Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 21:34


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz IV :: Uchwała Nr XXVI/371/04
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
UCHWAŁA Nr XXVI/371/04

UCHWAŁA Nr XXVI/371/04
RADY   MIEJSKIEJ   W   STALOWEJ   WOLI
z    dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w formie dożywiania uczniów

 
   
 
Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984,  Nr 153, poz.1271,  Nr 214, poz.1806,  z 2003r.  Nr 80, poz.717, Nr 162,  poz.1568),  art.17  ust. 1  pkt 14,  art.96  ust. 2 i 4  ustawy  z  dnia  12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
1. Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej z wyjątkiem szkoły policealnej na wniosek : rodziców   ucznia,   jego   opiekuna  prawnego,  rodziców zastępczych, a  także  dyrektora   szkoły, wychowawcy  klasy, pracownika  socjalnego  lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 
2. Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150 % dochodu o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 
3. Jeżeli  dochód  na  osobę  w  rodzinie  ucznia  kształtuje  się  powyżej  150 %  kryterium dochodowego  na  osobę,  określonego  w  ustawie  o  pomocy  społecznej , koszt posiłku podlega zwrotowi w całości lub w części według następujących zasad:
    -  od 151 do 200 % kryterium ? zwrot od 10 do 25 % poniesionych wydatków
    - od  201 do  250 % kryterium - zwrot od 30 do 50 % poniesionych wydatków
    - od  251 do 300 % kryterium    -   zwrot od 60 do 80 % poniesionych wydatków
    - powyżej    301 % kryterium    -   zwrot 100 % poniesionych wydatków
 
§ 2.
 
1.  Pomoc w postaci posiłku przyznaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub inna  upoważniona  przez  Prezydenta  Miasta   osoba  w  drodze decyzji administracyjnej ustalając formę, czasokres i sposób finansowania.
2.  Kwota zwrotu uzależniona jest od  ustaleń  dotyczących sytuacji rodzinnej poczynionych w  drodze  wywiadu  środowiskowego,  a  w  szczególności  od  warunków zdrowotnych, mieszkaniowych oraz związanych z nimi obciążeń finansowych.
 
 
 
§ 3.
 
Kwoty   zwrotu   o   których   mowa  w  § 2  ust.2   osoba   zobowiązana   powinna   wpłacić 
w terminie do 20 ?tego każdego miesiąca w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub bezpośrednio na konto bankowe.
 
 
 
§ 4.
 
W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu świadczenia lub pracownika socjalnego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub inna upoważniona  przez Prezydenta Miasta osoba może obniżyć wysokość rat lub przesunąć termin ich spłaty w stosunku do postanowień zawartych w decyzji przyznającej świadczenie.
 
§ 5.
 
W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub inna upoważniona osoba o której mowa w §2 ust.1 na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może na podstawie art. 104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej. odstąpić od żądania takiego zwrotu .
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa   Podkarpackiego   i   podlega   ogłoszeniu  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta
w Stalowej Woli oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Stalowej Woli
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-04 09:53:50
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-04 09:53:50

Rejestr zmian

Oglądano 877 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl