Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 20:06


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr V/67/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr V/67/03
Uchwała  Nr V/67/03
Rady  Miejskiej w  Stalowej  Woli
z dnia 28 lutego 2003 r.
 
w sprawie ustalenia zasad określania  diet dla radnych Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 25 ust. 4,6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) i  § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustala się zasady określania  diet dla radnych Rady Miejskiej, zwanych dalej radnymi.
 
2. Diety przysługują radnym za udział w Sesjach Rady Miejskiej
i posiedzeniach Komisji Rady.
 
§ 2
 
Diety naliczane będą w wysokości określonej w § 3 w stosunku procentowym od kwoty bazowej  określonej  w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zmianami).
 
§ 3
 
Wysokość diet  radnych wynosić będzie :
 
1/ Dla Przewodniczącego  Rady  -  112% miesięcznie
2/ Dla Wiceprzewodniczących Rady    -    90 % miesięcznie
3/ Dla Przewodniczących Komisji Stałych
    i Doraźnych  -    60 % miesięcznie
4/ Dla członków Komisji Mieszkaniowej  -    44 % miesięcznie
5/ Dla radnych  -    40 % miesięcznie
 
 
 
§ 4
 

1. Diety o których mowa w § 3 ulegają zmniejszeniu za każdą nieobecność :

 
1/ na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej o 50%
2/ na posiedzeniu Komisji Rady, której radny jest członkiem o 20%
 
2. Nieobecności o których mowa w ust. 1 spowodowane chorobą radnego lub wykonywaniem przez niego w tym czasie innych obowiązków radnego nie powodują  zmniejszenia wysokości diety.
 
3. Nieobecności radnego na posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej oraz Komisji Rady której jest członkiem, spowodowane z innych przyczyn niż określone w ust. 2  na pisemny wniosek radnego, uznane przez Przewodniczącego Rady jako usprawiedliwione nie dają podstaw do zmniejszenia diety.
 
4. O niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej lub Komisji Rady radny zgodnie z § 52 ust. 2 Statutu Miasta Stalowa Wola powiadamia Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.
 
§ 5
 
Wypłaty diet dokonywane będą miesięcznie w terminie do 05 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc na podstawie listy przygotowanej przez Biuro Rady Miejskiej w oparciu o listy  obecności radnych na Sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji Rady.
 
§ 6
 
Traci moc uchwała Nr XXIII/392/00  Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2000r.   w sprawie ustalenia zasad określania diet dla radnych Rady Miejskiej oraz członków komisji spoza Rady.
 
§ 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003r.  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 10:49:24
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 10:49:24

Rejestr zmian

Oglądano 894 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl