Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-07-2024, Środa, 16:13


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XV/206/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XV/206/03
Uchwała Nr XV/206/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 października 2003 roku
 
w sprawie Programu pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola.
 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt  8; art. 40, ust. 1; art. 41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 986, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 10 i 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177, z 2003r. Nr 159, poz. 1537) po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
Uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Uchwala się ?Program pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola? stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
 
§ 3
 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, i wchodzi w  życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały
Nr XV/206/03 z 29.10.03r.
 
?Program pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola ?
 
§ 1
 
Podstawa prawna art. 18, ust. 2, pkt  8; art. 40, ust. 1; art. 41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 986, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84,  Nr 200,  poz. 1683 ).
 
§ 2
 
Wprowadza się program udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na  terenie miasta Stalowa Wola z zakresu pomocy horyzontalnej na utrzymanie poziomu zatrudnienia.
 
§ 3
 
1.  Realizacja programu o którym mowa w § 2 będzie polegać na częściowym zwolnieniu
  z podatku od nieruchomości wg następujących zasad:
  a)   w pierwszym roku udzielenie pomocy na utrzymanie poziomu zatrudnienia    -    20 %
  b)  w drugim roku udzielenie pomocy na utrzymanie poziomu zatrudnienia     -    30 %
  c)  w trzecim roku udzielenie pomocy na utrzymanie poziomu zatrudnienia     -    40 %
biorąc pod uwagę stawki określone na dany rok podatkowy w uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
2.  Warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy będzie utrzymanie miejsc pracy przez okres 5 lat po zaprzestaniu korzystania z programu pomocowego.
3.  Pomoc na podstawie programu może zostać przyznana tylko 1 raz w ciągu 10 lat.
 
 
§ 4
 
Pomoc horyzontalna na utrzymanie poziomu zatrudnienia jest dopuszczalna jeżeli:
1)  istnieje uzasadnione przypuszczenie konieczności likwidacji miejsc pracy przez przedsiębiorcę ? w celu utrzymania poziomu zatrudnienia.
2)  przewidywana likwidacja miejsc pracy wynika z decyzji przedsiębiorcy w zakresie sposobu prowadzenia działalności (np. modernizacja, racjonalizacja lub unowocześnienie produkcji ), a nie z ekonomicznej konieczności zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.
 
§ 5
 
1.    Pomoc w regulowaniu podatku od nieruchomości, o której mowa w § 3  dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola, którzy  rozpoczęli prowadzenie działalności po 1 stycznia 1998 roku, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność handlową.
 
 
2.    Pomoc w regulowaniu podatku od nieruchomości udzielana będzie na wniosek przedsiębiorcy złożony do dnia 30  stycznia danego roku kalendarzowego.
 
3.  Warunkiem uzyskania pomocy na utrzymanie poziomu zatrudnienia będzie złożenie wniosku określającego cel jej przeznaczenia wraz z załącznikami:
 
a )  informację o wysokości udzielonej pomocy w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
b)  kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
c)   kserokopia sprawozdania o stanie zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dzień złożeniem wniosku;
d)   uzasadnienie konieczności likwidacji miejsc pracy przez przedsiębiorcę (potwierdzonych przez PUP);
e)   określenie ilości osób przewidzianych do ewentualnego zwolnienia;
f) informacja o dwuletnich  kosztach wynagrodzeń brutto osób przewidzianych do zwolnienia, powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem;
g)określenie rodzaju inwestycji, modernizacji lub unowocześnienia produkcji oraz dowody poniesionych w związku z tym kosztów.
 
4. Maksymalna wysokość udzielonej pomocy w danym roku kalendarzowym dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 800,- zł na jednego zatrudnionego pracownika, i nie więcej niż 80.000,- zł dla jednego przedsiębiorcy
 
§ 6
   
1. Ustala się maksymalną intensywność pomocy na terenie miasta Stalowej Woli  w wysokości 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
2. Dla małych i średnich przedsiębiorców podwyższa się o 15 % maksymalną intensywność pomocy z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.
 
§ 7
 
 
Kwoty pomocy horyzontalnej otrzymane z krajowych środków publicznych oraz środków   przedakcesyjnych pochodzących ze Wspólnot Europejskich podlegają sumowaniu.
 
 
  § 8
 
Program nie przewiduje udzielenia pomocy operacyjnej, eksportowej ani pomocy w sektorach uznanych za wrażliwe, a więc w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze budownictwa okrętowego, sektorze górnictwa węgla, sektorze włókien syntetycznych, sektorze motoryzacyjnym, sektorze żeglugi morskiej oraz w transporcie.
 
 
 
 
§ 9
 
Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu szacunkowo wyniesie rocznie około 200.000 PLN
 
 
§ 10
 
Warunkiem uzyskania pomocy będzie nie zaleganie przez przedsiębiorcę w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok złożenia wniosku.
 
 
§ 11
 
 
Pomoc dotyczy przedsiębiorców znajdujących się na terenie miasta Stalowa Wola.
 
 
§ 12
 
Przeznaczenie uzyskanej kwoty pomocy podlega kontroli:
1) poprzez obowiązek składania informacji półrocznych do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza w zakresie stanu zatrudnienia, przez okres korzystania z pomocy objętej programem, oraz przez 3 lata po zaprzestaniu korzystania z programu pomocowego;
2)  zgodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym w siedzibie przedsiębiorcy.
 
 
§ 13
 
1.    W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
2.    Podatnik, o którym mowa w ust.1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
3.    Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4.    Podatnik, który wprowadził Urząd Miejski w błąd co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
5.    Podatnik, o którym mowa w ust. 4 jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku wraz
z  odsetkami stosowanymi przy zaległościach podatkowych.
 
 
 
§ 14
 
1.  Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inną pomocą o tym samym przeznaczeniu bez względu na jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.
2.  Korzystanie z pomocy w ramach niniejszego programu wyklucza możliwość uzyskania pomocy z programu pomocy regionalnej.
 
 
§ 15
 
 
Program wchodzi w życie w terminie określonym w Uchwale Nr XV/208/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli  z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości  i obowiązuje do czasu akcesji Rzeczpospolitej Polski do Unii Europejskiej, a po akcesji po uzyskaniu akceptacji przez Komisję Europejską.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 09:47:27
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 09:47:27

Rejestr zmian

Oglądano 993 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl