                o kwotę   9.080,- zł.
rozdz. 80104 ? Przedszkola o kwotę   4.080,- zł.
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę   4.080,- zł.
z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Nr 4
 
rozdz. 80195 ? Pozostała działalność                  o kwotę 5.000,- zł.
    § 4240 ? Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   o kwotę      5.000,- zł.
z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy naukowych dla dzieci ze społeczności romskiej.
 
dział 851 ? Ochrona zdrowia   o kwotę    60.000,- zł
 
rozdz. 85111 ? Szpitale ogólne    o kwotę    60.000,- zł
§ 6300 ? Wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu
   terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
   inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         o kwotę   60.000,- zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lampy RTG do tomografu komputerowego w Powiatowym Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Stalowej Woli
 
dział 852 ? Pomoc społeczna    o kwotę   128.000,- zł.
rozdz. 85201 ? Placówki opiekuńczo-wychowawcze    o kwotę   40.000,- zł.
   § 2710 ? Wydatki na pomoc finansową udzielaną między
   jednostkami samorządu   terytorialnego na dofinansowanie
   własnych zadań bieżących   o kwotę     40.000,- zł.
 
z przeznaczeniem na pomoc dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w remoncie budynku przy
ul. Podleśnej, w którym mieści się Dom Dziecka.
 

rozdz. 85295 ? Pozostała działalność   o kwotę    88.000,- zł.

§ 3110 ? Świadczenia społeczne       o kwotę88.000,- zł.
z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach.
 
 
dział 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       o kwotę   90.680,- zł.
rozdz. 85311 ? Rehabilitacja zawodowa i społeczna
  osób niepełnosprawnych  o kwotę   85.680,- zł.
 
§ 2710 ? Wydatki na pomoc finansową udzielaną między
  jednostkami samorządu  terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących  o kwotę   85.680,- zł.
 
z przeznaczeniem na pomoc dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli do kosztów utrzymania dzieci ze Stalowej Woli w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Czarnieckiego 3
w Stalowej Woli
 
rozdz. 85395 ? Pozostała działalność               o kwotę 5.000,- zł.
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia   o kwotę      4.500,- zł.
    § 4220 ? Zakup środków żywnościowych   o kwotę     300,- zł.
    § 4230 ? Zakup leków i materiałów medycznych  o kwotę     150,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę  50,- zł.
z przeznaczeniem na ?Program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi?.
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             o kwotę 4.800,- zł.
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 4.800,- zł.
      § 4300 ? Zakup usług pozostałych              o kwotę      3.800,- zł.
na realizację dofinansowania imprez realizowanych przez MDK pn.:
1)  V Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych     - 1.000,- zł.
2)  Ogólnopolskich Dni Tolerancji         -    400,- zł.
3)  Udziału Chóru Kameralnego w Międzynarodowym Festiwalu
Muzycznym ?Eurotreff 2004?  w Wollenbutel- Niemcy     -   500,- zł.
4)  Stalowowolskiej Jesieni Teatralnej         -   500,- zł.
 
 
5)  Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych i Musztry Paradnej  -   400,- zł.
6)  Ogólnopolskiego Spotkania Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
?Lasowiaczek 2004?            - 1.000,- zł.
 
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia                o kwotę    800,- zł.
na dofinansowanie wystaw realizowanych przez Muzeum Regionalne pn.:
1)  Wystawy ?Rzeczpospolita w czasach Jana III Sobieskiego?- 500zł
2)  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ?Autoportret?-300zł
 
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia          o kwotę    200,- zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy przez Miejską Bibliotekę Publiczną pn.:
IX edycji konkursu Exlibris: ?Podróż po Europie?- 200,- zł
 
 
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę    2.295.315,- zł.
w następujących działach:
dział 750 ? Administracja publiczna o kwotę     20.000,- zł.
rozdz. 75022 ? Rada Miasta  o kwotę     20.000,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych              o kwotę     20.000,- zł.
 
 
w dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem     o kwotę     40.000,- zł.
rozdz. 75647 ? Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
    należności budżetowych                  o kwotę     40.000,- zł.
   
§ 4100 ? Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne           o kwotę     40.000,- zł.
 
dział 801 ? Oświata i wychowanie                o kwotę  2.950,- zł.
rozdz. 80104 ? Przedszkola o kwotę  2.950,- zł.
§ 4430 ? Różne opłaty i składki    o kwotę  1.950,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę  1.000,- zł.
w Przedszkolu Nr 4 w Stalowej Woli.
 
dział 851 ? Ochrona zdrowia o kwotę   85. 680,- zł.
rozdz. 85117 ? Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę    85.680,- zł.
§ 2820 ? Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
   lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
   stowarzyszeniom                       o kwotę    85.680,- zł.
 
dział 852 ? Pomoc społeczna    o kwotę    40.000,- zł.
rozdz. 85201 ? Placówki opiekuńczo-wychowawcze        o kwotę    40.000,- zł.
§ 4270 ? Zakup usług remontowych                 o kwotę    40.000,- zł.
przeznaczonych na remont budynku Domu Dziecka przy ul. Podleśnej w Stalowej Woli.
 
 
 
dział 900 ? Gospodarka komunalna                  o kwotę     1.113.000,- zł.
rozdz. 90095 ? Pozostała  działalność              o kwotę     1.113.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę     1.113.000,- zł.
poprzez wykreślenie planu zadań pn: ?Budowa drugiej niecki składowiska odpadów
komunalnych?  o kwotę 1.113.000 zł.
 
dział 926 ? Kultura fizyczna i sport          o kwotę   993.685,- zł.
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej o kwotę   993.685,- zł.
§ 6050 ? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          o kwotę   993.685,- zł.
w związku z przesunięciem rozpoczęcia zadania: ?Modernizacja pływalni przy MOSiRze? na 2005 rok.
 
 
5. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej         w kwocie  37.190,- zł.
poprzez zmniejszenie:
 
działu 758 ? Różne rozliczenia                 o kwotę    37.190,- zł.
 rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe o kwotę    37.190,- zł.
§ 4810 ? Rezerwy        ­­­­­o kwotę    37.190,- zł.
 
 
poprzez zwiększenie:
 
działu 600 ? Transport i łączność   o kwotę     25.000,- zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne         o kwotę     25.000,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    25.000,- zł.
z przeznaczeniem na nowe zadanie pod nazwą:
?Opracowanie koncepcji budowy wiaduktu łączącego ul. Przemysłową z ul. Okulickiego?
w kwocie 25.000,- zł.
 
 
dział 801 ? Oświata i wychowanie            o kwotę      2.190,- zł.
rozdz. 80104 ? Przedszkola  o kwotę 2.190,- zł.
§  6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.190,- zł.
 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zmywarki dla Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli.
 
dział 851 ? Ochrona zdrowia   o kwotę   10.000,- zł.
rozdz. 85111 ? Szpitale ogólne             o kwotę   10.000,- zł.
 
§ 6300 ? Wydatki na pomoc finansową udzielną między
   jednostkami samorządu terytorialnego
   na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
   i zakupów inwestycyjnych                  o kwotę   10.000,- zł.
 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lampy RTG do tomografu komputerowego w Powiatowym Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Stalowej Woli
 
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 16:17:06
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 16:17:06

Rejestr zmian

Oglądano 1091 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl