Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 09:43


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/73/07
Uchwała Nr  VII/73/07

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 30 marca 2007 roku
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy osiedlem Śródmieście a Elektrownią w Stalowej Woli.
 
    Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 143 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust 1  ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. z 2003r.   Nr 80 poz. 717 z późniejszymi  zmianami) oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje: 
§1.
Przepisy ogólne
 
1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenu o powierzchni ok. 128 ha, położonego pomiędzy osiedlem Śródmieście  a  Elektrownią w Stalowej Woli.
 
2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 
1)  rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały;
2)  rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej , które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 2.
 
3.  Plan ustala:
1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej,
5)   wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni ogólno dostępnych,
6)   ustalenia dotyczące zasady podziału nieruchomości,
7)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
8)   ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
9)   sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
10)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.
 
4.  Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami planu:
1)   granica planu,
2)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
3)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania ? orientacyjne,
4)   symbole terenu o różnych przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
5)   granica strefy ochrony terenu zalewowego (wody 100 letniej, Q 1%),
6)   granica strefy ochrony krajobrazowej,
7)   nieprzekraczalne linie zabudowy,
 
5.  Pozostałe oznaczenia umieszczone na rysunku planu mają charakter orientacyjny nie stanowią ustaleń planu miejscowego.  
 
6.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1)   planie ? należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o których mowa w §1 pkt. 3 niniejszej uchwały,
2)   przepisach szczególnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3)   przeznaczeniu podstawowym ? należy przez to rozumieć ustalony planem sposób zagospodarowania terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi,
4)   terenie ? należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonym w planie przeznaczeniu podstawowym, oznaczony  odpowiednimi symbolami użytkowania,
5)   wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć odległość w rzucie pionowym pomiędzy najwyższym punktem dachu (kalenicy) a poziomem terenu,
6)   liczbie kondygnacji ? należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nad poziomem terenu wraz z poddaszem użytkowym,
7)   nieprzekraczalnych liniach zabudowy ? należy przez to rozumieć linię, poza którą plan zakazuje sytuowania zabudowy,
8)   powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy w tym utwardzone nawierzchnie w stosunku do powierzchni terenu,
9)   powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu rodzimego pokrytego roślinnością oraz wodę powierzchniową, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 w stosunku do powierzchni terenu,
10)   detalu urbanistycznym ? należy przez to rozumieć elementy służące rozwiązaniu styku przestrzeni otwartej i zamkniętej oraz wyposażenie terenów otwartych mające na celu nadanie jej cech indywidualnych np.: ławki, stoliki, oświetlenie terenu, mury oporowe, schody terenowe, rampy, donice, pergole, ogrodzenia, balustrady, kosze na śmiecie, elementy plastyczne takie jak rzeźby, fontanny itp.,
11)   strefie technicznej ? należy przez to rozumieć tereny przylegające do urządzeń i sieci uzbrojenia terenu, a także do rowów melioracyjnych i cieków wodnych, o wielkościach i sposobie zagospodarowania określonych w przepisach szczególnych, służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania, dostępowi do nich w celu bieżącej konserwacji oraz ochronie przed ich ewentualnym uciążliwym oddziaływaniem, lub ochronie wynikającej z przepisów szczególnych
12)   zieleni urządzonej ? należy przez to rozumieć zieleń miejską z zaprojektowaną szatą roślinną i towarzyszącymi detalami w sposób odpowiadający parkowo ? krajobrazowym zasadom kształtowania założeń roślinnych,
13)   usługi nieuciążliwe ? to usługi spełniające wymogi sanitarne właściwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i zgodnie z przepisami odrębnymi nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 
 
 
 
§2.
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zagospodarowania i zabudowy terenu.
 
1.   Ustala się następujące przeznaczenie terenów, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oznaczonych poszczególnymi symbolami zgodnie z rysunkiem planu:
1)   US tereny sportu,
2)   U   tereny usług komercyjnych,
3)   UT tereny usług, sportu i rekreacji,
4)   UZ tereny usług zdrowia,
5)   UA tereny usług administracji,
6)   UK    tereny usług komunikacji,
7)   P   tereny produkcji, baz, składów,
8)   MW   tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
9)   MW/U   tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami,
10)   ZP tereny zieleni urządzonej,
11)   ZO tereny zieleni nie urządzonej,
12)   ZL/UT   lasy z usługami turystyki,
13)   ZL  lasy,
14)   ZI   tereny zieleni izolacyjnej,
15)   E   tereny infrastruktury elektroenergetycznej (stacje trafo),
16)   G   tereny infrastruktury technicznej (gazownictwo),
17)   C   tereny infrastruktury technicznej (ciepłownictwo),
18)   W   tereny infrastruktury technicznej (wodociągi),
19)   WS    tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
20)   KD    teren dróg publicznych:
     a) KDGP    - droga główna ruchu przyspieszona,
         b) KDG   - droga główna,
         c) KDL    - droga lokalna,
       d) KDD - droga dojazdowa,
21)   KDx  główne ciągi pieszo rowerowe,
22)   KDkx    główne ciągi pieszo ? jezdne,
23)   KDW    tereny dróg wewnętrznych
24)   KS     tereny urządzeń komunikacji
2.  Dla terenów, o których mowa w pkt 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.
 
3.  Tereny, o których mowa w pkt 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach uchwały.
 
§3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 
1.   Eksploatacja obiektów nie powinna powodować przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach szczególnych.
 
2.   Zachowuje się korytarz ekologiczny ustalony w studium i ustanawia ochronę poprzez:
1)   zachowanie istniejącej zieleni leśnej,
2)   zachowanie istniejącej zieleni wysokiej szczególnie zlokalizowanej na skarpie terasy wysokiej,
3)   zachowanie istniejącej zieleni łęgowej,
4)   wzbogacenie środowiska charakterystycznego dla korytarza ekologicznego na terenach porolnych,
5)   wzbogacenie środowiska przyrodniczego poprzez realizację zbiornika wodnego.
 
3.   Strefa ochronna terenów zalewowych (wody 100 letnie, Q 1%) wyznaczonych na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
1)   nakazuje się na terenach występowania wody 100 letniej (Q1%) stosować ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów szczególnych,
2)   dopuszcza się zagospodarowanie terenów w sposób ustalony w planie na obszarach zalewowych, przy dostosowaniu rozwiązań konstrukcyjno-technicznych obiektów budowlanych do zagrożeń związanych z oddziaływaniem wód powodziowych,
3)   na terenach objętych zagrożeniem powodziowym działalność inwestycyjna może być realizowana w oparciu o przepisy szczególne.
4.   Nakazuje się ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych poprzez:
1)   nie odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu,
2)   wyposażenie obszarów zabudowy w system kanalizacji wodno ? ściekowej,
3)   składowanie odpadów komunalnych na urządzonych terenach gromadzenia odpadów. Stosowanie selektywnej zbiórki odpadów, odbiór w systemie zorganizowanym ? obowiązującym na obszarze miasta,
4)   gromadzenie, segregację oraz usuwanie odpadów wytwarzanych w wyniku działalności produkcyjno-usługowej ? zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych, 
5)   zbieranie wód opadowych z ciągów komunikacyjnych, placów parkingowych terenów produkcyjnych, składowych i usługowych do kanalizacji deszczowej w oparciu o przepisy szczególne w tym zakresie,
 
5.   Nakazuje się ochronę powietrza poprzez:
1)   zaopatrzenie obszarów zabudowy  w energię cieplną poprzez scentralizowany system ciepłowniczy miasta, dla którego źródłem jest Elektrociepłownia Stalowa Wola lub w szczególnych przypadkach ze źródła indywidualnego przy wykorzystaniu czynnika grzewczego niskoemisyjnego,
2)   stosowania zieleni izolacyjnej przy ciągach komunikacyjnych, zalecane są gatunki rodzime liściaste,
 
6.   Nakazuje się utrzymać strefy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami szczególnymi.
 
7.   Nakazuje się utrzymać strefy techniczne od gazociągu wysokoprężnego zgodnie   z przepisami szczególnymi.
 
8.   Wskazuje się poniżej, które z wyznaczonych na rysunku planu terenów przyporządkowuje się poszczególnym rodzajom terenów, zróżnicowanych pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, określonym w przepisach ustawy prawo ochrony środowiska:
1)   tereny zabudowy wielorodzinnej ? dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
2)   tereny oznaczone na rysunku planu symbolami UZ, jak dla terenów pod szpitale i domy opieki społecznej,
3)   tereny oznaczone na rysunku planu symbolami US, UT, ZP ? jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem.
 
 
§ 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej.
 
1.   Plan oznacza stanowiska archeologiczne wyznaczone w studium i nakazuje:
1)   uzgodnić wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obrębie ujawnionego i oznaczonego w planie stanowiska archeologicznego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
2)   ustanowić nadzór archeologiczny w przypadku wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych w obrębie ujawnionego i oznaczonego w planie stanowiska archeologicznego.
 
2.   W strefie ochrony krajobrazowej:
1)   nakazuje się zachowanie i pomnażanie zieleni wysokiej i łęgowej,
2)   nakazuje się zabezpieczenie otuliny Sanu i zachowanie tradycyjnych form środowiska,
3)   zakazuje się niszczenia skarpy terasy wysokiej,
4)   zakazuje się odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu,
§ 5
Zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej.
 
1.  Plan ustala ogólne wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej dla całego obszaru:
1)   dojścia i dojazdy muszą być wykonane w ujednoliconej kolorystyce,
2)   oświetlenie należy zaprojektować w ujednoliconym stylu,
3)   wszystkie tereny przeznaczone na cele ogólnodostępne należy oświetlić,
4)   w odniesieniu do istniejącej tymczasowej zabudowy wymaga się zachowanie obecnych gabarytów i poprawę wystroju architektonicznego,
5)   zakazuje się realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych.
 
§ 6

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania działek budowlanych

1.  Każda nowo wydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej w rozumieniu przepisów szczególnych,
 
2.  Powierzchnia działki budowlanej powstałej po podziale geodezyjnym położonej w poszczególnych kategoriach terenu nie może być mniejsza niż:
1) dla terenu 11KS - 600m2
2)    dla terenu 1U, 5U, 1UK  - 2000m2
3)    dla terenu 2U, 3U i 4U ? 1 000m2
 
3.  Na terenach MW, MW/U , UA każda wydzielona nieruchomość musi posiadać odpowiednią powierzchnię umożliwiającą zrealizowanie pełnego programu towarzyszącego istniejącej lub projektowanej zabudowie w zakresie dojazdów, parkingów ,zieleni, placów zabaw itp.;
4.  Dopuszcza się korygujące podziały działek, niezbędnych do poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich.
5.  Wymienione w pkt. 2 minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place oraz podziałów mających na celu powiększenie działek macierzystych,
6.  Wymienione w pkt. 2 minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową,
7.  Wydzielona działka budowlana musi być dostępna do przewodów systemów infrastruktury technicznej przy pomocy przyłączy.
8.  Zakazuje się wydzielania działek po obrysie budynków.
9.  Zakazuje się dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek  wynikających z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
 
§ 7
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
 
1.  W planie wyznacza się tereny i trasy komunikacyjne, dla których ustala się przeznaczenie  podstawowe:
1)   KD     - drogi publiczne
2)   KDW  - drogi wewnętrzne
 
2. W planie ze względów na funkcję w sieci drogowej a także na zarządzającymi nimi ustala
    się następującą klasyfikacje i oznacza:
1)  KDGP    - droga główna ruchu przyspieszonego  
2)  KDG      - droga główna, 
3)  KDL      - droga lokalna, 
4)  KDD      - droga dojazdowa,   
5)  KDx       - główny ciąg pieszo rowerowy,   
6)  KDkx - główny ciąg pieszo ? jezdny  
7)  KDW - tereny dróg wewnętrznych 
 
3.  Dla poszczególnych klasyfikacji dróg plan ustala następujące szerokości:
1)   droga główna ruch przyspieszonego- 50 m,
2)  droga główna - 40 m,
3)  droga lokalna - od 12 m do 15 m,
4)  droga dojazdowa   - 10 m,
5)  główne ciągi pieszo rowerowe  - 5 m,
6)  główne ciągi pieszo ? jezdne    - 8 m,
7)  tereny dróg wewnętrznych    - 6 m.
 
4.   Dopuszcza się zmniejszenia szerokości drogi dojazdowej gdy istniejący, trwały sposób zagospodarowania terenu uniemożliwia realizację drogi o parametrach określonych w pkt. 3.
 
5.    Ustala się następujące minimalne odległości linii zabudowy liczone od zewnętrznej krawędzi jezdni:
1)   droga główna    ruchu przyspieszonego - 25 m,
2)   droga główna   - 20 m,
3)   droga lokalna    - 8 m,
4)   droga dojazdowa - 6 m,
 
6.   Dopuszcza się zmniejszenie odległości wymienionych w pkt. 4 za zgodą właściwego zarządcy drogi.
 
7.   Utrzymuje się istniejący układ komunikacyjny z uwzględnieniem przepisów szczególnych i wyznacza pasy ulic liniami rozgraniczającymi.
 
 
 
 
8.   Wyznacza się nowy układ komunikacyjny i oznacza go w planie liniami rozgraniczającymi.
 
9.   Plan wyznacza teren pod tzw. drogę podskarpową. Granice terenu zostaną ściśle określone na etapie projektu budowlanego i będą wynikać z rozwiązań technicznych, w szczególności dotyczy to węzłów komunikacyjnych.
 
10.   Ustala się zapewnienie miejsc parkingowych w granicach lokalizacji w ilości odpowiadającej zakładanemu programowi użytkowemu przy zastosowaniu minimalnych wskaźników:
1)   Handel i usługi   - 100 miejsc parkingowych / 1000 m2 powierzchni użytkowej,
2)   Sport i rekreacja    -  10 miejsc parkingowych / 100 użytkowników,
3)   Biura  -  30 miejsc parkingowych / 1000 m2 powierzchni użytkowej.
 
11.   Dopuszcza się sytuowanie miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających drogi za zgodą właściwego zarządcy drogi.
 
12.   Dopuszcza się realizację w liniach rozgraniczających drogi niezbędnych urządzeń pomocniczych.
 
13.   W liniach rozgraniczających ulic wzdłuż jezdni i na terenach zieleni izolacyjnej należy realizować sieci infrastruktury technicznej.
 
14.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie elektroenergetyki:
1)  wszystkie działki budowlane i budynki muszą posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające funkcjonowanie obiektu zgodne z jego funkcją i zagospodarowaniem terenu,
2)  ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci średniego napięcia poprzez stacje transformatorowe,
3)  nakazuje się utrzymanie wszystkich istniejących sieci elektroenergetycznych,
4)  dopuszcza się remont i rozbudowę wszystkich sieci elektroenergetycznych,
5)  sieć elektroenergetyczna powinna być realizowana jako podziemna.
 
15.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi wodociągów:
1)  wszystkie działki budowlane i budynki muszą posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające funkcjonowanie obiektu zgodne z jego funkcją i zagospodarowaniem terenu,
2)  zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego zasilanego z ujęć wód głębinowych,
3)  nakazuje się utrzymanie wszystkich istniejących sieci wodociągowych,
4)  dopuszcza się remont i rozbudowę wszystkich sieci wodociągowych,
16.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych:
1)  wszystkie działki budowlane i budynki muszą posiadać przyłącze kanalizacji sanitarnej umożliwiające funkcjonowanie obiektu zgodne z jego funkcją i sposobem zagospodarowania działki,
2)   odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem tłoczno-grawitacyjnym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia sieci kanalizacyjnej poza terenem komunikacji w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości,
3)   nakazuje się utrzymanie wszystkich istniejących sieci kanalizacji sanitarnej,
4)   dopuszcza się remont i rozbudowę wszystkich sieci kanalizacji sanitarnej,
 
17.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1)   nakazuje się utrzymanie wszystkich istniejących sieci kanalizacji deszczowej,
2)   odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic utwardzonych, placów terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, produkcyjnej, składowej i usługowej do istniejącej kanalizacji deszczowej.
 
18.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie gazyfikacji:
1)   wszystkie działki budowlane i budynki powinny posiadać przyłącze gazowe umożliwiające funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego funkcją i sposobem zagospodarowania działki,
2)   nakazuje się utrzymanie wszystkich istniejących sieci gazowych,
3)   dopuszcza się remont i rozbudowę wszystkich sieci gazowych,
 
19.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie energii cieplnej:
1)   wszystkie działki budowlane i budynki powinny być zaopatrzone w energię cieplną z miejskiej ciepłowni umożliwiające funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego funkcją i sposobem zagospodarowania działki,
2)   dopuszcza się zaopatrzenie budynków w energię cieplną z indywidualnych źródeł wykorzystując niskoemisyjne paliwa,
3)   nakazuje się utrzymanie wszystkich istniejących sieci ciepłowniczych,
4)   dopuszcza się remont i rozbudowę wszystkich sieci ciepłowniczych,
 
20.   Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące obsługi w zakresie telekomunikacji:
1)   nakazuje się utrzymanie wszystkich istniejących sieci telekomunikacyjnych,
2)   nakazuje się realizację nowych sieci telekomunikacyjnych liniami kablowymi sytuowanymi w liniach rozgraniczających ulic.
 
 
 
§ 8
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
 
 
1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZO, 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 6ZO, 7ZO, 8ZO, 9ZO, 10ZO, 11ZO, 12ZO, 13ZO, 14ZO ustala się:
  1) przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny zieleni nie urządzonej;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD, KDkx i KDW;
4)   nakazuje się zapewnienie przestrzeni dla swobodnego spływu wód powodziowych i lodów;
5)   zakazuje się lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy;
6)   zakazuje się ogradzania terenu;
7)   umożliwia się dostęp do wód w ramach powszechnego korzystania z wód;
8)   umożliwia się administratorowi cieków prowadzenie robót remontowych i konserwacyjnych w korytach cieków;
9)   dopuszcza się remont sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 
2.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP, 2ZP ustala się:
   1) przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny zieleni urządzonej;
2)  w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających    z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)  dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL, KDD i KDx;
4)  nakazuje się realizację ciągów pieszych i rowerowych wyposażonych w miejsca i obiekty (małej architektury) wypoczynku biernego i czynnego;
5)  nakazuje się urządzenia zieleni wysokiej i niskiej;
6)  nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej min 90 % terenu na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie;
7)  zakazuje się ogradzania terenu;
8)  dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
9)  dopuszcza się w terenie oznaczonym symbolem 1ZP powiększenie do krawędzi skarpy działek terenów zabudowy jednorodzinnej (przylegającej do granicy opracowania), z przeznaczeniem pod ogrody przydomowe:
a)  dopuszcza się ogrodzenie powiększonych działek  z wykorzystaniem materiałów naturalnych (kamień, drewno, cegła, metalu)
10)  dopuszcza się lokalizowanie obiektów usługowych nie przekraczających powierzchni 35m? i wysokości zabudowy do 5 m.
a)  budynki realizowane z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych (drewno, kamień, cegła),
b)  dachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 25o do 45o ,
c)  pokrycie dachówką, blachodachówką lub gontem o stonowanej kolorystyce,
 
3.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, ustala się:
1)  przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny zieleni urządzonej;
2)  w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)  dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
4)  zakazuje się lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej;
5)  zakazuje się ogradzania terenu;
6)  nakazuje się urządzenia zieleni wysokiej i niskiej;
7)  nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej min 90 % terenu na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie;
8)  dopuszcza się przebudowę, rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
9)  dopuszcza się realizację ciągów pieszych i rowerowych wyposażonych w miejsca wypoczynku biernego i czynnego (siedzisk,  huśtawek i innych obiektów małej architektury);
10)  wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.
 
4.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL/UT, 2ZL/UT ustala się:
  1) przeznaczenie podstawowe terenu:
   lasy z usługami turystyki;
2)  w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)  dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL, KDx;
4)   dopuszcza się wprowadzenie funkcji usług turystyki nie przekraczającej 30 % powierzchni terenu (w tym powierzchnia infrastruktury technicznej);
5)   zakazuje się lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej;
6)   zakazuje się ogradzania terenu, za wyjątkiem zorganizowanych obszarów wypoczynku czynnego;
7)   nakazuje się pielęgnację zieleni;
8)   dopuszcza się realizację ciągów pieszych i rowerowych, tras konnych wyposażonych w miejsca wypoczynku biernego i czynnego (ramp desko-rolkowych, siedzisk,  huśtawek i inny obiektów małej architektury);
9)   dopuszcza się realizację pola paintball-owego;
10)   dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
11)   należy zachować 70 % powierzchni biologicznie czynnej na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie;
12)   wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.
 
5.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL ustala się:
  1) przeznaczenie podstawowe terenu:
lasy;
2)  w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)  dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL, KDGKDD;
4)  zakazuje się lokalizowania jakiekolwiek zabudowy;
5)  zakazuje się ogradzania terenu;
6)  nakazuje się pielęgnację zieleni;
7)  należy zachować 100 % powierzchnie biologicznie czynnej na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie;
8)  dopuszcza się remont istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
9)  wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.
 
6.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 5ZI, 6ZI, 7ZI, 8ZI, 9ZI, 10ZI, 11ZI, 12ZI, 13,ZI, 14ZI,15ZI ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny zieleni izolacyjnej;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL, KDD i Kdx;
4)   zakazuje się ogradzania terenu;
5)   nakazuje się urządzenie zieleni wysokiej i niskiej przy zastosowaniu przepisów szczególnych;
6)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznej czynnej min 80 % terenu na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie;
7)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
8)   dopuszcza się realizację ciągów komunikacyjnych w celu obsługi sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
9)   wprowadza się zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy oraz wolnostojących nośników reklamowych.
 
7.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS, 2WS ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)    dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD i Kdx;
4)   nakazuje się urządzenie zbiornika wodnego z przeznaczeniem pod funkcję rekreacyjną i prowadzenia gospodarki wędkarsko ? rybackiej;
5)   nakazuje się realizowanie zbiornika wodnego i usytuowania go w oparciu o warunki techniczne określone w przepisach szczególnych z uwzględnieniem wód powodziowych;
6)   zakazuje się ogradzania terenu;
7)   zbiornik wodny należy wykonać z lustrem wody ponad poziomem występowania wód powodziowych;
8)   powierzchnia lustra wody około 6,5ha;
9)   dopuszcza się realizację przystani dla sportów żeglarskich;
10)   dopuszcza się  lokalizację sieci uzbrojenia terenu.
 
8.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS ustala się:
   1) przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)    dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD, KDx, KDkx i KDW;
4)   nakazuje się utrzymanie istniejących układów cieków wód otwartych;
5)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę  i budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
6)   dopuszcza się realizację mostków i kładek na przekroczeniach cieków wodnych ciągami pieszymi i rowerowymi.
 
9.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny sportu;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD i Kdx;
4)   nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna ze stanem istniejącym;
5)   nakazuje się urządzenie zieleni wysokiej i niskiej w szczególności przy ciągu komunikacyjnym oznaczonym na rysunku planu symbolem KDG;
6)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
7)   dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących;
8)   dopuszcza się realizację ciągów pieszych, rowerowych i dróg wewnętrznych;
9)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na powierzchni minimum 30% terenu;
10)   nakazuje się  utrzymanie powierzchni zabudowy max 70 % terenu;
11)   dopuszcza się lokalizację obiektów usług rekreacji i sportu w nawiązaniu formą architektoniczną do istniejącej zabudowy w obrębie działki lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
12)   wyklucza się:
a)  realizacje garaży, wiat i blaszaków,
b)  realizacje ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
c)  masztów telefonii komórkowej i telekomunikacji.
 
10.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UT, 2UT ustala się:
1)    przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny usług, sportu i rekreacji;
2)    w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)    obowiązują ustalenia § 7 pkt 10 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych,
4)    dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
5)    nakazuje się przebudowę istniejących obiektów kubaturowych i dostosowanie funkcjonalne do wymogów przepisów szczególnych;
6)    nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej min 40 % terenu na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie;
7)    nakazuje się  utrzymanie powierzchni zabudowy max 60 % terenu na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie;
8)    dopuszcza się lokalizowanie nowych obiektów kubaturowych:
 a) budynki do dwóch kondygnacji,   
b) budynki realizowane z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych
    (drewno, kamień, cegła lub szkło),
c)    dachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 25o do 45o.
9)    dopuszcza się przebudowę, rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
10)dopuszcza się realizację przystani do uprawiania sportów kajakowych;
11)dopuszcza się wprowadzenie usług towarzyszących z uciążliwością nie wykraczającą poza granice własnej działki;
12)dopuszcza się realizację ciągów pieszych, rowerowych i dróg wewnętrznych;
13)nakazuje się zachowanie zieleni wysokiej.
 
 
11.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
teren usług komercyjnych z zakresu gastronomi, handlu;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
4)   linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu;
5)   nakazuje się lokalizowania obiektów kubaturowych o parametrach:
a)  budynki do dwóch kondygnacji, 
b)  budynki realizowane z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych wkomponowane w krajobraz ze szczególnym naciskiem na formę i detal architektoniczny, winny odznaczać się wielką estetyką,
c)  dachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 25o do 45o,
d)  wyklucza się rozwiązanie więźby polegające na zastosowaniu różnego stopnia nachylenia połaci głównych,
e)  nakazuje się wykonanie stonowanej kolorystyki elewacji w ciepłych pastelowych kolorach.
6)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej min 40 % terenu;
7)   nakazuje się  utrzymanie powierzchni zabudowy max 60 % terenu;
8)   dopuszcza się budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
9)   dopuszcza się wprowadzenia funkcji towarzyszącej z zakresu sportu i rekreacji;
10)   dopuszcza się wprowadzenie funkcji towarzyszącej z zakresu prowadzenia gospodarki wędkarsko - rybackiej;
11)   dopuszcza się realizację ciągów pieszych, rowerowych i dróg wewnętrznych;
12)   z uwagi na występowanie wód powodziowych w realizacji inwestycji należy zastosować rozwiązania i technologię zapobiegającą ewentualnym zniszczeniom;
13)   z uwagi na występowanie wód gruntowych na wysokości mniejszej niż 1m należy przed realizacją dokonać badań gruntowych;
14)   w granicach 1U obowiązuje zakaz:
a) wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych,
b) garaży, wiat i blaszaków,
 
12.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  2U, 3U, 4U, 5U, ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny usług komercyjnych z zakresu handlu, rzemiosła nieuciążliwego;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   obowiązują ustalenia § 7 pkt 10 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych;
4)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD i KDL;
5)   linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu;
6)   forma architektoniczna nowych budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a)   budynki do trzech kondygnacji max 12m,
b)  budynki realizowane z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych wkomponowane w krajobraz, forma i detal architektoniczny winny odznaczać się wielką estetyką,
c)  dachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 25o do 45o,
d)  wyklucza się rozwiązanie więźby polegające na zastosowaniu różnego stopnia nachylenia połaci głównych,
e)  nie dozwolone jest zastosowanie materiałów wykończeniowych elewacji; plastykowych listew elewacyjnych typu ?siding", blachy falistej i trapezowej.
7)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej min 40 % terenu na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie;
8)   nakazuje się  utrzymanie powierzchni zabudowy max. 60 % terenu na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie;
9)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
10)   dopuszcza się lokalizowanie reklam ściennych i wolnostojących, jednak nie na wysokości większej niż 5m;
11)   dopuszcza się realizację ciągów pieszych, rowerowych i dróg wewnętrznych;
12)   nakazuje się utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji w ciepłych pastelowych kolorach;
13)   nakazuje się ukształtowanie zieleni niskiej i wysokiej;
14)    dopuszcza się realizację podziału terenu wg zasad określonych w  § 6.
 
13.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UA, 2UA ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny usług administracji;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
4)   nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna ze stanem istniejącym;
5)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnej ze stanem istniejącym;
6)   nakazuje się  utrzymanie powierzchni zabudowy zgodnej ze stanem istniejącym;
7)   dopuszcza się wprowadzenia funkcji towarzyszących funkcji podstawowej z zakresu usług handlu, małej gastronomi;
8)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
9)   dopuszcza się przebudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów przy zachowaniu przepisów szczególnych;
10)   nakazuje się utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji w ciepłych pastelowych kolorach.
 
14.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UZ ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
teren usług zdrowia;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
4)   nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna ze stanem istniejącym;
5)   adaptuje się istniejące obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
6)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnej ze stanem istniejącym;
7)   nakazuje się  utrzymanie powierzchni zabudowy zgodnej ze stanem istniejącym;
8)   dopuszcza się adaptację funkcji podstawowej na funkcję usług nieuciążliwych;
9)   dopuszcza się przebudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
10)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
11)   nakazuje się utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji w ciepłych pastelowych kolorach,
 
15.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW ustala się:
1)   przeznaczenie terenu:
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
4)   nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna ze stanem istniejącym;
5)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnej ze stanem istniejącym;
6)   nakazuje się  utrzymanie powierzchni zabudowy zgodnej ze stanem istniejącym;
7)   zakazuje się ogradzania terenu;
8)   dopuszcza się przebudowę ciągów pieszych wewnętrznych;
9)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
10)   dopuszcza się zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
11)   zaleca się utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji w kolorach pastelowych;
12)   zakazuje się lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych i jakiejkolwiek nowej zabudowy;
13)   dopuszcza się dobudowę logii lub balkonów, oraz przeszklenie loggii - wszystkie ww. zmiany mogą być przeprowadzane wg projektu wykonanego dla całego budynku;
14)   przy wymianie stolarki okiennej należy zachować poprzednią formę podziału kwater.
 
16.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW/U ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
4)   nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna ze stanem istniejącym;
5)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnej ze stanem istniejącym;
6)   nakazuje się  utrzymanie powierzchni zabudowy zgodnej ze stanem istniejącym;
7)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
8)   zakazuje się ogradzania terenu;
9)   dopuszcza się przebudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
10)   nakazuje się utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji w kolorach pastelowych;
11)   zakazuje się lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych i jakiejkolwiek nowej zabudowy;
12)   dopuszcza się dobudowę logii lub balkonów, oraz przeszklenie loggii - wszystkie ww. zmiany mogą być przeprowadzane wg projektu wykonanego dla całego budynku,
13)  przy wymianie stolarki okiennej należy zachować poprzednią formę podziału kwater,
 
17.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS, 2KS, 3KS, 4KS ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny urządzeń komunikacji ? place parkingowe;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
4)   dopuszcza się wprowadzenie funkcji towarzyszących funkcji podstawowej z zakresu usług nieuciążliwych;
5)   dopuszcza się remonty i przebudowę istniejących obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
6)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
7)   obowiązuje odwodnienie powierzchni parkingu w sposób nie powodujący wprowadzenia zanieczyszczeń do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.
 
18.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KS, 6KS, 7KS, 8KS, 10KS ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny urządzeń komunikacji ? garaże;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
4)   nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna ze stanem istniejącym lub zgodna z linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu;
5)   nakazuje się  utrzymanie powierzchni zabudowy max 80 % terenu na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie;
6)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej min 20 % terenu na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie;
7)   dopuszcza się wprowadzenie funkcji towarzyszących funkcji podstawowej z zakresu usług nieuciążliwych:
8)   dopuszcza się remont i przebudowę istniejących  obiektów oraz zmianę konstrukcji i pokrycia dachów;
9)   na terenie oznaczonym symbolem 7KS utrzymuje się istniejące usługi lakierniczo-blacharskie-mechaniczne pojazdów z dopuszczeniem stacji paliw;
10)   dopuszcza się lokalizowanie obiektów kubaturowych o funkcji usługowej na terenie 7KS:
a)  budynki do jednej kondygnacji max 6m,
b)  budynki realizowane z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych w komponowane w krajobraz,
c)  dachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 20o do 30o,
d)  elewacje wykonać w stonowanej pastelowej kolorystyce,
11)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej.
 
19.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9KS ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
teren urządzeń komunikacji ? garaże;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
4)   nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna ze stanem istniejącym lub zgodna z linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu;
5)   nakazuje się  utrzymanie powierzchni zabudowy max 60 % terenu;
6)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej min 40 % terenu;
7)   dopuszcza się wprowadzenie funkcji towarzyszącej z zakresu usług nieuciążliwych, w strefie wyznaczonej na rysunku planu;
8)   dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej w strefie wyznaczonej na rysunku planu;
9)   dopuszcza się remont i przebudowę istniejących  obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
10)   nakazuje się lokalizowanie obiektów kubaturowych o parametrach:
a)  budynki garażowe do jednej kondygnacji, budynki usługowe do dwóch kondygnacji,
b)  budynki realizowane z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych,
c)  dachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 20o do 45o,
d)  elewacje wykonać w stonowanej pastelowej kolorystyce.
11)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej.
 
20.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11KS ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
teren urządzeń komunikacji;
2)   przeznaczenie dopuszczalne:
a)  parkingi,
b)  stacja gazowa.
3)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
4)   obowiązują ustalenia § 7 pkt 10 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych;
5)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
6)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej min 30 % terenu;
7)   nakazuje się  utrzymanie powierzchni zabudowy max 70 % terenu;
8)   dopuszcza się modernizację i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
9)   dopuszcza się lokalizowane obiektów towarzyszących stacji gazowej:
a)  wysokość zabudowy do 5m.,
b)  budynki realizowane z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych,
c)  dachy jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia od 15o do 35o ,
d)  pokrycie blachą, dachówką lud materiałem dachówko ? podobnym o kolorystyce zbliżonej do naturalnej dachówki,
e)  elewacje wykonać w stonowanej kolorystyce.
10)   dopuszcza się podział terenu lecz na działki nie mniejsze niż  600m2,  wg ustaleń zawartych w § 6;
11)   zaleca się wprowadzenie zieleni pomiędzy miejscami parkingowymi;
12)   wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.
   
21.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P, 2P ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów;
2)   w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w przepisach § 3, zasad wynikających z kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
3)   obowiązują ustalenia § 7 pkt 10 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych;
4)   dostępność terenu poprzez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL;
5)   nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna ze stanem istniejącym;
6)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
7)   dopuszcza się wprowadzenie funkcji  z zakresu usług komercyjnych;
8)   dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
9)   nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej min 30 % terenu na każdym wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie,
10)   wyklucza się:
a) wznoszenie tymczasowych obiektów budowlanych,
b) garaży, wiat i blaszaków.
 
22.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UK ustala się:
Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-23 11:40:47
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-23 11:40:47

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl