Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 18:11


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXVI/372/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
UCHWAŁA Nr XXVI/372/04

UCHWAŁA  Nr XXVI/372/04
RADY   MIEJSKIEJ   W   STALOWEJ   WOLi
z    dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty trybu ich pobierania
 
Na podstawie   art.18  ust.2   pkt 15,  art.40  ust.1 i  art.42 ustawy  z  dnia  8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust.1,2,3,4,5 i 6, art.96 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co następuje:

§ 1.


1.   Usługi  opiekuńcze  określone w art.50 ust.3 ustawy  o pomocy społecznej przysługują osobie
  samotnej, która  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych  przyczyn  wymaga  pomocy innych
  osób, a jest jej pozbawiona.
2    Usługi  opiekuńcze   mogą  być  przyznane  również  osobie,  która  wymaga  pomocy innych
  osób,  a rodzina, a także wspólnie  niezamieszkujący:  małżonek,  wstępni, zstępni  nie  mogą
  takiej pomocy zapewnić  oraz  osobie wspólnie  zamieszkałej z rodziną lub z innymi osobami
  pozostającymi we wspólnym gospodarstwie, gdy zdolne do zapewnienia opieki osoby pracują
  zawodowo.
3.   Usługi  opiekuńcze  z  powodu   wieku   przyznaje  się  osobie,  która  ukończyła 65 lat życia.
4.   Usługi   opiekuńcze   z   powodu   choroby   lub   niepełnosprawności  przyznaje się osobie na
  podstawie stosownego zaświadczenia lekarskiego.

§ 2.

1.  Usługi opiekuńcze o których mowa w § 1 przyznaje się decyzją administracyjną na wniosek zainteresowanego lub jego przedstawiciela ustawowego, pracownika socjalnego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
2.  W  decyzji  przyznającej  usługi  opiekuńcze ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia,  a ponadto ilość przyznanych godzin usług opiekuńczych i odpłatność za te usługi.

§ 3.

1.  Usługi opiekuńcze przysługują osobom określonym w § 1 , przy uwzględnieniu kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej nieodpłatnie lub pod warunkiem zwrotu całości lub części wydatków poniesionych na te usługi.

2.  Wysokość odpłatności za udzielone usługi określa tabela:

 

 

 

Przedział procentowy

według kryterium dochodowego
 

Wysokość odpłatności w procentach ustalona

od ceny usługi dla:
 
osób samotnie gospodarujących
 
osób w gospodarstwach wieloosobowych
 
do 100
 
nieodpłatnie
 
nieodpłatnie
 
od  101 do  150
 
do 3
 
do 5
 
od  151 do  200
 
  od    4  do  9
 
od  6 do  10
 
od  201 do  250
 
od  10  do  15
 
od  11 do  20
 
od  251 do  300
 
od  16  do  20
 
od  21 do  30
 
od  301 do  350
 
od  25  do  35
 
od  35 do  45
 
od  351 do  400
 
od  40   do  50
 
od  50 do   60
 
od  401 do  450
 
od  55  do  65
 
od  65 do  75
 
Od  451 do 500
 
od  70  do  90
 
od  80 do  95
 
powyżej 500
 
100
 
100

 

3.    Przy ustalaniu wysokości odpłatności za udzielone usługi uwzględnia się posiadany dochód,
   wysokość  udokumentowanych opłat mieszkaniowych i wydatków na leczenie.

§ 4.


W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub inna osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta , na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić na podstawie  art. 104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej od żądania takiego zwrotu .
 

§ 5.

Odpłatność za usługi opiekuńcze uiszcza się w kasie lub na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do 20 ? tego dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.

§ 6 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa   Podkarpackiego   i   podlega   ogłoszeniu  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta
w Stalowej Woli oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-04 09:41:58
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-04 09:41:58

Rejestr zmian

Oglądano 905 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl