Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 10:17


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XVI/231/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XVI/231/03
Uchwała Nr XVI/231/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 listopada 2003 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717), oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 ), oraz zgodnie z:
-   Wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych za 2003 rok do PFRON-u Oddział w Rzeszowie i otrzymaniem 50% środków,
-   Umową Nr 33/rp/2003 z dnia 16 października 2003 roku,
-   Aneksem Nr 1 z dnia 20 października 2003 r. do Umowy Nr 21/rp/2003 z dnia 20.VI.2003 r.
-   Aneksem Nr 1 z dnia 20 października 2003 r. do Umowy Nr 28/rp/2003 z dnia 29.VIII.2003 r
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Zmniejsza się plan dochodów             o kwotę    505.676,- zł.
poprzez zwiększenie o kwotę    281.047,- zł.
w następujących działach:
dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej      o kwotę    255.931,- zł.
rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
   cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
   prawnych i innych jednostek organizacyjnych    o kwotę    204.812,- zł.
 
    § 244 ? Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
   bieżących jednostek sektora finansów publicznych    o kwotę    204.812,- zł.
 
rozdz. 75618 ? Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  
   jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawo kwotę  51.119,- zł.
 
    § 048 ? Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu    o kwotę  51.119,- zł.
 
dział 853 ? Opieka społeczna                 o kwotę    25.116,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznejo kwotę    25.116,- zł.
    § 097 ? Wpływy z różnych dochodów           o kwotę    25.116,- zł.
 
 
poprzez zmniejszenie                o kwotę    786.723,- zł.
w następujących działach:
dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa   o kwotę    204.812,- zł.
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami   o kwotę    204.812,- zł.
    § 077 ? Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
   własności nieruchomości   o kwotę    204.812,- zł.
 
dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych      
    i od innych jednostek nie posiadających
    osobowości prawnej    o kwotę    581.911,- zł.
rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku
  leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz   
   podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
  i innych jednostek organizacyjnych o kwotę    581.911,- zł.
 
    § 031 ? Podatek od nieruchomości          o kwotę    581.911,- zł.
 
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych        o kwotę 526.926,- zł.
        poprzez zwiększenia            o kwotę    2.202.655,- zł.
w następujących działach:
dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa          o kwotę    2.059.300,- zł.
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami        o kwotę    2.059.300,- zł.
    § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne  
     jednostek budżetowych                   o kwotę    2.059.300,- zł.
 
z przeznaczeniem na zakup gruntów do zasobów gminy od HSW S.A. w Stalowej Woli:
1)  pod budowę parkingu przy ul. Kwiatkowskiego     284.900,- zł.
2)  ?Zajezdni HSW S.A.? wraz z budynkami i budowlami 824.800,- zł.
3)  ?Parkingu HSW S.A.? wraz z budynkami i budowlami    949.600,- zł.
 
dział 801 ? Oświata i wychowanie                       o kwotę     27.329,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe                o kwotę  2.342,- zł.
    § 3020 ? Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane  
    do wynagrodzeń                    o kwotę    42,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe  o kwotę      770,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne       o kwotę      138,- zł.
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy        o kwotę    19,- zł.
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia             o kwotę      493,- zł.
    § 4270 ? Zakup usług remontowych  o kwotę      880,- zł.
Szczegółowe zestawienie zmian planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych ujęto w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja o kwotę     23.395,- zł.
§ 4260 ? Zakup energii                 o kwotę    23.395,- zł.
z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 1 w Stalowej Woli na zakup energii (gaz, energia elektryczna, wodę, centralne ogrzewanie).
 
 
rozdz. 80195 ? Pozostała działalność             o kwotę  1.592,- zł.
    § 3030 ? Różne wydatki na rzecz osób fizycznych        o kwotę  1.592,- zł.
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na koszty przeprowadzenia komisji egzaminacyjnych dot. awansów zawodowych nauczycieli.
 
dział 851 ? Ochrona zdrowia               o kwotę    65.875,- zł.
rozdz. 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi         o kwotę    65.875,- zł.
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę      4.400,- zł.
    § 4270 ? Zakup usług remontowych           o kwotę    25.500,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych          o kwotę    35.975,- zł.
 
dział 853 ? Opieka społeczna o kwotę    25.116,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej            o kwotę    25.116,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe         o kwotę    21.333,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne         o kwotę      3.783,- zł.
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych przez MOPS w Stalowej Woli.
 
dział 900 ? Gospodarka komunalna         o kwotę     19.066,- zł.
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność           o kwotę     19.066,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę     19.066,- zł.
z przeznaczeniem na zadanie: ?Budowa mostku na rzece Pyszanka?
 
dział 926 ? Kultura fizyczna i sport               o kwotę      5.969,- zł.
rozdz. 92695 ? Pozostała działalność           o kwotę      5.969,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę      5.969,- zł.
z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych na terenie miasta.
 
poprzez zmniejszenie o kwotę 2.729.581,- zł.
w następujących działach:
dział 600 ? Transport i łączność              o kwotę    2.643.941,- zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne i gminne           o kwotę    2.643.941,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę    2.643.941,- zł.
na zadaniach:
1)  ?Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego  
 dla Obszaru i Rozwoju i Działalności Małych i średnich
     Przedsiębiorstw poprzez zagospodarowanie terenów  
     poprzemysłowych HSW S.A.?              o kwotę 2.624.875,- zł.
2)  ?Budowa mostku na rzece Pyszanka?         o kwotę    19.066,- zł.
 
dział 710 ? Działalność usługowa    o kwotę     40.000,- zł.
rozdz. 71014 ? Opracowania geodezyjne i kartograficzne       o kwotę     40.000,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych          o kwotę     40.000,- zł.
 
 
 
dział 851 ? Ochrona zdrowiao kwotę     14.756,- zł.
rozdz. 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi               o kwotę     14.756,- zł.
    § 3030 ? Różne wydatki na rzecz osób fizycznych        o kwotę  1.456,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych                o kwotę     13.300,- zł.
 
dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza         o kwotę  2.073,- zł.
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne            o kwotę  2.073,- zł.
    § 3020 ? Nagrody i zasiłki osobowe nie zaliczane  
do wynagrodzeń                 o kwotę    42,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe          o kwotę      770,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne     o kwotę      138,- zł.
    § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy         o kwotę    19,- zł.
    § 4440 ? Odpisy na ZFSŚ           o kwotę  1.104,- zł.
Szczegółowe zmiany planu wydatków w poszczególnych placówkach ujęto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę    21.250,- zł.
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód             o kwotę    21.250,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    21.250,- zł.
na zadaniu pn.: ?Projekty techniczne dla programu ISPA?
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę      7.561,- zł.
rozdz. 92104 ? Działalność radiowa i telewizyjna           o kwotę      5.969,- zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych          o kwotę      5.969,- zł.
 
rozdz. 92195 ? Pozostała działalność            o kwotę      1.592,- zł.
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę      1.592,- zł.
 
 
3. Różnica pomiędzy zmniejszeniem planu wydatków o kwotę      578.045,- zł.
    a zmniejszeniem planu dochodów o kwotę      556.795,- zł.   
                w wysokości        +  21.250,- zł.
stanowi zmniejszenie planu przychodów z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
w Rzeszowie na zadaniu: ?Kanalizacja sanitarna os. Rozwadów? o kwotę 21.250,- zł.,
tj. z kwoty 400.000,- zł. do kwoty 378.750,- zł.
    § 952 ? Przychody z zaciągniętych pożyczek    
   i kredytów na rynku krajowym            o  kwotę    21.250,- zł
 
 
§ 2
W uchwale Rady Miejskiej Nr V/55/03 z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2003 rok, załącznik Nr 8 pn.: ?Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok? otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 15:03:54
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 15:03:54

Rejestr zmian

Oglądano 1030 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl