Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 10:34


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXIV/341/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXIV/341/04
Uchwała Nr XXIV/341/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 maja 2004r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru usług produkcyjno ? rzemieślniczych przy ul. Energetyków
w rejonie Elektrowni Stalowa Wola ? etap II.
 
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142 , poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 26 ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,  Nr 111,  poz. 1279,  Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001r.,  Nr 5 poz.42,  Nr 14,  poz. 124,  Nr 100,  poz. 1085,  Nr 115,  poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113 ,poz. 984, Nr 130, poz.1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003roku Nr 80, poz. 717, z 2004r.  Nr 6, poz.41)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
 postanawia, co następuje:
 
§1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno - rzemieślniczych w Stalowej Woli wyznaczonego poprzez:
-   na północy stare koryto rzeki San
-   na południu ul. Energetyków
-   na zachodzie granice elektrowni
-   na wschodzie ul. Swoły i granicę z miastem Nisko.
2.   Obszar objęty niniejszym planem obejmuje teren o powierzchni ok. 50ha.
3.   Granice objętego planem obszaru zostały oznaczone na rysunku planu w skali 1:1000, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4.   Ustalenia planu stanowią treść niniejszej Uchwały wraz z rysunkami planu w skali 1:1000, tj. Załącznikiem nr 1 ? plansza podstawowa i Załącznikiem nr 2 ? plansza infrastruktury technicznej.
 
§2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1)    ustanowienie przeznaczenia terenów
2)    ustalenie zasad ich zagospodarowania i obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
3)    racjonalne wykorzystanie terenu z zachowaniem ładu przestrzennego.
 
§3
1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1)    tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, na rysunku planu oznaczone symbolem MM
2)    tereny usług publicznych, na rysunku planu oznaczone symbolem UP
3)    tereny usług komercyjnych, na rysunku planu oznaczone symbolem UC
4)    tereny urządzeń transportu drogowego, na rysunku planu oznaczone symbolem TU
5)    teren usług rzemieślniczych, na rysunku planu oznaczony symbolem UR
6)    tereny działalności produkcyjnej, na rysunku planu oznaczone symbolem PP
7)    tereny składowania i magazynowania, na rysunku planu oznaczone symbolem PS
8)    tereny zielone urządzenia cieków wodnych, na rysunku planu oznaczone symbolem WS
9)    tereny urządzenia dróg technologicznych, na rysunku planu oznaczone symbolem TW
10)    tereny zieleni izolacyjnej urządzonej, na rysunku planu oznaczone symbolem ZI
11)    tereny zieleni leśnej, na rysunku planu oznaczone symbolem ZL
12)    tereny tras komunikacyjnych, na rysunku planu oznaczone symbolem K
13)    tereny urządzeń infrastruktury technicznej, na rysunku planu oznaczone symbolem IT.
2.   Na terenach, o których mowa ust.1 ustala się przeznaczenie podstawowe,
i dopuszczalne, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie wykluczone.
 
§4
Zakres obowiązywania rysunków planu:
1)    granice działania planu,
2)    linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
3)    przeznaczenie terenów określone symbolami,
4)    główne przebiegi ciągów infrastruktury technicznej,
5)    nieprzekraczalne linie zabudowy.
 
§5
Na terenach objętych opracowaniem planu obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
 
1)    realizacja jakichkolwiek inwestycji na obszarze strefy małego zagrożenia, obejmującego tereny zagrożone zalaniem w czasie katastrofalnie wysokich stanów wód rzeki San (wodami stuletnimi) tj. pomiędzy rzeką Barcówką, a ul. Energetyków, musi być poprzedzona wykonaniem obwałowań lewostronnych rzeki Barcówki i obustronnych rzeki Jelonek,
2)    realizacja inwestycji na obszarze terasy zalewowej rzeki San obejmującej tereny zagrożone zalaniem wodami dwudziestoletnimi, tj. pomiędzy rzeką Barcówką,
a projektowaną tzw. Trasą Podskarpową ? obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 77 oznaczoną na rysunku planu symbolem 01 KDK, musi być bezwzględnie poprzedzona wykonaniem obwałowań lewostronnych rzeki San,
3)    wymagane jest uwzględnienie ograniczeń wynikających z położenia obszaru w obrębie czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425,
4)    wymagane jest uwzględnienie warunków wynikających z badań geologiczno-inżynierskich dotyczących posadowienia budynków,
5)    ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska wywołana przez lokalizowane obiekty nie może powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych w środowisku określonych w przepisach szczególnych,
6)    wymagane jest uwzględnienie warunków wynikających z przepisów szczególnych związanych z przebiegającą linią WN 110kV przez tereny 2UC, 5UC, 2TU, 3TU, 4MM, UR, 1PP, 2PP, 2PS,
7)    lokalizacja zabudowy kubaturowej na terenach położonych wzdłuż projektowanych wałów przeciwpowodziowych rzek Barcówka i nowy Jelonek z zachowaniem warunków wynikających z przepisów szczególnych.
 
§6
Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej) na rysunku planu oznaczone symbolem MM (od 3 do 11) o powierzchni
ok. 9,2ha.
1.   Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
a)    mieszkalnictwo jednorodzinne,
b)    zabudowa mieszkalno-usługowa (usługi włączone w gabaryt budynku),
2) dopuszczalne:
a)    usługi rzemiosła nieuciążliwego,
b)    budynki garażowe i gospodarcze parterowe,
c)    sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d)    drogi dojazdowe wewnętrzne, miejsca postojowe,
e)    dotychczasowe użytkowanie terenu,
3)    wyklucza się lokalizację obiektów handlu hurtowego i magazynów handlowych.
 
2.  Ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1)    istniejąca zabudowa w celu zachowania ładu przestrzennego i poprawy warunków zamieszkania docelowo utrzymana w planie może być remontowana, przebudowywana, rozbudowywana i nadbudowywana do wysokości 8,0m do najwyższego gzymsu i 13,0m do kalenicy, jak też wymieniana na nową ? bez kondygnacji podziemnych, pod warunkiem zachowania ładu przestrzennego i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
2)    wysokość budynków gospodarczych towarzyszących zabudowie jednorodzinnej, jak też budynków związanych z działalnością gospodarczą ustala się na 5,0m do kalenicy od poziomu terenu,
3)    formę nowych budynków należy kształtować w nawiązaniu do istniejącej architektury,
4)    przy budowie budynków mieszkalnych uzupełniających lukę w istniejącej zabudowie należy zachować zgodność linii zabudowy z istniejącym układem,
5)    dopuszcza się łączenie i rozdział działek ze sobą aby uzyskać lepszą konfigurację
i zwiększyć możliwości korzystnego ich zagospodarowania,
6)    niedopuszczalne jest dzielenie działek w taki sposób aby nowo utworzone działki nie miały bezpośredniego dostępu do ulicy,
7)    dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, usługowej, gospodarczej i garaży
w granicy działek lub w zbliżeniu do granicy na odległość określoną w przepisach szczególnych,
8)    do czasu realizacji komunalnych urządzeń zaopatrzenia w kanalizację dopuszcza się lokalizację przydomowych, czasowo opróżnianych zbiorników ścieków sanitarnych
z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów,
9)    obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 3MM od strony ulicy 04KDG,
10)    na działkach zabudowy mieszkaniowej mieszanej (MM) na których będą lokalizowane
i prowadzone usługi wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych, jednak nie mniej niż 2 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej handlowo-usługowej.
 
§7
Ustala się teren usług publicznych, na rysunku planu oznaczony symbolem UP o powierzchni ok. 0,25ha.
1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1)    podstawowe stanowi kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania (boisko sportowe),
2)    dopuszczalne:
a)    plac zabaw dla dzieci,
b)    zieleń miejska urządzona,
c)    sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 
§8
Ustala się tereny usług komercyjnych na rysunku planu oznaczone symbolem UC (od 2 do 5) o powierzchni ok. 4,3ha.
1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1)    podstawowe na usługi handlu i gastronomii,
2) dopuszczalne:
a)    usługi turystyki,
b)    zabudowa mieszkaniowo-usługowa (związana z prowadzonymi usługami ? jako część budynku usługowego ? dotyczy 5UC),
3)    wyklucza się lokalizację:
a)    stacji paliw płynnych,
b)    samodzielnych obiektów garażowych.
 
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1)    projektowane obiekty usługowe ? wysokość do 8,0m od poziomu terenu do kalenicy, bez podpiwniczenia,
2)    teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2UC przeznacza się na w/w usługi
z koniecznością zachowania istniejącej zieleni wysokiej i stawu, natomiast teren położony pod linią energetyczną można wykorzystać na parking dla samochodów osobowych,
3)    parkingi należy lokalizować na terenie działki przeznaczonej pod daną inwestycję
w ilości minimalnej 2,5 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej usługowo-handlowej, jednak nie mniej niż 2 miejsca na pojedynczą usługę,
4)    obsługa terenów z projektowanych ulic KDG,
5)    teren w ramach obszaru oznaczonego wspólnym symbolem UC może zostać w całości wykorzystany przez jednego inwestora lub podzielony na działki wg własności i potrzeb, przy czym każda wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi gminnej dla zapewnienia swobodnej obsługi komunikacyjnej,
6)    dopuszcza się możliwość łączenia działek ze sobą i innego podziału w celu uzyskania lepszej konfiguracji i większej możliwości korzystnego zagospodarowania pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych w §17 ust 2,
i przepisów szczególnych dotyczących lokalizacji zabudowy.
 
§9
Ustala się tereny urządzeń transportu drogowego na rysunku planu oznaczone symbolem TU
(od 1 do 3) o powierzchni ok. 1,9ha.
1.  Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
a)    parkingi,
b)    garaże samochodowe,
2) dopuszczalne:
a)    stacje paliw oraz usługi komercyjne towarzyszące (wyłącznie na terenie oznaczonym symbolem 1TU),
b)    urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c)    zieleń urządzona,
d)    urządzenia reklamowe,
3)    wyklucza się lokalizację:
a)    parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych,
b)    zajezdni autobusowych, dworców.
 
2.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania w/w terenów:
1)    teren oznaczony symbolem 1TU może zostać w całości wykorzystany przez jednego inwestora lub podzielony na działki wg własności lub potrzeb, przy czym każda wydzielona działka z bezpośrednim dostępem do drogi 04KDG,
2)    tereny oznaczone symbolami 2TU i 3TU winny zostać w całości wykorzystane przez jednego inwestora, przy czym obszar położony pod liniami WN 110kV może być wykorzystany jedynie na parkingi dla samochodów osobowych lub zieleń niską,
3)    wysokość projektowanych obiektów nie może przekraczać 5,0m od poziomu terenu do kalenicy,
4)    nie przewiduje się podpiwniczania zabudowy,
5)    obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 1TU z projektowanych ulic KDG,
6)    linię zabudowy od ul. Energetyków dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi określa się na 50m, dla pozostałych obiektów ? 20m.
 
§10
Ustala się teren usług rzemieślniczych, na rysunku planu oznaczony symbolem UR
o powierzchni ok. 1,5ha.
1.  Przeznaczenie terenu:
1)    podstawowe pod nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze,
2)    dopuszczalne:
a)    zabudowa mieszkalna,
b)    usługi komercyjne,
c)    obiekty garażowe,
d)    zieleń urządzona,
e)    urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
3)    wymagane zachowanie ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych związanych z przebiegającą przez teren linią elektroenergetyczną 110kV.
 
2.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1)    zabudowę rzemieślniczo-usługową z dopuszczeniem mieszkań należy lokalizować we wschodniej części terenu poza obszarem oddziaływania linii WN 110kV,
2)    wysokość zabudowy powinna wynosić 5,0m od poziomu terenu do kalenicy,
3)    nie przewiduje się podpiwniczania zabudowy,
4)    parkingi należy lokalizować na terenie działki przeznaczonej dla danej usługi, odpowiednio do jej wielkości i rodzaju w części położonej pomiędzy ulicą 03KDG,
a nieprzekraczalną linią zabudowy wskazaną na rysunku planu,
5)    teren w ramach obszaru oznaczonego wspólnym symbolem UR może zostać w całości wykorzystany przez jednego inwestora lub podzielony na działki, przy czym każda wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi gminnej dla zapewnienia swobodnej obsługi komunikacyjnej,
6)    dopuszcza się możliwość łączenia działek ze sobą i innego podziału w celu uzyskania lepszej konfiguracji i większej możliwości korzystnego zagospodarowania pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych w §17 ust 2,
i przepisów szczególnych dotyczących lokalizacji zabudowy,
7)    dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, usługowej, gospodarczej i garaży
w granicy działek lub w zbliżeniu do granicy na odległość określoną w przepisach szczególnych.
§11
Ustala się tereny działalności produkcyjnej na rysunku planu oznaczone symbolem PP
(od 1 do 3) o powierzchni ok. 4,8ha.
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
a)    zakłady produkcyjne przemysłowe,
b)    zakłady usługowo ? rzemieślnicze związane z wytwórstwem i przetwórstwem,
c)    warsztaty remontowe i naprawcze,
2) dopuszczalne:
a)    składy i bazy przeładowcze,
b)    hurtownie i magazyny,
c)    budynki socjalne i administracyjne,
d)    urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
3) niedopuszczalne:
a)    obiekty handlowe,
b)    stacje paliw.
 
2.   Zasady zagospodarowania terenów:
1)    teren w ramach obszaru oznaczonego wspólnym symbolem PP może zostać w całości wykorzystany przez jednego inwestora lub podzielony na działki wg własności i potrzeb, przy czym każda wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi gminnej dla zapewnienia swobodnej obsługi komunikacyjnej,
2)    dopuszcza się możliwość łączenia działek ze sobą i innego podziału w celu uzyskania lepszej konfiguracji i większej możliwości korzystnego zagospodarowania pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych w §17 ust 2,
i przepisów szczególnych dotyczących lokalizacji zabudowy,
3)    nieczystości należy odprowadzać do blokowych oczyszczalni ścieków z osadnikami na zanieczyszczenia przemysłowe (olejowe), możliwe jest korzystanie z nich do czasu realizacji ogólnomiejskiej sieci kanalizacyjnej lub jeśli jest możliwe podłączenie do oczyszczalni ścieków wytwarzanych przez elektrownię,
4)    wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 8,0m od poziomu terenu do kalenicy,
w przypadku budynków socjalnych 2 kondygnacje, (górna jako antresola), bez podpiwniczenia,
5)    miejsca parkingowe należy lokalizować na terenie działki odpowiedniej dla danej usługi w ilości dostosowanej do rodzaju i wielkości przedsięwzięcia jednak nie mniej niż 2 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, 2 miejsca dla samochodów ciężarowych na każdy zakład,
6)    tereny położone na obszarach oznaczonych symbolami 1PP i 2PP pod przebiegającą linią WN 110kV można przeznaczyć na parkingi dla samochodów osobowych lub zieleń izolacyjną,
7)    obsługa komunikacyjna terenów oznaczonych symbolami 1PP i 2PP z drogi dojazdowej 05KDG,
obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 3PP z drogi dojazdowej 10KDG.

§12
Ustala się tereny składowania i magazynowania, na rysunku planu oznaczone symbolem PS (1 i 2) o powierzchni ok. 3,7ha.
1.  Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
a)    bazy składowe otwarte i kubaturowe,
b)    magazyny,
c)    stacje przeładowcze,
2) dopuszczalne:
a)    parkingi,
b)    urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c)    stacje paliw (1PS) z urządzeniami i zbiornikami paliw płynnych i gazowych lokalizowanymi na powierzchni terenu (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jak i zasadami bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego)
d)    myjnie samochodowe,
e)    urządzenia reklamowe,
f)  zieleń urządzona,
3)    wyklucza się lokalizację zabudowy rzemieślniczej i wytwórczej, z wyjątkiem 1PS, gdzie stacji paliw może towarzyszyć zabudowa niezbędna z funkcjonowaniem pomocy drogowej.
 
2.   Zasady zagospodarowania terenów:
1)    teren w ramach obszaru oznaczonego wspólnym symbolem PS może zostać w całości wykorzystany przez jednego inwestora lub podzielony na działki wg własności i potrzeb, przy czym każda wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi gminnej dla zapewnienia swobodnej obsługi komunikacyjnej,
2)    dopuszcza się możliwość łączenia działek ze sobą i innego podziału w celu uzyskania lepszej konfiguracji i większej możliwości korzystnego zagospodarowania pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych w §17 ust 2,
i przepisów szczególnych dotyczących lokalizacji zabudowy,
3)    obiekty kubaturowe przeznaczone na pobyt ludzi - bez podpiwniczenia o wysokości maksymalnej do 10m można lokalizować w odległości minimalnej 70m od krawędzi jezdni ul. Podskarpowej 01KDK, pozostałe obiekty kubaturowe należy lokalizować w odległości 40m,
4)    obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 1PS wyłącznie z drogi 06KDG
obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 2PS wyłącznie z drogi 07KDG,
5)    miejsca parkingowe należy lokalizować na terenie działki przeznaczonej pod daną usługę w ilości dostosowanej do rodzaju i wielkości przedsięwzięcia.
 
§13
Ustala się tereny zielone urządzenia cieków wodnych, na rysunku planu oznaczone symbolem 1WS ? nowy przebieg rzeki Jelonek
2WS ? rzeka Barcówka
   3WS ? stary przebieg rzeki Jelonek
o powierzchni ok. 6,7ha.
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
a)    cieki wód otwartych,
b)    obwałowania przeciwpowodziowe,
c)    urządzenia wodno-melioracyjne,
d)    zieleń niską i średnią związaną z ekosystemem rzecznym,
2) dopuszczalne:
a)    ciągi spacerowe wzdłuż rzek,
b)    zieleń miejska urządzona,
c)    kładki piesze i mosty,
5)    wyklucza się lokalizację zabudowy kubaturowej.
 
§14
Ustala się tereny do urządzenia dróg technologicznych związanych z obsługą wałów przeciwpowodziowych oznaczone na rysunku planu symbolem TW (od 1 do 11)
o powierzchni ok. 1,0ha.
 
§15
Ustala się tereny zieleni izolacyjnej urządzonej na rysunku planu oznaczone symbolem ZI (od 1 do 12) o powierzchni ok. 7,0ha.
1.  Przeznaczenie terenów:
1)    podstawowe pod zieleń miejską urządzoną,
2)    dopuszczalne:
a)    urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b)    urządzenia reklamowe,
c)    pasaże dla pieszych, ścieżki spacerowe połączone z małymi formami architektonicznymi
d)    dotychczasowy sposób użytkowania.
 
§16
Ustala się teren zieleni leśnej, na rysunku planu oznaczony symbolem ZL o powierzchni
ok. 0,4ha.
1.   Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1)    podstawowe stanowi kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania
2)    dopuszczalne park leśny z wyznaczeniem ciągów spacerowych
3)    wyklucza się jakąkolwiek zabudowę kubaturową.
 
§17
Ustala się tereny tras komunikacyjnych, na rysunku planu oznaczone symbolem K
o powierzchni ok. 10,0ha.
1. Przeznaczenie terenów:
1)  podstawowe:
a)    KDK ? drogi krajowe,
b)    KDG ? drogi gminne zbiorcze, lokalne i dojazdowe,
c)    Kx-j ? ciągi pieszo-jezdne,
2) dopuszczalne:
a)    urządzenia komunikacyjne (pasy i zatoki postojowe),
b)    urządzenia związane z eksploatacją tras komunikacyjnych,
c)    pasy zieleni,
d)    urządzenia i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
3) niepożądane jest inne wykorzystanie terenu z wyjątkiem okresu trwającego do realizacji w/w założeń, kiedy to dopuszcza się dotychczasowe przeznaczenie terenu.
 
2.   Zasady zagospodarowania na terenach tras komunikacyjnych oraz minimalne odległości linii zabudowy na terenach do nich przyległych:
oznaczenie mpzp
nazwa ulicy
charakterystyka funkcji
klasa ulicy
szer. jezdni (m)
szerokość w liniach rozgraniczających (m)
linia zabudowy (m)
obiektów budowlanych
budynków przeznaczonych na pobyt ludzi
01 KDK
Trasa Podskarpowa
projektowana obwodnica w ciągu drogi krajowej
nr 77
GP
2*7,0
50,0
40
50
02 KDK
istniejąca Energetyków
krajowa
P
10,0
30,0
20
50
 
 
 
 
 
 
 
 
03 KDG
projektowana
gminna
Z
7,0
30,0
10
15
04 KDG
projektowana
gminna
L
6,0
12,0
6
8
05 KDG
projektowana
gminna
D
7,0
15,0
6
10
06 KDG
projektowana
gminna
L
7,0
15,0
6
10
07 KDG
projektowana
gminna
L
7,0
12,0
6
8
09 KDG
projektowana
gminna
D
6,0
12,0
6
8
10 KDG
projektowana
gminna
L
6,0
15,0
6
8
11 KDG
projektowana
gminna
D
5,0
12,0
6
8
12 KDG
Słoneczna
- do modernizacji
gminna
L
6,0
12,0
6
8
14 KDG
istniejąca Lasowiaków
gminna
L
6,0
12,0
6,0
15
16 KDG
Swoły
do modernizacji
gminna
D
5,0
10,0
6,0
10
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Kx-j
istniejąca Słoneczna
gminna
pieszo-jezdna
3,0
5,0
6
8
15 Kx-j
projektowana
gminna
pieszo-jezdna
5,0
7,0
6,0
8
17 Kx-j
istniejąca Swoły
gminna
pieszo-jezdna
5,0
7-10
6,0
6
18 Kx-j
istniejąca Swoły
gminna
pieszo-jezdna
5,0
5,0
6,0
6

 

1)    wyznaczone szerokości pasów drogowych oraz linia zabudowy nie dotyczą rejonu skrzyżowań, przy ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu wyznaczone odległości należy odpowiednio zwiększyć,
2)    na terenach istniejącej trwałej zabudowy dopuszcza się lokalizację nowych obiektów (budownictwo plombowe) w linii istniejącej zabudowy (budynki w dobrym stanie technicznym) lecz nie mniejszej niż wskazują przepisy ustawy o drogach publicznych,
3)    wyznaczone w tabeli najmniejsze odległości linii zabudowy mierzone są od zewnętrznej krawędzi jezdni i nie dotyczą ogrodzeń.
 
§18
1. Ustala się tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod stacje transformatorowe (od 1 do 4) o powierzchni ok. 0,05ha.
2.   Nie przewiduje się przeznaczenia dopuszczalnego.
 
§19
1. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego:
 
1)    w zakresie elektroenergetyki:
a)    zasilanie projektowanego osiedla w energię elektryczną szacunkową mocą szczytową ~1900kW; wykonać z pięciu projektowanych stacji transformatorowych, wnętrzowych 15/0,4 kV z transformatorem wg potrzeb,
b)    wyprowadzenie mocy na teren projektowanego osiedla z GPZ I Stalowa Wola Miasto do istniejącej linii napowietrznej 15kV ?GPZ I Stalowa Wola Miasto ? GPZ Nisko? do miejsca oznaczonego literą A należy wykonać linię napowietrzną lub kablową, zrealizowanie w dwóch etapach w zależności od zapotrzebowania na moc elektryczną,
c)    projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilić linią kablową 15kV z miejsca oznaczonego na mapie infrastruktury literą A do stacji oznaczonej symbolem IT-1 poprzez projektowane stacje IT-2, IT-3, IT-4, IT-5 i zamknąć pętlę kablową w istniejącej stacji wnętrzowej 15/0,4kV Nr 74 przy ul. Energetyków,
d)    projektowane zakłady rzemieślnicze, produkcyjne, budynki mieszkaniowe lub mieszkalno-usługowe należy zasilić z w/w stacji transformatorowych poprzez wyprowadzenie z tych stacji odpowiednich obwodów sieci niskiego napięcia, typ stacji i linii zasilających określony zostanie w szczegółowych warunkach przyłączenia do sieci projektowanego osiedla,
e)    należy zachować minimalną odległość od stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4kV do obiektów budowlanych i dróg wynikającą z przepisów szczególnych,
f)  w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę lokalizacji projektowanych stacji transformatorowych i sieci zasilających,
g)    od przebiegających linii elektroenergetycznych napowietrznych 110kV i 15kV należy zachować odległość wynikającą z przepisów szczególnych, w obrębie której nie należy lokalizować obiektów kubaturowych,
h)    do celów eksploatacyjnych należy zachować dostęp do w/w tras linii 110kV i 15kV,
a w szczególności do słupów, sprzętem mechanicznym, w związku z tym nie należy wykonywać ogrodzeń ani zadrzewień w pasie linii,
i)  lokalizacja projektowanych obiektów w stosunku do istniejących urządzeń winna odpowiadać wymogom zawartym w aktualnych przepisach budowy urządzeń elektroenergetycznych i polskim normom,
j)  w przypadku przekroczenia zakładanego poboru mocy dopuszcza się lokalizację dodatkowych stacji transformatorowych na działkach zainteresowanych inwestorów,
 
2)    w zakresie telekomunikacji:
podłączenie projektowanego osiedla do sieci teletechnicznej przewodowej z istniejącej linii poprzez kanalizację teletechniczną w pasie projektowanej drogi 03 KDG i kabel doziemny w ciągach projektowanych dróg lokalnych, który wymaga pasa terenu ~ 1,0m szerokości z wyjątkiem projektowanej drogi 11 KDG,
 
3)    w zakresie zaopatrzenia w wodę:
z sieci miejskiej poprzez spięcie średnicą ? 200 magistrali wodociągowej ?250
w ul. Energetyków z wodociągiem ?150 oraz realizację sieci osiedlowej w układzie pierścieniowo-rozdzielczym średnicami: ?200, 160, 110, 90 z zabezpieczeniem możliwości realizacji hydrantów p.poż.,
 
4)    w zakresie odprowadzenia ścieków:
a)    do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w pierwszym etapie dla zabudowy oznaczonej symbolami: 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 7MM, 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 2UC, 3UC, 4UC, 1TU, 2TU, 3TU należy wykorzystując istniejące uzbrojenie i istniejącą oczyszczalnię ścieków sanitarnych rozbudowywać systemem kanalizacji sanitarnej w projektowanych ciągach ulicznych ? jak na rysunku planu ? co stwarza potencjalne możliwości grawitacyjnego odbioru ścieków z w/w obszaru i przy dalszej rozbudowie istniejącej przepompowni przetłoczenie ich do sieci miejskiej,
b)    do czasu docelowych rozwiązań dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się realizację indywidualnych systemów gromadzenia ścieków sanitarnych, opróżnianych okresowo; dla zabudowy przemysłowej (PP), usług rzemiosła (UR) i usług komunikacyjnych (UK) dopuszcza się realizację indywidualnych systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków z możliwością zrzutu do rzeki Jelonek lub rzeki Barcówka,
 
5)    w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
a)    ustala się, że odbiornikiem wód opadowych będzie potok Jelonek i rzeka Barcówka,
b)    ustala się, że ze zlewni obejmującej segmenty zabudowy oznaczone symbolami 1TU, 3MM wody opadowe zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej ?0,60m
w ul. Energetyków,
c)    z segmentów zabudowy: 2UC, 3UC, 3TU, 3PP wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do rowu Nr 1 i poprzez śluzę nr 1 do rzeki Jelonek,
d)    z segmentów zabudowy: 2TU, 1PP, 2PP wody opadowe zostaną powierzchniowo odprowadzone do rowu Nr 2 poprzez przepust ze śluzę nr 2 do rzeki Jelonek,
e)    z segmentów: 5UC i 1PS wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do projektowanego przepustu ze śluzą nr 3 na projektowanym prawobrzeżnym obwałowaniu rzeki Barcówki,
f)  z segmentu zabudowy: 4MM (część północna) i UR wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do zmodernizowanego rowu Nr 2,
g)    z segmentu zabudowy: 4MM (część południowa) oraz 5MM, 6MM, 7MM, 8MM, 9MM, 10MM wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do starego koryta rzeki Jelonek i poprzez projektowany przepust wałowy ze śluzą nr 4 do rzeki Barcówki,
h)    z północnej części segmentów oznaczonych symbolami: 1TU, 3MM, 4UC wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do rowu Nr 3 i poprzez projektowany przepust ze śluzą nr 5 do rzeki Jelonek,
 
6)    w zakresie zaopatrzenia w gaz:
siecią niskoprężną poprzez odgałęzienie od istniejącej sieci ?250 w ul. Energetyków, realizowanej w układzie pierścieniowo-rozdzielczym średnicami: ?200, 150, 100, 80, 50 - wzdłuż projektowanych ulic ? jak na rysunku planu - z zachowaniem niezbędnych odległości od obiektów budowlanych wynikających z warunków technicznych,
 
7)    w zakresie gospodarki odpadami:
a)    czasowe gromadzenie odpadów stałych ustala się na terenie posesji prywatnych
w pojemnikach przeznaczonych na ten cel,
b)    ustala się odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki, ich segregację i zagospodarowanie na warunkach określonych przez Urząd Miasta,
c)    odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności będą wykorzystane lub unieszkodliwiane na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych;
8)    w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a)    z istniejącej magistrali cieplnej 2x?500 i 1x?600 biegnącej północnym skrajem osiedla od Elektrownii Stalowa Wola, która stanowi potencjalne źródło pokrycia bilansowych potrzeb projektowanej zabudowy poprzez realizację odgałęzienia sieci i lokalnych wymiennikowni,
b)    dopuszcza się na obszarze opracowania pokrycie potrzeb cieplnych mieszkalnej
i projektowanej zabudowy przemysłowej poprzez indywidualny system grzewczy, wykorzystujący paliwo ekologiczne, preferuje się wykorzystania gazu jako czynnika grzewczego dla lokalnego systemu zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową.
 
2.  Dopuszczalna jest korekta ciągów infrastruktury technicznej wyłącznie na obszarze objętym planem.
 
§20
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
1)    30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UP, UC, PP, UR, PS, TU,
2)    15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MM, 5MM,
3)    0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MM, 7MM, 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, WS, TW, ZI, ZL, IT, 01KDK, 02KDK, 03KDG, KD6, Kx-j.
 
§21
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-04 12:00:41
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-04 12:00:41

Rejestr zmian

Oglądano 952 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl