Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2021, Poniedziałek, 08:44


Jesteś tutaj :: Prezydent Miasta :: Archiwum :: Zarządzenie Nr I / 778 / 06 Prezydenta Miasta Stalowej Woli
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zarządzenie Nr I / 778 / 06 Prezydenta Miasta Stalowej Woli
Zarządzenie Nr I / 778 / 06
 Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 1 marca 2006 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
Na podstawie art.30 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i owolontariacie (Dz.U. z 2003r.Nr 96 poz.873 z późn.zm.), Uchwały Nr XLVIII / 683 /05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
 
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:
 
 
 § 1
 
1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  tj:
 
Zadanie 1 - " Promocja i ochrona zdrowia dotycząca dzieci z zespołem nadpobudliwości  
  ruchowej ( ADHD )."
Zadanie 2  - " Promocja zdrowego stylu życia."
Zadanie 3  - " Uaktywnienie osób niepełnosprawnych ruchowo, walka z niemocą i brakiem  
   perspektyw egzystowania w społeczeństwie ( rajd )."
Zadanie 4  - " Działania zmierzające do aktywnego uczestnictwa w życiu osób dotkniętych
   osteoporozą."
Zadanie 5  - " Świetlica terapeutyczna dla niepełnosprawnych ruchowo."
Zadanie 6  - " Punkt konsultacyjny dla uczniów autystycznych."
Zadanie 7  - " Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży."
Zadanie 8  - " Kalendarium imprez kulturalnych."
 
2.Zadania określone w ust.1 relizowane będą przez  podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( klasyfikacja budżetowa : dział 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 ? Pozostała działalność, dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 ? Pozostała działalność, dział 926 ? Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 ? Pozostała działalność, § 2820 ? dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom).
 
3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego ( www.stalowawola.bip.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 oraz w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzedu Miasta w Stalowej Woli.
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia NrI/778/06
Prezydenta Miasta stalowej Woli
z dnia 1 marca 2006 roku.
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/683/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy  Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
 
   Prezydent Miasta Stalowej Woli
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj:
Zadanie 1 - " Promocja i ochrona zdrowia dotycząca dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej
  (ADHD)."
Zadanie 2 - " Promocja zdrowego stylu życia."
Zadanie 3 - " Uaktywnienie osób niepełnosprawnych ruchowo, walka z niemocą i brakiem
  perspektyw egzystowania w społeczeństwie ( rajd )."
Zadanie 4 - " Działania zmierzające do aktywnego uczestnictwa w życiu osób dotkniętych
  osteoporozą."
Zadanie 5 - " Świetlica terapeutyczna dla niepełnosprawnych ruchowo."
Zadanie 6 - " Punkt konsultacyjny dla uczniów autystycznych."
Zadanie 7 - " Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży."
Zadanie 8 - " Kalendarium imprez kulturalnych."
 
I.   Warunki konkursu i obowiązujące terminy.
 
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U.Nr 264, poz.2207 ) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta ? www.stalowawola.bip.pl. Druki można pobrać również w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia przy ul. Narutowicza 14 po. Nr 12 oraz w Centrum Wsparcia organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego1.
 3. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 4. Przygotowane oferty należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Narutowicza 14, I piętro pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu  w terminie do dnia 10 kwietnia 2006 roku.
 5. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia ),
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu, a w przypadku organizacji działających krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
c) oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz osób trzecich,
d) prawo do lokalu, umowa lub porozumienie potwierdzające możliwość realizacji zadania   w pomieszczeniu innym niż własne,
e) zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie,
f) kserokopia statutu,
g) harmonogram realizacji zadania.
 
 1. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 2. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.
 
II. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
 
 1. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.
 2. Złożone oferty są sprawdzane pod względem formalnym przez pracownika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia, a następnie przekazane Komisji Oceniającej, która ocenia je pod względem formalnym oraz według kryteriów określonych w punkcie 6.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej, konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Stalowej Woli, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.
 5. Skład Komisji Oceniającej oraz zasady jej pracy określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta  Stalowej  Woli.
 6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny :
a) merytoryczna wartość oferty ? maksymalnie 3 punkty
? zgodność z założeniami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1 punkt ),
? spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu ( 1 punkt ),
? podmiot prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem ( 1 punkt ),
b) możliwość realizacji zadania przez organizację ? maksymalnie 4 punkty
? posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania ( 2 punkty ),
? zaplecze lokalowe ( 1 punkt ),
? inne źródła finansowania działalności statutowej ( 1 punkt ),
c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego ? maksymalnie 1 punkt,
d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ? maksymalnie 1 punkt,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami ? maksymalnie 1 punkt.
Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tą, która uzyska największą ilość punktów.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1.  Zlecenie zadań i udzielenie na nie dotacji odbywać się będzie z zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.  Dotacje udzielane będą na wsparcie realizacji zadania publicznego, którego szczegółowy zakres i warunki realizacji określone zostaną w umowie zawartej z oferentem wybranym w drodze konkursu.
3.  Dotacje te nie mogą być udzielone na :
? dotowanie przedsięwzięć, które są finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
? pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
? budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
? działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
? udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
? działalność polityczną i religijną.
IV. Warunki realizacji zadań.
 1. Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie publiczne podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy przyjętym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207 ).
 2. Dopuszcza się możliwość realizacji określonej części zadania przez podmiot nie będący oferentem, o ile oferent w przygotowanym przez siebie budżecie zadania zaznaczy, które elementy mają być zlecone " na zewnątrz ".
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.
 4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do :
? prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację danego zadania,
? sporządzania i składania sprawozdań częściowego ( na wniosek Zleceniodawcy ) i końcowego  z wykonania danego zadania w terminach określonych w umowie, zgodnie ze wzorem sprawozdania przyjętym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia   27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207 ),
? udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu przez Zleceniodawcę pracownikowi celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania, w szczególności : stanu realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
V. Zakres rzeczowy konkursu.
 
Zadanie 1
 
  1. Nazwa zadania :
   " Promocja i ochrona zdrowia dotycząca dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej 
  (ADHD )."
 1. Cel zadania :  rozpowszechnianie wiedzy na temat leczenia dzieci z nadpobudliwością ruchową, przedstawienie opinii publicznej skali tego problemu, przeprowadzenie szkoleń lub prelekcji dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz innych osób zwiazanych z tym problemem, a także pomoc rodzicom dzieci z zespołem ADHD.
 2. Forma realizacji zadania :  wsparcie.
 3. Termin realizacji zadania : od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku.
 4. Kwota dotacji na realizację zadania :  9.000,- zł
8 % kwoty dotacji tj. 720, - zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 1. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
- 2005 rok   - 8.000,- zł.
Zadanie 2
 1. Nazwa zadania : " Promocja zdrowego stylu życia "
 2. Cel zadania : przeprowadzenie dla uczniów stalowowolskich szkół podstawowych zajęć  z zakresu promocji zdrowia pn." Twoje zdrowie w Twoich rękach" oraz organizacja imprez promujących zdrowie i zdrowy styl życia.
 3. Forma realizacji zadania : wsparcie.
 4. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku.
 5. Szczegółowe warunki dotyczące przeprowadzenia zajęć promujących zdrowie :
a) zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół  w Stalowej Woli,
b) zajęcia należy przeprowadzić w wymiarze minimum 180 godzin lekcyjnych,
c) stawka godzinowa prowadzenia zajęć :   do 28,- zł./ godzinę brutto,
 1. Załączniki do oferty : scenariusze prowadzonych zajęć w szkołach oraz wykaz realizatorów zadania wraz z kserokopiami ( potwierdzonymi za zgodność z oryginałem ) dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje zawodowe tych osób.
 2. Kwota dotacji na realizację całego zadania  :  9.000,- zł,
8 % kwoty dotacji tj. 720,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 1. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
-   2005 rok  -  11.500,- zł
Zadanie 3
 1. Nazwa zadania : " Uaktywnienie osób niepełnosprawnych ruchowo, walka z niemocą  i brakiem perspktyw egzystowania w społeczeństwie ( rajd )."
 2. Cel zadania : celem zadania jest pobudzenie aktywności osób niepełnosprawnych ruchowo, oraz   burzenie utrwalonego w społeczeństwie stereotypu niemocy tych osób.
 3. Forma realizacji zadania : wsparcie.
 4. Termin realizacji zadania : od  1 czerwca do 31 października 2006 roku.
 5. Kwota dotacji na realizację zadania :  4.000,- zł
8 % kwoty dotacji tj. 320,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania
 1. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
? 2005 rok  -  2.000,- zł
Zadanie 4
 1. Nazwa zadania : " Działania zmierzające do aktywnego  uczestnictwa w życiu osób dotkniętych osteoporozą."
 2. Cel zadania : celem zadania jest zwiększenie aktywności, także integracja, poprawa zdrowia fizycznego osób z dysfunkcją ruchu, dotkniętych lub zagrożonych osteoporozą poprzez szeroką rehabilitację.
 3. Forma realizacji zadania : wsparcie.
 4. Termin realizacji zadania : od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku.
 5. Załączniki do ofery : kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób prowadzących rehabilitacje.
 6. Kwota dotacji na realizację zadania :  16.000,- zł
8 % kwoty dotacji, tj. 1280,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 1. Dotychczas przyznaneśrodki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
-  rok 2005  -  30.000,- zł
 Zadanie 5
 1. Nazwa zadania : " Świetlica terapeutyczna dla niepełnosprawnych ruchowo."
 2. Cel zadania : zapewnienie wsparcia niepełnosprawnym osobom dorosłym z dysfunkcją narządu ruchu, integracja tego środowiska i ich rodzin, zajęcia terapeutyczne : terapia społeczna, fizyczna i zajęciowa.
 3. Forma realizacji zadania : wsparcie.
 4. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006 r.
 5. Szczegółowe warunki : Osoby prowadzące świetlicę powinny posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne.
 6. Kwota dotacji na realizaję zadania :  11.000,- zł
8 % kwoty dotacji, tj. 880,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 1. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
? zadanie to nie było do tej pory realizowane.
 
 
 
Zadanie 6
 1. Nazwa zadania : " Punkt konsultacyjny dla uczniów  autystycznych."
 2. Cel zadania : celem zadania jest pomoc diagnostyczna, psychologiczna, terapia pedagogiczna, konsultacja neurologopedyczna, terapia integracji sensorycznej ? SI, fizykoterapia oraz konsultacja lekarska dla uczniów autystycznych i ich rodzin.
 3. Forma realizacji zadania :  wsparcie
 4. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku.
 5. Szczegółowe warunki :
- osoby zatrudnione w punkcie konsultacyjnym powinny posiadać odpowiednie kompetencje merytoryczne.
 1. Kwota dotacji na realizację zadania : 5.000,- zł.
8 % kwoty dotacji, tj. 400,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 1. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
-  zadanie to nie było do tej pory realizowane.
 Zadanie 7
 1. Nazwa zadania : " Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży."
 2. Cel zadania : celem zadania jest prowadzenie zajęć z lekkiejatletyki, stworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, przygotowanie do udziału w zawodachw kategoriach dziecięcych i młodzieżowych.
 3. Forma realizacji zadania :  wsparcie.
 4. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku.
 5. Szczegółowe warunki :
- zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  
  i ponadpodstawowych,
- osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać odpowiednie kompetencje merytoryczne,
- stawka godzinowa wynosi  maksymalnie 12 zł / godzinę  brutto.
 1. Załączniki do oferty : scenariusze prowadzonych zajęć.
 2. Kwota dotacji na realizację zadania : 30.000,- zł
8 % kwoty dotacji, tj. 2.400,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 1. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
-  rok 2005   -   25.553,- zł
Zadanie 8
 1. Nazwa zadania : " Informatory imprez kulturalnych."
 2. Cel zadania : opracowywanie kalendarzy imprez kulturalnych organizowanych w Stalowej Woli, publikowanie ich w prasie lokalnej oraz promocja środowiska artystycznego     Stalowej Woli.
 3. Forma realizacji zadania :  wsparcie.
 4. Termin realizacji zadania :  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku.
 5. Szczegółowe warunki :
? informator imprez  kulturalnych powinien ukazywać się raz w miesiącu.
 1. Załączniki do oferty :  projekt informatora.
  7.   Kwota dotacji na realizację zadania :  10.000,- zł
8 % kwoty dotacji, tj. 800,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. rozp_MPiPS_27.12.2005.docPlik DOC 67.50 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-31 12:08:11
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-31 12:08:11

Rejestr zmian

Oglądano 705 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl