Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 08:59


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr III/43/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr III/43/02
Uchwała Nr III/43/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 grudnia 2002r.
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142 , poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984) oraz art. 12 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, zm. Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. U. Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001r., Nr 5 poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002r. Nr 25,poz. 253, Nr 113 ,poz. 984, Nr 130 ,poz.1112)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
postanawia:
 
§ 1.
 
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego stanowiącego zmianę w miejscowym planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej Woli uchwalonym Uchwałą Nr VI/44/94 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 listopada 1994r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego z dnia 05 grudnia 1994r. Nr 14, pozycja 274 )
 
§ 2.
 
  Granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego dalej planem, obejmują obszar położony na terenie Huty Stalowa Wola przy ulicy Kwiatkowskiego 1 , jak oznaczono  na załączniku graficznym do niniejszej uchwały linią przerywaną koloru czarnego i literami ABCDEFGHIJ ( pomiędzy ulicą Kwiatkowskiego a granicą  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej).
 
§ 3.
 
Przedmiotem opracowania planu będzie ustalenie:
- przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
- linii rozgraniczających ulic i placów,
- granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
- zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury,
- lokalnych warunków , zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu , w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów , a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
- zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,
- szczególnych warunków zagospodarowania terenów , w tym zakaz zabudowy , wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego , zasobów wodnych i zdrowia ludzi , prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- tymczasowych  sposobów zagospodarowania , urządzania oraz użytkowania terenu,
- granic obszarów:
a)  zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
b)  rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
c)  przekształceń obszarów zdegradowanych,
- innych warunków wynikających z funkcji terenów zgodnie z wymaganiami art.10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 4.
 
  Celem niniejszej uchwały jest stworzenie podstaw decyzyjnych dla procesów inwestycyjnych na terenie obszaru przemysłowego Huty Stalowa Wola oraz działań związanych z procesami przekształceniowymi.
  Regulacje zawarte w ustaleniach planu winny określać przede wszystkim:
- możliwości działalności inwestycyjnej różnorodnym grupom inwestorów z wykorzystaniem
   terenów wolnych oraz terenów z już istniejącym zagospodarowaniem
- wskazania obszarów wymagających przekształceń lub rehabilitacji
- ochronę interesów lokalnych w zakresie ochrony środowiska , ładu przestrzennego ,
   architektury , komunikacji oraz infrastruktury technicznej.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
§ 6.
 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 11:59:12
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 11:59:12

Rejestr zmian

Oglądano 918 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl