Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 08:18


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XIV/198/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XIV/198/03

Uchwała Nr XIV/198/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z  dnia 3 października 2003.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717 ) oraz art.21 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002r Nr 168 poz.1383, Nr 113 poz.984 /
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/730/02 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 8 marca 2002r w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 14 ust. 1 litera b otrzymuje brzmienie: ?  b/ które nie wstąpiły z mocy prawa w stosunek najmu tj. rodzicami, dziadkami i wnukami najemcy lub współmałżonka pozostałymi w lokalu po śmierci najemcy, jeżeli zostały zameldowane na pobyt stały w tym lokalu przed 19 czerwca 2002r  i  stałe zamieszkiwały z najemcą  do chwili jego śmierci i jeśli nie mają możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w inny sposób?,
2/ w § 14 ust.2 otrzymuje brzmienie: ?2. Prezydent Miasta wyrazi zgodę na zawarcie umowy najmu z osobami wymienionymi w ust.1 pkt.b oraz w art.691§ 1 Kodeksu cywilnego ? zameldowanymi na pobyt stały w lokalu ,wspólnie zamieszkałymi z najemcą i  nie  posiadającymi tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy najemca wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy najmu z jednoczesnym wskazaniem osoby, z którą Prezydent Miasta winien zawrzeć umowę najmu?,
3/ w §3,§8 ust.3,§9 ust.3,§10 ust.3,§12,§13 ust.1 i 2,§14 ust.1 ,§16 ust.2,§17 ust.2,§20 ust.2 pkt.3 i ust.3 i §21oraz w załączniku Nr 1 pkt.1,8,9,10,11 i załączniku Nr 2 § 4 wyrazy ?Zarząd Miasta? użyte w różnych przypadkach zastępuje się wyrazami ?Prezydent Miasta? w odpowiednim przypadku,
4/ w § 9 ust.3 oraz w załączniku Nr 1  pkt.1,5,8,9  wyrazy ?Doraźna Komisja Mieszkaniowa? użyte w różnych przypadkach zastępuje się wyrazami ?Komisja Mieszkaniowa? w odpowiednim przypadku,
5/ w załączniku Nr 2 § 8 otrzymuje brzmienie: ?§ 8. Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta?,
6/ w załączniku Nr 3  w punkcie VI dopisuje się podpunkt 9 w brzmieniu ? 9.  Zabrania się spożywania napojów alkoholowych przed wejściem do budynku, na klatkach schodowych, w piwnicach oraz w pomieszczeniach wspólnego użytku?.

.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 10:02:27
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 10:02:27

Rejestr zmian

Oglądano 1102 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl