Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
12-07-2024, Piątek, 14:36


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXI/313/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXI/313/04
Uchwała Nr XXI/313/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 26 marca 2004r.
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372 z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Miasto Stalowa Wola prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, które zapisane są    w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w 2004r. będą realizowane poprzez:
 
1.  Zwiększanie dostępności pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej:
a)  dla osób uzależnionych od alkoholu,
b)  dla osób uzależnionych od alkoholu po ukończeniu podstawowego programu terapii uzależnień,
c)  dla osób zobowiązanych przez Sąd do leczenia odwykowego,
d)  dla osób uzależnionych pozostających przez długi okres czasu bez pracy uczęszczających do Klubu Trzeźwego Życia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
e)  finansowanie szkoleń terapeutów będących pracownikami lecznictwa odwykowego w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
f)    opłacanie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
g)  prowadzenie punktu konsultacyjnego współpracującego z placówkami lecznictwa odwykowego. 
 
2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz zwiększenie
skuteczności  interwencji prawno?administaracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń 
funkcjonowania rodziny, powodowanych piciem alkoholu poprzez:
a)  prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych,
b)  kierowanie osób nadmiernie pijących na badania wykonywane przez biegłego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
c)  kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do Miejskiej Poradni Odwykowej i sądu celem podjęcia leczenia odwykowego,
d)  finansowanie grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla kobiet ? żon alkoholików,
e)  prowadzenie grupy terapeutyczno-problemowej dla kobiet doświadczających przemocy domowej,
f)    prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, świetlicy środowiskowej oraz klubu młodzieżowego,
g)  zwoływanie zespołów interdyscyplinarnych w celu opracowania i koordynowania realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie,
h)  finansowanie dyżurów prawnika i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową,
i)    prowadzenie bezpłatnego telefony zaufania dla mieszkańców Stalowej Woli i okolic,
j)    współpraca z Komendą Powiatową Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Starostwem Powiatowym, III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradnią Odwykową, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  i pedagogami szkolnymi,
k)  kierowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na obozy i zimowiska z programem terapeutyczno-rozwojowym prowadzonym przez psychologów.
 
3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:
a)  kontynuację profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach, uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu:
- program ?Spójrz inaczej? autorstwa Andrzeja Kołodziejczyka,
- zajęcia popołudniowe pn. ?Alternatywne formy spędzania wolnego czasu?,
- zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży szkół średnich,
- patronat nad programami i konkursami organizowanymi w szkołach promującymi zdrowy styl życia bez alkoholu i innych środków odurzających,
b)  dofinansowanie środowiskowych programów profilaktycznych: ?Chrońmy młodość?, ?Powstrzymać przemoc?, ?Media a profilaktyka? aktywizującym liderów młodzieżowych i dorosłych profesjonalistów,
c)  dofinansowanie programu profilaktycznego ?Przeciw przemocy? realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
d)  realizację programu profilaktycznego dla dzieci pozostających w czasie wakacji w mieście pn. ?Wakacje 2004?, przy udziale organizacji pozarządowych i wolontariuszy,
e)  realizację programu profilaktycznego pn. ?Dążyć do Gwiazd? dla dzieci z grup ryzyka ? sztuczna ściana wspinaczkowa,
f)    dofinansowanie działań prewencyjnych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji,
g)  zakup materiałów edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur, kaset,
h)  kontrola placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
i)    dofinansowanie stowarzyszeń obejmujących pracę z młodzieżą i dziećmi,
j)    szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, grup zawodowych i liderów młodzieżowych w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów    związanych z uzależnieniami i przemocą,
4.  Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy, w szczególności Klubu Abstynenta, Klubu Trzeźwego Życia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Grup Al-Anon skupiających kobiety ? żony alkoholików,
 
5.  Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących profilaktyce i rozwiązywaniu
  problemów alkoholowych poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Opieki nad Dziećmi
  ?Oratorium?, Domem Dziecka ?Ochronka? im. św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem na  
  Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie ?Tarcza? , Stowarzyszeniem Profilaktyki
  Społecznej ?Pryzmat?, Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej ?Integracja? i Poradnią Profilaktyki
  i Terapii Uzależnień - Stowarzyszeniem MONAR, Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu Samodzielnego
 Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Żurawicy.
 
6.   Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i art. 15  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
§ 2
 
Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwpały.
 
§ 3
 
  1. Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanym członkami Komisji przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie następujących zadań:
?    udział w rozmowach interwencyjno-motywacyjnych mających na celu zdiagnozowanie pacjentów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
?    kontrolę placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przez te placówki przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 
  1. Zadania określone w ust. 1 członkowie Komisji pozostający w zatrudnieniu, wykonują poza swoimi godzinami pracy.
 
  1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w trybie określonym ustawą z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200 poz. 1679) i ustalane jest przez Przewodniczącego Komisji na podstawie listy sporządzonej w oparciu o protokoły i inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadań.
 
  1. Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na podane przez członka Komisji konto bankowe w ciągu 14 dni po okresie rozliczeniowym.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
 
§ 5
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

 

 

Załącznik do Uchwały.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Budet2004tab..docPlik DOC 42.50 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 09:38:02
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 09:38:02

Rejestr zmian

Oglądano 931 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl