Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
2-10-2023, Poniedziałek, 19:10


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/87/07

Uchwała Nr  VII / 87 / 07  
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 marca 2007 roku 

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje: 

§ 1

Uchwala się "Roczny Program współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007."

I. Ilekroć w "Rocznym Programie Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007" zwanym dalej Programem, jest mowa o :
1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
2. Podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 Ustawy.

II. Cele programu, podmiot i przedmiot współpracy

1. Celem wprowadzenia Programu jest :

a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje  otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Stalowej Woli,
c) budowanie tkanki społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
d) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
e) uzupełnienie działań Miasta w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
f) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

2. Program dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Stalowej Woli lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę) podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

3. Przedmiotem współpracy organów Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest : 

a) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
b) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta,
c) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
d) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,

III. Formy współpracy

1. Miasto Stalowa Wola realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

a) zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie,
b) współdziałania w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
c) udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,
d) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego,
e) doradztwa dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

IV. Zlecanie realizacji zadań publicznych

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w Ustawie lub odrębnych przepisach.

2. Dotacje, o których mowa w Ustawie, nie mogą być udzielane na :

a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d) działalność godpodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f) działalnpość polityczną i religijną,
g) remont pomieszczeń, w których ma być realizowane zadanie.

3. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Prezydent Miasta opublikuje informację  o nim w :

a) dzienniku o zasięgu lokalnym,
b) Biuletynie Informacji Publicznej,
c) umieści ją na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie :
-    Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 
–   Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1
 
4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości  dotacji oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych wydziałach Urzędu Miasta oraz gminnych jednostkach organizacyjnych podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia.


5. Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa w pkt 4, Prezydent Miasta zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby przedstawicieli Miasta Stalowa Wola oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

6. Skład Komisji Oceniającej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Prezydent Miasta Stalowej Woli. Wybranymi członkami Komisji Oceniającej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  uczestniczącymi w otwartym konkursie.

7. Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot  przyznanych na realizację tych zadań w 2007 roku zostanie opublikowany w dzienniku  o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Pubicznych oraz wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli.

8. Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2007 roku, wykaz zadań i kwot dotacji przyznanych na te zadania będzie opublikowany w załączniku do sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta.

9. Realizując zlecane przez Miasto Stalowa Wola zadania publiczne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do :

a) pisemnego informowania z 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego wydziału merytorycznego Urzędu Miasta lub gminnej jednostki organizacyjnej, wyznaczonych do kontroli merytorycznej i finansowej o organizacji imprez odbywających  się  w ramach zadania,

b) informowania o wydanych w ramach zadania publikacjach i materiałach informacyjnych na temat podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, poprzez media, jak również – stosownie do charakteru zadania -  poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub  poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji z budżetu miasta Stalowej Woli.

10. W imieniu Prezydenta Miasta Stalowej Woli kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawują odpwiednie, wyznaczone zarządzeniem, o którym mowa w pkt 5, wydziały Urzędu Miasta oraz gminne jednostki organizacyjne poprzez :

a) wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
b) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w Ustawie, umowach i Programie Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok,
c) analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań,
d) egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

11. W 2007 roku Miasto Stalowa Wola będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację między innymi następujących zadań:


a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) ochrony i promocji zdrowia,
c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
f) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
g) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
i) promocji miasta,
j) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
k) ratownictwa i ochrony ludności,
l) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
ł)  promocji i organizacji wolontariatu.
m)działalności wspomagającej szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty.

12. Prezydent Miasta na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

V. Udział organizacji obywatelskich w działaniach programowych samorządu

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne (wspólne zespoły) z udziałem przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

2. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:

a) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
b) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
c) opiniowanie aktów prawa lokalnego o charakterze strategicznym,
d) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
e) opiniowanie wniosków o dotacje na realizację zadań publicznych.

VI. Lokale i budynki

1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o uzyskanie na preferencyjnych zasadach użytkowania lokalu lub obiektu komunalnego na potrzeby prowadzonej działalności.

2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ubiegające się o przydział lokalu, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
a) raportu z działalności w roku poprzednim ( nie dotyczy podmiotów nowo powstałych ),
b) sprawozdania finansowego za ubiegły rok ( nie dotyczy podmiotów nowo powstałych ),
c) wniosku z opisem programów, które będą realizowane w lokalu,
d) dokumentów określających osobowość prawną wnioskodawcy.

3. W ramach wniosku podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu. Możliwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji.

4. Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji miasta, przeznaczonych na taką działalność, Prezydent Miasta w formie zarządzenia podejmuje decyzję o wynajęciu względnie użyczeniu lokalu lub obiektu, a także warunkach, na jakich zostanie zawarta umowa.

5. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które użytkują lokal lub budynek na preferencyjnych zasadach, zobowiązane są do składania w terminie do 31 marca każdego roku rocznych sprawozdań merytorycznych ze sposobu jego wykorzystywania w roku poprzednim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli.


Autor:
Data: 2008-04-23 16:47:07
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-04-23 16:47:07

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl