Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-04-2024, Sobota, 00:11


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr V/ 57/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr V/ 57/03

Uchwała  Nr V/ 57/03
Rady  Miejskiej  w  Stalowej  Woli
z dnia  28 lutego 2003r.
 
 
 w sprawie uchwalenia Ramowego Programu Działania Rady Miejskiej w Stalowej Woli na kadencję 2002-2006.

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz § 14 Statutu Miasta Stalowa Wola
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala Ramowy Program Działania Rady Miejskiej w Stalowej Woli na kadencję 2002-2006 stanowiący załącznik do uchwały.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli oraz publikacji w Tygodniku SZTAFETA.
 
 
Załącznik do Uchwały Nr V/57/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 lutego 2003r.

RAMOWY  PROGRAM DZIAŁANIA RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI W KADENCJI 2002-2006

 
STALOWA WOLA- LUTY 2003

Ramowy Program Działania Rady Miejskiej na kadencję 2002-2006 został opracowany mając na uwadze wypełnienie misji miasta ? ?MIASTO STALOWA WOLA NOWOCZESNY OŚRODEK PRZEMYSŁOWY-REGIONALNE CENTRUM NAUKI, KULTURY HANDLU I USŁUG ?PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW, ATRAKCYJNE DLA INWESTORÓW?- wypracowanej i przyjętej  w Strategii Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego Miasta Stalowa Wola  Uchwałą Rady Miejskiej
Nr XVII/260/2000 z dnia 10 marca 2000r.
Ramowy Program Działania Rady Miejskiej w okresie kadencji 2002-2006 w zasadniczy sposób zakłada rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych i infrastruktury zapewniając realistyczny zharmonizowany rozwój wszystkich obszarów gminy Stalowa Wola.
Realizacja Ramowego Programu Działania Rady Miejskiej zapewni zrównoważony rozwój struktury społecznej zapewniając budowę dobra wspólnego w celu osiągnięcia odczuwalnej poprawy życia mieszkańców  i funkcjonowania miasta.
Rada Miejska widząc możliwość dostępu do środków finansowych pozabudżetowych, w tym funduszy pomocowych rządowych i z Unii Europejskiej w ramach prowadzonej polityki rozwoju regionalnego zgłosiła do realizacji szereg ambitnych zadań jako dodatkowe wyzwania do realizacji.
Ich przygotowanie będzie wymagać dodatkowych działań  i zabiegów w instancjach rządowych i unijnych.
Ramowy Program Działania Rady Miejskiej będzie realizowany zgodnie z obowiązującą Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Stalowa Wola w następujących obszarach strategicznych i priorytetach:
 
I. GOSPODARKA
- Restrukturyzacja przemysłu ze względów ekonomicznych i ekologicznych
 
II. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
- Poprawa warunków bytowych mieszkańców
 
III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
- Uporządkowany rozwój obszaru zabudowanego
 
IV. WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA
- Współpraca regionalna na wszystkich płaszczyznach oraz współpraca z wybranymi ośrodkami zagranicznymi
 
V. KOMUNIKACJA
- Poprawa bezpieczeństwa i ekologii w komunikacji
 
VI. ŚRODOWISKO NATURALNE
- Utrzymanie środowiska naturalnego na dotychczasowym poziomie, podjęcie działań w kierunku poprawy w tej dziedzinie
 
OBSZAR I
 
GOSPODARKA
 
 Rozwój inicjatyw gospodarczych ?tworzenie  miejsc pracy
 
 
- Poszukiwanie form ograniczenia bezrobocia w mieście.
- Tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w ramach powstającej Miejskiej Strefy Rozwoju w tym wsparcie w ramach udzielanej pomocy publicznej.
- Dalsze udzielanie pomocy w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw z terenu miasta, w tym Huty Stalowa Wola S.A., Elektrowni Stalowa Wola S.A. Mostostalu i innych potrzebujących, wsparcie podmiotów gospodarczych.
- Wspieranie działań mających na celu pozyskiwanie kapitału i inwestorów  podejmujących działalność gospodarczą na terenach Stalowowolskiej Podstrefy ? Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ? ?EURO-PARK -WISŁOSAN?.
- Utworzenie Centrum Innowacji Technologicznych wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości.
- Powołanie Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
- Rozwinięcie działalności Związku Gmin Dolnego Sanu.
- Realizacja rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego dla Obszaru Działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez zagospodarowanie  terenów poprzemysłowych w HSW S.A. (budowa tzw. Drogi Tranzytowej przez HSW S.A.).
- Organizacja dalszych edycji targów usług komunalnych ?SAN-EXPO?.
- Kolejne nawiązanie współpracy  z miastami partnerskimi, w tym w ramach partnerstwa transgranicznego z Euroregionu Karpackiego.
- Promocja Miasta wspierająca jego rozwój gospodarczy w oparciu o uchwaloną i przyjętą do realizacji Strategię Rozwoju Miasta Stalowa Wola i Strategię Promocji Miasta Stalowa Wola.
- Partnerska współpraca z organizacjami około biznesowymi: Regionalną  Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Stalowowolskim Stowarzyszeniem Kupieckim.
- Opracowanie i przyjęcie Strategii Lokalnego Programu Rozwoju  Przedsiębiorczości.
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru produkcyjno-usługowego obejmującego tereny zabudowane Huty Stalowa Wola.
- Pozyskanie terenów dla stworzenia możliwości prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej poprzez opracowanie:
- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru    skoncentrowanych usług w rejonie ulicy Granicznej,
- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru usług produkcyjno-rzemieślniczych obok Elektrowni Stalowa Wola,
- Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego terenów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej po rozszerzeniu
   o tereny gminy,
- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiej Strefy Rozwoju obejmującej teren wzdłuż ulic Przemysłowej,
  1-go Sierpnia, KEN, Niezłomnych i Ofiar Katynia.
- Sprzedaż działek będących własnością gminy pod działalność gospodarczą
- Nabywanie gruntów do zasobów gminy w celu realizacji zadań.
- Przejmowanie gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowych zgodnie z nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (obowiązuje od 15.01.2003).
 
OBSZAR II
 
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 
Inwestycja w przyszłość ? rozwój społeczności lokalnej w dziedzinie kultury i sportu, oświaty, pomocy społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa
 
- Tworzenie warunków dla rozwoju działalności funkcjonujących
w naszym mieście wyższych uczelni : Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej
i Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania.
- Podjęcie współpracy z kadrą naukową tych uczelni  pod kątem rozwiązywania niektórych problemów miasta.
- Opracowanie Strategii Lokalnej Polityki Oświatowej.
- Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw sprzyjających patriotycznemu wychowaniu dzieci i młodzieży w mieście.
- Dalsze doskonalenie sieci szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
- Stwarzanie warunków mających na celu doskonalenie przygotowania zawodowego dla kadry nauczycielskiej.
- Promowanie i uhonorowanie stypendiami i nagrodami uczniów szczególnie uzdolnionych.
- Opracowanie programu mającego na celu zintegrowanie szkoły z rodziną ucznia i społecznością lokalną w tym doskonalenie organizacyjne klas integracyjnych w szkołach i przedszkolach.
- Promowanie i gratyfikowanie ekonomiczne kadry nauczycielskiej i wychowawczej, mającej najwyższe osiągnięcia w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.
- Dalsze prowadzenie prac modernizacyjnych w obiektach szkół, przedszkoli i żłobków.
- Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta poprzez rozbudowę działalności Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz nawiązanie ściślejszej współpracy z lokalnym środowiskiem artystyczno-kulturalnym.
- Kontynuacja prac modernizacyjno-remontowych Miejskiego Domu Kultury, wykonanie prac zagospodarowania otoczenia Muzeum Regionalnego i bieżące utrzymanie w estetyce pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Wspieranie działalności i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Miejskiego Klubu Tenisowego, Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego ?Sparta? i Katolickiego Klubu Sportowego ?Victoria?.
-    Rozwijanie i wspieranie turystyki i krajoznawstwa  w społeczeństwie miasta a zwłaszcza wśród młodzieży.
- Usprawnienie działalności placówek ochrony zdrowia, wspieranie
i inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do szerokiego udostępnienia nowoczesnych metod diagnostycznych w walce z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi, przez  dofinansowanie zakupu nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego.
- Dążenie do poszerzenia zakresu usług medycznych dla mieszkańców miasta, w tym wspomaganie prowadzenia profilaktyki leczniczej wśród młodzieży szkolnej oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków.
- Rozwijanie usług medycznych świadczonych przez Gminny PS ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego.
- Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim w zakresie remontów, modernizacji i rozbudowy bazy materialnej i obiektów Szpitala Powiatowego.
- Podjęcie działań z samorządem powiatowym dla rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w tym pomoc w pozyskaniu środków finansowych zewnętrznych.
- W oparciu o istniejącą instytucjonalną bazę w zakresie pomocy społecznej w tym głównie o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnienie dalszego rozwoju specjalistycznej pomocy społecznej dla :
- osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
    - rodzin wielodzietnych, niepełnych i dysfunkcyjnych,
    - osób bezrobotnych,
   - osób uzależnionych,
  - osób i rodzin znajdujących się w ubóstwie.
- Opracowanie raportu obejmującego podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu na obszarze miasta.
- Zorganizowanie spójnego systemu profilaktyki dla :
- rodzin patologicznych,
- szkolenie osób zajmujących się sprzedażą alkoholu.
- Wspieranie finansowe działalności organizacji pozarządowych działających na terenie miasta takich jak :
- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Ochronka im. Św. Brata Alberta dla dzieci,
- Stowarzyszenie Oratorium im. ks. Bronisława Markiewicza,
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta dla mężczyzn,
- Polski Związek Niewidomych,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Stowarzyszenie ?Zdrowie Psychiczne?,
  - Polski Czerwony Krzyż,
- innych organizacji działających na terenie miasta.
- Poszerzenie usług opiekuńczych w ramach działalności MOPS.
- Aktywizowanie różnych grup podopiecznych w kierunku wychodzenia
z kryzysu bądź minimalizowania jego skutków.
- Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu.
- Utworzenie ?banku żywnościowego?.
- Zorganizowanie z pomocą Urzędu Miasta, niezależnie od działań MOPS, bezpłatnej kuchni dla ubogich na zasadach własnego gospodarowania się
i samofinansowania.
- Wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie problematyki pomocy społecznej.
- Współpraca z samorządem powiatowym w sprawie opracowania
i wdrożenia programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego :
- Bezpieczna ulica,
- Bezpieczna szkoła,
- Bezpieczny dom.
- Rozwijanie ściślejszej współpracy pomiędzy Strażą Miejska i Policją
w profilaktyce, zapobieganiu i likwidacji zagrożeń i przestępstw.
- Prowadzenie zajęć profilaktycznych  z udziałem specjalistycznych służb i organizacji takich jak PZM Automobilklub, w szkołach  i przedszkolach dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa.
- Zapewnienie i przestrzeganie spokoju mieszkańców miasta poprzez :
 - kontrolę lokali pracujących w nocy,
- egzekwowanie uchwał Rady Miejskiej w zakresie zakazu  spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
- egzekwowanie interwencji odpowiedzialnych służb w przypadku wykroczeń dotyczących przemocy w rodzinie i zakłócania ciszy nocnej.
- Egzekwowanie przestrzegania znaków drogowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego na  ulicach oraz poszanowania urządzeń ogólnoużytkowych.
- Bezwzględne przestrzeganie zasad przeciwdziałania alkoholizmowi pod kątem eliminowania punktów handlowych i gastronomicznych oferujących alkohol nieletnim.
- Ściślejsza współpraca na linii  miasto-wyższe uczelnie i stworzenie szansy młodzieży studiującej w Stalowej Woli, również pod kątem oferty naukowej.
- Podjęcie działań zmierzających do przekazania mieszkańcom Rozwadowa budynku byłego Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?,
z przeznaczeniem na dzielnicowy Dom Kultury i Oświaty.
- Sukcesywna regulacja stanu prawnego mienia na terenie osiedla Rozwadów .
- Rewitalizacja Rynku na osiedlu Rozwadów wraz z zabudową i otoczeniem.
- Uregulowanie zasad płatnych parkingów na terenie miasta, w tym na ulicy Okulickiego.
- Kontynuacja uwłaszczenia osób fizycznych ? działek w użytkowaniu wieczystym.
- W zakresie pozyskania terenów pod budownictwo mieszkaniowe poprzez opracowanie :
- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla   Poręby II
- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tzw. ?plomba?  przy ul. Poniatowskiego
- Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice II.
 
OBSZAR III
 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

 
Zapewnienie zharmonizowanego i zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów Gminy Stalowa Wola tzw. wizja rozbudowy miasta
 
- Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlach Rozwadów
i Charzewice, w drugim etapie osiedla Posanie, Karnaty i Sochy.
- Dalsza budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, w tym: budowa kolektora północnego i południowego kanalizacji deszczowej i rozdzielczej kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującej w mieście.
- Prowadzenie prac przygotowawczych związanych z budową Dworca Centralnego PKP i PKS, wraz z zapleczem i infrastrukturą.
- Wspieranie procesów modernizacji i rozwoju zwiększających efektywność gospodarowania w miejskich spółkach komunalnych :
- PEC ?  racjonalizacja kosztów gospodarowania i eksploatacji    urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
- MZK ? kontynuacja modernizacji i unifikacji technicznej ujęć wody, hydroforni, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dalsza modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w oparciu o Program Pomocowy Unii Europejskiej ISPA oraz rozbudowa (II etap) Miejskiego Wysypiska Odpadów Komunalnych z segregacją odpadów.
- Stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych w zasobach komunalnych poprzez :
- poprawę stanu technicznego budynków oraz ich otoczenia,
- wspieranie inicjatyw mieszkańców dotyczących zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi,
- usprawnienie obsługi mieszkańców w rozwiązywaniu bieżących problemów mieszkalnictwa,
- pomoc w utrzymaniu mieszkań dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
- Dalsze zagospodarowywanie terenów osiedlowych, międzyblokowych
i podwórek przez tworzenie placów zabaw wielofunkcyjnych wyposażonych w urządzenia zabawowe w porozumieniu  i z partycypacją finansową ze Spółdzielnią Mieszkaniową, Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego, Zakładem Administracji Budynków i Miejskim Zakładem Budynków.
- Kontynuacja budownictwa komunalnego w tym dokończenie budowy rozpoczętego budynku komunalnego przy ul. Orzeszkowej (36 mieszkań). Podjęcie działań w celu budowy kolejnego budynku.
- Skompletowanie dokumentów formalno-prawnych dla dalszego powiększenia terenów Cmentarza Komunalnego.
- Dalsze prowadzenie prac z uruchomieniem prekursorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy centrum wraz z Ratuszem Miejskim w ramach programu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego bez angażowania środków własnych z budżetu miasta.
- Bieżąca kontrola funkcjonujących obiektów pod kątem legalności zabudowy.
- Budowa nowych miejsc parkingowych, poprawa organizacji parkingów.
- Usuwanie obiektów o zabudowie tymczasowej szpecących miasto, porządkowanie terenów.
- Wykup dróg powstałych w wyniku planu zagospodarowania osiedli oraz ciąg dalszy wykupu dróg na terenach powstałych w wyniku scalenia (os. Zasanie).
 
OBSZAR IV
 
WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA

 
Współpraca lokalna i regionalna dla osiągnięcia wspólnych celów w budowaniu wysokiego standardu życia mieszkańców
 
- Rozwinięcie funkcjonowania i działalności powstałego Związku Gmin Dolnego Sanu z siedzibą w Stalowej Woli na rzecz lokalnej społeczności.
 
 
- Aktywne uczestnictwo w strukturach i programach Euroregionu Karpackiego w utworzonym w Stalowej Woli Lokalnym Centrum Współpracy Euroregionalnej.
- Dalsze tworzenie Strefy Śródmiejskiej.
- Dalsza rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjno-wypoczynkowego :
- Stadion lekkoatletyczny ?SPARTA?
- Korty tenisowe wraz z halą tenisową,
- Miejski park zabaw,
- Skate park.
- Poszukiwanie partnerów dla stworzenia Miejskiego Parku Kultury, Rozrywki i Wypoczynku z zapleczem usługowo-handlowym.
- Zagospodarowanie terenów zielonych Skarpa I, Skarpa II, Skarpa III pod kątem organizacji terenów zielonych, miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców.
- Nawiązanie partnerskich stosunków z miastami Regionu Podkarpackiego z terenu Polski i zagranicy : Ukrainy, Słowacji, Niemiec i Włoch.
- Wspieranie i konsultowanie inicjatyw  mieszkańców miasta , władz powiatowych i regionalnych w oparciu o debaty społeczne.
- Współpraca z lokalnymi i regionalnymi instytucjami i organizacjami reprezentującymi interesy  lokalnych społeczności i ogółu społeczeństwa.
- Udzielanie poparcia dla pozyskiwania środków finansowych na remonty, modernizację i rozbudowę obiektów sportowych i ich zapleczy socjalno-rekreacyjnych.
- Rozpoczęcie prac związanych z budową ?Wodnego Parku? w oparciu o pozyskanie finansowania ze środków zewnętrznych.
- Renowacja parku miejskiego ? opracowanie projektu  architektury krajobrazu i obszarów funkcjonalnych.
- Budowa ?sztucznego lodowiska? (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).
- Budowa ?basenu szkolnego? (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12, Gimnazjum Nr 5).
- Budowa ?stadionu szkolnego? (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2).
- Budowa ?Parku Rozrywki i Rekreacji?.
- Budowa ?obiektów sportowych międzyszkolnych?(Gimnazjum Nr 2
  + Liceum Ogólnokształcące im.KEN).
- Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Stalowa Wola.
- Podjęcie działań wspólnie z  zainteresowanymi uczelniami i podmiotami  w celu budowy obiektów akademickich.
 
 
 
 
OBSZAR V
 
KOMUNIKACJA

 
Usprawnienie systemu komunikacji i zwiększenie dostępności do strategicznych gospodarczo rejonów miasta
 
- Usprawnienie połączeń komunikacyjnych odcinków dróg w kierunku Niska, Tarnobrzega i Sandomierza.
- Dalszy lobbing na poziomie władz centralnych i regionalnych w sprawie budowy drogi szybkiego ruchu Piotrków  Trybunalski ? Rzeszów.
- Włączenie lotniska w Turbii do sieci lotnisk regionalnych celem zapewnienia jego modernizacji i rozbudowy.
- Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż głównych układów komunikacyjnych dróg  krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i miejskich.
- Kontynuacja rozpoczętej budowy obwodnicy miejskiej Trasy Podskarpowej w oparciu o środki pomocowe Unii Europejskiej ? Programu PHARE 2000 i budżetu państwa w tym Kontraktu Wojewódzkiego.
- Prowadzenie prac przygotowawczych do realizacji budowy Bezkolizyjnego Układu Komunikacyjnego w zbiegu ulic Ofiar Katynia, Kwiatkowskiego, Solidarności oraz ulic Mickiewicza i Leśnej z wiaduktem i rozjazdami w ramach Programu Pomocowego Unii Europejskiej PHARE / ISPA / Fundusz Spójności / środki strukturalne.
- Dalsza budowa dróg osiedlowych na nowych osiedlach ROZWADÓW, PIASKI, PIASKI II i HUTNIK II.
- Kontynuacja modernizacji i rozbudowy dróg osiedlowych w mieście łącznie z maksymalną budową miejsc parkingowych i wymiana nawierzchni chodników a tam gdzie możliwe budowa ścieżek rowerowych.
- Wspieranie finansowe przebudowy węzłów komunikacyjnych i dróg osiedlowych realizowanych na terenie miasta przez :
- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- Zarząd Dróg Powiatowych,
- Spółdzielnię Mieszkaniową,
- Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego,
- Z MKS ? dalszy rozwój miejskiej komunikacji samochodowej poprzez zakup  nowego taboru transportowego i wymianę wiat przystankowych oraz rozszerzenie usług, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych
- W zakresie rozwoju infrastruktury drogowej opracowanie :
-Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego układu   komunikacyjnego na odcinku od ul. Czarnieckiego przez węzeł
  w ul. Staszica, Leśna, wiadukty nad torami PKP do
  ul. Solidarności, Mickiewicza, Kwiatkowskiego i Ofiar Katynia.
- Budowa drogi łączącej osiedle Piaski z ulicą Przemysłową.
- Modernizacja ulicy Ofiar Katynia.
- Podjęcie działań w kierunku uporządkowania dworców i przystanków PKP na terenie miasta. Poprawa obsługi pasażerów korzystających z PKP w mieście.
 
OBSZAR VI
 
ŚRODOWISKO NATURALNE

 
Pozytywny wizerunek miasta ? miasto nowoczesne, przyjazne i ekologiczne
 
- Ochrona przed degradacją wód stanowiących źródło zaopatrzenia miasta w wodę pitną.
- Racjonalna gospodarka odpadami oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań spełniających wymogi ekologiczne w tym rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych.
- Dalsza realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej w tym modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków.
- Zagospodarowanie terenów zielonych Skarpy I, Skarpy II i Skarpy III
- Dalsza poprawa warunków czystości powietrza atmosferycznego oraz likwidacja uciążliwości związanych z transportem (hałas, wibracja i spaliny).
- Bezwzględne zachowanie terenów zielonych bez możliwości ingerencji
w istniejące korytarze ekologiczne i dolinę rzeki San.
- Utrzymanie i pielęgnacja lasu komunalnego na terenie miasta.
- Podjęcie działań zmierzających do ochrony i zachowania w celach
w  celach rekreacyjnych terenów byłych parków w Charzewicach
i Sochach.
- Waloryzacja obszarów zurbanizowanych.
- Współpraca z Nadleśnictwem Rozwadów celem budowy  pieszo-rowerowej ścieżki ekologiczno-rekreacyjnej.
- Renowacja i modernizacja ogródka jordanowskiego.
- Udzielanie wsparcia i pomocy  w funkcjonowaniu i działalności ogrodów działkowych.
- Poszukiwanie źródeł energii odnawialnych np. pozyskiwanie energii cieplnej z wód geotermalnych .
- Ochrona zespołów i obiektów zabytkowych.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 11:13:07
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 11:13:07

Rejestr zmian

Oglądano 905 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl