Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 07:56


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XV/207/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XV/207/03
Uchwała Nr XV/207/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 października 2003 roku
 
 
w sprawie ?Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola?.
 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt  8; art. 40, ust. 1; art. 41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 986, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 10 i 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r., Nr 159, poz. 1537) po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
Uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Uchwala się ?Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola? stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
 
§ 3
 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, i wchodzi w  życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
 
 
 
Załącznik do uchwały
Nr XV/207/03 z 29.10.03r.
 
? Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola ?
 
§ 1
 
Podstawa prawna art. 18, ust. 2, pkt  8; art. 40, ust. 1; art. 41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 986, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 80, poz. 717 ) oraz art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 Nr 200,  poz. 1683 ).
 
 
§ 2
 
Wprowadza się program udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola - tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją.
 
 
§ 3
 
 
Realizacja programu, o którym mowa w  § 2  polegać będzie na zwolnieniu z podatku od nieruchomości wg następujących zasad:
 • od  3 osób nowozatrudnionych w danym roku do   10 osób włącznie    -    12 %
 • od 11 osób nowozatrudnionych w danym roku do  20 osób włącznie    -    20 %
 • od 21 osób nowozatrudnionych w danym roku do  30 osób włącznie    -    30 %
 • od 31 osób nowozatrudnionych w danym roku do  40 osób włącznie    -    40 %
 • od 41 osób nowozatrudnionych w danym roku do  50 osób włącznie    -    50 %
 • od 51 osób nowozatrudnionych w danym roku do  60 osób włącznie    -    60 %
 • od 61 osób nowozatrudnionych w danym roku do  70 osób włącznie    -    70 %
 • od 71 osób nowozatrudnionych w danym roku do  80 osób włącznie    -    80 %
 • od 81 osób nowozatrudnionych w danym roku do  90 osób włącznie    -    90 %
 • od 91 osób nowozatrudnionych w danym roku do 100 osób włącznie    -    100 %
 
-  biorąc pod uwagę stawki określone na dany rok podatkowy w uchwale Rady Miejskiej
w Stalowej Woli.
 
§ 4
 
 
 1. Pomoc w regulowaniu podatku od nieruchomości udzielana będzie na wniosek przedsiębiorcy złożony do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego.
 
 1. Warunkiem uzyskania pomocy na tworzenie  nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją będzie złożenie wniosku określającego cel jej przeznaczenia wraz z załącznikami:
 
 
 
a )  informację o wysokości udzielonej pomocy w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
b)   kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Rejestru Przedsiębiorców;
c)   kserokopia aktów notarialnych na zakup gruntów dokonanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;
d)  pozwolenie na budowę nowych lub modernizację istniejących budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
e)   harmonogram realizacji inwestycji przewidziany na dany rok podatkowy;
f)    zestawienie dowodów poniesionych kosztów na wybudowanie lub modernizację budynków i budowli  oraz wyposażenia nowych obiektów dokonanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;
g)  kserokopia sprawozdania o stanie zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku ubiegłego;
h)   dowody poniesienia kosztów w wysokości 25 % udziału własnego w nakładach związanych z nową inwestycją, przy czym przez udział własny należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie:
1) kredytów preferencyjnych,
2) dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych;
3) gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
i)  określeniem liczby nowo zatrudnionych osób w roku poprzedzającym rok złożenia
wniosku;
j)    informacja o dwuletnich kosztach wynagrodzeń brutto nowo zatrudnionych pracowników powiększona o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem;
k)   plan zwiększenia zatrudnienia przewidziany na dany rok podatkowy.
 
 
§ 5
   
 1. Ustala się maksymalną intensywność pomocy na terenie miasta Stalowej Woli w wysokości 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
 2. Dla małych i średnich przedsiębiorców podwyższa się o 15 % maksymalną intensywność pomocy z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.
 
§ 6
 
1.  W przypadku pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych
 z nową inwestycją przy obliczaniu wielkości pomocy, uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, na które składają się:
a)  koszty płacy brutto pracowników
b)  inne obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem pracowników.
 
2.  Pomoc, o której mowa w § 2  będzie udzielana pod warunkiem, że nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy.
 
 
3.  Kwoty pomocy regionalnej otrzymane z krajowych środków publicznych oraz środków  przedakcesyjnych pochodzących ze Wspólnot Europejskich podlegają sumowaniu.
 
 
 
 § 7
 
Program nie przewiduje udzielenia pomocy operacyjnej, eksportowej ani pomocy w sektorach uznanych za wrażliwe a więc w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze budownictwa okrętowego, sektorze górnictwa  węgla, sektorze włókien syntetycznych, sektorze motoryzacyjnym, sektorze żeglugi morskiej oraz transporcie.
 
§ 8
 
Zastosowanie przedmiotowych zwolnień z podatku od nieruchomości spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu miasta, w zależności od liczby przedsiębiorców, którzy będą tworzyć miejsca pracy związane z nową inwestycją. Rocznie może to wynieść  około 800.000  PLN
 
§ 9
 
W przypadku pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości przewidzianego w § 3 okres zwolnienia przysługuje przez 1 rok podatkowy.
 
§ 10
 
Pomoc dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą - z  wyjątkiem działalności handlowej, na terenie Miasta Stalowa Wola, którzy:
  1)   rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po 1 stycznia 1998 roku;
  2)   podejmują po raz pierwszy działalność gospodarczą;
  3)   poszerzają swoją działalność gospodarczą.
 
§ 11
 
Warunkiem uzyskania pomocy będzie nie zaleganie przez przedsiębiorcę w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok złożenia wniosku.
 
 
§ 12
 
1. Do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, a także każdego roku   podatkowego, podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące:
a) stanu zatrudnienia,
b) zrealizowanych wydatków zgodnie z określonym we wniosku celem,
przez okres korzystania z pomocy objętej programem oraz przez 5 lat po zaprzestaniu korzystania z tego programu.
 
2. Przeznaczenie uzyskanej kwoty pomocy podlega kontroli poprzez sprawdzenie  zgodności  złożonych dokumentów ze stanem faktycznym w siedzibie  przedsiębiorcy.
 
 
§ 13
 
1.  W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
 
 
 
2.  Podatnik, o którym mowa w ust.1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
3.  Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4.  Podatnik, który wprowadził Prezydenta Miasta w błąd co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
5.  Podatnik, o którym mowa w ust. 4 jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku wraz
  z  odsetkami stosowanymi przy zaległościach podatkowych.
 
 
§ 14
 
Organem udzielającym pomocy jest Prezydent Miasta.
 
 
§ 15
 
Pomoc udzielana na podstawie niniejszego programu podlega sumowaniu z inną pomocą o tym samym przeznaczeniu bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.
 
§ 16
 
Przedsiębiorcy korzystający z pomocy publicznej na podstawie Uchwały Nr XXXIV/665/01 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn.: ,, Program udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie Miasta Stalowa Wola na lata 2002-2011?, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/699/02 z dnia 25 stycznia 2002 r., korzystają z pomocy publicznej na warunkach określonych w Uchwale Nr XV/208/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 
 
§ 17
 
Program wchodzi w życie w terminie określonym Uchwałą Nr XV/208/03 Rady Miejskiej
w Stalowej Woli  z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i obowiązuje do czasu akcesji Rzeczpospolitej Polski do Unii Europejskiej, a po akcesji, po uzyskaniu akceptacji przez Komisję Europejską.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 16:31:07
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 16:31:07

Rejestr zmian

Oglądano 951 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl