Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 17:14


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXI/318/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXI/318/04

Uchwała Nr XXI/318/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 26 marca 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Dolnego Sanu
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

  § 1

W załączniku do Uchwały Nr XVIII/278/00 Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Dolnego Sanu zmienionej Uchwałą Nr XXIV/440/00 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 8 grudnia
2000 r. wprowadza się następujące zmiany :
1) § 1 ust. 14 otrzymuje brzmienie :
?W skład Związku wchodzą gminy : Gorzyce, Harasiuki, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Pysznica, Radomyśl, Rudnik nad Sanem, Stalowa Wola, Ulanów, Zaleszany?
2) § 18 otrzymuje brzmienie:
?1. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie gmin wchodzących w skład Związku.
2. Gminę członka Związku może reprezentować inny stały przedstawiciel, członek organu gminy, wyznaczony uchwałą Rady Gminy.
3. W Zgromadzeniu Ogólnym w głosowaniu w sprawach dotyczących wyboru władz i uchwalenia budżetu każda gmina dysponuje liczbą głosów zależną od liczby mieszkańców według następującej zasady:
a)Gmina Gorzyce   - 2 głosy,
b) Gmina Harasiuki   - 1 głos,
c) Gmina Jeżowe   - 1 głos,
d) Gmina Krzeszów   - 1 głos,
e) Gmina Nisko  - 3 głosy,
f) Gmina Pysznica  - 1 głos,
g) Gmina Radomyśl  - 1 głos,
h) Gmina Rudnik n/Sanem - 2 głosy,
i) Gmina Stalowa Wola - 8 głosów,
j) Gmina Ulanów    - 1 głos,
k) Gmina Zaleszany  - 2 głosy
4. We wszystkich pozostałych sprawach każdej gminie przysługuje 1 głos.
5. Gmina wyznacza dodatkowych przedstawicieli, o których mowa w ust. 3, uchwałą   Rady Gminy. Każdy przedstawiciel ma w sprawach określonych w ust. 3 jeden głos w Zgromadzeniu Ogólnym.
   6. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą osoby delegowane odpowiednimi uchwałami przez rady Gmin, które przystąpiły do Związku.
3) § 20 otrzymuje brzmienie:
  ?1. Zgromadzenie Ogólne wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, w głosowaniu tajnym.
   2.Zgromadzenie Ogólne Związku zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności  Wiceprzewodniczący Zgromadzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
   3.Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek co najmniej 10% członków Związku, zawierający proponowany porządek obrad.
  4. Pierwszą sesję Zgromadzenia Ogólnego organizuje oraz przewodniczy obradom, do czasu wyboru  Przewodniczącego Zgromadzenia, najstarszy wiekiem przedstawiciel.
  5. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego są protokołowane. Protokół ten powinien być odczytany i przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.
  6. Obrady Zgromadzenia Ogólnego są jawne. Ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z przepisów ustawowych?.
4)  § 21 otrzymuje brzmienie:
  ?W sprawach nie uregulowanych w statucie do Zgromadzenia Związku i Przewodniczącego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy i przewodniczącego rady gminy?
5) skreśla się w  § 22 ust. 2 i 3
6) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  ?2. Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia?.
7) § 35 otrzymuje brzmienie:
  ?przewodniczący Zarządu kieruje pracą Zarządu, zwołuje jego posiedzenia, oraz udostępnia na pisemny wniosek informacje z działalności Związku oraz wyciągi protokołów posiedzeń organów Związku?.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-07 09:31:17
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-07 09:31:17

Rejestr zmian

Oglądano 909 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl