Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-05-2024, Piątek, 00:22


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr IV/49/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr IV/49/03

Uchwała Nr IV/49/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 31 stycznia 2003r.
 
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2003.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

Miasto Stalowa Wola prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które zapisane są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w 2003r. będą realizowane poprzez:
 
1.  Zwiększanie dostępności pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej:
a)  dla osób uzależnionych od alkoholu,
b)  dla osób uzależnionych od alkoholu po ukończeniu podstawowego programu terapii uzależnień,
c)  dla osób zobowiązanych przez Sąd do leczenia odwykowego.
 
2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz zwiększenie
skuteczności  interwencji prawno?administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń
funkcjonowania rodziny, powodowanych piciem alkoholu poprzez:
a)  prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych,
b)  kierowanie osób nadmiernie pijących na badania wykonywane przez biegłego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
c)  kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do Poradni Odwykowej i sądu celem podjęcia leczenia odwykowego,
d)  finansowanie dyżurów prawnika i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową,
e)  finansowanie grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla kobiet ? żon alkoholików,
f)    prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, oraz klubów młodzieżowych,
g)  prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików ? DDA,
h)  prowadzenie grupy terapeutyczno-problemowej dla kobiet doświadczających przemocy domowej,
i)    współpraca z Komendą Powiatową Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Starostwem Powiatowym, III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradnią Odwykową, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  i pedagogami szkolnymi,
j)    kierowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na obozy i zimowiska z programem terapeutyczno-rozwojowym prowadzone przez psychologów,
k)  wywiady środowiskowe.
 
 
3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:
a)  kontynuację profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach, uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu:
- program ?Spójrz inaczej? autorstwa Andrzeja Kołodziejczyka,
- zajęcia popołudniowe pn. ?Alternatywne formy spędzania wolnego czasu?,
- program ?W jedności siła? w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców,
- zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży szkół średnich,
- patronat nad programami i konkursami organizowanymi w szkołach promującymi zdrowy styl życia bez alkoholu i innych środków odurzających,
b)  zakup materiałów edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur, kaset,
c)  udział w programie profilaktycznym pn. ?Powstrzymać przemoc wobec dzieci? aktywizującym liderów młodzieżowych i dorosłych profesjonalistów,
d)  kontrola placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
e)  dofinansowanie stowarzyszeń obejmujących pracę z młodzieżą i dziećmi,
f)    wprowadzenie pilotażowych programów profilaktycznych: pn. ?Program Opiekuńczej Służby Pracowniczej ? Pomagać, a nie chronić? w wybranym zakładzie pracy na terenie miasta, oraz ?Programu Edukacji Nietrzeźwych Kierowców?,
g)  szkolenia grup zawodowych i liderów młodzieżowych w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych,
h)  opracowanie raportu diagnostycznego dotyczącego stanu szkód i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
 
4.  Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy, w szczególności Klubu Abstynenta, Klubu Trzeźwego Życia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Grup Al-Anon skupiających kobiety ? żony alkoholików,
- utrzymanie klubu Abstynenta,
- finansowanie działalności Klubu Trzeźwego Życia skupiającego osoby i rodziny
z problemem alkoholowym, korzystające ze świadczeń MOPS,
 
5.  Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących profilaktyce i rozwiązywaniu
problemów alkoholowych poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Opieki nad Dziećmi
    ?Oratorium?, Domem Dziecka ?Ochronka? im. św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie ?Tarcza? , Stowarzyszeniem Ruch Pomocy
Psychologicznej ?Integracja? i Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Stowarzyszeniem MONAR,
Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Żurawicy.
 
6.   Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i art. 15  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

§ 2

Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

   1. Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanym członkami Komisji przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie następujących zadań:

?    udział w rozmowach interwencyjno-motywacyjnych mających na celu zdiagnozowanie pacjentów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
?    kontrolę placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przez te placówki przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
?    prowadzenie wywiadów środowiskowych dla ustalenia rodzaju i zakresu pomocy dla osoby uzależnionej od alkoholu oraz pomocy rodzinie, w której występuje problem choroby alkoholowej.
 

   2. Zadania określone w ust. 1 członkowie Komisji pozostający w zatrudnieniu, wykonują poza swoimi godzinami pracy.

   3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w trybie określonym ustawą z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200 poz. 1679) i ustalane jest przez Przewodniczącego Komisji na podstawie listy sporządzonej w oparciu o protokoły i inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadań.

   4. Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na podane przez członka Komisji konto bankowe w ciągu 14 dni po okresie rozliczeniowym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
  

Załącznik nr 1
 
DOCHODY I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2003 ROK

 

DOCHODY
Dz.
Rozdział
§
Nazwa
Plan
851
 
 
Ochrona zdrowia
600.000
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
600.000
 
 
048
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
600.000
WYDATKI
Lp.
Zadanie
Plan
Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym
207.460
Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
90.812
Program profilaktyczny ?Powstrzymać przemoc?
6.000
Dofinansowanie działań prewencyjnych z dziećmi i młodzieżą prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji
3.000
Stowarzyszenie ORATORIUM ? opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych, prowadzenie Klubu Młodzieżowego ?Nadzieja?
w Charzewicach
116.540
OCHRONKA dla dzieci im. Brata Alberta z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i rodziców
60.000
Grupa psychoedukacyjna otwarta
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych podopiecznych MOPS
7.728
Grupa terapeutyczno ? problemowa dla osób będących w terapii
3.864
Grupa wsparcia po ukończeniu podstawowej terapii uzależnienia
4.554
Grupa terapeutyczna wstępna dla współuzależnionych
(żon alkoholików)
4.554
Działalność Klubu Abstynenta ?Alternatywa?
18.000
Klub młodzieżowy przy Klubie Abstynenta ?Alternatywa?
6.000
Klub Trzeźwego Życia przy MOPS
7.000
Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy ? dyżury prawnika
i psychologa
9.140
Rozmowy interwencyjno ? motywacyjne oraz kontrole placówek handlowych i gastronomicznych
4.648
Opłata za opinie biegłego w przedmiocie uzależnienia w przypadku kierowania na leczenie odwykowe przymusowe
7.200
Pokrycie kosztów badań lekarskich osobom zatrzymanym do wytrzeźwienia
18.000
Szkolenia
10.000
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej ?Pryzmat?
7.500
Zakup materiałów edukacyjnych, książek, plakatów, prenumerata prasy, broszur, nagród dla dzieci
8.000
RAZEM
600.000

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 11:51:04
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 11:51:04

Rejestr zmian

Oglądano 866 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl