Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 09:35


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXIV/342/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XXIV/342/04
Uchwała Nr XXIV/342/04
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 28 maja 2004r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Poręby II w Stalowej Woli.
 
 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142 , poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 26 ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001r., Nr 5 poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz.1112) w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz.41)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
postanawia, co następuje:
 
 
§1
1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?Obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Poręby II? w Stalowej Woli
o powierzchni ok. 18 ha.
 Plan obejmuje tereny pomiędzy ulicą Poniatowskiego, a projektowaną tzw. Trasą
 Podskarpową w granicach określonych na rysunkach planu.
 
2.  Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały wraz z rysunkami planu
w skali 1:1000 tj. załącznikiem nr 1 ? struktura funkcjonalno-przestrzenna
i załącznikiem nr 2 ? infrastruktura techniczna.
 
3.  Zakres obowiązywania rysunków planu:
1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i przeznaczenie terenów określone symbolami;
2)  nieprzekraczalne linie zabudowy;
3)  główne przebiegi ciągów infrastruktury technicznej;
4)  granice opracowania.
 
§2
Przedmiotem ustaleń planu są:
1)  tereny zabudowy wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW;
2)  tereny zabudowy jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
3)  tereny zabudowy usługowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem U;
4)  tereny zieleni miejskiej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;
5)  tereny tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD i Kx-j;
6)  tereny urządzeń komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KS;
7)  zasady obsługi, główne przebiegi ciągów infrastruktury technicznej oraz tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT.
 
§3
Na obszarze objętym planem wymagane jest uwzględnienie ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych związanych z:
1)   położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów;
2)   przebiegającym uzbrojeniem technicznym, magistralnym (kolektory sanitarne, kable wn);
3)   położeniem osiedla na terenie bezpośrednio przyległym do pasa drogowego projektowanej drogi krajowej dwujezdniowej klasy ?GP?.
 
§4
1.  Ustala się tereny zabudowy wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW:
1 MW o pow. 1.90 ha
2 MW o pow. 1,50 ha
3 MW o pow. 0,96 ha
4 MW o pow. 0,44 ha
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
 
2.  Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1)  zabudowy jednorodzinnej szeregowej;
2)  mieszkalnictwa zbiorowego (np. internatów, domów studenckich);
3)  usług handlowych i rzemiosła nieuciążliwego - wyłącznie na obszarze 1MW i 2MW;
4)  sieci i niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej;
5)  zieleni urządzonej wzbogaconej małą architekturą;
6)  urządzeń infrastruktury komunikacyjnej (wielostanowiskowe garaże, miejsca postojowe, dojazdy, ciągi piesze).
 
3.    Na terenach zabudowy wielorodzinnej, o której mowa w ust. 1 wyklucza się lokalizację:
1)  obiektów przemysłowych, baz i składów;
2)  usług rzemieślniczych mogących emitować nieprzyjemne zapachy, pyły i dymy oraz wytwarzać hałas o niedopuszczalnym natężeniu na terenach mieszkaniowych;
3)  zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej.
 
4.    Ustala się, że dla każdego z terenów zabudowy wielorodzinnej, określonych symbolami od 1MW do 4MW, musi być opracowany projekt zagospodarowania terenu obejmujący cały obszar określony danym symbolem.
 
§5
1.    Na terenach zabudowy wielorodzinnej ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1)    wysokość zabudowy:
a)    na terenach oznaczonych symbolami 1MW i 2MW do 5 kondygnacji naziemnych, ponadto z możliwością wykorzystania poddasza na cele użytkowe i podpiwniczania budynków;
b)   na terenach oznaczonych symbolami 3MW i 4MW do 3 kondygnacji naziemnych, ponadto z możliwością wykorzystania poddasza na cele mieszkaniowe i podpiwniczania budynków;
2)    kolorystyka elewacji w tonacji pastelowej, jasnej z możliwością zastosowania jaskrawych akcentów, dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych nie większych niż 30%, dopasowane kolorystycznie do elewacji;
3)    w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić elementy małej architektury;
4)    obsługa komunikacyjna terenu z projektowanych dróg gminnych osiedlowych KDL i KDD;
5)    projektowane usługi można lokalizować zarówno w dolnych kondygnacjach budynków mieszkalnych jak i w obiektach handlowo-usługowych wolno stojących z zachowaniem minimalnej linii zabudowy 6m od krawędzi jezdni dróg gminnych osiedlowych;
6)    garaże wielostanowiskowe należy realizować głównie pod budynkami mieszkalnymi, dopuszczalnie także jako oddzielne budynki do wysokości
2 kondygnacji naziemnych, wykorzystując tereny wyłączone z zabudowy mieszkaniowej określone linią zabudowy od dróg: KDK i KD-Z - wyłącznie na terenach 1MW i 2MW;
7)    na terenach zabudowy wielorodzinnej należy zapewnić miejsca do parkowania pojazdów w ilości minimalnej 1 miejsce na 1 mieszkanie i 2 miejsca na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, wykorzystując do ich lokalizacji przede wszystkim tereny położone pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulice, a liniami zabudowy, dla terenu oznaczonego symbolem 1MW można wykorzystać projektowane parkingi oznaczone symbolami 2KS i 3KS, dla terenu 2MW projektowany parking na terenie oznaczonym symbolem 5KS.
 
2.    Na terenach zabudowy wielorodzinnej, oznaczonych symbolem MW, ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej:
1)    minimum 40m od krawędzi jezdni ul. Chopina;
2)    minimum 54m od linii rozgraniczającej tereny drogi Podskarpowej, oznaczonej symbolem KDK, i osiedla Poręby II;
3)    minimum 20m od krawędzi jezdni ul. Poniatowskiego, oznaczonej symbolem 1KD-Z;
4)    minimum 10m od krawędzi jezdni dróg gminnych lokalnych, oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL, 5KDL;
5)    minimum 15m od krawędzi jezdni drogi gminnej lokalnej oznaczonej symbolem 3KDL.
 
§6
1.  Ustala się tereny zabudowy jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN:
1 MN o pow. 0,54 ha
2 MN o pow. 0,45 ha
3 MN o pow. 1,70 ha
4 MN o pow. 0,80 ha
z przeznaczeniem podstawowym pod mieszkalnictwo jednorodzinne w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym.
 
2.  Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1)  zabudowy pensjonatowej (mini hotelarstwo);
2)  usług handlu i rzemiosła nieuciążliwego;
3)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
4)  zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień;
5)  dojazdów wewnętrznych i miejsc postojowych niezbędnych do obsługi obszaru.
 
3.    Na terenach zabudowy mieszkaniowej, o których mowa w ust. 1 wyklucza się lokalizację:
1)  obiektów przemysłowych, baz i składów;
2)  usług rzemieślniczych mogących emitować nieprzyjemne zapachy, pyły, widoczne dymy oraz wytwarzających hałas o niedopuszczalnym natężeniu na terenach mieszkalnych.
 
§7
1.    Na terenach zabudowy jednorodzinnej ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1)  dla ujednolicenia formy projektowanych budynków ustala się dachy dwu i czterospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci od 27o do 45o z pokryciem dachówką z możliwością zastosowania innych powszechnie stosowanych rozwiązań o wysokim stopniu estetyki;
2)  kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem, natomiast kolorystyka dachów w tonacji współgrającej
z kolorystyką elewacji, jednakowa w poszczególnych zespołach zabudowy, niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy oprócz detali i akcentów;
3)    wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się maksymalnie na 2 kondygnacje naziemne z możliwością wykorzystania poddasza na cele mieszkaniowe, poziom parteru budynków ustala się na maksymalnie 1m nad poziom terenu z możliwością podpiwniczenia;
4)    obsługa komunikacyjna terenów zabudowy jednorodzinnej oznaczonych symbolami 1MN-3MN wyłącznie z projektowanych dróg gminnych osiedlowych KDL i Kx-j, terenu oznaczonego symbolem 4MN bezpośrednio z ul. Poniatowskiego;
5)    na terenie oznaczonym symbolem 1 MN ustala się zakaz grodzenia pasa terenu szerokości 5 m wzdłuż przebiegu kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu umożliwienia dojazdu do studzienki rewizyjnej.
 
 
2.  Na terenach zespołów zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się:
1)    łączenie działek i inny podział działek w celu wykorzystania lepszej konfiguracji  i większych możliwości korzystnego ich zagospodarowania, pod warunkiem zachowania określonych linii zabudowy, przepisów szczególnych dotyczących lokalizacji zabudowy oraz bezpośredniego dostępu do dróg publicznych;
2)    lokalizację zabudowy kubaturowej w granicy działek lub w zbliżeniu do granicy na odległość określoną przepisami szczególnymi.
 
3.    Na terenach zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN, ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:
1)    minimum 30m od linii rozgraniczającej tereny drogi Podskarpowej i opracowywanego osiedla;
2)    minimum 20m od krawędzi jezdni ul. Poniatowskiego (1KD-Z);
3)    minimum 15m od krawędzi jezdni drogi gminnej lokalnej oznaczonej symbolem 3KDL;
4)    minimum 8m od krawędzi jezdni drogi gminnej lokalnej oznaczonej symbolem 2KDL;
5)    minimum 6m od krawędzi jezdni drogi gminnej lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL.
 
§8
1.    Ustala się tereny zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem U:
1 U o pow. 0,40 ha
2 U o pow. 0,28 ha
3 U o pow. 0,12 ha
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu i gastronomii, oraz pomieszczenia biurowo-gospodarcze związane z prowadzonymi usługami.
 
2.    Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1)  usług rzemiosła nieuciążliwego;
2)  zieleni urządzonej;
3)  dróg wewnętrznych, parkingów i zatok niezbędnych do obsługi obszaru;
4)  urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
 
3.    Na terenach zabudowy usługowej, o których mowa w ust.1 wyklucza się lokalizację:
1)    zabudowy mieszkaniowej;
2)    obiektów przemysłowych, baz i składów przemysłowych;
3)    usług rzemieślniczych mogących emitować nieprzyjemne zapachy, pyły, widoczne dymy oraz wytwarzających hałas o niedopuszczalnym natężeniu na terenach mieszkaniowych.
 
4.    Ustala się, że dla każdego z terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami od 1U do 3U, musi być opracowany projekt zagospodarowania terenu obejmujący cały obszar określony danym symbolem.
 
§9
1.    Na terenach zabudowy usługowej ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1)    projektowane obiekty handlowo ? usługowe winny mieć charakter obiektów stałych o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji naziemnych z możliwością podpiwniczenia, uformowane w zwarty zespół o wykształconych elewacjach zewnętrznych;
2)    dojazd do zespołów i zaopatrzenie od strony ulic gminnych, oznaczonych symbolami KDD i KDL;
3)    nie przewiduje się możliwości grodzenia terenu wokół pawilonów;
4)    miejsca parkingowe wynikające z potrzeb programowych projektowanych usług winny być usytuowane na terenie przeznaczonym pod usługi, lub w zatoce postojowej wzdłuż ulicy gminnej osiedlowej, jednak nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej;
5)    na terenach przeznaczonych pod usługi obowiązują następujące zasady zachowania określonej formy projektowanych obiektów:
a)  poszczególne zespoły zabudowy należy kształtować z zachowaniem jednolitej formy i zharmonizowanego gabarytu;
b)  dachy budynków - dwuspadowe z zachowaniem jednolitej formy i kolorystyki w poszczególnych zespołach;
c)  kolorystyka elewacji jasna, stonowana, zwyczajowo przyjęta dla budownictwa z możliwością zastosowania detali i akcentów o nasyconych barwach;
6)    dojazdy i dojścia do projektowanych obiektów usługowych winny spełniać wymagania osób niepełnosprawnych określone przepisami szczególnymi;
7)    garaże, obiekty gospodarcze i pomieszczenia techniczne należy realizować jako wbudowane w gabaryty projektowanych obiektów handlowo?usługowych.
 
2.    Na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem U, ustala się następujące, nieprzekraczalne linie zabudowy:
1)    minimum 10m od linii rozgraniczającej tereny drogi Podskarpowej i osiedla Poręby II albo 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Podskarpowej;
2)    minimum 10m od krawędzi jezdni drogi gminnej lokalnej 1KDL i drogi gminnej dojazdowej 5KDD.
 
§10
1.  Ustala się tereny zieleni miejskiej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP (od 1 do 7) o pow. ogólnej 2,27 ha z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń publiczną urządzoną i główne ciągi piesze o charakterze ogólnomiejskim.
 
2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji:
1)    placu zabaw dla dzieci na terenach oznaczonych symbolami 3ZP lub 4ZP;
2)    małych form architektonicznych służących do zagospodarowania i urozmaicenia pasaży pieszych;
3)    sieci infrastruktury technicznej w tym oświetlenie pasaży.
 
3.  Na terenach oznaczonych symbolem ZP wyklucza się lokalizację innej zabudowy kubaturowej, oprócz wymienionej w ust. 2.
 
4.  Teren oznaczony symbolem 6ZP należy zagospodarować zielenią izolacyjną
o charakterze ekranu akustycznego.
 
§11
1.  Ustala się tereny urządzeń komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem KS (od 1 do 5) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:
1)    tereny oznaczone symbolami 1KS o pow. 0,5 ha i 4KS o pow. 0,4 ha - pod garaże wielostanowiskowe;
2)    tereny oznaczone symbolem 2KS o pow. 0,32 ha, 3KS o pow. 0,18 ha i 5KS o pow. 0,40 ha - pod osiedlowe parkingi dla samochodów osobowych.
 
2.  Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji:
1)    sieci infrastruktury technicznej;
2)    urządzeń reklamowych;
3)    zieleni miejskiej urządzonej;
4)    dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi obszaru;
5)    parkingów dla samochodów osobowych, na terenach oznaczonych symbolami 1KS i 4KS.
§12
1.  Na terenach urządzeń komunikacyjnych ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1)  teren parkingów należy utwardzić i zapewnić odprowadzenie wód opadowych w sposób zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych;
2)  maksymalną wysokość obiektów garażowych określa się na 2 kondygnacje naziemne, przy czym należy wykorzystać występującą różnicę terenu skarpy (na obszarze oznaczonym symbolem 1KS);
3)  dach obiektu można wykorzystać na parking samochodowy odkryty;
4)  obsługa komunikacyjna terenów oznaczonych symbolem KS wyłącznie z dróg osiedlowych KDL i KDD.
 
§13
1.  Ustala się tereny tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD z przeznaczeniem podstawowym gruntów pod tereny komunikacji drogowej:
1)    ulica powiatowa zbiorcza oznaczona symbolem 1KDZ;
2)    ulice gminne lokalne oznaczone symbolami od 1KDL do 3KDL:
1 KDL o pow. 1,2 ha
2 KDL o pow. 0,33 ha
3 KDL o pow. 0,10 ha;
3)    ulice gminne:
a)  dojazdowa oznaczona symbolem 4KDD,
b)  wewnętrzna oznaczona symbolem Kxj o pow. 0,02 ha pełniąca funkcję ciągu pieszo-jezdnego.
 
2.  Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość lokalizacji:
1)  urządzeń komunikacyjnych, a w szczególności pasów i zatok postojowych (z wyłączeniem ciągów pieszo-jezdnych);
2)  urządzeń związanych z eksploatacją tras;
3)  pasów zieleni i trawników;
4)  urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszania wymogów określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych.
 
3.  Urządzenia, o których mowa w ust. 2 można lokalizować pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego.
 
§14
1.    Na terenach tras komunikacyjnych ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 
oznaczenie mpo
oznaczenie mpzp
nazwa ulicy
charakterystyka funkcji
klasa ulicy
szer. jezdni (m)
szerokość w liniach rozgraniczających (m)
KD 13
1KD-Z
ul. Poniatowskiego
powiatowa
Z
7,0
20,0-25,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1KD-L
projektowana
gminna
L
6,0
12,0
 
 

2KD-L

projektowana
gminna
L
6,0
12,0
 
 
3KD-L
projektowana
gminna
L
6,0
20,0
 
 
4KD-D
projektowana
gminna
D
6,0
10,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kx-j
projektowany
gminny
Kx-j
4,0
5,0
 
2. Wyznaczone szerokości pasów drogowych nie dotyczą rejonu skrzyżowań, przy ograniczonej widoczności, na skrzyżowaniu wyznaczone odległości należy odpowiednio zwiększyć.
 
§15
1.  Ustala się tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT:
1 IT o pow. 0,01 ha
2 IT o pow. 0,02 ha
3 IT o pow. 0,01 ha
z przeznaczeniem gruntów pod projektowane stacje transformatorowe.
 
2.  Przeznaczenie dopuszczalne ? zieleń urządzona.
 
§16
1.   W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego:
1)  w zakresie elektroenergetyki:
a)    zasilanie projektowanego budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, usług oraz oświetlenia ulicznego w energię elektryczną szacunkową mocą szczytową ~1200kw (przyjmując 3kw/1mieszkanie w budownictwie wielorodzinnym i 9kw/1budynek jednorodzinny oraz projektowaną maksymalną ilość mieszkań i budynków jednorodzinnych) wykonać z trzech projektowanych stacji transformatorowych wnętrzowych 15/0,4kV z transformatorem wg potrzeb, oznaczonych na rysunku planu IT1,IT2,IT3;
b)    zasilanie projektowanych stacji transformatorowych wykonać:
-   IT1 ? wpiąć w istniejący kabel 15kV ?GPZ II Stalowa Wola Posanie ? Stalowa Wola 6? biegnący wzdłuż ulicy Poniatowskiego;
-   IT2 ? wpiąć w jeden z istniejących kabli 15kV ?GPZ Stalowa II Posanie ? Osiedle Poręby? biegnącym wzdłuż ulicy Poniatowskiego, a następnie przebiegających przez środek projektowanego osiedla do GPZ II Posanie, stację tę połączyć linią kablową z projektowaną stacją I T3;
-   IT3 ? wpiąć w kabel 15kV wychodzący z GPZ I Stalowa Wola Miasto łączący się z linią 15kV ?GPZI Miasto ? Chopina?;
w/w linię napowietrzną od strony GPZI częściowo skablować i wprowadzić do stacji IT3, a pozostały odcinek biegnący w kierunku ulicy Chopina zlikwidować, drugostronnie IT3 zasilić ze stacji IT2;
c)    kable elektroenergetyczne 15kV biegnące z GPZII Stalowa Wola Posanie
w kierunku ulicy Chopina, kolidujące z projektowaną drogą 4KDD przebudować;
d)    na trasie wiązki kabli elektroenergetycznych 15kV (8 sztuk) biegnących z GPZII Stalowa Wola Posanie na Osiedle Poręby I zasilającą część miasta zabezpieczyć przed uszkodzeniem, nie sadzić drzew i krzewów;
e)    wymagane zachowanie warunków wynikających z przepisów szczególnych związanych z lokalizacją zabudowy w rejonie przebiegu kabli elektrycznych SN.
 
2)  w zakresie telekomunikacji:
a)    podłączenie projektowanego osiedla do sieci teletechnicznej systemem przewodowym poprzez projektowaną kanalizację teletechniczną w jednym ciągu projektowanych ulic 2KDL, 1KDL z nawiązaniem się do istniejącej kanalizacji przy Al. Jana Pawła II od strony ul. Chopina, oraz poprzez kabel techniczny doziemny projektowany w ciągu ulic 2KDL, 1KDL i 4KDD;
b)    dla projektowanej kanalizacji teletechnicznej, należy zarezerwować pas terenu 1,5m szerokości, a dla projektowanego kabla 1m szerokości.
 
3)    w zakresie zaopatrzenia w gaz:
z sieci ogólnomiejskiej poprzez rozbudowę istniejącej sieci niskoprężnej osiedla Poręby w układzie pierścieniowo-rozdzielczym jak na rysunku planu z zachowaniem odległości wynikających z przepisów szczególnych;
 
4)   w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a)  z ogólnomiejskiej sieci grzewczej:
- w pierwszym okresie poprzez wykorzystanie istniejących rezerw w istniejącej sieci cieplnej os. Poręby I;
- docelowo po realizacji magistrali ciepłowniczej 2x?400 projektowanej
w ul. Chopina do os. Karnaty;
b)  dopuszcza się na obszarze opracowania pokrycie potrzeb cieplnych poprzez indywidualne systemy ogrzewcze z wykorzystaniem paliw ekologicznych jako czynnika grzewczego dla lokalnych systemów zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową;
 
5)    w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a)  z sieci ogólnomiejskiej rurociągami projektowanymi ?200, ?160, ?110, ?90
w systemie pierścieniowym rozdzielczym wzdłuż sieci ulic, jak na rysunku planu z zachowaniem niezbędnych odległości od obiektów budowlanych wynikających z warunków technicznych;
b)  sieć wodociągową projektuje się o średnicach nie mniejszych niż ?90 w celu umożliwienia montażu hydrantów przeciwpożarowych;
 
 
6)    w zakresie kanalizacji sanitarnej:
odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni miejskiej poprzez system projektowanych kanałów grawitacyjnych w ciągach ulicznych, jak na rysunku planu z odprowadzeniem do istniejących kanałów sanitarnych ?500 i ?600;
 
7)    w zakresie odprowadzania wód opadowych:
do projektowanego kolektora deszczowego ?700 w ulicy Podskarpowej, poprzez system projektowanych kanałów grawitacyjnych w ciągach ulicznych, jak na rysunku planu;
 
8)    w zakresie usuwania odpadów:
a)  czasowe gromadzenie odpadów stałych przewiduje się na terenie posesji prywatnych przy zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej w pojemnikach przeznaczonych na ten cel;
b)  ustala się odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki, ich segregację i zagospodarowanie na warunkach określonych przez samorząd gminy;
c)  odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności będą wykorzystane lub unieszkodliwione na zasadach określonych w obowiązujących przepisach szczególnych.
 
2.   Dopuszczalna jest, bez znamion odstępstwa, korekta ciągów infrastruktury technicznej wyłącznie na obszarze objętym planem.
 
§17
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazowa opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
1)    20% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 2MW, 2U, 3U;
2)    0% dla terenów pozostałych.
 
§18
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-04 11:49:41
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-04 11:49:41

Rejestr zmian

Oglądano 858 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl