Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2024, Piątek, 03:13


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr IV/50/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr IV/50/03
Uchwała Nr IV/50/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 31 stycznia 2003 roku
 
w sprawie budżetu miasta na 2003 rok
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4, pkt9 lit. ?d?, lit., ?i? , pkt. 10 art.51, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 ) art. 109, 116, 122, 124, 128 ust.2, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110, poz.1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 1531, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806, Nr 216, poz. 1824 ) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
Uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.  Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 96.266.593,-zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.  Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a)  Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.140.700,- zł.
zgodne z załącznikiem Nr 2
b)  Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
w wysokości 1.814.449,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
c)  Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 92.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
d)  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 600.000,- zł.
 
 
§ 2
 
1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 93.266.593,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1)  wydatki bieżące
 w tym na:
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.163.657,- zł.
b) dotacje: [1]
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 4.200.000,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 12
a/ dla ZMKS dopłata do 1 wozokilometra ? 2.400.000,- zł
(1.200.000 km x 2,- zł. = 2.400.000,- zł.)
b/ dla ZAB dopłata do usługi najmu 1 m2 lokalu mieszkalnego ? 1.800.000,- zł.
(141.300m2 x 1,0615 x 12 m-cy = 1.800.000,- zł.)
- dla instytucji kultury 3.568.112,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 - dla organizacji pozarządowych 393.082,- zł.
 
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 - pozostałe dotacje 660.492,- zł.
w tym:
a/ dla Społecznej Szkoły Podstawowej - 275.185,- zł.
b/ dla Gimnazjum Społecznego - 85.307,- zł.
c/ dla Fundacji Uniwersyteckiej - 150.000,- zł.
d/ dla Filii Politechniki Rzeszowskiej - 150.000,- zł.
 
c)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustawami 6.140.700,- zł.
zgodne z załącznikiem Nr 2
d) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy 1.814.449,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3
e) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego 92.000,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 2.250.000,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 11
 g) wydatki na obsługę długu jednostki 720.000,- zł.
 
2) Wydatki majątkowe kwota 13.418.040,- zł.
 w tym na:
a) wydatki inwestycyjne 13.418.040,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
3.  Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 600.000,- zł.
 zgodne z załącznikiem Nr 8
 
 
§ 3
 
Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 3.000.000,- zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
Ponadto ustala się wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.250.000,- zł. Źródłem pokrycia tych wydatków będzie ewentualny kredyt bankowy w wysokości 2.250.000,- zł., oraz rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredyt w kwocie 5.250.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
 
§ 4
Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie 2.250.000,- zł.
 
 
§ 5
 
Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec roku 2003 w wysokości 3.700.000,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
 
§6
 
Ustala się plany przychodów i wydatków:
a)  zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12
b)  środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19
 
§ 7
 
Zatwierdza zestawienie Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 20.
 
§ 8
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 850.000,- zł. [2]
2) celowe w wysokości 3.921.024,- zł.
w tym:
 a) remonty szkół i przedszkoli 587.000,- zł.
b) na awanse zawodowe nauczycieli 100.000,- zł.
c) na stypendia dla uczniów
 wyróżniających się w nauce i środowisku 27.000,- zł.
d) na nagrody z okazji Dnia Edukacji
 Narodowej 261.399,- zł.
 w tym:
 - 0,2 ? Nagroda Prezydenta ? 76.280,- zł.
 - 0,8 ? Nagrody Dyrektora - 185.119,- zł.
 e) na dodatki motywacyjne 145.625,- zł.
 f) rezerwy inwestycyjne 2.800.000,- zł.
 
§ 9
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego [3]
 deficytu budżetowego w wysokości do 5.000.000,- zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między
 działami.
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
 prowadzący obsługę budżetu miasta.
4) (uchylony) [3]
5) do zaciągania długów w kwocie 2.250.000,- zł. [5]
6) spłaty zobowiązań w kwocie 7.500.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11 w tym:
- spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Urząd Miasta w kwocie 5.250.000,- zł.
 - ewentualna spłata kwoty poręczeń w kwocie 2.250.000,- zł.
 
§ 10
 
Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielne zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000,-zł.
 
§ 11
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 12
 
1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2.  Prezydent Miasta niezwłocznie wywiesi niniejszą uchwałę na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Stalowej Woli.
3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 

 
[1] Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr V/54/03 z dnia 28
 lutego 2003 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2003 rok.
[2] W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały o której mowa w odnośniku 1.
[3] W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt. 3 lit. a) uchwały o której mowa w odnośniku 1.
[4] Uchylony przez § 1 ust. 1 pkt. 3 lit. b) uchwały o której mowa w odnośniku 1.
[5] W brzmieniu ustalonym przez § ust. 1 pkt. 3 lit. c) uchwały o której mowa w odnośniku 1.
 
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 10:34:06
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 10:34:06

Rejestr zmian

Oglądano 874 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl