Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-07-2024, Środa, 15:53


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXIX/430/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXIX/430/04

Uchwała Nr XXIX/430/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 września  2004 roku
 
 
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów  w ramach programu stypendialnego "Wiatr w żagle" w roku szkolnym 2004/2005

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
 uchwala, co następuje:
 

§ 1

1. Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych, zwane dalej stypendiami, przyznawane  w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane są ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
 2.Stypendia mają na celu umożliwienie uczniom pochodzącym z terenów wiejskich
i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ukończenie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.

§ 2

1.O stypendium mogą się ubiegać  uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli, zwanego dalej szkołą,  którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają stałe zameldowanie na wsi, w miastach do 5 tysięcy mieszkańców, albo w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, w których nie ma szkoły ponadgimnazjalnej  kończącej się maturą,
2) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o dochodzie rodziny w przeliczeniu na jedna osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania  świadczeń rodzinnych określonych  w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku oświadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z póź. zmianami),
z uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonym w ramowym Planie Realizacji Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2004 dla Województwa Podkarpackiego,
3) osiągający najlepsze wyniki w nauce.
2. O stypendium nie mogą się ubiegać uczniowie, którzy pobierają inne stypendium o charakterze socjalnym.

§ 3

1. W celu wyłonienie uczniów o najniższych dochodach w rodzinie i osiągających najlepsze wyniki w nauce ustala się przedziały dochodów na osobę w rodzinie oraz przedziały średnich ocen końcoworocznych i odpowiadającą im liczbę punktów:
2. Ustala się następujące przedziały dochodów na osobę w rodzinie i odpowiadającą im liczbę punktów:
1)  do 50 złotych    - 10 punktów,
2)  od 51 złotych do 100 złotych   -   8 punktów,
3)  od 101 złotych do 150 złotych   -   6 punktów,
4)  od 151 złotych do 200 złotych   -   4 punkty,
5)  od 201 złotych do 250 złotych   -   2 punkty,
6)  od 251 złotych  i więcej -    0 punktów
3. Ustala się następujące przedziały ocen końcoworocznych i odpowiadającą im liczbę punktów:
1)  5,0 i więcej  -  5 punktów,
2)  od 4,0 do 4,9   -  4 punkty,
3)  od 3,0 do 3,9   -  3 punkty,
4)  od 2,0 do 2,9   -  1 punkt.
4.  Punkty odpowiadające dochodowi na osobę w rodzinie i  ocenie końcoworocznej ucznia podlegają sumowaniu.
5. Stypendia będą przyznawane  począwszy od największej do najmniejszej liczby punktów, aż do wyczerpania się środków finansowych.

§ 4

1. Stypendia dla uczniów będą realizowane  w formie refundacji kosztów poniesionych przez ucznia związanych z pobieraniem nauki, a w szczególności koszty:
1) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
3) zakupu podręczników do nauki w szkole,
4) związane z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
5) inne wymagane obligatoryjnie przez szkołę ( strój na lekcje wychowania fizycznego).
2. Wybór kategorii kosztów przewidzianych do refundacji należy do ucznia.
3. Refundacja kosztów będzie całkowita lub częściowa w zależności od kwoty stypendium przyznanej uczniowi.
4. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty są faktury, rachunki,  bilety miesięczne, umowy najmu i dowody dokonania opłaty za stancje.

§ 5

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie w terminie do 20 października 2004 r.  wniosku o przyznanie stypendium wraz  z załącznikami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek składa się w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Narutowicza 14 pokój nr 13.
3. Wydział, o którym mowa w ust. 2 sprawdza wnioski pod względem formalnym i w terminie do 25 października 2004 r. przekazuje je Komisji Stypendialnej.

§ 6

1.  Prezydent Miasta powołuje Komisję Stypendialną  w składzie:
1)  przedstawiciel Prezydenta Miasta,
2)  dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
3)  pedagog szkolny
2. Komisja rozpatruje wnioski i przyznaje stypendia w kolejności liczby punktów uzyskanych przez uczniów, o których mowa w § 3.
3. Z posiedzenia Komisji jest sporządzany protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany Prezydentowi Miasta.
4. Prezydent Miasta zatwierdza listę stypendystów i przekazuje ją dyrektorowi szkoły  w celu realizacji.

§ 7

Dyrektor szkoły :
1)  ogłasza listę stypendystów,
2)  zawiadamia pisemnie ubiegających się o przyznaniu stypendium,
3)  podpisuje z uczniem albo z opiekunami prawnymi ucznia umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2004/2005 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż  10 miesięcy danego roku szkolnego.
 2. Stypendium wypłaca się w ratach miesięcznych, w wysokości nie większej niż określona w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2004 dla Województwa Podkarpackiego.
3. Stypendium wypłacane jest w formie gotówki.

§ 9

1. Stypendysta obowiązany jest przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia dowody poniesionych kosztów, o których mowa w § 4.
2. Wypłat i rozliczeń stypendiów dokonuje szkoła.

 § 10

1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:
1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) przestał spełniać kryteria wymienione  w § 2 ust.1.
 
2. Stypendysta w ciągu 7 dni obowiązany jest zawiadomić organ prowadzący o wystąpieniu zdarzeń wymienionych w ust.1.
3. W przypadku wypłacenia  stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust.1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej raty stypendium na konto wskazane przez szkołę.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje po zawarciu przez Miasto Stalowa Wola umowy finansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki Nr 1 i 2


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 14:04:46
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 14:04:46

Rejestr zmian

Oglądano 1122 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl