Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 17:33


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXXI/446/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXXI/446/04

Uchwała Nr XXXI/446/04

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.


Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591r.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz.1806 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 124, ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( z 2003 r. Dz. U Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 88, poz. 961, Nr 93, poz. 890, Nr 96, poz. 874, Nr 121, poz. 1264, Nr 122, poz. 1315, Nr 123, poz. 1291, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 166, poz. 1611, Nr 210, poz. 2135)

oraz zgodnie z:

 1. umową Nr 101/GI/2004 z PUP z dnia 15.X.2004 roku,

 2. aneksem Nr 9 z dnia 31.08.2004 roku do umowy Nr 1/96 o utworzeniu, działalności i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej zawartej w dniu 17 stycznia 1996 roku

 3. decyzją Nr 75 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.10 2004 roku,

 4. umową Nr 04/SPC/04-0292/P2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji ? Agencję Narodową Programu Socrates z dnia 09.09.2004 roku,

 5. umową Nr 2002/000-580-01-05-02-37 o udzielenie dotacji zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 31.08.2004 roku,

 6. umową pożyczki Nr 116/2004/OW/T/P z dnia 21.10.2004 roku z WFOSiGW w Rzeszowie,

 7. umową pożyczki Nr 126/2004/OW/T/P z dnia 10.XI.2004 roku z WFOSiGW w Rzeszowie

 8. umową pożyczki Nr 132/2004/OW/T/P z dnia 18.XI.2004 roku z WFOSiGW w Rzeszowie

 9. umową pożyczki Nr 135/2004/OW/T/P z dnia 18.XI.2004 roku z WFOSiGW w Rzeszowie

 10. decyzją Nr 79 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.10.2004

Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych    o kwotę 172.814,- zł.

poprzez zwiększenie   o kwotę 2.481.814,- zł.

w następujących działach:

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  o kwotę 1.201.000,- zł.

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami   o kwotę 1.201.000,- zł.

§0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw     o kwotę 1.000,- zł.

§0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

  własności nieruchomości    o kwotę 1.200.000,- zł.


dział 710 ? Działalność usługowa   o kwotę 52.982,- zł.

rozdz. 71004 ? Plany zagospodarowania przestrzennego     o kwotę 10.000,- zł.


§0450 ? Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe        o kwotę 10.000,- zł.

rozdz. 71095? Pozostała działalność o kwotę 42.982,- zł.


§2702 ? Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów,

województw pozyskane z innych źródeł    o kwotę 42.982,- zł.


dział 750 ? Administracja publicznao kwotę 10.000,- zł.

rozdz. 75023 ? Urzędy gmino kwotę 10.000,- zł.


§0450 ? Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe       o kwotę 10.000,- zł.

dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  o kwotę 1.128.000,- zł.


rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków

i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych o kwotę 328.000,- zł.


§ 0360 ? Podatek od spadków i darowizn  o kwotę 30.000,- zł.

§ 0410 ? Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 100.000,- zł.

§ 0500 ? Podatek od czynności cywilnoprawnych     o kwotę 198.000,- zł.


rozdz. 75621 ? Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa  o kwotę 800.000,- zł.

§ 0020 ?Podatek dochodowy od osób prawnych     o kwotę 800.000,- zł.


dział 758 ? Różne rozliczenia o kwotę 2.000,- zł.

rozdz. 75814 ? Różne rozliczenia finansowe      o kwotę 2.000,- zł.

§ 0920? Pozostałe odsetki       o kwotę 2.000,- zł.


dział 801 ? Oświata i wychowanie  o kwotę 17.988,- zł.

rozdz. 80110 ? Gimnazja   o kwotę 17.988,- zł.

§ 2702 ?Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł   o kwotę 17.988,- zł.dział 852 ? Pomoc społeczna o kwotę 33.744,- zł.

rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej   o kwotę 2.864,- zł.


§0970 ? Wpływy z różnych dochodów   o kwotę 2.864,- zł.

rozdz. 85295 ? Pozostała działalność     o kwotę 30.880,- zł.

§ 2440 ? Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych     o kwotę 13.180,- zł.

§ 6260 ? Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych     o kwotę 17.700,- zł.dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę 20.000,- zł.

rozdz. 92118 ? Muzea   o kwotę 20.000,- zł.

§ 6330 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin o kwotę 20.000,- zł.dział 926 ? Kultura fizyczna i sport   o kwotę 16.100,- zł.

rozdz. 92601 ? Obiekty sportowe     o kwotę 10.000,- zł.

§ 6330 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin  o kwotę 10.000,- zł.

rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej  o kwotę 6.100,- zł.


§ 0960 ? Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej o kwotę 6.100,- zł.poprzez zmniejszenia o kwotę 2.309.000,-zł.

w dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem         o kwotę 2.309.000,- zł.


rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków

i opłat lokalnych  o kwotę 2.309.000,- zł.

§ 0310 ? Podatek od nieruchomości   o kwotę 2.309.000,- zł.


2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych    o kwotę 1.957.314,- zł.

poprzez zwiększenia    o kwotę 2.060.314,- zł.


w następujących działach:

dział 600 ? Transport i łączność    o kwotę 100.000,-zł


rozdz. 60016 ? Drogi publiczne-gminne o kwotę 100.000,- zł


§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę 100.000,-zł

na zadaniu pn: ? Budowa ulicy Podskarpowej?


dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa       o kwotę 42.000,- zł.


rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami      o kwotę 42.000,- zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 42.000,- zł.

z przeznaczeniem na opłaty geodezyjne, podziały gruntów i koszty aktów notarialnych.


dział 710 ? Działalność usługowa   o kwotę 42.982,- zł,


rozdz. 71095 ? Pozostała działalność o kwotę 42.982,- zł.

§ 4012 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę 4.058,- zł

§ 4112 ? Składki na ubezpieczenie społeczne     o kwotę 698,- zł

§ 4122 ? Składki na Fundusz Pracy     o kwotę 100,- zł

§ 4212 ? Zakup materiałów i wyposażenie          o kwotę 12.500,- zł

§ 4262 ? Zakup energii  o kwotę 1.000,- zł

§ 4272 ? Zakup usług remontowych             o kwotę 6.543,- zł

§ 4302 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę 18.083,- zł


z przeznaczeniem na realizację programu ?Biuro Aktywizacji Studentów i Absolwentów?


dział 801 ? Oświata i wychowanie   o kwotę 17.988,- zł.

rozdz. 80110 ? Gimnazja    o kwotę 17.988,- zł.

§ 4212 ? Zakup materiałów i wyposażenia       o kwotę 3.925,- zł.

§ 4302 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę 8.948 ,- zł.

§ 4412 ? Delegacje służbowe krajowe o kwotę 5.115 ,- zł.

z przeznaczeniem na realizację grantu ? ?Małżeństwo i rodzina w tradycji ludowej? realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w ramach Narodowego Programu Socrates.dział 852 ? Pomoc społeczna    o kwotę 33.744,- zł.

rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej      o kwotę 2.864,- zł.

§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe          o kwotę 2.433,- zł.

§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 431,- zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w MOPS w Stalowej Woli


rozdz. 85295 ? Pozostała działalność    o kwotę 30.880,- zł.

§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia       o kwotę 13.180,- zł.

    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.700,- zł.

z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń i wyposażenie WTZ przy MOPS w Stalowej Woli ze środków PFRON-u.

 

dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.000,- zł.

rozdz. 85401? Świetlice szkolne   o kwotę 3.000,- zł.

§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe         o kwotę 2.600,- zł.

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli

§ 4440 ? Odpisy na ZFŚS  o kwotę 400,- zł.

w Gimnazjum Nr 3 w Stalowej Woli z przeznaczeniem na uzupełnienie środków bieżących.


dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   o kwotę 1.784.500,- zł.

rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód    o kwotę 1.701.500,- zł.

§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę 1.701.500,- zł.

na zadania:

1. ?Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Charzewice ? I etap o kwotę 463.500,- zł.

2. ?Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Charzewice ? II etap   o kwotę 1.020.000,- zł.

3. ?Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Swoły?   o kwotę 218.000,- zł.


rozdz. 90095 ? Pozostała działalność    o kwotę 83.000,- zł.

§ 6050 ? Wydatki inhwestycyjne o kwotę 83.000,- zł.


na zadaniu pn: ?Uzbrojenie wielobranżowe Piaski II

Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej?       o kwotę 83.000,- zł.


dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę 20.000,- zł.

rozdz. 92118 ? Muzea o kwotę 20.000,- zł.

§ 6330 ? Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin o kwotę 20.000,- zł.

z przeznaczeniem na dofinansowaniu zadań objętych kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok ? ?Restytucja zabytkowego ogrodzenia przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.?


dział 926 ? Kultura fizyczna i sport   o kwotę 16.100,- zł.

rozdz. 92601 ? Obiekty sportowe     o kwotę 10.000,- zł.

§ 6330 ? Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin   o kwotę 10.000,- zł.


z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - budowy pawilonu zaplecza socjalnego na miejskim stadionie lekkoatletycznym przy ul. Staszica 2 w Stalowej Woli


rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej   o kwotę 6.100,- zł.


§ 4300 ? Zakup usług pozostałych     o kwotę 6.100,- zł.


z przeznaczeniem na umowy-zlecenia z instruktorami i trenerami przy organizowaniu dodatkowych zajęć sportowych, korekcyjnych i imprez sportowych organizowanych przez MOSIR w ramach darowizny pieniężnej od firmy Stahlschmidt & Maiworm Sp. z.o.o w Stalowej Woli.

 


- poprzez zmniejszenia o kwotę 103.000,-zł.


w dziale 801 ? Oświata i wychowanie    o kwotę 3.000,- zł.


rozdz. 80110 ? Gimnazja   o kwotę 3.000,- zł.

§ 4300 ? Zakup usług pozostałych           o kwotę 3.000,- zł.

w Gimnazjum Nr 1 w Stalowej Woli


w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i środowiska o kwotę 100.000,-zł


rozdz. 90095 ? Pozostała działalność   o kwotę 100.000,-zł

§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę 100.000,-zł

na zadaniu pn:? PT Budynku Administracyjnego?


§ 2

Różnica pomiędzy zwiększeniem planu wydatków w kwocie 1.957.314,-zł.

 a zwiększeniem planu dochodów w kwocie 172.814,-zł.

w wysokości = 1.784.500,-zł


stanowi zwiększenie planu przychodów z tyt. 4 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadaniach:

 1. ?Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Charzewice ? I etap? ? o kwotę 463.500,-zł

 2. ?Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Charzewice ? II etap?- o kwotę 1.020.000,-zł

 3. ?Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Swoły?- o kwotę 218.000,-zł

 4. ?Uzbrojenie wielobranżowe Piaski II budowa sieci

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej?- o kwotę 83.000,-zł

 Razem : 1.784.500,-zł


§ 952 ? Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym w kwocie 1.784.500,-zł

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 11:13:37
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 11:13:37

Rejestr zmian

Oglądano 1033 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl