Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 10:27


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXIX/416/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXIX/416/04
Uchwała Nr XXIX/416/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 września 2004 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
 
 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984;
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,  oraz art. 124, ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 roku, Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890,  Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264) oraz zgodnie z:
1)  Porozumieniem z Województwem Podkarpackim Nr Ek-II-3042/-2/22/04 z dnia 24.VI.2004 r.,
2)  pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-19g/2004 z dnia 16.VII.2004 r.,
3)  pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DTG-580/-5/04 z dnia 10.VIII.2004 r.,
4)  Decyzją Nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.VII.2004 r.,
5)  Decyzją Nr 53 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.VIII.2004 r.,
6)  pismem Nr 7189/c1 Oddziału Podkarpackiego Generali Group z dnia 26.VII.2004 r.,
7)  aneksem Nr 1 do umowy Nr 26/GI/2004 z PUP w Stalowej Woli,
8)  aneksem Nr 2 do umowy Nr 16/GI/2004 z PUP w Stalowej Woli,
9)  umową Nr 28/GI/2004 z dnia 20.VII.2004 r. z PUP w Stalowej Woli,
10)  pismem Nr DTG-580/-8/04 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23.VIII.2004 r.
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli,
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych         o kwotę    253.867,- zł.
w następujących działach
dział 751 ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
   kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa           o kwotę    83.490,- zł.
 
rozdz. 75108 ? Wybory do Sejmu i Senatu      o kwotę    83.490,- zł.
§ 2010 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
   na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
   rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami     o kwotę    83.490,- zł.
 
dział 758 ? Różne rozliczenia                 o kwotę    43.008,- zł.
rozdz. 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego   o kwotę    43.008,- zł.
 
    § 2920 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa     o kwotę    43.008,- zł.
 
 
dział 801 ? Oświata i wychowanie                o kwotę    17.434,- zł.
rozdz. 80104 ? Przedszkola                      o kwotę    11.534,- zł.
    § 0690 ? Wpływy z różnych opłat                  o kwotę    11.534,- zł.
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja                           o kwotę   5.300,- zł
 
    § 0690 ? Wpływy z różnych opłat                  o kwotę      5.300,- zł
 
rozdz. 80195 ? Pozostała działalność    o kwotę     600,- zł.
    § 2030 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  na realizację własnych zadań bieżących gmin   o kwotę    600,- zł.
 
dział 852 ? Pomoc społeczna  o kwotę    107.935,- zł.
rozdz. 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne    o kwotę    95.801,- zł.
   
    § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów             o kwotę      4.193,- zł.
    § 2030 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  na realizację własnych zadań bieżących gmin     o kwotę    91.608,- zł.
 
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej    o kwotę    12.134,- zł.
    § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów             o kwotę    12.134,- zł.
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            o kwotę      2.000,- zł.
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury             o kwotę      2.000,- zł.
    § 2710 ? Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej
      między jednostkami samorządu terytorialnego
  na dofinansowanie własnych zadań bieżących         o kwotę      2.000,- zł.
 
 
 
 
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych          o kwotę    100.141,- zł.
dział 852 ? Pomoc społeczna                o kwotę    100.141,- zł.
rozdz. 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne o kwotę    100.141,- zł.
 
    § 2010 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
   na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
   rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   o kwotę    100.141,- zł.
 
 
 
 
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych            o kwotę    253.867,- zł.
w następujących działach:
dział 751 ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
   kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    o kwotę    83.490,- zł.
 
rozdz. 75108 ? Wybory do Sejmu i Senatu    o kwotę    83.490,- zł.
    § 3030 ? Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          o kwotę    52.506,- zł.
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia             o kwotę    10.984,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych                    o kwotę    20.000,- zł.
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   
 
dział 801 ? Oświata i wychowanie               o kwotę    60.442,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe              o kwotę    32.778,- zł.
    § 4270 ? Zakup usług remontowych                o kwotę    32.778,- zł.
    z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli na:
1)  wymianę stolarki okiennej     - 19.718,- zł.
2)  remont sali gimnastycznej   - 13.060,- zł.
 
rozdz. 80104 ? Przedszkola                    o kwotę    11.534,- zł.
    § 4270 ? Zakup usług remontowych                o kwotę    11.534,- zł.
    z przeznaczeniem na remont:
1)  w Przedszkolu Nr 7 w St. Woli  kwoty 8.000,- zł.  - roboty dodatkowe,
2)  w Przedszkolu Nr 9 w St. Woli  kwoty 3.534,- zł.  - na remont wejścia i schodów,
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja                      o kwotę    15.530,- zł.
    § 4270 ? Zakup usług remontowych            o kwotę    15.530,- zł.
    z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli na:
1)  wymianę stolarki okiennej       - 10.230,- zł.
2)  remont oświetlenia zewnętrznego budynku  -   5.300,- zł.
 
rozdz. 80195 ? Pozostała działalność      o kwotę    600,- zł.
    § 3030 ? Różne wydatki na rzecz osób fizycznych            o kwotę    600,- zł.
z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego
z awansem zawodowym nauczycieli.
 
 
 
 
dział 852 ? Pomoc społeczna    o kwotę    107.935,- zł.
rozdz. 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne      o kwotę    95.801,- zł.
 
    § 3110 ? Świadczenia społeczne             o kwotę    95.801,- zł.
    z przeznaczeniem na dofinansowanie:
1)  wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej   w kwocie 91.608,- zł.
2)  na częściową odpłatność za pobyt osób
umieszczonych w domu pomocy społecznej   w kwocie   4.193,- zł.
 
rozdz. 85219 ?  Ośrodki pomocy społecznej   o kwotę    12.134,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników           o kwotę    10.307,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne         o kwotę      1.827,- zł.
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              o kwotę      2.000,- zł.
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury         o kwotę      2.000,- zł.
    § Zakup usług pozostałych o kwotę      2.000,- zł.
z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów transportowych eksponatów na wystawę
pt. ?Rzeczypospolita w czasach Jana III Sobieskiego? realizowana przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
 
 
 
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych        o kwotę    100.141,- zł.
dział 852 ? Pomoc społeczna  o kwotę    100.141,- zł.
rozdz. 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne  o kwotę    100.141,- zł.
 
    § 3110 ? Świadczenia społeczne               o kwotę    90.608,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne          o kwotę      9.533,- zł.
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-02 15:01:51
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-02 15:01:51

Rejestr zmian

Oglądano 1093 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl