Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 08:21


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz II :: Uchwała Nr VIII/98/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr VIII/98/03
Uchwała Nr VIII/98/03
Rady Miejskiej W Stalowej Woli
z dnia 29 kwietnia 2003r.
 
w sprawie cen za usługi przewozowe środkami  Miejskiej Komunikacji Samochodowej  w Stalowej Woli
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.  41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe ( Dz. U.z 2000 r. Nr 50, poz. 601,z 2001 r. Nr 125, poz.1371, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 130, poz. 1112 ) w związku z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy (Dz. U. Nr 38, poz. 376)
 
Rada Miejska  Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala  się ceny za usługi przewozowe środkami  Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli i określa się sposób ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
 
§ 2
1.    Cena biletu jednoprzejazdowego  normalnego wynosi:
   a) w granicach administracyjnych miasta Stalowa Wola -   1,60 zł
b)  na liniach wychodzacych  poza granice administracyjnych
   miasta Stalowa Wola    -   2,40 zł
2. Cena biletu   miesięcznego normalnego na liniach w granicach administracyjnych
   i wychodzących poza granice   administracyjne miasta Stalowa Wola wynosi:
a)  na jedną linię  - równowartość  25 przejazdów jednorazowych
b)    na dwie linie  -  równowartość  30 przejazdów jednorazowych
c)   sieciowego  (więcej niż dwie linie) -  równowartość  35 przejazdów jednorazowych.
3. Ceny biletów ulgowych, dla osób, o których mowa w § 3 ust. 2  wynoszą 50 % cen    ustalonych w ust. 1 i 2.
4. Opłacie za przewóz bagażu w wysokości odpowiadającej cenie biletu jednoprzejazdowego podlegają:
a)  bagaż przekraczający wymiary 60 cm x40cm x20 cm,
b) rowery zabezpieczone w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych pasażerów,
c) zwierzęta przewożone pod opieką pasażera.
5.   Nie podlegają opłacie za przewóz bagażu:
a) przedmioty stanowiące bagaż ręczny oraz nieprzekraczający  wymiarów określonych w ust. 4 pkt.a,
b) małe zwierzęta (w tym małe psy) trzymane na kolanach lub rękach,
c)  wózki inwalidzkie,
d) wózki dziecięce przy przewożeniu w nich dzieci w wieku do lat 4,
e) instrumenty muzyczne przewożone przez uczniów za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,
f)  psy będące przewodnikami osób ociemniałych posiadających stosowne uprawnienie.
 
§ 3
 
  1.  Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są następujące osoby, legitymujące się wskazanymi dokumentami:
a)   posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej   (legitymacja poselska, senatorska),
b)   radni  Rady Miejskiej w Stalowej Woli   ( legitymacja radnego)
c)   zasłużeni dla miasta Stalowej Woli ? wpisani do księgi lub posiadający odznakę  (bilet wolnej jazdy wydany przez ZMKS)
d) dzieci w wieku do 4 lat (dokument stwierdzający wiek dziecka),
e)  osoby, które ukończyły 75 rok życia (dowód osobisty, paszport),
f)  inwalidzi wojenni i wojskowi (książka inwalidy wojennego / wojskowego),
g ) inwalidzi I grupy, osoby uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji lub osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunowie (legitymacja inwalidy wydana przez uprawniony podmiot lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dowód tożsamości ? opiekun wskazany przez inwalidę)
h)  osoby niewidome lub ociemniałe i ich przewodnicy (legitymacja wydana przez uprawniony podmiot lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dowód tożsamości ? przewodnik wskazany przez niewidomego lub ociemniałego) ,
i)   dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie (legitymacja szkolna ? rodzic lub opiekun podróżujący z uprawnionym dzieckiem),
j) umundurowani żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową do stopnia starszego kaprala włącznie (wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa) z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej),
k)   umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta włącznie oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej do stopnia sierżanta sztabowego włącznie (legitymacja służbowa),   
l) pracownicy ZMKS i członkowie ich rodzin -współmałżonkowie oraz dzieci pozostające na utrzymaniu do 26 roku życia (bilet pracowniczy wydany przez ZMKS).
m) emeryci i renciści Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli  (bilet wolnej jazdy wydany przez ZMKS),
n)    honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 16 litrów krwi  ( bilet wolnej jazdy wydany przez ZMKS)
2. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnione są następujące osoby, legitymujące się wskazanymi dokumentami:
a)  dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (dokument stwierdzający wiek dziecka),
b) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (legitymacja szkolna wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku ucznia),
c)  studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych (legitymacja studencka),
d) emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych względnie rentowych oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są dodatki rodzinne przed ukończeniem 75 roku życia (legitymacja rencisty lub ostatni odcinek renty i dowód osobisty, a w przypadku współmałżonka dowód osobisty oraz dowód należnej emerytury lub renty małżonka lub inny odpowiedni dokument),
e)kombatanci oraz inne osoby uprawnione w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 z późn. zmianami), legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach i dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej (nie dotyczy legitymacji),
f) dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęte obowiązkiem szkolnym na skutek choroby lub niepełnosprawności (legitymacja  wydana prze uprawniony podmiot lub zaświadczenie stwierdzające niepełnosprawność i dokument potwierdzający wiek),
g) głuchoniemi  (legitymacja wydana przez uprawniony podmiot lub zaświadczenie stwierdzające niepełnosprawność),
h) inwalidzi nie będący rencistami, pobierający  stałe świadczenie finansowe z   Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej (decyzja MOPS o przyznaniu świadczenia lub ostatni dowód wypłaty świadczenia)
i) młodzież ucząca się zawodu przy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (legitymacja wydana przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli).
 
§ 4
 
1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego dokumentu przewozowego osób (ważnego biletu) lub bagażu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej.
2  .  Opłaty dodatkowe ustala się w wysokości:
a)   za przejazd bez ważnego biletu lub brak odpowiedniego dokumentu
przewozu    -    80,00 zł
 
b)   za zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, wyłączonych
  z przewozu lub za których przewóz  przewiduje się opłatę  bez  uiszczenia
tej opłaty     -    30,00 zł
3.  Za podjazd na Komendę Policji lub dojazd  Straży Miejskiej celem jednoznacznego ustalenia tożsamości pasażera oraz za zakłócanie porządku, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny podróżny obowiązany jest uiścić opłatę  dodatkową w wysokości  - 80,00 zł
4. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty - wysokość opłat dodatkowych wymienionych w ust. 2 pkt. a oraz ust.3 wynosi -50,00zł
5.    Na bilety sprzedawane w autobusie u kierowcy ustala się opłatę manipulacyjną
w wysokości      -   0,40 zł
 
§ 5
 
1.Ważnym biletem:
a)  jednoprzejazdowym jest bilet  z nadrukiem ?ZMKS  Stalowa Wola?
b)  miesięcznym z wpisem na blankiecie ?ZMKS Stalowa Wola?
2. Bilet jednoprzejazdowy jest nieważny:
a)  kasowany w trakcie kontroli.
b)  dwukrotnie kasowany,
c)  o niepełnej cenie,
d)  skasowany, a następnie odstąpiony przez pasażera wysiadającego,
e)  bez dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego,
f)    bez charakterystycznych cech graficznych odpowiadających biletom emitowanym przez ZMKS Stalowa Wola,
g)  ze śladami ścierania, podróbek, wywabień itp.
h)  zniszczony, w którym nie można rozpoznać cech charakterystycznych ( jak w pkt. f)  i treści skasowania.
3. Bilet miesięczny jest nieważny:
a)  bez dokumentu tożsamości ,
b)  bez  czytelnego i trwałego wpisu imienia i nazwiska pasażera,
c)  w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. e ? h.
 
 
§ 6
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta
 
§ 7
 
Traci moc Uchwała Nr XXXVII/492/97 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 1997 r.  w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe środkami Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli , zmieniona Uchwałą  nr V/47/99 z dnia 26 stycznia 1999 r. , Nr XI/177/99 z dnia 10 września 1999 r., Nr XXIII/385/00 z dnia 10 listopada 2000 r.,
Nr XXXIV/681/01 z dnia 7 grudnia 2001 r.
 
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-08 16:23:57
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-08 16:23:57

Rejestr zmian

Oglądano 876 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl