Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2021, Poniedziałek, 07:48


Jesteś tutaj :: Prezydent Miasta :: Archiwum :: Załącznik do Zarządzenia NrI/ 745 /06 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 stycz
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Załącznik do Zarządzenia NrI/ 745 /06 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 styczn

Załącznik do Zarządzenia NrI/ 745 /06
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 2 stycznia 2006r.

Ogłoszenie

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2004 roku,  Nr 64 poz 593, Nr 99 poz. 1001 )

Prezydent Miasta Stalowej Woli

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj.

? pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób :

a) ZADANIE I pn. " Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta poprzez pozyskiwanie,

  magazynowanie i rozdawnictwo żywności, środków chemicznych i odzieży."

b) ZADANIE II pn." Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i udzielanie pomocy osobom

  bezdomnym."

c) ZADANIE III pn. " Pomoc społeczna poprzez promocję honorowego krwiodawstwa."

 

I. Warunki konkursu i obowiązujące terminy.

 

   1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
   2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz.U. Nr 44 poz. 427 ) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta ? www.stalowawola.bip.pl. Druki można pobrać również w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia przy ul. Narutowicza 14, pok. Nr 12 oraz w Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1.
   3. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
   4. Przygotowane oferty należy składać  w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Narutowicza 14, I piętro pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia    14 lutego 2006 roku.
   5. Do oferty należy dołączyć :

  a)  aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia ),

  b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia  konkursu, a w przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie tego wymogu  uważane jest  dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

  c) oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz osób trzecich,

  d) prawo do lokalu, umowa lub porozumienie potwierdzające możliwość realizacji zadania w  pomieszczeniu innym niż własne,

  e) zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie,

  f) kserokopia statutu ( potwierdzona za zgodność z oryginałem ),

  g) harmonogram realizacji zadania.

  6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych

  dokumentów.

  7. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

II. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

   1.Postępowanie o udzieleniu dotacji jest jawne.
   2.Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez pracownika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia, a następnie przekazane Komisji Oceniającej, która ocenia je według kryteriów określonych w punkcie 6.
   3.Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
   4. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej, konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Stalowej Woli, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.
   5. Skład Komisji Oceniającej oraz zasady jej pracy określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
   6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny :

  a) merytoryczna wartość oferty   -   maksymalnie 4 punkty

? zgodność z założeniami ustawy o pomocy społecznej    ( 1 punkt ),

? spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu   ( 2 punkty ),

? podmiot prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem  ( 1 punkt ).

  b) możliwość realizacji zadania przez organizację   -   maksymalnie 3 punkty

? posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania   ( 1 punkt ),

? zaplecze lokalowe   ( 1 punkt ),

? inne źródła finansowania działalności statutowej   ( 1 punkt )

  c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

  rzeczowego   -   maksymalnie 1 punkt,

  d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania   -   maksymalnie 1 punkt,

  e) dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym oraz instytucjami, opinie i rekomendacje -  maksymalnie 1 punkt.

   Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tą, która  uzyska największą ilość punktów.

   7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym,  zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w lokalu Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

   1. Zlecenie zadań i udzielenie na nie dotacji odbywać się będzie z zastosowaniem przepisów ustawy o pomocy społecznej.
   2. Dotacje udzielane będą na wsparcie realizacji zadania publicznego, którego szczegółowy zakres i warunki realizacji określone zostaną w umowie zawartej z oferentem wybranym    w drodze konkursu.
   3. Dotacje te nie mogą być udzielone na :

  a) dotowanie przedsięwzięć, które są finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

  b)  pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

  c)  budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

  d)  działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

  e)  udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

  f)  działalność polityczną i religijną.

 

IV.  Warunki realizacji zadań.

   1. Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie publiczne podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy przyjętym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania    z zakresu pomocy społecznej ( Dz.U.z 2005 r. Nr 61 poz. 545 ).
   2.Dopuszcza się możliwość realizacji określonej części zadania przez podmiot nie będący oferentem, o ile oferent w przygotowanym przez siebie budżecie zadania zaznaczy, które elementy mają być zlecone " na zewnątrz".
   3.Wysokość przyznanej dotacji nie może być wyższa niż kwota zabezpieczona w budżecie na realizację zadania.
   4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do :

  a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

  b) sporządzania i składania sprawozdań częściowego i końcowego z wykonania zadania  w terminach określonych w umowie, zgodnie ze wzorem sprawozdania przyjętym  w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  ( Dz.U.05. Nr 44 poz. 428 ),

  c) udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu przez Zleceniodawcę pracownikowi celem dokonania kontroli i oceny realizacji zadania,  w szczególności : stan realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

V.  Zakres rzeczowy konkursu.

  ZADANIE I

   1. Nazwa zadania : " Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i rozdawnictwo żywności, środków chemicznych i odzieży."
   2. Cel zadania :  pomoc w przetrwaniu trudnej sytuacji życiowej biednym mieszkańcom miasta.
   3. Forma realizacji zadania :  wsparcie.
   4. Termin realizacji zadania : do 31 grudnia 2006 roku.
   5.  Kwota dotacji na realizację zadania :  11.000,- zł

    8 % kwoty dotacji tj. 880,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.

  6.   Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :

? 2005 rok  - 10.000,- zł

    ZADANIE II

   1.Nazwa zadania : " Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i udzielanie pomocy osobom bezdomnym" 
   2. Cel zadania : całodobowa opieka nad bezdomnymi oraz przygotowanie bezdomnych do samodzielnego życia w społeczeństwie.
   3. Forma realizacji zadania : wsparcie.
   4. Termin realizacji zadania : do 31 grudnia 2006 roku.
   5.  Miejsce realizacji zadania : Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ? Schronisko Męskie ul. Jaśminowa 2, Stalowa Wola.
   6. Kwota dotacji na realizację zadania : 18.000,- zł ,  8 % kwoty dotacji tj. 1.440,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
   7.  Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :

  ? 2005 rok  -  15.000,- zł

  ZADANIE III

   1. Nazwa zadania : " Pomoc społeczna poprzez promocję honorowego krwiodawstwa."
   2. Cel zadania : pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w szczególności przez młodzież, organizacja konkursów, spotkań i akademii w szkołach.
   3. Forma realizacji zadania : wsparcie.
   4.Termin realizacji zadania : do 31 grudnia 2006 roku.
   5. Kwota dotacji na realizację zadania :  6.000,- zł

8 % kwoty dotacji tj. 480,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.

   6.Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :

-   2005 rok  -  5.000,- zł


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-31 12:56:39
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-31 12:56:39

Rejestr zmian

Oglądano 680 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl