Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-05-2024, Piątek, 00:44


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXXV/496/05
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXXV/496/05

Uchwała Nr XXXV/496/05

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 25 luty 2005r.


w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiacymi własność Miasta Stalowa Wola

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 )

Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co następuje:


§ 1

1. Ustala zasady gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Stalowa Wola.

 2. Za lokal użytkowy uważa się lokal wynajmowany na cele inne niż mieszkalne.


§ 2

1. Lokale użytkowe mogą być przeznaczone do sprzedaży, oddawane w najem lub w użyczenie.

 2. Decyzję o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży, o oddaniu go w najem lub w użyczenie podejmuje każdorazowo Prezydent Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta, Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska.


§ 3

   1. Ustala się następujące tryby najmu lokali użytkowych:

  1)  przetarg nieograniczony,

   2) przetarg ograniczony

  3) bezprzetargowy tryb najmu

2. Podstawowym trybem wynajmu lokali użytkowych jest przetarg nieograniczony.

3. Przetarg ograniczony odbywa się na konkretną branżę działalności ( przetarg celowy), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta,Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarki Komunalnej,Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska .

4.  W trybie bezprzetargowym wynajmowane są lokale użytkowe po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta, Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarki Komunalnej Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska:

    1) na nie związaną z działalnością zarobkową działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną,

    2) organizacjom społecznym na działalność statutową, partiom politycznym, posłom i senatorom na siedziby biur poselskich lub senatorskich,

    3) osobom przejmującym udzielanie całości lub części świadczeń zdrowotnych udzielanych w danym lokalu przez zlikwidowany (przekształcony) niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,

    4) najemcom dotychczasowym, z którymi obowiązująca umowa najmu została rozwiązana a najemca ten nie opuścił jeszcze lokalu,

    5) osobom, które przejmą dług dotychczasowego najemcy wobec wynajmującego z tytułu należności czynszowych i opłat ciążących na nim jako właścicielu / PEC, podatki itp./ oraz wykonają na koszt własny remont lokalu.


§ 4

Dopuszcza się możliwość podnajmu części lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta, za uprzednią pisemną zgodą Prezydenta Miasta.


§ 5

1. Ustala się nastepujący tryb sprzedaży lokali użytkowych:

  1) przetargowy,

  2) bezprzetargowy.

   2.Sprzedaż wolnego lokalu użytkowego odbywa się w drodze przetargu organizowanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

§ 6

Ustalenie ceny lokalu użytkowego, który zostaje przeznaczony do sprzedaży, następuje w oparciu o przepisy ustawy o gospodarcze nieruchomościami.


§ 7

Nie prowadzi się sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach:

    a) które nie mają uregulowanego stanu prawnego,

    b) przeznaczonych do rozbiórki,

    c) w których przewidziana jest zmiana przeznaczenia,

    d) położonych w piwnicach i na strychach budynków mieszkalnych oraz lokale położone w budynkach komunalnych użyteczności publicznej i obiektach administracyjnych,

    e)  zlokalizowanych na terenach, dla których plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego zastrzega inne przeznaczenie.


§ 8

   1.Najemca lokalu użytkowego, z którym został nawiązany stosunek najmu na czas nieokreślony, ma pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu na własność w trybie bezprzetargowym, jeżeli:

    a) prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową przez okres co najmniej 5 lat,

    b) nie zalega z zapłatą czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

   2. Najemca, o którym mowa w ust. 1, korzysta z prawa pierwszeństwa w nabyciu lokalu, jeżeli oba warunki określone w ust. 1 pkt a i b są spełnione jednocześnie, złoży wniosek o wykup najmowanego lokalu i oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola.

   3. Cena, o której mowa w ust. 2, nie może być niższa niż wartość wynikająca z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego oraz zostanie powiększona o koszty wyceny, o których mowa w § 9 ust. 2.

   4.  Lokal, którego najemca nie spełni warunków określonych w ust 1 i 2 będzie użytkowany na dotychczasowych zasadach.

§ 9

   1. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości i uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz umowy notarialnej ponosi sprzedający, z wyjątkiem ust. 2.

   2. W przypadku wpłynięcia wniosku najemcy o wykup lokalu użytkowego, Prezydent Miasta podejmie niezbędne działania zmierzające do wyodrębnienia lokalu w sposób umożliwiający jego sprzedaż. Koszty o których mowa w ust. 1 ponosi nabywca.


§ 10

   1. Lokale użytkowe oddawane są w użyczenie podmiotom na działalność statutową, w celu nie osiągania zysku, po uzystaniu opinii Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta, Komisji Budżetu i Finansów i Komsji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska.

   2. Podmioty, którym użyczono lokal użytkowy są obowiązane do ponoszenia wszelkich świadczeń publiczno-prawnych zwiazanych z objęciem w posiadanie przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-01 13:02:25
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-01 13:02:25

Rejestr zmian

Oglądano 1171 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl