Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-07-2024, Środa, 15:32


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr III/44/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr III/44/02
Uchwała Nr III/44/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 grudnia 2002r.
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Stalowej Woli
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142 , poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984) oraz art. 12 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, zm. Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. U. Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001r., Nr 5 poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002r. Nr 25, poz.253,Nr 113 ,poz. 984, Nr 130,poz.1112)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
postanawia:
 
§ 1.
 
Przystąpić do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej Woli uchwalonego Uchwałą Nr VI/44/94 z dnia 25 listopada 1994r. ( ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego z dnia 05 grudnia 1994r. Nr 14, pozycja 274).
 
§ 2.
 
Zmiana planu obejmuje tereny położone w granicach administracyjnych miasta (określone
orientacyjnie na załączniku graficznym do niniejszej uchwały) ? za wyjątkiem terenów objętych:
a)  planami uchwalonymi po 1-szym stycznia 1995r.
b)  planami znajdującymi się w trakcie opracowywania
c)  Puszczą Sandomierską
d)  uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr III/43/02 z dnia 30 grudnia 2002r.
 
§ 3.
 
    Przedmiotem opracowań stanowiących zmiany do planu określonego w § 1 będzie ustalenie :
- przeznaczenie terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
- lokalnych warunków , zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu
- szczególnych warunków zagospodarowania terenów w tym zakaz zabudowy , wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego , prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych
  i leśnych
- innych warunków wynikających z funkcji terenów zgodnie z wymaganiami art. 10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 4.
 
   Celem niniejszej uchwały jest intensywne budowanie nowych podstaw decyzyjnych dla procesów inwestycyjnych oraz dla ukierunkowania inwestycji publicznych stwarzających warunki dla właściwego rozwoju miasta.
  Podstawowymi kierunkami działań planistycznych winny być:
- rewitalizacja i intensyfikacja terenów istniejącej zabudowy
- określenie stref działalności inwestycyjnej usługowo-produkcyjnej
- określenie terenów wolnych, na których nie przewiduje się zainwestowania (zakaz zabudowy)
- ochrona elementów przyrodniczych i krajobrazowych (dolina Sanu , Puszcza Sandomierska )
 
§ 5.
 
1.  Ustala się ,że materiałem wyjściowym do podejmowania prac planistycznych będzie
opracowana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie
oraz przyjęta przez Zarząd Miasta ?koncepcja opracowań planistycznych dla Miasta
i Gminy Stalowa Wola ? ? wariant 2.
  Ustala się następujące tereny wymagające podjęcia opracowań w pierwszej kolejności:
- tereny położone na północ od obecnego osiedla Charzewice w ramach tego opracowania należy wyodrębnić tereny wolne od zainwestowania (zakaz zabudowy) oraz określić tereny działalności inwestycyjnej (mieszkaniowej i usługowej).
- tereny położone pomiędzy Skarpą a wałem na wschód od osiedli Skarpa ,Poręby , Widok
- tereny usługowo-przemysłowe położone w zachodniej części miasta
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
§ 7.
 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
 
§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 11:57:07
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 11:57:07

Rejestr zmian

Oglądano 861 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl