Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 09:33


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXII/328/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXII/328/04
Uchwała Nr XXII/328/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 23 kwietnia 2004 roku
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 124, ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  o finansach publicznych ( z 2003 r. Dz. U Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) oraz zgodnie z:
1)  pismem Nr L.dz. 0-09/OPP/2637/AP/2004 z dnia 15 marca 2004 roku od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziału Podkarpackiego w  Rzeszowie,
2)  aneksem Nr 4 z dnia 10 marca 2004 roku do Porozumienia z dnia 28.XII.2000 roku z Powiatem Stalowowolskim,
3)  umową Nr 16/GI/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
4)  umową Nr 26/GI/2004 z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
5)  decyzja Nr 16 z dnia 26 marca 2004 roku Wojewody Podkarpackiego,
6)  pismem Nr L. dz. 0-09/0\OPP/3780/AP/2004 z dnia 29.03.2004 roku z PFRON-u Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie,
7)  decyzji Nr 17 z dnia 31.03.2004 roku Wojewody Podkarpackiego,
8)  pismo Nr L. dz./BOP/ZAE/1040/KD/04 Banku Millennium w Warszawie z dnia 30 marca 2004 roku.
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych           o kwotę    126.022,- zł.
w następujących działach:
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa         o kwotę     31.283,- zł?
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  o kwotę     31.283,- zł
    § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
       realizację zadań bieżących z zakresu administracji
       rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
       ustawami  o kwotę     31.283,- zł,
 
 
dział 852 ? Pomoc społeczna                o kwotę    84.739,- zł.
rozdz. 85212 ?  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  o kwotę     7.000,- zł.
    § 6310 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zleconych
gminom ustawami     o kwotę      7.000,- zł.
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej          o kwotę        4.239,- zł.
    § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów           o kwotę     4.239,- zł.
 
rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę  73.500,- zł,   
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
       finansowanie lub dofinansowanie kosztów
       realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
       jednostek sektora finansów publicznych          o kwotę   73.500,- zł,       
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             o kwotę    10.000,- zł.
rozdz. 92116 ? Biblioteki   o kwotę    10.000,- zł.
§ 2320 ? Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
  realizowane na podstawie porozumień między
  jednostkami samorządu terytorialnego        o kwotę     10.000,- zł.
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych            o kwotę    419.123,- zł.
poprzez zwiększenia     o kwotę    944.123,- zl;
w następujących działach:
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa               o kwotę    824.384,- zł,
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami        o kwotę    824.384,- zł,
 
    § 4300 - Zakup usług pozostałych              o kwotę    31.283,- zł,
    z przeznaczeniem na koszty wycen lokali komunalnych przygotowywanych do sprzedaży.
 
    § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę     793.101,- zł;
    z przeznaczeniem na zakup gruntów do zasobów gminy.
 
dział 852 ? Pomoc społeczna             o kwotę    84.739,- zł.
rozdz. 85212 ? Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   o kwotę    7.000,- zł.
 
    § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    7.000,- zł.
z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy, głownie na zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28.XI.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
 
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej                o kwotę    4.239,- zł.
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe o kwotę    3.600,- zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne           o kwotę  639,- zł.
 
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 3 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w MOPS-ie w Stalowej Woli.
 
rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę    73.500,- zł,
    § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
       budżetowych                o kwotę    73.500,- zł,
z przeznaczeniem za zakup samochodu typu mikrobus dla WTZ przy MOPS-ie.
dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     o kwotę    25.000,- zł.
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność               o kwotę    25.000,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    25.000,- zł.
na nowe zadania pn.: ?Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Metalowców i Hutniczej?.
 
 
dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            o kwotę    10.000,- zł.
rozdz. 92116 ? Biblioteki  o kwotę    10.000,- zł.
    § 2550 ? Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  o kwotę    10.000,- zł.
z przeznaczeniem na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną jako powierzone zadanie Publicznej Biblioteki Powiatowej w 2004 roku.
 
poprzez zmniejszenia                 o kwotę     525.000,- zł,
w następujących działach:
 
dział 600 ? Transport i łączność              o kwotę    25.000,- zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne          o kwotę    25.000,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę   25.000,- zł.
na zadaniu: ?Przebudowa ul. Kwiatkowskiego ? etap I od ul. Ofiar Katynia do ul. Hutniczej?.
 
Dział 757 - Obsługa długu publicznego                o kwotę    500.000,- zł,
rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
        udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
        samorządu terytorialnego           o kwotę     500.000,- zł
    § 8020 - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji           o kwotę    500.000,- zł,
w związku z anulowaniem przez MENiS weksla z tytułu poręczenia dla Społecznego Komitetu Budowy hali Tenisowej w Stalowej Woli.
 
 
3. Różnicę pomiędzy  zwiększeniem planu wydatków budżetowych     w kwocie    419.123,- zł,
    a zwiększeniem planu dochodów budżetowych           w kwocie    126.022,- zł,
    stanowią wolne środki z rozliczenia 2003 roku.          w wysokości   293.101,-zł,
 
 
 
 
 
4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej            o kwotę    40.400,- zł.
poprzez zmniejszenie:
dział 758 ? Różne rozliczenia          o kwotę    40.400,- zł.
rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe   o kwotę    40.400,- zł.
    § 4810 ? Rezerwyo kwotę    44.400,- zł.
 
 
 
 
poprzez zwiększenie:
dział 801 ? Oświata i wychowanie                   o kwotę   10.400,- zł.
rozdz. 80104 ? Przedszkola               o kwotę 10.400,- zł.
    § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę  10.400,- zł.
z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli ? 9.200,- zł.
oraz dofinansowanie zakupu kotła warzelnego w Przedszkolu Nr 12 w St. Woli ? 1.200,- zł.
 
dział 852 ? Pomoc społeczna                  o kwotę    30.000,- zł.
rozdz. 85295 ? Pozostała działalność           o kwotę    30.000,- zł.
    § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    30.000,- zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS-ie (70% środków PEFRON-u)
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-04 15:29:15
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-04 15:29:15

Rejestr zmian

Oglądano 915 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl