Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 07:52


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXVI/370/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXVI/370/04

U C H W A Ł A  Nr XXVI/370/04
RADY   MIEJSKIEJ   W   STALOWEJ   WOLI
z  dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie określenia zasad zwrotu niektórych świadczeń z pomocy społecznej

Na podstawie   art.18  ust.2   pkt 15,  art.40  ust.1 i  art.42 ustawy  z  dnia  8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), art.17 ust.1 pkt 3, 4, 5 i 15,  art.96 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593)


Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co następuje:

W celu uniknięcia zniweczenia skutków przyznanej pomocy w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustala się następujące zasady zwrotu zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej oraz wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu:

§ 1.

1.   Osobom lub rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach  przyznany  zasiłek celowy  pod warunkiem zwrotu całości lub części wydatków poniesionych na ten cel.
2.   Kwotę zasiłku celowego ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
3.Osoby lub rodziny  o których mowa  w ust.1 są obowiązane do zwrotu wydatków związanych z udzieleniem zasiłku celowego według następujących zasad:
  od 101 do 150 %  kryterium dochodowego    -   od 10 do 25 % poniesionych wydatków
  od 151 do 200 % kryterium dochodowego    -    od 30 do 50 % poniesionych wydatków
  od 201 do 250 % kryterium dochodowego    -    od 55 do 75 % poniesionych wydatków
  powyżej 251 % kryterium dochodowego - 100 % poniesionych wydatków

§ 2.

1.   Osobom lub rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznany  zasiłek okresowy  pod warunkiem zwrotu całości lub części wydatków  poniesionych na ten cel.
2.   Okres na jaki może być przyznany zasiłek okresowy ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy, jednakże nie może on wynosić więcej niż 3 miesiące.
3.   Kwotę zasiłku okresowego ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy, jednakże nie może być ona niższa niż 20 zł. miesięcznie, a wyższa niż 300 zł. miesięcznie.

4.Osoby lub rodziny  o których mowa  w ust.1 są obowiązane do zwrotu wydatków
  związanych z udzieleniem zasiłku okresowego  według następujących zasad :
  od 101 do 150 %  kryterium dochodowego    -   od 10 do 25 % poniesionych wydatków
  od 151 do 200 % kryterium dochodowego    -    od 30 do 50 % poniesionych wydatków
  od 201 do 250 % kryterium dochodowego    -    od 55 do 75 % poniesionych wydatków
  powyżej   251 % kryterium dochodowego -   100 % poniesionych wydatków

§ 3.

1.W przypadku udzielenia pomocy rzeczowej oraz finansowej na pokrycie kosztów pogrzebu, osoby i rodziny których dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej mogą  ubiegać się o całkowite odstąpienie od żądania zwrotu przyznanego świadczenia.
2.W przypadku udzielenia pomocy rzeczowej oraz finansowej  na pokrycie  kosztów pogrzebu osoby i rodziny, których dochód kształtuje się powyżej  150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej, po dokonaniu zwrotu minimum 30 % przyznanego świadczenia mogą ubiegać się o odstąpienie od żądania zwrotu pozostałej części.

§ 4.

Wniosek w powyższych sprawach może być złożony przez osoby uprawnione w art.102 ust.1 ustawy o pomocy społecznej lub pracownika socjalnego.

§ 5.

1. O przyznaniu świadczeń wymienionych w §1, §2 i §3 i określeniu sposobu  ich zwrotu  decyduje  Dyrektor Miejskiego Ośrodka   Pomocy Społecznej lub inna upoważniona przez Prezydenta Miasta  osoba, ustalając kwotę zwrotu,  wysokość rat i termin  ich spłaty.
2.   W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osób uprawnionych, w § 4, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoba o której mowa w ust.1   może obniżyć kwotę zwrotu, wysokość rat lub  przesunąć termin ich spłaty  w stosunku do postanowień zawartych w decyzji przyznającej  świadczenie.

§ 6.

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub  osoba o której mowa w § 5 ust.1, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić na podstawie  art. 104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej od żądania takiego zwrotu .

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa   Podkarpackiego   i   podlega   ogłoszeniu  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-04 09:58:20
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-04 09:58:20

Rejestr zmian

Oglądano 948 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl