Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-07-2024, Środa, 14:50


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr IX/122/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr IX/120/03
Uchwała Nr  IX/120/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia  30 maja 2003 roku
 
w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych Prezydenta Miasta Stalowej Woli dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez  Miasto Stalowa Wola
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustanawia się stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Stalowej Woli dla szczególnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół  prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola.
 
§ 2
 
Zasady i tryb przyznawania stypendiów określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
W budżecie Miasta określa się corocznie wysokość środków finansowych na stypendia w danym roku.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 5
 
Traci moc uchwała Nr XVI/254/2000 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 lutego 2000r. w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego Rady.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Załącznik  do Uchwały Nr IX/120/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli  z dnia 30 maja 2003r.
 
Regulamin
 przyznawania stypendiów edukacyjnych Prezydenta Miasta Stalowej Woli
 
 
 
§ 1
1.O stypendium edukacyjne Prezydenta Miasta Stalowej Woli mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola oraz absolwenci tych szkół, którzy ukończyli je w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium.
 
2.Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia i sukcesy uczniów uzyskane  w roku szkolnym poprzedzającym termin przyznania stypendium.
3.Wysokość stypendiów i ich liczbę w danym roku określa Prezydent Miasta.
 
§ 2
1.Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów:
1)  laureaci i finaliści olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, a także uczestnicy stopnia okręgowego,
2)  laureaci i finaliści konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
3)  laureaci i finaliści indywidualnych i zespołowych zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim ,
4)  laureaci i finaliści konkursów i przeglądów artystycznych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.
2.Udział w olimpiadach, konkursach i zawodach, o których mowa w ust.1 powinien być poprzedzony udziałem w odpowiednich eliminacjach.
3.Kandydat do stypendium winien legitymować się średnia ocen końcoworocznych nie niższą niż 4,5 i  co najmniej dobrą oceną zachowania.
4.Stypendystami  zostają  uczniowie, którzy spełnią najwięcej kryteriów wymienionych w ust.1.
 
 
§ 3
 
1.Wnioski o przyznanie stypendiów składa dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły.
2.Wniosek o stypendium składa się na druku stanowiącym załącznik do regulaminu.
3.Do wniosku o stypendium załącza się kopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2.
4.Wnioski o stypendia składa się w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowa Wola w terminie do 15 lipca.
 
§ 4
 
1.W celu wyłonienia kandydatów na stypendystów Prezydent Miasta powołuje Komisję Stypendialną w składzie:
1)  Zastępca Prezydenta - przewodniczący Komisji,
2)  Przewodniczący i zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej,
3)  Przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta,
4)  Dwóch nauczycieli wyłonionych spośród  nauczycieli nagrodzonych nagrodą Prezydenta Miasta.
2. Komisja Stypendialna rozpatruje  wnioski  i przedstawia kandydatów do stypendiów Prezydentowi Miasta.
3. Decyzja Prezydenta Miasta o przyznaniu stypendiów jest ostateczna.
 
§ 5
 
1. Decyzje o przyznaniu stypendium wręczane są na posiedzeniu Rady Miejskiej.
2. Stypendia wypłacane są w ratach miesięcznych w szkole, do której uczęszcza lub uczęszczał stypendysta.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 15:02:01
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 15:02:01

Rejestr zmian

Oglądano 945 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl