Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 08:34


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XV/210/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XV/210/03
Uchwała Nr XV/210/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 października 2003 r.
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.
 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 124, ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych   ( z 2003 r. Dz. U Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 ),oraz zgodnie z:
1)  umową dotacji Nr 27/2003 ze Starostą Stalowowolskim z dnia 15.09.2003 r.
2)  informacjami Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów ?Prefabet ? Stalowa Wola? Sp. z o.o. dot. opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Stalowej Woli za IV kwartał 2002 r, I-III kwartał 2003 r.,
3)  pismem Nr ST-3-4820-68a/2003 Ministra Finansów z dnia 14.10.2003 r.,
4)  pismem Nr ST-5-4820-38g/2003 Ministra Finansów z dnia 13.10.2003 r.,
5)  pismo WFOŚiGW Nr WFOŚ/PT/402/68/03 z dnia 20.01.2003 roku,
6)  WFOŚiGW Nr WFOŚ/PT/401/ 23, 51, 52, 53/03 z dnia 23.10.2003 roku,
7)  decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 77 z dnia 20.10.2003 r.
8)  porozumieniem z MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli Nr TI/50/1/2003 z dnia 15.09.2003 r.
 

Rada Miejska w Stalowej Woli

Uchwala, co następuje:

 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych       o kwotę    3.669.394,- zł
 
w następujących działach:
 
w dziale 600 ? Transport i łączność    o kwotę    3.398.508,- zł
  rozdz. 60011 ? Drogi publiczne krajowe  o kwotę    3.398.508,- zł
  § 633 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
   na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
   własnych gmin o kwotę    3.398.508,- zł
  
w dziale 756 ?  Dochody od osób prawnych, od osób
   fizycznych i od innych jednostek
   nieposiadających osobowości prawnej         o kwotę     2.018,- zł
  rozdz. 75614 ?  Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych   o kwotę 2.018,- zł
  § 046 ? Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   o kwotę     2.018,- zł
 
w dziale 758 ? Różne rozliczenia o kwotę      175.798,- zł
rozdz. 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej
 dla jednostek samorządu terytorialnego     o kwotę    41.005,- zł
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa   o kwotę    41.005,- zł
 
 
 
 
rozdz. 75805 ? Część rekompensująca subwencji ogólnej
 dla gmin       o kwotę     134.793,- zł
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa        o kwotę     134.793,- zł
 
w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona
  środowiska                    o kwotę  93.070,- zł
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność             o kwotę  93.070,- zł
§ 626 ? Dotacje otrzymane z funduszy celowych
 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 jednostek sektora finansów publicznych
w tym:
- WFOŚiGW    -    45.000,-zł
- PFOŚiGW    -    22.000,- zł
 
§ 096 -  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
 w postaci pieniężnej                     o kwotę  26.070,- zł
 
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych       o kwotę     134.793,- zł
 
w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa         o kwotę     134.793,- zł
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami      o kwotę     134.793,- zł
§ 077 -  Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
 własności nieruchomości    o kwotę     134.793,- zł.
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych       o kwotę    4.424.601,- zł
 
w następujących działach
 
w dziale 600 ? Transport i łączność              o kwotę    3.398.508,- zł
rozdz. 60011 ? Drogi publiczne krajowe      o kwotę    3.398.508,- zł
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę    3.398.508,- zł
 
na zadanie: ?Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie ? Obszar Północny ? obwodnica  Stalowej Woli?.
 
w dziale 801 ? Oświata i wychowanie            o kwotę  41.005,- zł
rozdz. 80101 ? Szkoły publiczne          o kwotę  41.005,- zł
§ 4270 ? Zakup usług remontowych   o kwotę  41.005,- zł
 
z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 na wymianę stolarki okiennej i naprawę tynków wewnętrznych.
 
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę    2.018,- zł
rozdz. 85404 ? Przedszkola           o kwotę    2.018,- zł
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę    2.018,- zł
 
z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 18 w Stalowej Woli.
 
w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona
  środowiska   o kwotę     983.070,- zł
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę     756.000,- zł
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowycho kwotę     756.000,- zł
 
na zadaniach:
1) Kanalizacja sanitarna os. Rozwadów   -    400.000,- zł
2) Kanalizacja sanitarna os. Chyły       -    183.000,- zł
3) Kanalizacja sanitarna os. Swoły      -    173.000,- zł
 
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność              o kwotę     227.070,- zł
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę     114.000,- zł
 
na zadanie ?Uzbrojenie osiedla Piaski II?.
 
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
    budżetowych            o kwotę     113.070,- zł
 
na nowe zadanie pn. ?Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz prasy do zgniatania odpadów?.
 
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych     o kwotę      20.000,- zł
 
w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona
  środowiska   o kwotę      20.000,- zł
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność                  o kwotę      20.000,- zł
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę      20.000,- zł
 
na zadaniu: ?Rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów?
 
5. Różnicę pomiędzy zwiększeniem netto wydatków    o kwotę    4.404.601,- zł
    a zwiększeniem netto dochodów          o kwotę    3.534.601,- zł
    w wysokości                                  870.000,- zł
 
pokrywa się przychodami:
 
§ 952 ? Przychody z zaciągniętych pożyczek
  i kredytów na rynku krajowym            w kwocie   870.000,- zł
 
w związku z zaciągniętymi pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.          
 
 
 § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
 
§ 3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 16:26:09
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 16:26:09

Rejestr zmian

Oglądano 1065 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl