Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 10:05


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr VI/71/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr VI/71/03
Uchwała Nr VI/71/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 marca 2003r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu układu komunikacyjnego miasta Stalowa Wola Trasa Podskarpowa- ulica Leśna.
 
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142 , poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz. 558,Nr 113,poz.984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001r., Nr 5 poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002r. Nr 25,poz. 253, Nr 113 ,poz. 984, Nr 130,poz.1112)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
postanawia, co następuje:
 
 
PRZEPISY OGÓLNE
 
§1
 
1.    Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu układu komunikacyjnego miasta Stalowa Wola Trasa Podskarpowa ? ulica Leśna zwany dalej planem.
2.    Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola uchwalonego uchwałą Nr VI/44/94 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 25 listopada 1994 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Tarnobrzeskiego z dnia 5 grudnia 1994 r., Nr 14 poz. 274.
3.    Plan obejmuje obszar położony pomiędzy ulicą Czarnieckiego, wzdłuż kanału zrzutowego a ulicami: Staszica,Leśna, Mickiewicza, Kwiatkowskiego i Ofiar Katynia, o powierzchni około 29 ha.
 
§2
 
1.    Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rysunek planu, sporządzony na mapie w skali 1:1000, składający się z dwóch plansz oznaczonych numerami 1/2 i 2/2, obowiązujący w zakresie zastosowanych na nim oznaczeń.
2.  Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania może ulec zmianie, jeżeli nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
 
§3
 
W zagospodarowaniu terenu objętego planem należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z położenia:
1)    w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 ?Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów? określonego w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.07.1997 r., znak KDH1/013/6037/97,
2)    w terenach narażonych na zalewanie wodami stuletnimi rzeki San.
 
 
§4
 
W granicach planu wyznacza się następujące tereny oznaczone na rysunku symbolami:
1)    1KS, 2KS  - tereny komunikacji związane z nowoprojektowanym układem    komunikacyjnym miasta,
2)    3KS ? teren komunikacji związany z  docelowym przebiegiem Trasy Podskarpowej,
3)    1 KK, 2 KK - tereny istniejącej komunikacji kolejowej,
4)    1KG, 2KG, 3KG ? tereny istniejących ulic głównych,
5)    KZ ? teren ulicy zbiorczej,
6)    ZP ? tereny zieleni publicznej,
7)    ZE ? tereny zieleni, w tym lasów, tworzące lokalny ciąg ekologiczny
 
 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 
§5
 
1.    Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS przeznacza się pod fragment drogi krajowej nr 77 (Trasa Podskarpowa) na odcinku od ulicy Czarnieckiego do ulicy Staszica i ulicy Energetyków.
2.    Na terenie 1KS dopuszcza się lokalizowanie ścieżek rowerowych oraz prowadzenie nowych i przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez dysponentów sieci oraz zgodnie z przepisami szczególnymi  w tym zakresie.
3.    Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu z podziałem na poszczególne elementy układu komunikacji:
1)  ulica główna (klasy G) o następujących parametrach:
a)  szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, minimum 35 m,
b)  ilość pasów ruchu 2x2,
c)  szerokość pasa ruchu min. 3,5 m,
d)  szerokość pasa rozdzielczego 4,0 m,
e)  wyniesienie rzędnej korony drogi o 1 m powyżej rzędnej wody powodziowej Q1% rzeki San, na terenie 1KS,
2)  dwupoziomowe skrzyżowanie ulicy głównej Trasy Podskarpowej z ulicą Czarnieckiego 3KG poprzez węzeł typu KARO,
3)  skrzyżowanie ulicy głównej Trasy Podskarpowej z ulicami Staszica 2KG i Energetyków w formie małego ronda o średnicy zewnętrznej 45 m,
4)  drogi łączące projektowaną drogę, o której mowa w p-cie 1 z istniejącym układem komunikacyjnym (łącznice) o minimalnej szerokości 6 m,
5)  przebudowa istniejącej ulicy Spacerowej w zakresie włączenia do ul. Energetyków.
4.    Obowiązuje:
1)  zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami podczas robót ziemnych i w czasie eksploatacji drogi,
2)  zastosowanie rozwiązań nie powodujących zmian stosunków wodnych, a w przypadku konieczności zmian, zastosowanie urządzeń zabezpieczających przed szkodami,
3)  urządzenie zieleni towarzyszącej i wprowadzenie pasów średnio-wysokiej stało zielonej zieleni izolacyjnej, z zachowaniem w maksymalnym stopniu drzewostanu istniejącego,
 
§6
 
1.    Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KS przeznacza się pod komunikację drogową.
2.    Na terenie 2KS dopuszcza się:
1)    lokalizację parkingów ogólnodostępnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
2)    lokalizację urządzeń reklamowych i obiektów małej architektury,
3)    lokalizację ścieżek rowerowych,
4)    prowadzenie nowych oraz przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez dysponentów sieci oraz z zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
3.    Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu z podziałem na poszczególne elementy układu komunikacji:
1)  ulica główna klasy G, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Staszica 2KG i Energetyków a włączeniem w ulice: Kwiatkowskiego, Ofiar Katynia i Mickiewicza, o następujących parametrach:
- szerokość w liniach rozgraniczających 35 m,
- szerokość jezdni 2x7m,
- szerokość pasa rozdzielczego 4 m,
2)  skrzyżowanie ulicy, o której mowa w p-cie 1 z linią kolejową 1KK i ulicą Solidarności KZ w formie wiaduktu, z bocznicą kolejową 2KK w formie wiaduktu lub jako skrzyżowanie jednopoziomowe,
3)  drogi łączące ulicę, o której mowa w p-cie 1 z istniejącym układem komunikacyjnym (łącznice) o minimalnej szerokości 6m.
4.   Obowiązuje:
1)  zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami podczas robót ziemnych i w czasie eksploatacji drogi,
2)  zastosowanie rozwiązań nie powodujących zmian stosunków wodnych, a w przypadku konieczności zmian, zastosowanie urządzeń zabezpieczających przed szkodami,
3)  urządzenie zieleni towarzyszącej i wprowadzenie pasów średnio-wysokiej stało-zielonej izolacyjnej zieleni, z zachowaniem w maksymalnym stopniu drzewostanu istniejącego,
4)  zapewnienie niezbędnego zabezpieczenia, dla istniejących poza granicami planu obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, przed skutkami przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.
 
 
 
§7
 
1.    Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3KS przeznacza się pod komunikację ? fragment docelowego przebiegu Trasy Podskarpowej.
2.    Ustala się zasady zagospodarowania jak dla ulicy głównej terenu 1KS, określone w §5 ust. 3 pkt 1.
 
§8
 
1.    Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KK pozostawia się zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako fragment linii kolejowej relacji Przeworsk-Rozwadów.
2.   Zagospodarowanie terenu na zasadach określonych przez jego zarządcę, zgodnie z przepisami szczególnymi, przy czym część terenu pod projektowaną ulicą główną terenu 2KS przeznacza się pod realizację wiaduktu, w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.
 
 
§9
 
1.    Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KK pozostawia się zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako bocznicę kolejową.
2.    Zagospodarowanie terenu na zasadach określonych przez jego zarządcę, zgodnie z przepisami szczególnymi.
 
 
 
§10
 
1.    Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KG pozostawia się zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako fragment pasa drogi głównej - ulicy Ofiar Katynia,
2.    Na terenie 1KG dopuszcza się prowadzenie nowych oraz przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci oraz z zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
3.    Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)  minimalna szerokość ulicy od linii rozgraniczającej do osi jezdni 15 m,
2)  zagospodarowanie terenu skrzyżowania z linią kolejową 1KK oraz bocznicą kolejową 2KK na zasadach określonych przez zarządcę kolei, zgodnie z przepisami szczególnymi.
 
§11
 
1.    Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KG pozostawia się zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako fragment pasa drogi głównej - ulicy Staszica.
2.    Na terenie 2KG dopuszcza się prowadzenie nowych oraz przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci, właściwy zarząd dróg oraz z zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
3.    Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)  minimalna szerokość ulicy w liniach rozgraniczających jak w stanie istniejącym,
2)  szerokość jezdni 14 m ? 1x4 pasy ruchu po 3,5 m.
 
§12
 
1.    Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3KG pozostawia się zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako fragment pasa drogi głównej - ulicy Czarnieckiego.
2.    Na terenie 3KG dopuszcza się lokalizowanie ścieżek rowerowych, prowadzenie nowych oraz przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci oraz z zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
3.    Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)  minimalna szerokość ulicy od linii rozgraniczającej do osi jezdni - 12,5 m,
 
§13
 
1.  Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KZ pozostawia się zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako fragment drogi zbiorczej - ulicy Solidarności.
2.  Na terenie KZ dopuszcza się lokalizowanie ścieżek rowerowych, prowadzenie nowych oraz przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci oraz z zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
3.  Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)  ulica o szerokości w liniach rozgraniczających min. 20 m,
2)  szerokość jezdni 7 m,
 
§14
 
1.  Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZP przeznacza się pod zieleń urządzoną.
2.  Na terenach ZP dopuszcza się prowadzenie nowych i przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie urządzeń reklamowych i obiektów małej architektury,
 
§15
 
1.  Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZE pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu jako tereny zieleni lokalnego ciągu ekologicznego miasta, w tym lasy i grunty rolne.
2.  Na terenach ZE dopuszcza się prowadzenie nowych i przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie urządzeń reklamowych i obiektów małej architektury,
3.  Obowiązuje:
1)  podporządkowanie zagospodarowania terenów wymogom ochrony istniejących wartościowych elementów zieleni.
2)  na terenie lasów kontynuowanie gospodarki leśnej zgodnie z ustawą o lasach.
 
 
 
§16
 
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy.
 
 
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§17
 
Zgodnie z art. 10 ust.3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.
 
§18
 
Tracą moc prawną ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola uchwalonego Uchwałą Nr VI/44/94 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25.11.1994 r. w granicach objętych niniejszym planem.
 
§19
 
Wykonanie uchwały należy do Prezydenta Miasta Stalowa Wola.
 
§20
 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
 
§21
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 10:43:25
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 10:43:25

Rejestr zmian

Oglądano 983 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl