Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 09:04


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr IV / 51 /2003
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr IV / 51 /2003
Uchwała  Nr IV  / 51 /2003
Rady Miejskiej  w Stalowej Woli
z dnia 31 stycznia 2003r.
 
zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 )   w związku z art.  30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr 106, poz.668, Nr 162, poz.1118, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 22, poz.291, z 2001r. Nr 111, poz.1194, Nr 128, poz.1404, Nr 144, poz.1615, z 2002r. Nr 4, poz.32, Nr 113, poz. 984 ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy  oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. Nr 39, poz.455, Nr 100, poz.1074, z 2001r. Nr 52, poz.544, z 2002r. Nr 160, poz.1323 )
 
Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§1
 
W załączniku do Uchwały Nr XX/332/2000 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy  zmienionej Uchwałą Nr XL/778/2002 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 września 2002r. wprowadza  się następujące zmiany:
 
 
1)  w  § 3 :
a)  ust.1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Miasto
    Stalowa Wola, którzy spełniają kryteria określone w ust. 2 przysługuje
    w danym roku szkolnym dodatek motywacyjny w granicach środków
    określonych w uchwale budżetowej."
 
b) ust.2 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
    "b)  za efektywną pracę w zespołach przedmiotowych, zespołach
  wychowawczych i zespołach problemowo - zadaniowych".
 
c)  ust.  5   otrzymuje brzmienie:
  " 5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może zostać przyznany
w wysokości  do 15 % jego wynagrodzenia zasadniczego. "
 d)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:
   " 7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego
przyznania ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora- Prezydent Miasta,
uwzględniając liczbę spełnianych kryteriów, o których mowa w ust.2."
2)  użyte w § 4 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 oraz w  § 5 ust. 5 wyrazy " Przewodniczący Zarządu "
  zastępuje się wyrazem " Prezydent Miasta".
 
3)  w § 6:
   a) ust 6 i 7 otrzymują brzmienie:
  " 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu
   organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie  
   realizuje zajęć   z powodu przerw  przewidzianych przepisami o
   organizacji roku szkolnego,   rozpoczynania lub kończenia zajęć
   w środku tygodnia oraz za dni  usprawiedliwionej nieobecności
    w pracy.
 
    7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
    w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
    w pracy  nauczyciela    lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
    w tygodniach, w których zajęcia  rozpoczynają się lub kończą w środku
    tygodnia - za podstawę ustalenia liczby   godzin ponadwymiarowych
    przyjmuje się  tygodniowy obowiązkowy wymiar    zajęć określony
    w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art. 42, ust. 7 Karty
    Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla
    nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
    usprawiedliwionej    nieobecności w pracy lub za dzień ustawowo wolny
    od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje
   wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa  niż
    liczba godzin przydzielonych w arkuszu  organizacyjnym."
   
    b) dotychczasowy ust. 9 otrzymuje oznaczenie ust. 8
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta .
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003r.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 11:27:21
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 11:27:21

Rejestr zmian

Oglądano 886 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl