Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 17:13


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XVI/237/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XVI/237/03
Uchwała Nr XVI/237/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 listopada 2003 roku.
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok.
 
 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 124, ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 ), oraz zgodnie z:
- porozumieniem Nr 26/03 z dnia 21 października 2003 roku z Województwem Podkarpackim,
-   pismem Nr ST5-4820-44g/2003 Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r.
 
 
 
Rada Miejska Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów
budżetowych o kwotę    114.589,- zł.
 
w dziale 758 ? Różne rozliczenia         o kwotę   30.000,- zł.
rozdz. 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego   o kwotę    30.000,- zł.
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa      o kwotę    30.000,- zł.
 
w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa
    narodowego      o kwotę   1.000,- zł.
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury  o kwotę    1.000,- zł.
§ 271 ? Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
  między jednostkami samorządu terytorialnego
  na dofinansowanie własnych zadań bieżących    o kwotę    1.000,- zł.
 
w dziale 926 ? Kultura fizyczna i sport      o kwotę    83.589,- zł.
rozdz. 92604 ? Kultura fizyczna i sport o kwotę    83.589,- zł.
§ 075 ?Dochody z najmu i dzierżawy składników
      majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
  terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
  do sektora finansów publicznych oraz innych
  umów o podobnym charakterze               o kwotę    38.000,- zł.
§ 083 ? Wpływy z usług             o kwotę    42.700,- zł.
§ 084 ? Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
       majątkowych   o kwotę  735,- zł.
§ 092 ? Pozostałe odsetki     o kwotę    1.200,- zł.
§ 097 ? Wpływy z różnych dochodów     o kwotę  954,- zł.
 
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków
budżetowych                o kwotę  139.035,- zł.
 
w dziale 750 ? Administracja publiczna          o kwotę   8.297,- zł.
rozdz. 75023 ? Urzędy miast     o kwotę    8.297,- zł.
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne   
jednostek budżetowych     o kwotę    8.297,- zł.
 
z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
 
w dziale 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowao kwotę   5.000,- zł.
rozdz. 75403 ? Jednostki terenowe policji       o kwotę    5.000,- zł.
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne                
jednostek budżetowych    o kwotę    5.000,- zł.
 
z przeznaczeniem na zakup kamery cyfrowej do monitoringu imprez masowych przez Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli.
 
w dziale 853 ? Opieka społeczna          o kwotę    16.703,- zł.
rozdz. 85395 ? Pozostała działalność   o kwotę    16.703,- zł.
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne            
    jednostek budżetowych   o kwotę    16.703,- zł.
 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Stalowej Woli.
 
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza      o kwotę    24.446,- zł.
rozdz. 85404 ? Przedszkola o kwotę    24.446,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę    13.420,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne       o kwotę     861,- zł.
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia   o kwotę       7.439,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę  2.621,- zł.
§ 4580 ? Pozostałe odsetki    o kwotę      105,- zł.
Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków
poszczególnych placówek ujęto w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa
    narodowego                           o kwotę   1.000,- zł.
rozdz. 92105  - Pozostałe zadania w zakresie kultury        o kwotę    1.000,- zł.
§ 4410 ? Podróże służbowe krajowe           o kwotę    1.000,- zł.
z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów podróży
uczestników V Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych ?Lasowiaczek 2003?.
 
w dziale 926 ? Kultura fizyczna i sport   o kwotę    83.589,- zł.
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej o kwotę    83.589,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych            o kwotę  3.589,- zł.
z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla instruktorów
nowych imprez i zajęć sportowych.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    80.000,- zł.
z przeznaczeniem na: koncepcję modernizacji i remontu
basenów krytych ? wymóg Sanepidu warunkujący dopuszczenie
basenów MOSiR-u do pracy w roku 2004.
 
3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków
    budżetowych   o kwotę    24.446,- zł.
 
w dziale 801 ? Oświata i wychowanie         o kwotę    24.446,- zł.
rozdz. 80110 ? Gimnazja o kwotę    24.446,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników     o kwotę    15.929,- zł.
§ 4260 ? Zakup energii      o kwotę      8.517,- zł.
w Gimnazjum Nr 3 w Stalowej Woli.
 
4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej          na kwotę    34.980,- zł.
 
poprzez zmniejszenie             o kwotę    34.980,- zł.
 
w dziale 758 ? Różne rozliczenia            o kwotę    34.980,- zł.
rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe   o kwotę    34.980,- zł.
§ 4810 ? Rezerwy    o kwotę    34.980,- zł.
 
poprzez zwiększenie                o kwotę    34.980,- zł.
 
w dziale 851 ? Ochrona zdrowia         o kwotę    29.980,- zł.
rozdz. 85121 ? Lecznictwo ambulatoryjne      o kwotę    29.980,- zł.
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę      4.580,- zł.
z przeznaczeniem na zakup żaluzji pionowych do
remontowanych pomieszczeń przy SP ZOZ w Stalowej Woli.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     o kwotę    19.280,- zł.
z przeznaczeniem na:
1/ wykonanie projektów budowlanych, elektrycznych,
    wodno ? kanalizacyjnych wraz z uzgodnieniami oraz
    przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim dot.
    przeniesienia oddziału rehabilitacji do inne części
    obiektu SP ZOZ w Stalowej Woli     - 10.980,- zł.
2/ nadzór budowlany nad zakresem prac w 2003r.   -   8.300,- zł.
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych              o kwotę    6.120,- zł.
z przeznaczeniem na:
- zakup podestów pod aparaturę medyczną     -   4.120,- zł. 
- zakup tablicy do badania wzroku do SP ZOZ
  w Stalowej Woli -   2.000,- zł.
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza       o kwotę   5.000,- zł.
rozdz. 85404 ? Przedszkola              o kwotę    5.000,- zł.
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
    budżetowych o kwotę    5.000,- zł.
z przeznaczeniem na zakup maszyny wielofunkcyjnej
do rozdrabniania mięsa i warzyw w Przedszkolu Nr 18
w Stalowej Woli.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zwiększenia planu wydatków

w rozdz. 85404 Przedszkola

Załącznik 1

Jednostka

§ 4010
§ 4110
§ 4210
§ 4300
§ 4580
Razem
Przedszkole Nr 3
3.000,-
-
-
-
55,-
3.055,-
Przedszkole Nr 4
3.212,-
861,-
1.439,-
-
-
5.512,-
Przedszkole Nr 5
-
-
2.000,-
2.621,-
-
4.621,-
Przedszkole Nr 6
7.208,-
-
4.000,-
-
50,-
11.258,-
Razem:
13.420,-
861,-
7.439,-
2.621,-
105,-
24.446,-

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 14:39:26
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 14:39:26

Rejestr zmian

Oglądano 1001 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl