Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 08:09


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXXIV/483/05
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXXIV/483/05

UCHWAŁA NR XXXIV/483/05

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 21 stycznia 2005r.


w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001r nr. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 w związku z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r poz. 717 z późniejszymi zmianami)


Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala co następuje:


§1.

   1. W celu określenia polityki przestrzennej uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola, zwane dalej Studium, którego ustalenia zawarte są w następujących załącznikach do niniejszej uchwały:

 

 •   Załącznik 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola ? Ustalenia Studium
 •   Załączniki graficzne ? na mapach 1:10 000
  • - 1A Ustalenia dotyczące struktury przestrzennej,
 •   Załączniki graficzne ? na mapach 1:25 000
  •   1B Ustalenia dotyczące transportu,
  •   1C Infrastruktura techniczna,
  •   1D Główne instrumenty realizacji polityki przestrzennej
 • (inwestycje publiczne i plany miejscowe).


§2.

Akcentując główny cel rozwoju gminy ? zgodnie z uchwałą Nr XXVII/385/04 Rady Miejskiej
w Stalowej Woli z dnia 20 lipca 2004r w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego miasta Stalowa Wola ? ustala się cele strategiczne wymienione w Załączniku nr 1, których realizacja prowadzi do osiągnięcia powyższych zamierzeń.


§3.

Przyjmuje się politykę rozwoju przestrzennego określoną w Studium dla osiągnięcia celów rozwoju gminy.

Ustala się wynikające z polityki rozwoju przestrzennego główne kierunki działań, podejmowane przez władze samorządowe w ramach posiadanych uprawnień i środków, a w szczególności:

 

 •   osłabienie uwarunkowań negatywnych,
     
 •   stworzenie warunków dla wielokierunkowego rozwoju,
     
 •   usprawnienie funkcjonowania i zwiększenie efektywności obecnego zagospodarowania gminy,
   
 •   poprawienie standardów jakości życia mieszkańców,
     
 •   poprawienie funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz odpowiednie kształtowanie przestrzeni publicznych,
     
 •   chronienie wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.


Określone kierunki działań odnoszą się do następujących obszarów:

I ? obszar leśny przyrodniczo czynny ? obejmujący Puszczę Sandomierską (prawie 60% ogólnej powierzchni miasta) po jego zachodniej stronie. W obszarze tym zachowuje się istniejący teren leśny oraz istniejące elementy zainwestowania powierzchniowego i liniowego (wysypisko odpadów komunalnych z ustaloną rezerwą, obiekty nadleśnictwa wraz z zapleczem, sieci infrastruktury technicznej i drogi);

II ? obszar zainwestowania miejskiego ? silnie zróżnicowany pod względem charakteru użytkowania, przy wyraźnie wyodrębniających się koncentracjach:

   

 •   produkcyjno-komercyjnej (południowa i zachodnia część obszaru),
 •   zabudowy mieszkaniowo-usługowej (centralna część obszaru),
 •   mieszkalnictwa i usług o niskiej intensywności (na północ od centralnej części obszaru);

III ? obszar terenów otwartych - obejmujący tereny bezpośrednio związane z doliną Sanu - głównie kompleksy rolne, ale także część zabudowy jednorodzinnej osiedla Zasanie oraz zabudowę rolniczą niewielkich przysiółków przynależnych do Charzewic i Rozwadowa. Ponadto w obszarze tym znalazły się również tereny użytkowane rolniczo w południowej części miasta.


W realizacji polityki przestrzennej wskazuje się, określone na graficznym Załączniku 1D, inwestycje publiczne, uznane za jeden z najważniejszych instrumentów rozwoju gminy:

 •   budowę nowego Cmentarza Komunalnego (1).
 •   budowa wiaduktu łączącego ul. Przemysłową z ul. Okulickiego (2),
 •   rozbudowa Szpitala Powiatowego (3),
 •   budowa obiektu dla filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (4),
 •   budowa bezkolizyjnego węzła komunikacyjnego łączącego ul. Solidarności
    z ul. Energetyków (5),
     
 •   utworzenie Parku Innowacji i Przedsiębiorczości ?Techno-Park? (6),
     
 •   inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowane w ramach programu ISPA,
     
 •   budowa obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 77 (budowa trasy podskarpowej III etap),
     
 •   budowa drogi łączącej ul. Solidarności i Bojanowską z terenami poprzemysłowymi HSW,
     
 •   budowa ul. Granicznej,
 •   przebudowa drogi nr 871 na terenie miasta,
     
 •   budowa Trasy Zachodniej (ulica zbiorcza Piaski),
     
 •   budowa systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych.


§ 4.

   1.  Wyznacza się obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe:

 •   wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
 •   rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m?,
     
 •   obszary przestrzeni publicznej,
     
 •   wskazane w przepisach odrębnych.,
     
 •   ze względu na realizację zadań i inwestycji publicznych służących realizacji ponadlokalnych i lokalnych celów publicznych.

   2.  Położenie obszarów objętych obowiązkiem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa się na Załączniku graficznym 1 D.
   3.  Wyznacza się obszary wskazane do objęcia programami rewitalizacji wg uchwalonego planu rozwoju lokalnego.
   4.   Wyznacza się inne obszary problemowe w zależności od uwarunkowań
  i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.


§ 5.

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Stalowa Wola do wdrożenia i realizacji polityki przestrzennej określonej w Studium, w szczególności ustalonej w załącznikach do uchwały wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UWAGA !!! : Załączniki wymienione w § 1 są dostępne w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego UM Stalowa Wola


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-01 15:25:28
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-01 15:25:28

Rejestr zmian

Oglądano 1198 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl