Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 09:12


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz III :: Uchwała Nr XIV/190/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XIV/190/03

Uchwała Nr XIV/190/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 3 października 2003r.
 
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 / oraz art.13 ust.1, art.27, art.34 ust.1, pkt3 ust.4 i 6, art.37 ust2, pkt1, art.38 ust3, art.67 ust.1, art.68 ust1 pkt 7 i ust.2, art.70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r Nr 46, poz.543, z 2001 r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800, z 2002r., Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz.2058, z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz. 717,720 i 721/
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XX/331/00  Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2000r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/674/01 z dnia 7 grudnia 2001r wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 1
a)  w ust.1 wyrazy : ? z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych( Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z póź.zm. ) zastępuje się wyrazami : ? z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71, poz. 733 z póź.zm. )?
b)  w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
? 6/ lokale w budynku przy ul. Żeromskiego 7 ?
 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
1.? Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art.67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, o których mowa w § 1 ust.3 uchwały w wysokości:
a/  90%- jeżeli zapłata nastąpi jednorazowo przed dniem zawarcia umowy przenoszącej
własność
 b/ 80%- jeżeli zapłata nastąpi w ratach wg zasad określonych w art.70 ust 2 i 3 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami, z tym że okres rozłożenia na raty nie może być dłuższy niż 5 lat ?
2.Wyraża zgodę na waloryzację kaucji mieszkaniowej na zasadach określonych w art.6 ust.3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, najemcy nabywającemu lokal mieszkalny na zasadach określonych niniejszą uchwałą, który wpłacił tą kaucję przed dniem 12 listopada 1994r.
3. Unieważniono1)
 
 
1) Stwierdzono nieważność Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego znak: P.I.-0911/158/03 z dnia 12 listopada 2003 r.
 
 
 
 
3) w   § 5
a) Unieważniono2)
b)  w ust .2 zdanie pierwsze  otrzymuje brzmienie:
? Jeżeli nabywca  lokalu mieszkalnego przed upływem 2 lat licząc od dnia jego nabycia, zbył lub wykorzystał lokal na inny cel, zobowiązany jest do zwrotu gminie kwoty równej  udzielonej bonifikacie po jej rewaloryzacji.?
 
4) w § 7 w ust.2 wyrazy ? Zarząd Miasta? zastępuje się wyrazami: ? Prezydent Miasta?.

§ 2

Postępowanie o sprzedaż lokalu mieszkalnego wszczęte na wniosek, który wpłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, prowadzone jest wg przepisów tej uchwały.

§ 3

  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 10:13:35
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 10:13:35

Rejestr zmian

Oglądano 1044 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl