Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 07:40


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXIX/417/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXIX/417/04

Uchwała Nr XXIX/417/04

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 30 września 2004 roku

 
w sprawie zmian  budżecie miasta na 2004 roku
 
 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806,   z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102   poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ) oraz art. 124,ust 1 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr 45  poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 roku, Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890,  Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264)  oraz zgodnie z pismem z dnia 27.VII.2004 r. ze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
 
 

Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych  o kwotę 162.738,- zł.
 poprzez zwiększenie   o kwotę 1.304.637,- zł,
w następujących działach:
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowao kwotę  750.000,- zł,
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  o kwotę  750.000,- zł,
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa  własności nieruchomościo kwotę  750.000,- zł,
dział 710 - Działalność usługowao kwotę  6.000,- zł,
rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego  o kwotę  6.000,- zł,
§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności  urzędowe  o kwotę  6.000,- zł,
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę  53.522,- zł,
rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
    podstawie ustawo kwotę  3.522,- zł,
§ 0130 - Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej   o kwotę  3.522,- zł,
rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących
    dochód budżetu państwa   o kwotę  50.000,- zł,
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych   o kwotę  50.000,- zł,
dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę  17.350,- zł,
rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe   o kwotę  17.350,- zł,
§ 0740 - Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych  o kwotę  9.350,- zł,
§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę  8.000,- zł,
dział 801 - Oświata i wychowanieo kwotę  2.942,- zł,
rozdz. 80101 - Szkoły podstawoweo kwotę  600,- zł,
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
    samorządu terytorialnego lub jednostek  zaliczanych do sektora finansów publicznych
    oraz innych umów o podobnym charakterze  o kwotę  600,- zł,
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę  42,- zł,
§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
    majątkowych  o kwotę  42,- zł,
w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli.
rozdz. 80110 - Gimnazja  o kwotę  2.300,- zł,
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
    samorządu terytorialnego lub jednostek  zaliczanych do sektora finansów publicznych
    oraz innych umów o podobnym charakterze  o kwotę  2.300,- zł,
w następujących jednostkach:
- Gimnazjum Nr 1 -    150,- zł,
- Gimnazjum Nr 2 - 1.890,- zł,
- Gimnazjum Nr 3 -    100,- zł,
- Gimnazjum Nr 6 -    160,- zł,
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę  12.085,- zł,
rozdz. 85305 - Żłobki  o kwotę  12.085,- zł,
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
   terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
   charakterze  o kwotę  11.000,- zł,
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodówo kwotę  1.085,- zł,
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  462.738,- zł,
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę  462.738,- zł,
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
   inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznycho kwotę  462.738,- zł,

poprzez zmniejszenia  o kwotę  1.141.899,- zł,
w następujących działach:
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i  od innych jednostek nie posiadających osobowości
    prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę  841.899,- zł,
rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
    podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnycho kwotę  841.899,- zł,
§ 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę  766.899,- zł,
§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej    o kwotę  75.000,- zł,

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  300.000,- zł,
 
rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę  300.000,- zł,
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na  finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
    inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznycho kwotę  300.000,- zł,
 
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych    o kwotę  162.738,- zł.
 poprzez zwiększenia   o kwotę  1.811.429,- zł,
w następujących działach:
dział 600 - Transport i łączność o kwotę  639.000,- zł,
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminneo kwotę  639.000,- zł,
§ 4270 - Zakup usług remontowycho kwotę  49.000,- zł;
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę  590.000,- zł,
na zadaniu pn: "Budowa ul. Podskarpowej"    o kwotę  590.000,- zł,
dział 801 - Oświata i wychowanieo kwotę  136.691,- zł,
rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę   136.691- zł,
§ 4270 - Zakup usług remontowycho kwotę  136.691,- zł,
z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 18 na dofinansowanie remontu budynku likwidowanego żłobka do potrzeb przenoszonego przedszkola.
Dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 537.000,- zł;
rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjneo kwotę 537.000,- zł;
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 537.000,- zł;
z przeznaczeniem na zadanie pn: "Modernizacja pomieszczeń działu fizykoterapii w SP ZOZ w Stalowej Woli".
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  498.738,- zł,
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę  462.738,- zł,
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę  462.738,- zł,
na zadanie pn: " Kanalizacja Sanitarna os. Charzewice"  o kwotę  462.738,- zł,
rozdz. 90095 - Pozostała działalnośćo kwotę  36.000,- zł;
§ 4300 - Zakup usług pozostałycho kwotę  36.000,- zł;
z przeznaczeniem na sporządzenie programu transportu publicznego, koniecznego w przypadku ubiegania się Miasta o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów dotyczących budowy, rozbudowy lub odnowienia systemu transportu publicznego. Posiadanie aktualnego, zintegrowanego planu transportu publicznego stanowi wymóg formalny aplikacji o środki z UE.
 
poprzez zmniejszenia  o kwotę  1.648.691,- zł;
w następujących działach:
dział 600 - Transport i łącznośćo kwotę  675.000,- zł,
rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy   o kwotę  675.000,- zł,
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych  o kwotę  675.000,- zł,
dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 537.000,- zł;
rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjneo kwotę 495.000,- zł;
§ 4270 - Zakup usług remontowycho kwotę 495.000,- zł;
rozdz. 85195 - Pozostała działalność    o kwotę 42.000,- zł;
§ 4300 - Zakup usług pozostałych    o kwotę 42.000,- zł;

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę  125.216,- zł,
rozdz. 85305 - Żłobki   o kwotę  125.216,- zł,
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do  wynagrodzeń  o kwotę  1.500,- zł,
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   o kwotę  68.187,- zł,
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczneo kwotę  3.028,- zł,
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   o kwotę  19.858,- zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracyo kwotę  2.743,- zł,
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażeniao kwotę  3.000,- zł,
§ 4270 - Zakup usług remontowycho kwotę  19.000,- zł,
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnycho kwotę  1.000,- zł,
§ 4300 - Zakup usług pozostałycho kwotę  2.000,- zł,
§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę  900,- zł,
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  o kwotę  4.000,- zł,
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  311.475,- zł,
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę  11.475,- zł;
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę  11.475,- zł;
na zadaniu pn: "Kanalizacja sanitarna osiedla Chyły".
rozdz. 90095 - Pozostała działalnośćo kwotę  300.000,- zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę  300.000,- zł,
na zadaniu pn: "Budowa II niecki składowiska odpadów komunalnych".
 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
  
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 15:00:51
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 15:00:51

Rejestr zmian

Oglądano 1168 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl