Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
12-07-2024, Piątek, 13:03


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XII /158 /2003
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XII /158 /2003
Uchwała Nr  XII /158 /2003
Rady Miejskiej  w Stalowej Woli
z dnia 5 września 2003r.
 
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr  1 w Stalowej Woli
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz art. 5c pkt 1 i art.58 ust. 6  ustawy z dnia   7 września   1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329, Nr 106, poz.496,  z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.1126, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz.1320, z 2001r. Nr 1194, Nr 144, poz.1615, z 2002r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 137, poz. 1304)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli nadaje  się statut
 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§ 2
 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

 
§ 3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XII/158/ 2003
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 5 września 2003r.
 
STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
W STALOWEJ WOLI
 

Rozdział I

Nazwa szkoły

 
§ 1
 
1.  Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli.
2.  W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli wchodzą:
a)  Publiczna Szkoła Podstawowa nr   5 im. Energetyków w Stalowej Woli,
b) Gimnazjum nr 7 w Stalowej Woli.
3.  Siedzibą Zespołu jest budynek przy ulicy Energetyków 18 w Stalowej Woli.
4.  Organ prowadzący  na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może nadać imię zespołowi szkół.
5.  Ilekroć w Statucie jest mowa o szkole ? rozumie się przez to Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Stalowej Woli.

Rozdział II

Inne informacje o szkole

 
§ 2
 
1.  Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Stalowa Wola.
2.  Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat.
3.  Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata.
4.  Szkoła może prowadzić ? w zależności od potrzeb i możliwości ? oddziały dwujęzyczne, oddziały przysposabiające do pracy, klasy integracyjne, wyrównawcze, terapeutyczne, klasy sportowe, oddziały przedszkolne zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Rozdział III

Cele i zadania szkoły

 
§ 3
 
1.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym miasta i regionu przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,
2) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
3) realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
4) upowszechnia wiedzę ekologiczną i kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
5) wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2.  W szkole przestrzega się konwencji o prawach dziecka.
 
§ 4
 
1.  Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia danej klasy,  ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum i podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
2.  Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
1) organizowanie wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzież warsztatów zawodoznawczych,
2) kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniów nie zdecydowanych na wybór szkoły ponadgimnazjalnej,
3) realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych,
4) przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,
5) organizowanie spotkań z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniami tych szkół,
  6)pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze dalszej drogi
   życiowej.
§ 5
  1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów
  rozwojowych dziecka:
1) etap I - klasy I-III
2) etap II - klasy IV -VI
3) etap III - gimnazjum.
  1. Integracji wiedzy nauczanej w szkole na różnych etapach kształcenia służy wprowadzenie:
1) nauczania zintegrowanego ( etap I)
2) bloków przedmiotowych (etap II)
3) ścieżek edukacyjnych
3. Szkoła tworzy szkolny zestaw programów dla wszystkich  zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału, ujętych  w szkolnym planie nauczania wg odrębnych przepisów.
 
§ 6
 
Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i  zainteresowań uczniów poprzez:
1)  realizację indywidualnego programu lub toku nauki oraz ukończenie szkoły każdego typu w skróconym czasie,
2)  organizację zajęć pozalekcyjnych w ramach środków finansowych szkoły,
3)  udział w konkursach i olimpiadach.
 
§ 7
  1. W celu wspomagania rozwoju psychicznego uczniów i efektywności kształcenia się,  w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania, szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
  2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców ( opiekunów prawnych ) lub poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być organizowana w formie:
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych ( korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym ),
klas wyrównawczych,
klas terapeutycznych,
zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i dla rodziców,
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,
porad dla uczniów oraz  porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i uczniów.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
  2. Szczegółowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej regulują odrębne przepisy.
 
§ 8
1. W szkole podstawowej mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju   dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności  do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem  i jego rodziną.
2. Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.
 
§ 9
 
1.  Szkoła umożliwia pobieranie nauki uczniom niepełnosprawnym poprzez:
a)  tworzenie klas integracyjnych,
b) organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych,
c)  organizowanie zajęć rewalidacyjnych.
 
§ 10
1. Na życzenie rodziców uczniów szkoła organizuje naukę religii  w wymiarze i na zasadach określonym odrębnymi przepisami.
§ 11
 
1.Szkoła powierza opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole :
1)  na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych  i pozalekcyjnych nauczycielowi zgodnie z jego przydziałem czynności lub nauczycielowi zastępującemu,
2)  na przerwach międzylekcyjnych nauczycielom pełniącym dyżury na korytarzach szkolnych,
3)  dyżury nauczycieli prowadzone są także w szatniach przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, a w okresie wiosenno- jesiennym również na boisku szkolnym.
2.  W czasie dyżurów nauczyciel jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo uczniów,  zapobiegać wszelkim przejawom zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać  dewastacji obiektu szkolnego.
3.  Czas i miejsce dyżuru określa harmonogram opracowany przez dyrektora szkoły. Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z harmonogramem.
4.  Nauczyciel mający zastępstwo za innego nauczyciela przejmuje również jego dyżur.
5.  Konieczność zejścia z dyżuru nauczyciel zgłasza wcześniej dyrektorowi szkoły.
6.  W stosunku do nauczyciela, który opuścił dyżur bez usprawiedliwienia stosuje się kary porządkowe.
§ 12
 
1.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.
2.  Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
3.  Szczegółowe zasady organizowania krajoznawstwa i turystyki określają odrębne przepisy.
 
§ 13
1.  Uczniom będącym w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych szkoła zapewnia
  szczególną  opiekę, w tym pomoc materialną.
2.  Pomoc materialna może być przyznana w następującej formie:
1)  wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej,
2)  całkowitego lub  częściowego zwolnienia ucznia z opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej,
3)  zasiłku losowego dla ucznia, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
3.   Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej określa dyrektor szkoły
  w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4.   Formy pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu gminy określają odrębne
  przepisy.
§ 14
 
W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach publicznych szkoła:
a)  prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich  z przepisami ruchu drogowego,
b)  organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,
c)  współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
 
 
 
§ 15
 
1.  W celu osiągnięcia  przez uczniów pełnego rozwoju osobowego i społecznego  szkoła tworzy szkolny program wychowawczy.
2.  W celu zapobiegania zagrożeniom związanym z uzależnieniu uczniów szkoła tworzy szkolny program profilaktyki.
3.  Programy, o których mowa w ust. 1 i 2 uwzględniają w szczególności:
1)  systematyczne prowadzenie w szkole edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli,
2)  zadania wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy uczniom zagrożonym uzależnieniem,
3)  współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych,  profilaktycznych, prozdrowotnych,
4)  współpracę ze służbą zdrowia, Policją i innymi instytucjami wspierającymi działalność szkoły w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
4.  Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.
 
Rozdział IV
 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 
§ 16
 
1.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej   i  realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz  formułowaniu oceny.
2.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowaniu ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz  specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.
§ 17
 
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
2)  bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według  skali i w formach przyjętych w  szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4)  ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich
poprawiania.
 
 
§ 18
 
 
1.  Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
3.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4.   Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone   i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
5.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
6.  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
7.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1, do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenie.
8.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
9.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
10.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ?zwolniony?.
 
§ 19
 
1.  Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 20, oraz oceny zachowania.
2.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem ferii zimowych.
3.  Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej opisowej oraz oceny opisowej zachowania.
4.  Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani ustnie poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na 7 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
5.  O przewidywanej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej końcoworocznej ( semestralnej)  i przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie za potwierdzeniem odbioru na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
6.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna   ( semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w §  25.
7.  Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ? wychowawca klasy.
8.  Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący  poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ( semestralna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły.
 
§ 20
 
Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne począwszy  od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali :
1)  stopień celujący    - 6
2)  stopień bardzo dobry  - 5
3)  stopień dobry     - 4
4)  stopień dostateczny  - 3
5)  stopień dopuszczający  - 2
6)  stopień niedostateczny  - 1
 
§ 21
 
1.  Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i  norm etycznych.
2.  Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) dobre,
3) poprawne,
4) nieodpowiednie.
3.  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4.  Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 
§ 22
 
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 
§ 23
 
1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych  zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności  może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.  Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna
4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
5.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły, nie później niż w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
6.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 
§ 24
1.  Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust.2.
2.  Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydana przez lekarza lub publiczną poradnie psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
3.  Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 18 ust.6 i 7 uzyska oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 25 ust.9.
4.  Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjum  otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną (semestralną).
5.  Uczeń, który nie spełnił określonych warunków w ust. 3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem  ust.2 oraz § 25 ust.9.
6.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych   średnią ocen co najmniej  4,75  oraz co najmniej dobrą ocenę zachowanie, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły - z wyróżnieniem.
 
§ 25
 
1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu,  uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze ? jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ? jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne ? jako członek komisji.
5.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu,
5) ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
8.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.9.
9.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie z szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 
§ 26
Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum,  jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a  ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, z zastrzeżeniem § 28 ust.4.
 
§ 27
 
Zasady oceniania z religii  regulują odrębne przepisy.
 
 § 28
 
1.W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami.
2.W trzeciej klasie gimnazjum okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin
   zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.  Sprawdzian i  egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny i obowiązkowy z zastrzeżeniem ust.4.
4.  W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek  dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
 

Rozdział V

Organy szkoły

§ 29
 
1.  Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski.
 
§ 30
 
1.  Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków  harmonijnego rozwoju psychofizycznego  poprzez aktywne działania prozdrowotne,
3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
4) dysponowanie  środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
5) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
7)   współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 
§ 31
 
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 
§ 32
 
1.  Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
3) właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminu, o których mowa w § 27, przeprowadzanych w szkole,
4) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także za bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez  szkołę poza obiektami szkolnymi.
§ 33
 
W przypadku nieobecności dyrektora szkoły  zastępuje go  wicedyrektor.
 
§ 34
 
Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
§ 35
 
1.  W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4.  Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z  zatwierdzaniem wyników klasyfikowania   i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6.  Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 
§ 36
 
1.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał  w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 
2.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3.  Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1, niezgodnych    z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  uchyla uchwałę   w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 
§ 37
 
1.  Rada pedagogiczna uchwala statutu szkoły albo jego zmiany.
2.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
3.  W przypadku określonym w ust.2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 
§ 38
 
1.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
3.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 39
 
1.  W szkole działa rada rodziców, będąca reprezentacją rodziców uczniów.
2.  Rada rodziców działa na podstawie regulaminu rady rodziców uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3.  Rada rodziców:
1) pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2) wspiera działalność statutową szkoły, gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.2.
3) Rada rodziców opiniuje:
a)  szkolny program wychowawczy i program profilaktyki,
b)  program rozwoju szkoły,
c)  wewnątrzszkolny system oceniania,
d)  pracę nauczycieli przy uzyskiwaniu stopnia awansu zawodowego,
e)  bierze udział w ewaluacji pracy szkoły.,
f)    szczegółowe kryteria oceny zachowania uczniów, trybu i zasad jej ustalania oraz
trybu odwoławczego.
4.  Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 
§ 40
 
1.  W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej ?samorządem?.
2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3.  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5.  Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,   w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 
§ 41
 
1.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.
2.  Szkoła organizuje zebrania wszystkich rodziców, co najmniej raz w semestrze, na których:
1) zaznajamia z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi,
2) zaznajamia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych.
3.  Wychowawcy klas organizują  spotkania dla rodziców, na których:
1) rzetelnie informują rodzica na temat dziecka, jego zachowania, postępów,  przyczyn i trudności w nauce,
2) informują  i udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci  i młodzieży.
4.  Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii na temat pracy szkoły.
 
§ 42
 
1.  Organy szkoły są niezależne, posiadają prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.
2.  Organy szkoły wzajemnie informują się o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach poprzez:
1) wymianę  dokumentów,
2) wspólne  posiedzenia przedstawicieli wszystkich organów szkoły.
3.  Organy szkoły podejmują działania na rzecz rozwiązywania konfliktów wewnątrz szkoły, w przypadku braku porozumienia  spory rozstrzyga organ prowadzący.
 

Rozdział VI

Organizacja szkoły

§ 43
 
 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 44
 
1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły w tym  pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,  z uwzględnie- niem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład obowiązkowych  zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.
 
§ 45
 
1.  W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli szkoła liczy co najmniej  12 oddziałów, z zastrzeżeniem ust.2.
2.  W szkole za zgodą organu prowadzącego można przyjąć inne zasady tworzenia stanowisk wicedyrektorów, odpowiednio do warunków organizacyjnych szkoły.
3.  Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły przydziałem kompetencji.
 
§ 46
 
1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowanym przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.  W szkole przeciętną liczbę uczniów w oddziałach klas pierwszych ustala organ prowadzący na każdy rok szkolny.
§ 47
 
1.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach takich, jak realizacja zajęć w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
§ 48
 
1.  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki w oddziałach,  a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż  24 uczniów.
2.  W przypadku oddziałów liczących  mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.1 można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
3.  Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.
 
§  49
W szkole mogą być organizowane  zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 
§ 50
1.  Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w trybie normalnym.
2.  Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia szkoła na podstawie uchwały rady pedagogicznej za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3.  W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.
4.  Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
5.  Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub pracodawcą.
 
§ 51
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 52
 
1.  W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o mieście i regionie.
2.  Biblioteka bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z nauczycielami przedmiotów.
3.  Biblioteka współpracuje z biblioteką pedagogiczną, miejską biblioteką publiczną i innymi instytucjami pozaszkolnymi poprzez:
1)  konsultowanie planów zakupów oraz prenumeraty czasopism,
2)  organizację imprez czytelniczych i spotkań z autorami,
3)  wyrabianie u uczniów nawyku korzystania z różnych bibliotek,
4)  wypożyczeń międzybibliotecznych,
5)  wymiany informacji o zbiorach i imprezach czytelniczych.
4.  Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.
5.  Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.
6.  Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
7.  Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:
1)  gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2)  udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
3)  udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i innych,
4)  przeprowadzanie rozmów o książkach, zachęcanie do czytelnictwa, poradnictwo czytelnicze,
5)  prowadzenie lekcji bibliotecznych,
6)  informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa na zebrania rady pedagogicznej,
7)  eksponowanie nowości wydawniczych,
8)  prowadzenie dokumentacji biblioteki i dziennika zajęć biblioteki,
9)  dbanie o stan księgozbioru, jego wygląd i zabezpieczenie,
10)  troska o ład i wystrój biblioteki,
11)  zakup książek i lektur,
12)  zakup książek na nagrody dla najlepszych uczniów.
 
8.  Rozkład czasu pracy i szczegółowy przydział czynności nauczyciela - bibliotekarza określa dyrektor szkoły.
 
 
§ 53
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów)  szkoła organizuje opiekę w świetlicy.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 
§ 54
 
Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania  z:
1)  pomieszczeń  do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2)  biblioteki z czytelnią,
3)  świetlicy,
4)  zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
5)  pomieszczenia do działalności samorządu uczniowskiego,
6)  gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
7)  pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
 

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 
§ 55
 
1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§ 56
 
1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.  Nauczyciel w szczególności:
1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły,
2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego modernizację do dyrektora szkoły,
3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
4) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
5) bezstronnie i obiektywnie ocenia wszystkich uczniów,
6) informuje rodziców uczniów, radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
7) doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej,
8) prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania, wychowania i opieki.
3.  Nauczyciel ma prawo do:
1)  wyboru programu nauczania, podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
2)   decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
3)  decydowania o bieżącej, semestralnej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów,
4)  współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów,
5)  wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.
4.  Nauczyciel odpowiada za:
1)  poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych nauczanego przedmiotu,
2)  stan warsztatu pracy, przydzielonych mu sprzętów, urządzeń oraz środków dydaktycznych,
3)  tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie pełnionych dyżurów,
4)  nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistnieniu wypadku ucznia lub wybuchu pożaru,
5)  zniszczenie lub utratę składników majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru   i zabezpieczenia.
 
§ 57
 
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest  w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania  oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
§ 58
 
1.  Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo ? zadaniowe.
2.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący  powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek  
zespołu.
§ 59
 
1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu    z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ?wychowawcą?.
2.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
§ 60
 
1.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2.  Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1)  otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a)  różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b)  ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
3)  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka  (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4)  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a)  poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b)  pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c)  włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
5)  współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3.  Wychowawca realizuje program wychowawczy według planu wychowawcy klasowego i tematyki godzin wychowawczych uzgodnionych z rodzicami.
4.  Wychowawca klasy organizuje zebrania z rodzicami 2 razy w semestrze, a w miarę potrzeb częściej; utrzymuje także indywidualne kontakty z rodzicami uczniów.
5.  Wychowawca klasy prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia.
6.  Wychowawca klasy współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy.
7.  Wychowawca wnioskuje o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrektora szkoły.
8.  Wychowawca uzyskuje pomoc merytoryczną i psychologiczno ? pedagogiczną od dyrektora szkoły i instytucji wspomagających szkołę.
 
§ 61
1. W szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego.
2.  Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno -pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych  potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4)podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5)wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
6)planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
7)działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 

Rozdział VIII

Uczniowie szkoły

 
§ 62
 
1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art.16 ust 3 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust 1 ustawy.
2. Dziecko jest zapisywane do klasy I szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
3. Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem  szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
4. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu ? absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ? absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
 
§ 63
 
3.  Uczeń ma prawo do:
1)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3)  korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5)  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych ? jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7)  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postęp
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 12:47:51
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 12:47:51

Rejestr zmian

Oglądano 1105 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl