Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 16:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/88/07

Uchwała  Nr  VII  / 88 / 07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia  30 marca  2007r.

w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego  i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  a także wysokość  i warunki wypłacania  nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)  w związku art. 30 ust.6  oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674  z późniejszymi zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy    ( Dz.U. Nr  22, poz.  181  z późniejszymi zmianami ) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

uchwala się, co następuje:

§ 1.1.Ustala się regulamin określający dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość   i warunki wypłacania  nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2. Regulamin, o którym mowa w  ust. 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku do  31 grudnia 2007 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz .U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);
2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym;
3) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum  i zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola;
4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa  w pkt. 3;
5) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela;
6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
7) oddziale - należy przez to rozumieć także klasę;
8) uczniu - należy przez to rozumieć także dziecko w przedszkolu;
9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 i ust 7 pkt 3 Karty Nauczyciela ;
10) wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela - należy przez to rozumieć minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określone w załączniku do rozporządzenia.

II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w  art. 33 ust.1 Karty Nauczyciela  oraz w § 7 rozporządzenia.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło   od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje także nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba  że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem  lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat  nauczycielowi  przyznaje dyrektor szkoły, a  dyrektorowi szkoły - Prezydent Miasta.


III. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4.1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola, którzy spełniają kryteria określone w ust. 4 i 5 przysługuje dodatek motywacyjny.
2. Wysokość środków  finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach wynosi 3% planowanych rocznych wynagrodzeń  zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W budżecie miasta wyodrębnia się  środki  finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w wysokości 6% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów  szkół.
4. Do warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, potwierdzone dobrymi wynikami uczniów w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych oraz w konkursach, olimpiadach i zawodach,
2) osiągnięcia wychowawczo - opiekuńcze potwierdzone rozwiązaniem problemów wychowawczych, efektywną pomocą na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, działalność profilaktyczna mająca na celu zapobieganie zagrożeniom społecznym,
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
4) zaangażowanie  w  realizację  zadań statutowych szkoły,  ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb  i zainteresowań uczniów.
 5. Do  warunków  przyznawania dyrektorom szkół dodatku motywacyjnego uwzględnia się odpowiednio warunki określone w ust. 4,  a  ponadto:
1) rzetelne planowanie i efektywne gospodarowanie przyznanymi szkole środkami finansowymi,
2) wzbogacanie bazy  szkoły w pomoce dydaktyczne,
3) skuteczne  pozyskiwanie  środków pozabudżetowych, w tym na poszerzenie działalności pozalekcyjnej,
4) terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań statystycznych,
5) przestrzeganie przepisów prawa dotyczących działalności szkoły,
6) samodzielność w rozwiązywaniu problemów szkoły,
7) tworzenie dobrej atmosfery pracy, właściwych stosunków międzyludzkich  i   umiejętne rozwiązywanie konfliktów,
8) aktywność i promowanie szkoły w środowisku lokalnym, dbałość o pozytywny wizerunek szkoły.

6. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może zostać przyznany w wysokości od 1% do 15%  jego wynagrodzenia zasadniczego.
7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres 6 miesięcy.

8. (1) (stwierdzona nieważność)

IV. DODATEK FUNKCYJNY

§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokościach określonych w tabeli.

Lp.

Stanowisko

 

Miesięcznie w złotych

1.

 Dyrektor przedszkola

 

od 370  do 1000

2.

Dyrektor szkoły

 

od 600 do 1800

 

3.

 

Wicedyrektor szkoły

 

 

 od 350 do 700

 

 

4.

Wicedyrektor przedszkola

od 200   do 500


 
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 uwzględnia się liczbę uczniów i oddziałów w szkole, typ szkoły, liczbę wicedyrektorów, liczbę pracowników niepedagogicznych,  zmianowość w szkole, złożoność zadań wynikających z powierzonego stanowiska.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji:
1) wychowawcy klasy   -  w wysokości   50 złotych miesięcznie,
2) opiekuna stażu   -  w wysokości  30 złotych miesięcznie.

4. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 tylko  za jeden oddział, niezależnie od liczby oddziałów, w których prowadzą zajęcia.
5. Nauczycielom przedszkoli zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć dodatek za wychowawstwo przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
6. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli i wicedyrektorów przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Prezydent Miasta.
7. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i dyrektora  szkoły  przyznaje się na czas określony,  nie dłuższy niż  na jeden rok szkolny.
8. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa  w ust.1 i 3 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym nastąpiło powierzenie stanowska lub funkcji,  a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia, a kończy się  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia.
9. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust.1 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust.3.


V. DODATEK ZA  WARUNKI  PRACY

§ 6.1. Nauczycielom przysługują dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy, o których mowa  w §  8 i 9 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku za:
1) trudne warunki pracy wynosi 20% stawki godzinowej nauczyciela obliczanej jak za godzinę ponadwymiarową,
2) uciążliwe warunki pracy wynosi 10% stawki godzinowej nauczyciela obliczanej jak  za godzinę ponadwymiarową.

3. Dodatki za warunki pracy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Prezydent Miasta.


VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE  I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 7.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową  oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie   z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w warunkach trudnych  i uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin  obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych  nauczyciela.
2 Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie   z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach  doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych i uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę godzin  obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela oraz miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych  ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć lub tygodniową liczbę godzin ponadwymiarowych  przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się  z dołu.

VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD


§ 8. 1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego zwanych dalej nagrodami Prezydenta Miasta oraz nagród dyrektorów szkół i przedszkoli zwanych dalej nagrodami dyrektorów szkół.
2. Środki, o których mowa w ust.1 przeznacza się:
1) 20% środków na nagrody Prezydenta Miasta,
2) 80% środków na nagrody dyrektorów szkół.
3. Wysokość nagrody Prezydenta Miasta wynosi nie mniej niż 100% i nie więcej niż 180%,   a nagroda dyrektora szkoły nie mniej niż 30% i nie więcej niż 100% średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela.
4.Warunkiem przyznania nauczycielowi nagrody jest przepracowanie w szkole co najmniej jednego roku oraz posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy z ostatnich 5 lat.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

  


__________________________________________________________________________
1) § 4 ust. 8 stwierdzona nieważność –Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podkarpackiego NK.II-0911/74/07 z dnia 9 maja 2007 r.

 


Autor:
Data: 2008-04-23 16:58:38
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-04-23 16:58:38

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl