Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 16:53


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXXIV/485/05
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXXIV/485/05

Uchwała Nr XXXIV/485/05

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 21 stycznia 2005r.


w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Stalowej Woli postanawia, co następuje:


§ 1

   1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XXXV/690/01 z dnia 28 grudnia 2001r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 6 z dnia 11.02.2002r. poz. 74.

   2.  Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:2 000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązujący w zakresie określonym legendą.


§ 2

Przedmiot planu

Przedmiotem niniejszej zmiany planu jest zmiana przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu dla obszaru określonego w dotychczasowym planie symbolem A oraz zmiana zapisów planu dla terenów oznaczonych symbolami PU zawartych w tekście dotychczasowego planu w Rozdziale I § 4 ust.1 pkt a i b , w Rozdziale II § 6 i § 7.

§ 3

Zakres zmian w planie w uchwale Rady Miejskiej, o której mowa w §1

W uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XXXV/690/01 z dnia 28 grudnia 2001r. wprowadza się następujące zmiany:

   1. § 4 ust.1 (rozdział I) otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem ustaleń planu są tereny:

a/ przemysłu i usług oznaczone symbolem PU,

b/ przemysłu i usług oznaczone symbolem PU 6a,

c/ usług komercyjnych oznaczone symbolem UHG,

d/ zieleni, oznaczone symbolem Z,

e/ parkingów ogólnodostępnych oznaczonych symbolem KS,

f/ komunikacji kołowej oznaczone symbolami KZ, KL,

g/ komunikacji kolejowej oznaczone symbolem KK,

h/ urządzeń infrastruktury technicznej oznaczone symbolem IT.


   2. § 6 (rozdział II) otrzymuje brzmienie:


1.  Ustala się tereny przemysłu i usług oznaczone na rysunku planu symbolem PU.

    1.1   Na terenach przemysłu i usług, których mowa w punkcie 1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe:

    a)    przemysł:

   1.  przemysł motoryzacyjny,
   2.  przemysł maszyn ciężkich,
   3.  przemysł maszynowy i elektromaszynowy,
   4.  przemysł wykorzystujący zaawansowane technologie,
   5. przemysł komponentów dla budownictwa,
   6. produkcja oparta na wytwarzanych w Hucie Stalowa Wola materiałach i półfabrykatach,
   7. przemysł metali nieżelaznych,
   8. przetwórstwo złomu metali,
   9. przerób odpadów, unieszkodliwianie i składowanie odpadów,
  10. produkcja gazów technicznych,
  11.produkcja materiałów pomocniczych do Huty Stalowa Wola S.A.,
  12. produkcja materiałów dla budownictwa,
  13. przetwórstwo tworzyw sztucznych,
  14. produkcja wyrobów dla motoryzacji - kooperanci finalnych wyrobów,
  15. produkcja żywności,
  16.  produkcja części elektronicznych dla informatyki, telekomunikacji,
  17. produkcja odzieży.

b)  usługi:

1) usługi instalowania, napraw, konserwacji oraz remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy,

2) usługi w zakresie handlu i napraw pojazdów mechanicznych,

3) usługi transportowe, magazynowe oraz łączności,

4) usługi pośrednictwa finansowego oraz usługi związane z nieruchomościami,

5) usługi w zakresie administracji publicznej i obrony narodowej,

6) usługi w zakresie ochrony osób i mienia,

7) usługi w zakresie utrzymania porządku.

    1.2   Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się przeznaczenie terenu pod lokalizację Parku Innowacji Technologicznych, w tym m.in.

1) Centrum Innowacji i Transferu Technologii

    * placówki naukowe
    * jednostki badawczo-rozwojowe
    * instytucje wspierające innowacyjność i transfer technologii
    *usługi doradcze i organizacyjne w obszarze zaawansowanych technologii

2) Usługi komercyjne (handel, gastronomia, baza hotelowa) związane z obsługą Centrum

3) Administrację gospodarczą około biznesową i usługi obsługujące firmy produkcyjne w strefie.

   1.3  Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

   1. pojedynczych obiektów usług handlowych i gastronomicznych,
   2. terenów zieleni,
   3. urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
   4. dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych do obsługi obszaru.

1.4. Lokalizacje obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1.2 dopuszcza się na następujących warunkach:

  1) stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

2) nie przekroczą 40% powierzchni terenu.

2. Na terenach przemysłu i usług, o których mowa w punkcie 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

2.1. obsługa komunikacyjna terenów z ulic lokalnych oznaczonych na planie symbolem KL,

2.2  dopuszczalny jest podział terenu na działki budowlane, których wielkość, kształt, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w  urządzenia infrastruktury technicznej spełniają warunki zagospodarowania terenu wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego,

2.3    parkingi związane z usługami lokalizować na terenie działki przewidzianej dla danej usługi,

2.4. pokrycie potrzeb parkingowych w ramach wyznaczonego terenu w ilości nie mniejszej niż 20 miejsc postojowych na 100 osób zatrudnionych lub 20 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni użytkowej,

2.5. w ramach zagospodarowania działki zachować powierzchnię przyrodniczo czynną w ilości nie mniejszej niż 20% powierzchni działki,

2.6. otoczenie placów parkingowych i manewrowych należy obsadzić zielenią ( drzewa w szpalerach nie rzadziej niż co 10 m) , pomiędzy miejscami postojowymi należy równomiernie rozmieścić stanowiska  zieleni o wymiarach 2,4 m x 4,8 m dla drzew ? w ilości ok., 1 stanowisko zieleni na 40 miejsc postojowych ( nie dotyczy to placów manewrowych dla samochodów dostawczych),

2.7. obowiązuje wykonywanie ażurowych ogrodzeń terenu za wyjątkiem sytuacji uzasadnionych wymaganiami technologicznymi.

3. § 7 (rozdział II) otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się tereny przemysłu i usług oznaczone na rysunku planu symbolem  PU 6a

1.1. Na terenach przemysłu i usług, o których mowa w punkcie 1 ustala się jako preferowany rodzaj inwestycji :

    a)  przemysł :

   1. przemysł motoryzacyjny,
   2. przemysł maszyn ciężkich,
   3. przemysł maszynowy i elektromaszynowy,
   4. przemysł wykorzystujący zaawansowane technologie,
   5. przemysł komponentów dla budownictwa,
   6. produkcja oparta na wytwarzanych w Hucie Stalowa Wola materiałach i półfabrykatach,
   7. przemysł metali nieżelaznych,
   8. przetwórstwo złomu metali,
   9. przerób odpadów, unieszkodliwianie i składowanie odpadów,
  10. produkcja gazów technicznych,
  11. produkcja materiałów pomocniczych do Huty Stalowa Wola S.A.,
  12. produkcja materiałów dla budownictwa,
  13. przetwórstwo tworzyw sztucznych,
  14. produkcja wyrobów dla motoryzacji - kooperanci finalnych wyrobów,
  15. produkcja żywności,
  16.  produkcja części elektronicznych dla informatyki, telekomunikacji,
  17. produkcja odzieży.

   b)  usługi :

   1.usługi instalowania, napraw, konserwacji oraz remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy,
   2.usługi w zakresie handlu i napraw pojazdów mechanicznych,
   3. usługi transportowe, magazynowe oraz łączności,
   4. usługi pośrednictwa finansowego oraz usługi związane z nieruchomościami,
   5. usługi w zakresie administracji publicznej i obrony narodowej,
   6.usługi w zakresie ochrony osób i mienia,
   7. usługi w zakresie utrzymania porządku.

1.2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację :

   1.pojedynczych obiektów usług handlowych i gastronomicznych,
   2. terenów zieleni,
   3.urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
   4. dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych do obsługi obszaru.

    1.3  Lokalizacje obiektów i urządzeń , o których mowa w ust. 1.2 dopuszcza się na następujących warunkach:

   1.stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,
   2.nie przekroczą 40% powierzchni terenu.


   2. Na terenach przemysłu i usług, o których mowa w punkcie 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:


2.1. obsługa komunikacyjna terenów z ulic lokalnych oznaczonych na planie symbolem KL,

2.2 dopuszczalny jest podział terenu na działki budowlane, których wielkość , kształt, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają warunki zagospodarowania terenu wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego,

2.3  parkingi związane z usługami lokalizować na terenie działki przewidzianej dla danej usługi,

2.4  pokrycie potrzeb parkingowych w ramach wyznaczonego terenu w ilości nie mniejszej niż 20 miejsc postojowych na 100 osób zatrudnionych lub 20 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni użytkowej,

2.5  w ramach zagospodarowania działki zachować powierzchnię przyrodniczo czynną w ilości nie mniejszej niż 20% powierzchni działki,

2.6  otoczenie placów parkingowych i manewrowych należy obsadzić zielenią ( drzewa w szpalerach nie rzadziej niż co 10 m) , pomiędzy miejscami postojowymi należy równomiernie rozmieścić stanowiska zieleni o wymiarach 2,4 m x 4,8 m dla drzew ? w ilości ok., 1 stanowisko zieleni na 40 miejsc postojowych ( nie dotyczy to placów manewrowych dla samochodów dostawczych),

2.7  obowiązuje wykonywanie ażurowych ogrodzeń terenu za wyjątkiem sytuacji uzasadnionych wymaganiami technologicznymi.

2.8  Od strony wschodniej obszaru PU6a należy starannie opracować elewacje zabudowy produkcyjnej, aby stworzyły atrakcyjny wizerunek terenów przemysłowych na styku z przestrzenią miejską i wjazdu do miasta od strony południowej.


4. § 15 ust.1 pkt 1 (rozdział IV) otrzymuje brzmienie:

   1.ochrona środowiska

a)  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997r. na terenie Strefy wyłącza się prowadzenie działalności gospodarczych w zakresie:

    * wytwarzania wyrobów tytoniowych, wyrobu spirytusu i przetwarzania paliw silnikowych,
    * prowadzenie ośrodków gier,
    *powodującym wprowadzanie do powietrza ładunku zanieczyszczeń, które mogą doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń określonych w Rozporządzeniu M.O.Ś.Z.N. i L. z dnia 28 kwietnia 1998r.

b) wymagane jest uwzględnienie ograniczeń wynikających z położenia obszaru w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 ?Dębica ?Stalowa Wola ? Rzeszów?

c) ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska wywołana przez lokalizowane obiekty nie może powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych w środowisku określonych w odrębnych przepisach szczególnych.


§ 4

Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli uchwalony Uchwałą Nr XXXV/690/01 z dnia 28 grudnia 2001r. ( opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 6 z dnia 11.02.2002r. poz. 74 )w zakresie objętym niniejszą zmianą tj.:

   1. W rysunku planu na obszarze określonym w dotychczasowym planie symbolem A
   2. W tekście planu w zakresie określonym w § 3 ust. 1, 2 ,3 i 4.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. sse1.jpg 526.08 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-01 13:48:14
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-01 13:48:14

Rejestr zmian

Oglądano 1159 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl