Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
25-02-2021, Czwartek, 12:10


Jesteś tutaj :: Prezydent Miasta :: Archiwum :: Zarządzenie Nr I /756/ 06
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zarządzenie Nr I /756/ 06
Zarządzenie Nr I /756/ 06
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
 z dnia 26 stycznia 2006 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.   
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVIII / 683 /05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
 
   Prezydent Miasta Stalowej Woli
  zarządza, co następuje:
 
 § 1
 
1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych tj:
Zadanie 1 - " Powrót do aktywnego życia w rodzinie i społeczeństwie kobiet po mastektomii."
Zadanie 2 - " Rehabilitacja i integracja osób dotkniętych autyzmem."
Zadanie 3 - " Punkt konsultacyjny dla uczniów niepełnosprawnych ? pomoc w wyborze drogi 
  życiowej."
Zadanie 4 - " Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku."
Zadanie 5 - " Pomoc niepełnosprawnym z wadami słuchu poprzez likwidację barier 
  w komunikowaniu się."
Zadanie 6 - " Przeciwdziałanie bezradności osób chorych na stwardnienie rozsiane."
Zadanie 7 - " Rehabilitacja i integracja osób szczególnej troski, dotkniętych niepełnosprawnością  
  umysłową  i ruchową."  
Zadanie 8 - " Poprawa zdrowia osób starszych, samotnych poprzez integrację."
Zadanie 9 - " Działania na rzecz osób chorych i zagrożonych cukrzycą."
2. Zadania określone w ust. 1  realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( klasyfikacja budżetowa : dział 853 ? Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział ? 85395 ? Pozostała działalność, § 2820 ? dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom ).
3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia . Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego ( www.stalowawola.bip.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 oraz w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym.
 
 § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.
 
  § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli. 
 
 
 
 
   Załacznik do Zarządzenia Nr I /756/ 06
       Prezydenta Miasta Stalowej Woli
       z dnia 26 stycznia 2006r.
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariace ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XLVIII/683/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych tj:
 
? Zadanie 1 - " Powrót do aktywnego życia w rodzinie i społeczeństwie kobiet po mastektomii."
? Zadanie 2 - " Rehabilitacja i integracja osób dotkniętych autyzmem."
? Zadanie 3 - " Punkt konsultacyjny dla uczniów niepełnosprawnych ? pomoc w wyborze drogi  życiowej."
? Zadanie 4 - " Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku."
? Zadanie 5 - " Pomoc niepełnosprawnym z wadami słuchu poprzez likwidację barier w  komunikowaniu się."
? Zadanie 6 - " Przeciwdziałanie bezradności osób chorych na stwardnienie rozsiane."
? Zadanie 7 - " Rehabilitacja i integracja osób szczególnej troski, dotkniętych niepełnosprawnością umysłową  i ruchową."
? Zadanie 8 - " Poprawa zdrowia osób starszych, samotnych poprzez integrację."
? Zadanie 9 - " Działania na rzecz osób chorych i zagrożonych cukrzycą."
 
I. Warunki konkursu i obowiązujące terminy.
 
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta ? www.stalowawola.bip.pl. Druki można pobrać również w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia przy ul. Narutowicza 14 pok. Nr 12 oraz w Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1.
 3. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 4. Przygotowane oferty należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Narutowicza 14, I piętro pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 17 marca 2006 roku.
 5. Do oferty należy dołączyć :
 •    a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego ( ważny do 3 miesięcy od daty  wystawienia ),
 •    b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu, a w przypadku organizacji działających krócej za spełnienie tego  wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
 •   c) oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz osób trzecich,
 •   d) prawo do lokalu, umowa lub porozumienie potwierdzające możliwość realizacji zadania w pomieszczeniu innym niż własne,
 •   e) zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 •    f) kserokopia statutu,
 •   g) harmonogram realizacji zadania.
 1. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 2. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.
 
II.   Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
 
 1. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.
 2. Złożone oferty są rozpartywane pod względem formalnym przez pracownika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia, a następnie przekazane Komisji Oceniającej, która ocenia je według kryteriów określonych w punkcie 6.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej, konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Stalowej Woli, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.
 5. Skład Komisji Oceniajacej oraz zasady jej pracy określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
 6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane bedą pod uwagę następujące kryteria oceny :
a)   merytoryczna wartość oferty ? maksymalnie 3 punkty
? zgodnośc z założeniami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1 punkt ),
? spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu ( 1 punkt ),
? podmiot prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem ( 1 punkt ),
b)   możliwość realizacji zadania przez organizację ? maksymalnie 4 punkty
? posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania ( 2 punkty ),
? zaplecze lokalowe ( 1 punkt ),
? inne źródła finansowania działalności statutowej ( 1 punkt ),
c)   przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego ? maksymalnie 1 punkt,
d)   wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ? maksymalnie 1 punkt,
e)   dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami ? maksymalnie 1 punkt.
 
  Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tą, która uzyska największą ilość punktów.
 
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzedu Miasta w Stalowej Woli, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1.
 
 
 
 
III.  Zasady przyznawania dotacji.
 
 1. Zlecenie zadań i udzielenie na nie dotacji odbywać się będzie z zastosowaniem przepisów ustawy o działności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacje udzielane będą na wsparcie realizacji zadania publicznego, którego szczegółowy zakres i warunki realizacji określone zostaną w umowie zawartej z oferentem wybranym w drodze konkursu.
 3. Dotacje te nie mogą być udzielone na :
? dotowanie przedsięwzięć, które są finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
? pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
? budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
? działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
? udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
? działalność polityczną i religijną.
 
IV. Warunki realizacji zadań.
 
1.  Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie publiczne podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy przyjętym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ).
2.  Dopuszcza się możliwość realizacji określonej części zadania przez podmiot nie będący oferentem, o ile oferent w przygotowanym przez siebie budżecie zadania zaznaczy, które elementy mają być zlecone " na zewnątrz".
3.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.
4.  Zleceniobiorca zobowiązany będzie do :
? prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację danego zadania,
? sporządzania i składania sprawozdań częściowego i końcowego z wykonania danego zadania w terminach określonych w umowie, zgodnie ze wzorem sprawozdania przyjętym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U.Nr 264, poz. 2207 ),
? udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu przez Zleceniodawcę pracownikowi celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania, w szczególności : stanu realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 
V.   Zakres rzeczowy konkursu.
 
   Zadanie 1
 
1. Nazwa zadania :
" Powrót do aktywnego życia w rodzinie i społeczeństwie kobiet po mastektomii."
2. Cel :
Celem zadania jest pomoc kobiecie po przebytej mastektomii w powrocie do normalnego życia w rodzinie, społeczeństwie, zawodzie, wzmocnienie sił i wytrzymałości psychofizycznej  poprzez integrację i rehabilitację leczniczą.
3. Forma realizacji zadania  -  wsparcie.
4. Termin realizacji zadania  -  do 31 grudnia 2006 roku.
5. Kwota dotacji na realizację zadania  -  6.000,- zł
    8 % kwoty dotacji, tj. 480 zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
? rok 2005  - 4.000,- zł
 
   Zadanie 2
 
1. Nazwa zadania:
" Rehabilitacja i integracja osób dotkniętych autyzmem."
2. Cel :
Celem zadania jest poprawa funkcjonowania osób autystycznych w społeczeństwie poprzez rehabilitację, zajęcia terapeutyczne i integrację, poprawa ich zdrowia psychicznego i fizycznego.
3. Forma realizacji zadania  -  wsparcie.
4. Termin realizacji zadania  -  do 31 grudnia 2006 roku.
5. Kwota dotacji na realizację zadania  -  5.000,- zł
    8 % kwoty dotacji, tj. 400,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
? rok 2005 - 4.700,- zł
 
    Zadanie 3
 
1. Nazwa zadania :
" Punkt konsultacyjny dla uczniów niepełnosprawnych ? pomoc w wyborze drogi życiowej."
2. Cel :
Celem zadania jest utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców. Zadaniem tego punktu będzie uświadamianie rodzicom potrzeby aktywności dziecka niepełnosprawnego, przygotowanie go do prawidłowego wyboru drogi życiowej, szkoły i zawodu, uświadomienie potencjału osobistego, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, twórczego podejścia do rzeczywistości, uaktywnienie zdolności do samodzielnego dbania o zaspokojenie swoich potrzeb jak również możliwości rehabilitacji.
3. Forma realizacji zadania  -  wsparcie.
4. Termin realizacji zadania  -  do 31 grudnia 2006 roku.
5. Kwota dotacji na realizację zadania  -  11.000,- zł
    8 % kwoty dotacji, tj. 880,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
? zadanie to nie było do tej pory realizowane.
  
      Zadanie 4
1. Nazwa zadania :
" Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku."
2. Cel :
Celem zadania jest stworzenie osobom z dużymi wadami wzroku możliwości rehabilitacji i integracji, pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym,podniesienie umiejętności samodzielnego pokonywania przeszkód i samoobsługa w codziennym życiu.
3. Forma realizacji zadania  -  wsparcie.
4. Termin realizacji zadania  -  do 31 grudnia 2006 roku.
5. Kwota dotacji na realizację zadania  -  5.000,- zł
    8 % kwoty dotacji, tj. 400,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
? rok 2005 - 5.000,- zł
 
 
 
 
 
 
        Zadanie 5
1. Nazwa zadania :
" Pomoc niepełnosprawnym z wadami słuchu poprzez likwidację barier w komunikowaniu 
   się."
2. Cel :
Celem zadania jest pomoc osobom niesłyszącym w ich lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie poprzez dostęp do tłumaczy i lektorów języka migowego, przeprowadzenie kursu języka migowego  dla pracowników służb społecznych i członków rodzin osób niesłyszących a także poprzez integrację.
3. Forma realizacji zadania  -  wsparcie.
4. Termin realizacji zadania  -  do 31 grudnia 2006 roku.
5. Kwota dotacji na realizację zadania  -  6.000,- zł
    8 % kwoty dotacji, tj. 480,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
? rok 2005 - 5.000,- zł
 
     Zadanie 6
 
1. Nazwa zadania :
" Przeciwdziałanie bezradności osób chorych na stwardnienie rozsiane."
2. Cel :
Celem zadania jest podniesienie kondycji fizycznej, psychicznej i pomoc w trudnych sytuacjach związanych z chorobą poprzez rehabilitację i integrację.
3. Forma realizacji zadania  -  wsparcie.
4. Termin realizacji zadania  -  do 31 grudnia 2006 roku.
5. Kwota dotacji na realizację zadania  -  5.000,- zł.
    8 % kwoty dotacji, tj. 400,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
? rok 2005 - 4.185,- zł
 
    Zadanie 7
 
1. Nazwa zadania :
" Rehabilitacja i integracja osób szczególnej troski, dotkniętych niepełnosprawnością  
    umysłową  i ruchową."  
2. Cel :
Celem zadania jest rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i emocjonalna dzieci i młodzieży szczególnej troski, dotkniętej schorzeniami typu : autyzm, zespół Downa, zaburzenia emocjonalne  a także z zaniedbaniami środowiskowymi  oraz ich integracja i adaptacja w społeczeństwie.
3. Forma realizacji zadania  -  wsparcie.
4. Termin realizacji zadania  -  do 31 grudnia 2006 roku.
5. Kwota dotacji na realizację zadania  -  9.500,- zł
    8 % kwoty dotacji, tj. 760,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
? rok 2005 - 9.185,- zł
 
 
    Zadanie 8
 
1. Nazwa zadania :
" Poprawa zdrowia osób starszych, samotnych poprzez integrację."
2. Cel :
Celem zadania jest poprawa samopoczucia jak również zdrowia fizycznego i psychicznego osób starszych i samotnych poprzez  integrację.
3. Forma realizacji zadania  -  wsparcie.
4. Termin realizacji zadania  -  do 31 grudnia 2006 roku.
5. Kwota dotacji na realizację zadania  -  4.000,- zł
    8  % kwoty dotacji, tj. 320,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
? rok 2005 - 4.000,- zł
 
 
    Zadanie 9
 
1.Nazwa zadania :
" Działania na rzecz osób chorych i zagrożonych cukrzycą."
2.Cel :
Celem zadania jest umożliwienie uzyskania pomocy w zakresie edukacji leczenia i przeciwdziałania cukrzycy jak również integracja środowiska diabetologicznego.
3. Forma realizacji zadania  -  wsparcie.
4. Termin realizacji zadania  -  do 31 grudnia 2006 roku
5. Kwota dotacji na realizację zadania  -  2.500,- zł
    8 % kwoty dotacji, tj. 200,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
-   zadanie to nie było do tej pory realizowane.
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zalacznik_1_wzor_oferty.docPlik DOC 69.00 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-31 12:49:40
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-31 12:49:40

Rejestr zmian

Oglądano 698 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl