Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2024, Piątek, 03:21


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXX/433/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXX/433/04
Uchwała Nr XXX/433/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 października 2004 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
 
 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 124, ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) oraz zgodnie z:
1) wnioskami o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 25 lutego 2004 r. za rok 2003 i z dnia 9 sierpnia 2004 roku za rok 2004.
2)  Aneksem Nr 1 do umowy nr 3/rp/2004 z dnia 14.04.2004 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Starostą Powiatu Stalowowolskiego
3)  Informacją dot. opłaty eksploatacyjną za wydobytą kopalinę za III kwartał 2004 r.
4)  Umową Nr 158/CPF/MoU/04 z dnia 30 września 2004 roku z Fundacją Fundusz Współpracy
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Zwiększa się dochody budżetowe      o kwotę  509.991;- zł
 
w następujących działach:

Dział 710 ? Działalność usługowa   o kwotę  43.670,- zł

rozdz. 71095 ? Pozostała działalność              o kwotę  43.670,- zł
§ 2702 ? Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
   powiatów, samorządów województw, pozyskanych
   z innych źródeł                     o kwotę  43.670 ,- zł
 

 Dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych  jednostek nie posiadających osobowości
  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    o kwotę 459.800,- zł
 
 rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego
   podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku
   od spadków i darowizn oraz podatków
    i opłat lokalnycho kwotę  329.712,- zł
 
 
§ 2440 ? Dotacje otrzymane z funduszy celowych
   na realizację zadań bieżących jednostek o kwotę  329.712,- zł
 
 
rozdz. 75618 ? Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
     na podstawie ustaw              o kwotę  130.088,- zł
 
§ 0480 ? Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   o kwotę  128.688,- zł
§ 0460 ? Wpływy z opłaty eksploatacyjnej    o kwotę 1.400,- zł
 

Dział 801 ? Oświata i wychowanie                o kwotę    2.641,- zł

rozdz.80110 ? Gimnazja   o kwotę 2.641,- zł
§ 0690 ? Wpływy z różnych opłat                 o kwotę 2.641,- zł
 
Dział 852 ? Pomoc społeczna                    o kwotę    3.880,- zł
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.880,- zł
§ 0970 ? Wpływy z różnych dochodów                o kwotę 3.880,- zł
 
 
2.  Zwiększa się wydatki budżetowe      o kwotę  637.414,- zł 
 
w następujących działach:
 
Dział 600 ? Transport i łączność o kwotę 299.412,- zł
rozdz.. 60016 ? Drogi publiczne gminne        o kwotę  299.412,- zł
na zadania pn:
1. ?Budowa ul. Podskarpowej?  - 281.112,- zł
2.?Przebudowa ul. Kwiatkowskiego? ?  18.300,- zł
      z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem
  aplikacyjnym  o dofinansowanie zadania ze środków EFRR.
   

Dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa   o kwotę   30.000,- zł

rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami   o kwotę  30.000,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych             o kwotę   30.000,- zł
 
Dział 710 ? Działalność usługowa                o kwotę  43.670,- zł
Rozdz. 71095 ? Pozostała działalność             o kwotę  43.670,- zł
§ 4302 ? Zakup usług pozostałych                  o kwotę  43.670,- zł
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
   pod nazwą ? Tygrysy Przedsiębiorczości? ?  programu edukacyjnego dotyczącego   
  wykorzystania funduszy strukturalnych dla firm oraz norm funkcjonowania 
  przedsiębiorstw w zjednoczonej Europie.
 

Dział 801 ? Oświata i wychowanie                 o kwotę 108.464,- zł

rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe           o kwotę   45.823,- zł
§ 3240 ? Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  o kwotę   24.195,- zł
z przeznaczeniem dla:
1)  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 ? 15.195,- zł.
2)  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 ?   9.000,- zł.
 
§ 4010 ? Wynagrodzenie osobowe pracowników           o kwotę    1.351,- zł
        z przeznaczeniem dla :
1.  Publicznej szkoły Podstawowej Nr 4   ? 785,- zł
2.  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 ? 566,- zł
 
 
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne         o kwotę   243,- zł
   z przeznaczeniem dla:
1.Publicznej szkoły Podstawowej Nr 4   ? 141,- zł
2.Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 ? 102,- zł
 
§ 4120 ? Składki na fundusz pracy   o kwotę 34,- zł
        z przeznaczeniem dla:
1.Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4   ?    20,- zł
2.Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 ?   14,- zł
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę  20.000,- zł
   z przeznaczeniem na modernizację węzła c.o.
   w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli.
 
Rozdz. 80104 ? Przedszkola                 o kwotę    2.641,- zł
§ 4270 ? Zakup usług remontowych  o kwotę    2.641,- zł
  z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu
   w Przedszkolu Nr 18 w Stalowej Woli.
 

Rozdz. 80110 ? Gimnazja   o kwotę   60.000,- zł

§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę   60.000,- zł
        z przeznaczeniem na modernizacje węzła c.o.
    w Gimnazjum Nr 4 w Stalowej Woli. ( Z.S.O. Nr 2 ).
 
Dział 851 ? Ochrona zdrowia  o kwotę 128.688,- zł
Rozdz. 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi          o kwotę 128.688,- zł
 
§  4010 ? Wynagrodzenie osobowe pracowników  o kwotę 8.321,- zł
§  4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne             o kwotę 1.475,- zł
§  4020 ? Składki na fundusz pracy       o kwotę    204,- zł
§  4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia      o kwotę   25.027,- zł
§  4270 -  Zakup usług remontowych                    o kwotę 7.600,- zł
§  4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę   85.861,- zł
§  4410 -  Delegacje służbowe krajowe      o kwotę    200,- zł
z przeznaczeniem na zwiększenie środków na Gminny Program
 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Dział 852 ? Pomoc społeczna               o kwotę    7.180,- zł
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej    o kwotę 3.880,- zł
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę 3.296,- zł
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne     o kwotę    584,- zł
    z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
    osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w MOPS- ie w Stalowej Woli
 
 
rozdz. 85295 ? Pozostała działalność            o kwotę    3.300,- zł
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia   o kwotę    3.300,- zł
   z przeznaczeniem n. zakup wyposażenia wnętrz
   warsztatów przy MOPS-ie w Stalowej Woli
 
 
 
 
Dział 926 ? Kultura fizyczna i sport              o kwotę  20.000,- zł
rozdz. 92601 ? Obiekty sportowe      o kwotę   10.000,- zł
§ 6130 ? Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek    o kwotę   10.000,- zł 
    z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy
budynku socjalnego dla MKL ? Sparta? w Stalowej Woli.
 
Rozdz. 92695 ? Pozostała działalność                 o kwotę   10.000,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych             o kwotę   10.000,- zł 
    z przeznaczeniem na organizację imprez
    sportowych na terenie miasta.
 
 
 
3. Zmniejsza się wydatki  budżetowe            o kwotę 127.423,- zł
 
w następujących działach:
 
Dział   801 ? świata i wychowanie o kwotę  80.000,- zł
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe            o kwotę   20.000,- zł
§ 4270 ? Zakup usług remontowych                 o kwotę   20.000,- zł
       na remoncie węzła c.o. w Publicznej
   Szkole Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli.
rozdz. 80110 ? Gimnazja   o kwotę   60.000,- zł
§ 4270 ? Zakup usług remontowych               o kwotę   60.000,- zł
       na remoncie węzła c.o. w Gimnazjum Nr 4
  w Stalowej Woli.
 
Dział 852 ? Pomoc społeczna    o kwotę    3.300,- zł
rozdz. 85295 ? Pozostała działalność                 o kwotę 3.300,- zł
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.300,- zł
        z modernizacji obiektu WTZ przy MOPS-ie w stalowej Woli.
 
Dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza           o kwotę  25.823,- zł
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne                  o kwotę   25.823,- zł
§ 4010 ? Wynagrodzenie osobowe pracowników  o kwotę   20.232,- zł
 w:
1)  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2  - 15.314,- zł
2)  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4  -   4.352,- zł
3)  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 - 566,- zł
 
§ 4040 ? Dodatkowe wynagrodzenia roczne          o kwotę    3.344,- zł
    w:
1)  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 ? 3.216,- zł
2)  Gimnazjum Nr 1            -    128,- zł
 
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne             o kwotę    243,- zł
    w:
1)  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4   -  141,- zł
2)  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 ? 102,- zł
 
 
 
 
§ 4120 ? Składki na fundusz pracy                o kwotę    932,- zł
    w:
    1)   Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2  - 4,- zł
    2)   Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4  -   20,- zł
3)  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 -   14,- zł
4)  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  - 688,- zł
5)  Gimnazjum Nr 1          -  206,- zł
 
§ 4440 ? Odpisy na ZFŚS             o kwotę 1.072,- zł
   w:
    1) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9  -  399,- zł
    2) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11    -  283,- zł
    3) Gimnazjum Nr 3        -  390,- zł
 
Dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     o kwotę  18.300,- zł
Rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód           o kwotę   12.525,- zł
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę   12.525,- zł
      z zadania pn: ? Kanalizacja sanitarna osiedla Chyły?
 
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność                o kwotę 5.775,- zł
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę 5.775,- zł
       z zadania pn: ? PT budynku administracyjnego?
 
 
 
4.W uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XX/287/04 z dnia 20.II.2004 roku w  
    sprawie budżetu miasta n. 2004 rok, załącznik Nr 13 pn:? Dochody i wydatki na
    realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
    Problemów Alkoholowych n. 2004 rok ? otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
    Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .
 
§ 3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 13:58:30
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 13:58:30

Rejestr zmian

Oglądano 973 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl