Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
12-07-2024, Piątek, 13:56


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz V :: Uchwała Nr XXXIV/481/05
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXXIV/481/05

Uchwała Nr XXXIV/481/05

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 21 stycznia 2005 roku


w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ), w związku z art. 119, 120, 121,122,123 ust.1 i 2, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 88 poz. 961, Nr 93, poz. 890, Nr 96, poz. 1874, Nr 121, poz. 1264, Nr 122, poz. 1315, Nr 123, poz. 1291, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 166, poz. 1611, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 )


Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:


§ 1


   1. W celu opracowania projektu budżetu Miasta Prezydent Miasta w terminie do dnia 30 sierpnia wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Miastu jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury.

2. Prezydent zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze organizacyjnej Miasta, osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta, oraz samodzielne stanowiska pracy do opracowania wycinków materiałów planistycznych w oparciu o przedłożone materiały, o których mowa w ust. 1.

3. Radni w terminie do dnia 30 września mają prawo składać do Skarbnika Miasta wnioski dotyczące budżetu roku przyszłego.

4. Osoby prawne i fizyczne mogą składać do Skarbnika Miasta, do dnia 30 września wnioski do budżetu miasta. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

5. Zakres materiałów planistycznych opracowanych przez:

 •     jednostki budżetowe określa załącznik nr 1, 3 i 13,
 • zakłady budżetowe, instytucje kultury określa załącznik nr 10 i 13.

Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych opracowuje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta na druku stanowiącym załącznik nr 6 i 7.


6. Wycinkowe materiały planistyczne opracowane zgodnie z ust. 2 są przekazywane Skarbnikowi Miasta nie później niż do dnia 30 września.


§ 2


1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, otrzymanych wniosków jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu miasta, dotacji i subwencji budżetu państwa Skarbnik Miasta opracowuje zbiorcze zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu.

2. Materiały planistyczne do projektu budżetu, jak również zestawienia tabelaryczne do projektu uchwały budżetowej winny być sporządzone według określonych do niniejszej uchwały załączników:

 

§ 3


 1. Opracowany na podstawie przedłożonych przez Skarbnika Miasta materiałów projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego Prezydent Miasta przedstawia najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania oraz przedkłada Radzie Miejskiej

2. Przedłożony Radzie Miejskiej projekt budżetu do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego jest podstawą gospodarki budżetowej.

3. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały budżetowej w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 4


   1. Komisje Rady w terminie 14 dni od otrzymania materiałów o których mowa w § 3 ust. 1 odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu.

2. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wniosku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.

3. Opinie Komisji przedstawiane są Komisji Budżetu i Finansów, która w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania, formułuje ostateczną opinię i przedkłada ją Prezydentowi Miasta.

4. W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów opiniującej projekt uchwały budżetowej uczestniczą przewodniczący pozostałych Komisji lub ich zastępcy.


§ 5


1. Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Finansów, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, po dostosowaniu projektu budżetu do zmian w przepisach prawnych, oraz skutków uchwał podjętych po złożeniu projektu budżetu, w terminie 7 dni przekłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej, skorygowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian, celem zwołania sesji.

2. Nie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wnioski wymagają uzasadnienia Prezydenta Miasta.

§ 6


Porządek ?sesji budżetowej? winien zawierać następujące punkty:

1/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta Miasta,

2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

3/ przedstawienie opinii komisji stałych, wniosków radnych,

4/ przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

5/ dyskusję nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

6/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


§ 7


1. Projekt uchwały budżetowej winien obejmować:

1/ zestawienie tabelaryczne prognozowanych dochodów budżetu miasta według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

2/ zestawienie tabelaryczne wydatków w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem

   1.  wydatków bieżących w tym w szczególności:

 

 •   wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
     
 •   dotacji
     
 •   wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
     
 •   wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

   2.   wydatków majątkowych
   3.   wydatków pozostałych


3/ źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

4/ prognoza długu budżetu miasta na dzień 31.XII.roku bieżącego i lata następne,

5/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności )

6/ plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

7/ plany przychodów i wydatków funduszy celowych,

8/ upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

9/ zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

10/ plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

11/ dotacje dla instytucji kultury,

12/ wydatki inwestycyjne w ujęciu syntetycznym,

13/ dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

14/ rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki,

15/ rezerwy celowe.

16/ zestawienie zadań remontów kapitalnych i inwestycji zaplanowanych w poszczególnych działach z wyszczególnieniem zakresu rzeczowego w ujęciu analitycznym


2. Projekt uchwały budżetowej może również zawierać:

1/ upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie następującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2/ upoważnienia dla Prezydenta Miasta do dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3/ upoważnienie dla Prezydenta Miasta do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,

4/ inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

3. Projekt uchwały budżetowej gminy określa także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


§ 8


Do projektu uchwały budżetowej Prezydent Miasta dołącza:

1/ objaśnienie,

2/ informację o stanie mienia komunalnego,


§ 9


1. Objaśnienia do projektu budżetu winny zawierać:

1/ w zakresie dochodów ? szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji,

2/ w zakresie wydatków ? szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem:

a/ wydatków jednostek budżetowych i wydatków na zadania budżetowe z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych,

b/ dotacji udzielanych z budżetu /jednostki dotowane/,

c/ wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

d/ wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom,

3/ omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego,

4/ w zakresie środków pozabudżetowych omówienie źródeł przychodów zakładów budżetowych oraz rozchodów tych zakładów w szczegółowości określonej dla jednostek budżetowych,

5/ informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmującą między innymi:

    a/ nazwę zadania,

    b/ zakres rzeczowy,

    c/ termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,

    d/ wartość kosztorysowa zaktualizowana ,

    e/ poniesione nakłady,

  f/ planowaną kwotę

 g/ nakłady konieczne do zakończenia inwestycji,

    h / inne źródła finansowania.

2. Objaśnienia do projektu budżetu winny być odniesione do przewidywanego wykonania roku poprzedniego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń do planowanej wielkości.


§ 10


Informacja o stanie mienia komunalnego winna zawierać:

a/ dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b/ dane dotyczące innych niż własności praw majątkowych:

 •   ograniczone prawa rzeczowe
     
 •   wieczyste użytkowanie
     
 •   wierzytelności
     
 •   udziały w spółkach
     
 •   akcje w spółkach

c/ zmiany w stanie mienia komunalnego od poprzedniej informacji,

d/ dochody z tytułu praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e/ inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.


§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 12


   1.

  Traci moc Uchwała Nr XXXII/604/01 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 września 2001 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta Stalowa Wola oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej uchwałami:
 

 •     Nr XII/152/03 z dnia 5 września 2003 r.
   
 •     Nr XVIII/260/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.
   
 •     Nr XXXI/448/04 z dnia 26 listopada 2004 r.


§ 13


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli


 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zaacznik10.docPlik DOC 32.50 Kb
2. Zaacznik13.docPlik DOC 72.00 Kb
3. Zaacznik1.docPlik DOC 53.00 Kb
4. Zaacznik2A.docPlik DOC 38.00 Kb
5. Zaacznik2B.docPlik DOC 36.50 Kb
6. Zaacznik2C.docPlik DOC 51.50 Kb
7. Zaacznik2.docPlik DOC 58.00 Kb
8. zaacznik3.docPlik DOC 62.50 Kb
9. Zaacznik4.docPlik DOC 28.50 Kb
10. Zaacznik5.docPlik DOC 35.50 Kb
11. Zaacznik6.docPlik DOC 64.00 Kb
12. Zaacznik8.docPlik DOC 28.00 Kb
13. Zaacznik9.docPlik DOC 40.50 Kb
14. ZacznikN12.docPlik DOC 41.00 Kb
15. ZacznikNr11.docPlik DOC 46.00 Kb
16. Zaczniknr7.docPlik DOC 178.50 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-01 15:45:56
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-01 15:45:56

Rejestr zmian

Oglądano 1165 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl