Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2024, Piątek, 02:12


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXX/439/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXX/439/04
Uchwała Nr XXX/439/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 października 2004r.
 
 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203),
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ilekroć w niniejszej uchwale mówi się o:
 
  1. Ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003r. poz. 873,  z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203)
  2. podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego ? należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 Ustawy.
§ 2
 
Uchwala się ?Program współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005?.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2004r., po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały nr XXX/439/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2004r.
 
 
Cele programu, podmiot i przedmiot współpracy
 
1.    Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok zwanego dalej Programem Współpracy jest:
 
a.    umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b.    stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Stalowej Woli,
c. budowanie tkanki społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
d.    prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
e. uzupełnienie działań miasta w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
f.   zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
 
2.    Program współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Stalowej Woli lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę) podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
3.    Przedmiotem współpracy władz Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
 
a.    realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
b.    podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców miasta,
c. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
d.    określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
e. konsultowanie aktów prawa lokalnego.
 
 
Formy współpracy
 
1.    Miasto Stalowa Wola realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
 
a.    zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie,
b.    współdziałania w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
c. udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,
d.    użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e. doradztwo dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
 
Zlecanie realizacji zadań publicznych
 
1.    Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w Ustawie lub odrębnych przepisach.
 
2.    Dotacje, o których mowa w Ustawie, nie mogą być udzielone na:
 
a.    dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b.    pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
c. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d.    działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f.   działalność polityczną i religijną.
 
3.    Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Prezydent Miasta opublikuje informację o nim w:
 
a.    dzienniku o zasięgu lokalnym,
b.    Biuletynie Informacji Publicznej,
c. lokalu Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1,
d.    umieści ją na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta,
e. poda do wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego (www.stalowawola.pl). 
 
4.    W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego.
 
5.    Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych wydziałach Urzędu Miasta oraz gminnych jednostkach organizacyjnych podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia.
 
6.    Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa powyżej, Prezydent Miasta zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby przedstawicieli Miasta Stalowa Wola oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
7.    Skład Komisji Oceniającej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Prezydent Miasta Stalowej Woli. Wybranymi członkami Komisji Oceniającej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uczestniczącymi w otwartym konkursie.
 
8.    Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje, i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany w dzienniku o zasięgu lokalnym, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych.
 
9.    Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2005 roku, zadań i kwot przyznanych dotacji na te zadania będzie opublikowany w załączniku do sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta.
 
10.   Realizując zlecane przez Miasto Stalowa Wola zadania publiczne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:
 
a.    pisemnego informowania z 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego wydziału merytorycznego Urzędu Miasta lub gminnej jednostki organizacyjnej, wyznaczonych do kontroli merytorycznej i finansowej o organizacji imprez odbywających się w ramach zadania,
b.    informowania o wydanych w ramach zadania publikacjach i materiałach informacyjnych na temat pomiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, poprzez media, jak również ? stosownie do charakteru zadania ? poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji z budżetu miasta Stalowej Woli.
 
11.   W imieniu Prezydenta Miasta Stalowej Woli kontrolę merytoryczna i finansową nad realizacją zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawują odpowiednie, wyznaczone zarządzeniem, o którym mowa w ust. 5, wydziały Urzędu Miasta oraz gminne jednostki organizacyjne poprzez:
 
a.    wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
b.    egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w Ustawie, umowach i Programie współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok,      
c. analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań,
d.    egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
 
12.   W roku 2005 Miasto Stalowa Wola będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację między innymi następujących zadań:
 
a.    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b.    ochrony i promocji zdrowia,
c. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
d.    nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
e. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
f.   upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
g.    podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
h. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
i.    promocji miasta,
j.    krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
k.  ratownictwa i ochrony ludności,
l.    działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
m.  promocji i organizacji wolontariatu.
13.   Prezydent Miasta na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
 
Udział organizacji obywatelskich działaniach programowych samorządu
 
1.    Prezydent Miasta Stalowej Woli może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne (wspólne zespoły) z udziałem przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
2.    Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:
 
a.    diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
b.    tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
c. opiniowanie aktów prawa lokalnego
d.    wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
e. opiniowanie wniosków o dotacje na realizację zadań publicznych.
 
 
 
Lokale i budynki
 
1.    Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o uzyskanie na preferencyjnych zasadach użytkowania lokalu lub obiektu komunalnego na potrzeby prowadzonej działalności.
 
2.    Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ubiegające się o przydział lokalu, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
 
a.    raportu z działalności w roku poprzednim ( nie dotyczy podmiotów nowo powstałych),
b.    sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy podmiotów nowo powstałych),
c. wniosku z opisem programów które będą realizowane w lokalu,
d.    dokumentów określających osobowość prawną wnioskodawcy.
 
3.    W ramach wniosku podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu. Możliwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji.
 
4.    Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji miasta, przeznaczonych na taką działalność, Prezydent Miasta w formie zarządzenia podejmuje decyzję o wynajęciu względnie użyczeniu lokalu lub obiektu, a także warunkach, na jakich zostanie zawarta umowa.
 
5.    Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które użytkują lokal lub budynek na preferencyjnych zasadach, zobowiązane są do składania w terminie do 31 marca każdego roku rocznych sprawozdań merytorycznych ze sposobu jego wykorzystywania w roku poprzednim.
 
W przypadku podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego uzyskujących wieloletnie dotacje na realizację zadań w danym lokalu lub budynku, wymóg określony w ust. 3 uważa się za spełniony w momencie złożenia przez organizację sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania.  
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 11:59:36
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 11:59:36

Rejestr zmian

Oglądano 1185 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl