Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2024, Piątek, 01:11


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr VI/72/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr VI/72/03

Uchwała Nr VI/72/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 marca 2003r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej Woli

 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz,1591,z 2002r, Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 214poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1,2 i 4 w związku z art.31a ust.2-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r, Nr 12. poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001r?Nr 5 poz.42, Nr l4,poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002r, Nr 25, poz.253.Nr 113,poz. 984, Nr 130,poz. 1112) po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 11. 03.2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej Woli w zakresie przeznaczenia terenu położonego przy ul. Przemysłowej i KEN w Stalowej Woli pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 złożonego w trybie art.31a ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
postanawia, co następuje:

§1.

W uchwale Nr III/44/02 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2002r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej Woli wprowadza się następujące zmiany:
 
  1) § 3 otrzymuje brzmienie:
  ? l. Przedmiotem opracowań stanowiących zmiany do planu określonego w § l będzie
    ustalenie:
  1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach
  lub różnych zasadach zagospodarowania
  2) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny, które mogą być przeznaczone
  pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2
  3) zasad obsługi komunikacyjnej oraz zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
  4) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania
  terenu
5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów w tym zakaz zabudowy,
wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego ,
prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych
i leśnych
6) innych warunków wynikających z funkcji terenów zgodnie z wymaganiami art. 10
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
   
2. Przedmiot opracowań, o którym mowa w ust. l pkt 2 dotyczy obszaru określonego
w §5 lit. a uchwały."
 
2) w § 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
?Ustala się następujące tereny wymagające podjęcia opracowań w pierwszej
   kolejności:
 
 
 
 
    a) tereny pod lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej
    2000 m2 przy ulicy Przemysłowej i Komisji Edukacji Narodowej
    b) tereny położone na północ od obecnego osiedla Charzewice w ramach tego
    opracowania należy wyodrębnić tereny wolne od zainwestowania (zakaz zabudowy)
    oraz określić tereny działalności inwestycyjnej (mieszkaniowej i usługowej).
c) tereny położone pomiędzy Skarpą a wałem na wschód od osiedli Skarpa, Poręby,
    Widok
    d) tereny usługowo-przemysłowe położone w zachodniej części miasta."
 
 3) Załącznik graficzny do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 10:42:29
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 10:42:29

Rejestr zmian

Oglądano 852 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl