Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 10:38


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXX/440/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXX/440/04
Uchwała Nr XXX/440/04
Rady Miejskiej  w Stalowej Woli
 
z dnia 29 października 2004r.
 
 
w sprawie  kryteriów i  trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
 i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola
 
 
 
    Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późniejszymi zmianami) w związku  z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami )
 
 
 
Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na  nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości  co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na  wypłaty nagród organu prowadzącego zwanych dalej nagrodami Prezydenta Miasta oraz nagród dyrektorów szkół i przedszkoli zwanych dalej nagrodami dyrektorów szkół.
2.  Środki, o których mowa w ust.1 przeznacza się:
  1)   20 % środków  na nagrody Prezydenta Miasta,
  2)  80  % środków   na nagrody dyrektorów  szkół.
 
§ 2
 
   Warunkiem przyznania nauczycielowi nagrody jest przepracowanie w szkole-przedszkolu co najmniej 1 roku .
 
§ 3
 
Nagroda Prezydenta Miasta może  być przyznana  nauczycielowi, dyrektorowi szkoły - przedszkola, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy z ostatnich 5 lat  i spełnia co najmniej   5  z następujących kryteriów,   a nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, który posiada dobra ocenę pracy z ostatnich 5 lat  i spełnia 3  z następujących kryteriów:
 
 
 
 
1)  kryteriów w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a)  osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych  przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b)  podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
c)  osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów  do udziału  w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (wojewódzkich lub centralnych, ogólnopolskich lub wojewódzkich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d)  przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne  lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole - przedszkolu imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły - przedszkola,
e)  prowadzi znaczącą działalność wychowawczą  w klasie, szkole, przedszkolu przez organizowanie wycieczek, udział uczniów, dzieci w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach , spotkaniach,
f)    organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
g)  osiąga  dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
h)  posiada udokumentowane  osiągnięcia w pracy  z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
i)    stosuje nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych,
j)    posiada wyróżniające osiągnięcia w przygotowaniu i przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów oraz w opracowaniu wyników sprawdzianów i egzaminów z rekomendacjami dla władz samorządowych i państwowych dotyczących polityki oświatowej,
k)  prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
 
2)  kryteriów w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a)  zapewnia pomoc i opiekę uczniom  lub dzieciom będącym  w trudnej sytuacji materialnej  lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,
b)  prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii  i alkoholizmu,
c)  organizuje udział rodziców  w życiu szkoły-przedszkola, rozwija formy współdziałania szkoły, przedszkola  z rodzicami,
d)  organizuje współpracę szkoły - przedszkola z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
 
3)  kryteriów w  zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły:
a)  bierze udział  w zorganizowanych formach doskonalenia   zawodowego,
b)  udziela aktywnej  pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę  w zawodzie nauczyciela,
c)  prawidłowo organizuje pracę szkoły-przedszkola,
d)  stwarza warunki do samorządności i rozwoju zainteresowań uczniów, wychowanków,
e)  terminowo i rzetelnie wywiązuj się z zadań zleconych przez organ prowadzący,
f)    przestrzega prawa pracy i realizuje politykę kadrową zgodną z założeniami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i  organu prowadzącego,
g)  dba o stan techniczny obiektu, wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe,
h)  pozyskuje środki pozabudżetowe, w tym z funduszy strukturalnych.
 
 
§ 4
Nagrody Prezydenta Miasta i dyrektora szkoły  są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być  przyznana  w innym czasie.
 
§ 5
 
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta występuje:
1)  dyrektor  szkoły - przedszkola dla nauczycieli zatrudnionych w szkole - przedszkolu,
2)  naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i  Zdrowia  Urzędu Miasta dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
3)  związek zawodowy zrzeszający nauczycieli.
2. Wnioski o przyznanie nagród  Prezydenta Miasta  składa się w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu  Miasta  do 20 września danego roku lub na miesiąc przed planowanym  terminem przyznania nagrody,   w jednym egzemplarzu według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
 
§ 6
 
  1. Wnioski, o których mowa w § 5 opiniuje komisja nagród powołana przez  Prezydenta Miasta w składzie:
1)  dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta,
2)  po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,
3)  przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Mieskiej.
  1. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią komisji nagród.
 
§ 7
1. Dyrektor szkoły -  przedszkola przyznaje nagrody dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych  w szkole-przedszkolu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających
w  szkole - przedszkolu.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić związek zawodowy działający w szkole -  przedszkolu.
3. Wnioski o przyznanie nagrody  dyrektora składa się w  sekretariacie szkoły, u dyrektora przedszkola   do 20 września danego roku lub na miesiąc przed planowanym terminem przyznania nagrody  w jednym egzemplarzu według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
 
§ 8
 
Prezydent Miasta  i  dyrektor szkoły - przedszkola  mogą z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi . W tym przypadku nie stosuje się przepisu  § 6  i 7 ust. 1.
 
§ 9
 
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego  aktach  osobowych.
 
§10
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
  §11
 
Traci moc   uchwała  Nr XL /779/2002    z dnia 6 września 2002r. Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
 
    § 12
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zacznikdouchway.docPlik DOC 27.50 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 11:57:32
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 11:57:32

Rejestr zmian

Oglądano 1352 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl