Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 20:53


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr III/40/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr III/40/02
Uchwała Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 grudnia 2002 r.
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 155, poz. 1014, zm. z 1999r. Nr 38, poz. 360,  Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,  Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 156, 1300),
 
Rada Miejska Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych       o kwotę    169.498,- zł.
 
w następujących działach:
 
w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowao kwotę    17.482,- zł.
 
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami      o kwotę    17.482,- zł.
§ 049 ? Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
  jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
  odrębnych ustaw            o kwotę      7.611,- zł.
§ 076 ? Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
  wieczystego przysługującego osobom fizycznym
  w prawo własności              o kwotę      9.871,- zł.
 
w dziale  750 -  Administracja publiczna        o kwotę    117.652,- zł.
 
rozdz. 75023 ? Urzędy gmin         o kwotę    117.652,- zł.
§ 045 ? Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
  urzędowe                    o kwotę    73.652,- zł.
§ 075 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
  Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      o kwotę    44.000,- zł.
 
w dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
      i od innych jednostek nie posiadających
      osobowości prawnej          o kwotę    801,- zł.
 
rozdz. 75616 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
  podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
  podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
  i innych jednostek organizacyjnych                o kwotę    785,- zł.
§ 046 ? Wpływy z opłaty eksploatacyjnej              o kwotę    785,- zł.
 
 
 
rozdz. 75616 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
  podatku od spadków i darowizn, podatku
  od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
  i opłat lokalnych od osób fizycznych       o kwotę      16,- zł.
§ 033 ? Podatek leśny                o kwotę      16,- zł.
 
w dziale 801 ? Oświata i wychowanie          o kwotę    18.858,- zł.
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja                 o kwotę    18.858,- zł.
§ 097 ? Wpływy z różnych dochodów     o kwotę    18.858,- zł.
w tym:
- w Gimnazjum Nr 2     -   5.961,-
- w Gimnazjum Nr 4     -    72,-
- w Gimnazjum Nr 5     - 12.825,-
 
w dziale 853 ? Opieka społeczna                 o kwotę      7.898,- zł.
 
rozdz. 85314 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
  na ubezpieczenia społeczne                      o kwotę      7.898,- zł.
§ 097 ? Wpływy z różnych dochodów    o kwotę      7.898,- zł.
 
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza           o kwotę      2.807,- zł.
 
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne    o kwotę      2.807,- zł.
§ 097 ? Wpływy z różnych dochodów o kwotę     2.807,- zł.
z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli.
 
w dziale 926 -  Kultura fizyczna i sport             o kwotę      4.000,- zł.
 
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej           o kwotę      4.000,- zł.
§ 096 ? Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
  pieniężnej  o kwotę      4.000,- zł.
 
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych          o kwotę    1.652.728,- zł.
 
w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa   o kwotę    1.621.972,- zł.
 
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami     o kwotę 1.621.972,- zł.
§ 077 ? Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
      nieruchomości o kwotę 1.621.972,- zł
 
w dziale 801 ? Oświata i wychowanie            o kwotę    18.858,- zł.
 
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe  o kwotę    14.328,- zł.
§ 075 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
      Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
      lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
      publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  o kwotę    14.328,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Stalowej Woli.
 
 
 
 
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja            o kwotę      4.530,- zł.
§ 075 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
      Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
      lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
      publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    o kwotę      4.530,- zł.
w Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli.
 
w dziale 853 ? Opieka społeczna                  o kwotę      7.898,- zł.
 
rozdz. 85305 ? Żłobki            o kwotę      7.898,- zł.
§ 069 ? Wpływy z różnych opłat     o kwotę      7.898,- zł.
 
w dziale 926 -  Kultura fizyczna i sport o kwotę      4.000,- zł.
 
rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej   o kwotę      4.000,- zł.
§ 092 ? Pozostałe odsetki   o kwotę      4.000,- zł.
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych            o kwotę    517.214,- zł.
 
w dziale ? 600 ? Transport i łączność o kwotę    183.000,- zł.
 
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne o kwotę    183.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    183.000,- zł.
z zadaniu pn: ,, Budowa ul. Podskarpowej?.
 
w dziale 801 ? Oświata i wychowanie            o kwotę      6.444,- zł.
 
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe o kwotę      6.444,- zł.
§ 4260 ? Zakup energii             o kwotę      6.444,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Stalowej Woli.
 
w dziale 853 ? Opieka społeczna  o kwotę    199.069,- zł.
 
rozdz. 85315 ? Dodatki mieszkaniowe            o kwotę    199.069,- zł.
§ 3110 ? Świadczenia społeczne  o kwotę    199.069,- zł.
 
w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę    128.701,- zł.
 
rozdz. 90003 ? Oczyszczanie miast i wsi    o kwotę    128.701,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych             o kwotę    128.701,- zł.
 
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych           o kwotę    2.000.444,- zł.
 
w dziale ? 600 ? Transport i łączność    o kwotę    736.000,- zł.
 
rozdz. 60004 ? Lokalny transport zbiorowy   o kwotę    600.000,- zł.
§ 2610 ? Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
    budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego     o kwotę    600.000,- zł.
 
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne   o kwotę    136.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę    136.000,- zł.
na zadaniach:
1/ Budowa parkingu przy ZUS - 113.000,-
 
2/ Budowa sygnalizacji świetlnej przy
    skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Popiełuszki    -   23.000,-
 
w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa         o kwotę    400.000,- zł.
 
rozdz. 70001 ? Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę    400.000,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę    400.000,- zł.
 
w dziale 710 ? Działalność usługowa   o kwotę    113.000,- zł.
 
rozdz. 71014 ? Opracowania geodezyjne i kartograficzne    o kwotę    100.000,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę    100.000,- zł.
 
rozdz. 71095 ? Pozostała działalność           o kwotę    13.000,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę    13.000,- zł.
 
w dziale 750 ? Administracja publiczna            o kwotę    253.000,- zł.
 
rozdz. 75023 ? Urzędy gmin    o kwotę    253.000,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników            o kwotę    150.000,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne           o kwotę    95.000,- zł.
§ 4120 ? Składki na fundusz pracy  o kwotę      8.000,- zł.
 
w dziale 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
      przeciwpożarowa             o kwotę    98.000,- zł.
 
rozdz. 75414 ? Obrona cywilna   o kwotę      5.000,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę      5.000,- zł.
 
rozdz. 75416 ? Straż Miejska  o kwotę    93.000,- zł.
 § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników  o kwotę    75.000,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne    o kwotę    16.000,- zł.
§ 4120 ? Składki na fundusz pracy      o kwotę      2.000,- zł.
   
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza  o kwotę      6.444,- zł.
 
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne             o kwotę      6.444,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników           o kwotę      5.264,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne          o kwotę      1.038,- zł.
§ 4120 ? Składki na fundusz pracy  o kwotę     142,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Stalowej Woli.
 
w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę    352.000,- zł.
 
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód         o kwotę    238.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      o kwotę    238.000,- zł.
na zadaniu ?Kanalizacja sanitarna os. Rozwadów?.
 
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność       o kwotę    114.000,- zł.
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę    19.000,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych    o kwotę    95.000,- zł.
 
 
 
w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę    42.000,- zł.
 
rozdz. 92118 ? Muzea         o kwotę    42.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             o kwotę    42.000,- zł.
na zadaniach:
1/ Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Regionalnego
    w Stalowej Woli                  -   5.000,-
2/ Zagospodarowanie otoczenia Muzeum Regionalnego    - 37.000,-

§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 12:13:38
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 12:13:38

Rejestr zmian

Oglądano 888 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl