Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 09:40


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XVIII/261/03
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XVIII/261/03

Uchwała Nr XVIII/261/03
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 986, Nr 214 poz. 1806, z 2003r.Nr 80, poz.717) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873), 

Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.

§ 2

Program współpracy, o którym mowa w §1 dotyczy współdziałania Miasta Stalowa Wola z:

-  organizacjami pozarządowymi,

-  osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej i innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

-  jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi.

§ 3

Celem współpracy jest realizacja zadań publicznych w zakresie :

-  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- ochrony i promocji zdrowia,

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

- działalności charytatywnej,

-  nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

-  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

-  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

-  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

-  promocji i organizacji wolontariatu.

§ 4

1. Program współpracy, o którym mowa w § 1 realizowany jest poprzez:

  a/  wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

  b/ konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej pożytku publicznego organizacji,

  c/ tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych,

 d/ zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w § 2 realizacji zadań publicznych.

2. Szczegółowy sposób udzielania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w § 2 dotacji na realizację zadań publicznych wymienionych w § 3 ustalony jest na zasadach określonych odrębną uchwałą.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 12:41:19
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 12:41:19

Rejestr zmian

Oglądano 868 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl