Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
2-10-2023, Poniedziałek, 19:45


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/72/07
Uchwała Nr VII/72/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 marca 2007 roku
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Śródmieście w Stalowej Woli
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola,
Rada Miejska w Stalowej Woli, postanawia co następuje:
 
Rozdział I
Przepisy ogólne
 
§ 1
1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście   w Stalowej Woli .
2.  Plan obejmuje obszar o powierzchni około 80ha położony w Stalowej Woli ograniczony:
1)  od północy ulicą Popiełuszki i ulicą Czarnieckiego,
2)  od wschodu istniejącą skarpą,
3)  od południa ulicą Leśną,
4)  od zachodu terenami kolei.
3.   Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
1.  Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, określone są w postaci:
1) przepisów ogólnych, zawartych w Rozdziale 1 uchwały, odnoszących się do całego obszaru objętego planem oraz do charakterystycznych obszarów obejmujących większą ilość terenów wyznaczonych na rysunku planu,
2) przepisów szczegółowych zawartych w Rozdziale 2 uchwały, odnoszących się do poszczególnych terenów wyznaczonych na rysunku planu,
3) rysunku planu.
2.  Ustalenia określone w ust 1 obowiązują łącznie.
 
 
§ 3
1. Następujące określenia w planie oznaczają:
1)  uchwała ? to niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stalowej Woli, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście;
 
2)  plan ? to tekst planu i rysunek planu;
3)  tekst planu ? to treść niniejszej uchwały;
4)  rysunek planu ? to graficzna cześć planu na mapie w skali 1:1000, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
5)  przepisy szczególne i odrębne ? to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
6)  przeznaczenie podstawowe ? jest to przeznaczenie terenu, które powinno dominować na danym obszarze;
7)  przeznaczenie uzupełniające ? jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
8)  teren ? obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony odpowiednim symbolem;
9)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ? ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;
10)  usługi publiczne ? to usługi służące realizacji celu publicznego w zakresie takim jak: oświata i wychowanie, zdrowie i opieka społeczna, kultura, administracja publiczna, łączność itp.;
11)  usługi komercyjne ? to urządzenia (obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu niż mieszkalne) służące do działalności, której celem jest zaspokojenie stałych potrzeb ludności, w szczególności w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego itp.;
12)  usługi nieuciążliwe ? to usługi spełniające wymogi sanitarne właściwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i zgodnie z przepisami odrębnymi nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
13)  dominanta urbanistyczna ? element służący rozwiązaniu styku przestrzeni otwartej i zamkniętej oraz wyposażenie terenów otwartych mające na celu nadanie jej cech indywidualnych np.: elementy związane z wypoczynkiem i zabawą ? ławki, stoliki, huśtawki itd., oświetlenie terenu, mury oporowe, schody terenowe, rampy, donice, pergole, ogrodzenia, balustrady, kosze na śmieci, elementy plastyczne takie jak rzeźby, fontanny itp. obiekty małej architektury;
14)  strefa techniczna ? tereny przylegające do urządzeń i sieci uzbrojenia terenu, a także rowów melioracyjnych i cieków wodnych, o wielkościach i sposobie zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych, służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania, dostępności do nich w celu bieżącej konserwacji oraz ochronie przed ich ewentualnym uciążliwym oddziaływaniem, lub ochronie wynikającej z przepisów szczególnych.
 
§ 4
1.  W obszarze planu wyznacza się tereny oznaczone symbolami:
1)  MN ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2)  MW ? tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3)  MW/U ? tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;
4)  U(p) ? tereny zabudowy usługowej ? usług publicznych (administracji, oświaty, kultury, zdrowia);
5)  U(c) ? tereny zabudowy usługowej - usług komercyjnych (np.: z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła);
6)  U(p)/U(c) ? tereny zabudowy usługowej ? usług publicznych i komercyjnych;
7)  US ? tereny usług sportu i rekreacji;
8)  ZP ? tereny zieleni urządzonej;
9)  ZO ? tereny ?naturalnej? zieleni nieurządzonej;
10)  ZI ? tereny zieleni izolacyjnej;
11)  KP ? tereny przestrzeni publicznej,
12)  KD(G) ? tereny dróg publicznych ? głównych;
13)  KD(Z) ? tereny dróg publicznych ? zbiorczych;
14)  KD(L) ? tereny dróg publicznych ? lokalnych;
15)  KD(D) ? tereny dróg publicznych ? dojazdowych;
16)  KS ? tereny obsługi komunikacji;
17)  G ? tereny urządzeń zaopatrzenia w gaz;
18)  KX ? ciągi pieszo-rowerowe, stanowiące element systemu podstawowych tras rowerowych miasta.
 
§ 5
1. Określa się następujące, podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego, charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem, wraz ze wskazaniem dla nich podstawowych wymagań:
1) ochronie podlega zabudowa i sieć ulic w obrębie dawnego Osiedla Urzędniczego i Dyrektorskiego;
2) ochronie przed zmianą użytkowania podlegają tereny biologicznie czynne położone w południowej i zachodniej części obszaru objętego planem.
2. W odniesieniu do elementów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) zachowanie podstawowych osi kompozycyjnych wyznaczających strefę śródmiejską wzdłuż ulicy: Narutowicza, Staszica i Popiełuszki, jako ulic handlowych;
2) zachowanie wartości kulturowych oraz substancji zabytkowej;
3) zachowanie charakteru zabudowy;
4) ochronę zieleni stanowiącej elementy kompozycyjne osiedla;
5) ochronę przed zmianą użytkowania zieleni oznaczonej na rysunku planu symbolem ZO.
6) Zakaz:
a)  lokalizacji nowych, wolno stojących, trwale związanych z gruntem, lub stojących na fundamentach postawionych na gruncie urządzeń reklamowych, w odległości mniejszej niż 20m od krawędzi istniejącej drogi krajowej nr 77,
b)  lokalizacji obiektów i urządzeń tymczasowych,
c)  lokalizacji na terenach oznaczonych w planie symbolem ZO jakiejkolwiek zabudowy i urządzeń poza urządzeniami infrastruktury technicznej.
 
§ 6
1. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości:
1) każda nowowydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej;
2) na terenach MW, MW/U każda wydzielona nieruchomość musi posiadać odpowiednią powierzchnię umożliwiającą zrealizowanie pełnego programu towarzyszącego istniejącej lub projektowanej zabudowie w zakresie dojazdów, parkingów, zieleni, placów zabaw itp.;
3) dopuszcza się korygujące podziały działek, niezbędnych do poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich;
4) zakazuje się wydzielania działek po obrysie budynków;
5) wydzielona działka budowlana musi być dostępna do przewodów systemów infrastruktury technicznej jedynie przy pomocy przyłączy;
6) zakazuje się dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
 
§ 7
1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1) kompleksowe rozwiązanie problemów zabudowy, infrastruktury technicznej, w szczególności gospodarki wodno-ściekowej, komunikacji i zieleni;
2) ochronę i kształtowanie istniejącego systemu terenów otwartych, posiadających wysokie wartości krajobrazu, z zasobami przyrodniczymi w postaci zieleni naturalnej;
3) stosowanie do celów grzewczych i innych potrzeb energetycznych w nowej zabudowie, energii elektrycznej, paliw niskoemisyjnych typu: gaz ziemny, brykiety węglowe, drewniane lub niekonwencjonalnych źródeł energii typu: pompy cieplne, ogniwa fotoenergetyczne oraz sukcesywnej przebudowie w tym kierunku zabudowy istniejącej;
4) zachowanie istniejących zespołów zieleni urządzonej i szpalerów drzew wzdłuż ulic i odtwarzanie nasadzeń w miejscach koniecznego ich usunięcia;
5) uwzględnienie w projekcje zagospodarowania działki lub terenu i objęcia ochroną przy lokalizacji inwestycji budowlanej, istniejących drzew i zadrzewień;
6) składowanie odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych i powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie w przystosowanych do tego celu miejscach;
7) odprowadzanie wód opadowych z ciągów komunikacyjnych, placów parkingowych, terenów produkcyjnych, składowych i usługowych do kanalizacji deszczowej w oparciu o przepisy szczególne w tym zakresie.
8) Zakaz:
a)  lokalizacji na całym obszarze objętym planem, inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych, z wyjątkiem istniejącej stacji paliw,
b)  lokalizacji w terenach zabudowy mieszkaniowej inwestycji z zakresu działalności usługowo-produkcyjnej na terenach i działkach wydzielonych oraz w formie lokali użytkowych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, których oddziaływanie na środowisko mogłoby sięgać poza obszar pozostający we władaniu prowadzącego działalność gospodarczą powodując obniżenie, wymaganych na podstawie przepisów odrębnych, poziomów dopuszczalnych w zakresie standardów środowiskowych na terenach działek sąsiednich, a także na terenie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do znajdujących się na nim pomieszczeń mieszkalnych,
c)  lokalizowania tym parkingów powyżej 20 stanowisk, bez wyposażenia   w kanalizację deszczową zakończoną odpowiednimi urządzeniami do podczyszczania ścieków opadowych,
d)  stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków do wód powierzchniowych i gruntu.
2. Wskazuje się poniżej, które z wyznaczonych na rysunku planu terenów przyporządkowuje się poszczególnym rodzajom terenów, zróżnicowanych pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, określonym w przepisach ustawy prawo ochrony środowiska:
1) tereny wyznaczone na rysunku planu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na całym obszarze objętym planem ? dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ? jak dla ?terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej?;
2) tereny zabudowy wielorodzinnej ? dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
3) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami U(p), przeznaczone pod usługi oświaty i wychowania ? jak dla zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;
4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami US, ZP, ZO ? jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem.
3. Ochrona GZWP Nr 425 wymaga respektowania następujących zakazów:
1) zrzutu nieczyszczonych ścieków komunalnych, przemysłowych, deszczowych bezpośrednio do wód lub gruntu;
2) realizacji obiektów budowlanych bez podłączenia do kanalizacji sanitarnej;
3) lokalizacji obiektów usługowo produkcyjnych o potrzebach wodnych przekraczających zasoby dyspozycyjne zbiornika wód podziemnych.
4. Ochrona ujęć wód komunalnych ?Krzyżowe Drogi? i ?Stare Ujęcie? w strefie zewnętrznej ochrony pośredniej obejmuje:
1) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi;
2) zakaz lokalizowania nowych inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska bez stosownych zabezpieczeń;
3) zakaz przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych.
 
§ 8
1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej wprowadza się:
1) ochronę budynków o charakterze zabudowy tradycyjnej :
a)  Dom gościnny Dyrekcji Zakładów Przemysłowych ? ul. Wyszyńskiego 12,
b)  Hotel Urzędniczy ? ul. Wolności 9,
c)  Kasyna Urzędnicze ? ul. Wolności 7,
d)  Osiedle Dyrektorskie
- 12 budynków mieszkalnych murowanych przy ul. Mickiewicza 1-6 i 9-14,
- 7 budynków mieszkalnych murowanych przy ul. Wyszyńskiego 4-6, 10, 11 i 13,
e) Osiedle Urzędnicze
- 8 budynków mieszkalnych murowanych przy ul. Skoczyńskiego 10/12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
- 10 budynków mieszkalnych murowanych przy ul. Wolności 4-6, 8, 10-15,
- 4 budynki mieszkalne murowane przy ul. Narutowicza 1-4,
2) ochronę stanowisk archeologicznych występujących na terenie niniejszego planu, odkryte podczas badań AZP (Archeologiczne Zdjęcia Polski).
2. Wszystkie działania inwestycyjne w obrębie działek, na których znajdują się obiekty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz terenów stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 wymagają postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.
3. W planie wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej ?B?, obejmującą cały obszar planu.
1) Strefa ?B? ? ochrony konserwatorskiej struktur przestrzennych o wartości kulturowej, obowiązują następujące zasady ochrony:
a)  zachowanie historycznych elementów dawnego rozplanowania, szczególnie historycznego przebiegu ulic i linii zabudowy,
b)  w przypadku remontów i modernizacji należy zachować strukturę historycznych budowli, ich wystrój i artykulację architektoniczną,
c)  dostosowanie współczesnych funkcji do wartości historycznych obiektów,
d)  w przypadku uzupełniania lub wymiany zdekapitalizowanej zabudowy ? należy kształtować ja w nawiązaniu do tradycyjnego rozplanowania w obrębie działki,
e)  zachowanie historycznych założeń przestrzennych, ogrodowych.
 
 
 
§ 9
1. Wprowadza się zasady zagospodarowania terenów dróg publicznych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami KD(G), KD(Z), KD(L), KD(D).
2. Poprzez ulice oznaczone na rysunku planu symbolami KD(G), KD(Z) realizuje się powiązania zewnętrzne, międzyobszarowe, natomiast poprzez drogi oznaczone na rysunku planu symbolami KD(L), KD(D) ? powiązania wewnętrzne, zapewniając spójność z układem podstawowym miasta.
3. Dla poszczególnych tras oznaczonych na rysunku planu poniższymi symbolami obowiązują następujące warunki przebudowy, rozbudowy i budowy:
1) KD(G) ? droga główna;
a)  szerokość w liniach rozgraniczających ? zmienna zgodnie z rysunkiem planu,
b)  dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających zgodnie z przepisami szczególnymi,
2) KD(Z) ? drogi zbiorcze;
a)  szerokość w liniach rozgraniczających ? 20 metrów, zmienna zgodnie z rysunkiem planu,
b)  dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających zgodnie z przepisami szczególnymi,
3) KD(L) ? drogi lokalne;
a)  szerokość w liniach rozgraniczających ? 8-15m zgodnie z rysunkiem planu,
b)  dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających zgodnie z przepisami szczególnymi,
c)  dopuszcza się realizację pasów postojowych wzdłuż ulicy zgodnie z przepisami szczególnymi,
4) KD(D) ? drogi dojazdowe;
a)  szerokość w liniach rozgraniczających ? 6-10m zgodnie z rysunkiem planu,
b)  dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających zgodnie z przepisami szczególnymi,
c)  dopuszcza się realizację pasów postojowych wzdłuż ulicy zgodnie z przepisami szczególnymi,
4. W niektórych przypadkach, uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem terenu, dopuszcza się odstępstwa od szerokości, wymienionych w ust. 3.
5. Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów.
1) dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów:
a)  w formie dodatkowych pasów postojowych w obrębie linii rozgraniczających ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(L), KD(D) zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych,
b)  w formie zatok parkingowych w obrębie linii rozgraniczających.
6. Ustala się minimalny wskaźnik w zakresie wymaganej ilości miejsc parkingowych:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ? 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;
2) w terenach usług publicznych ? 20 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej lub 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych;
3) w terenach usług komercyjnych ? 30 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej;
7. W granicach terenów oznaczonych symbolami KD(G), KD(Z), KD(L), KD(D) dopuszcza się możliwość wykorzystania części terenu pod urządzenia uzupełniające podstawowe przeznaczenie:
1) ścieżki rowerowe;
2) zatoki i przystanki autobusowe;
3) zieleń o charakterze izolacyjnym;
4) ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym;
5) obiekty i urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej;
6) obiekty małej architektury;
7) sezonowo ? ogródki kawiarniane.
8. Ciągi komunikacyjne przeznaczone dla ruchu pieszego i rowerowego oznacza się symbolem KX, w liniach rozgraniczających 3,5-5m.
9. Układ komunikacyjny dopełniają istniejące dojazdy do poszczególnych obiektów, nie wydzielone na rysunku planu. Układ ten może być uzupełniony o dojazdy zapewniające prawidłową obsługę terenu. W tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w przepisach dotyczących dróg pożarowych.
10. Nie dopuszcza się możliwości wprowadzania dodatkowych niż zaprojektowane wjazdów, zjazdów i skrzyżowań na ulice KD(G) do momentu zmiany kategorii tej drogi.
 
§ 10
1. Wprowadza się ustalenia w zakresie rozwiązań systemów infrastruktury technicznej i komunalnej:
1) zaopatrzenie w wodę:
a)  zachowuje się dotychczasowy system zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągu komunalnego miasta Stalowa Wola,
b)  realizację sieci wodociągowej dla projektowanego zainwestowania, w oparciu o istniejącą sieć rozdzielczą.
2) odprowadzanie ścieków:
a) zachowuje się miejski system kanalizacji sanitarnej.
3) odprowadzania wód opadowych:
a)  zachowuje się dotychczasowy system odprowadzania wód opadowych,
b)  ustala się konieczność odprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej z terenów utwardzonych przy obiektach usługowych oraz parkingów.
4) system elektroenergetyczny:
a)  zachowuje się istniejący przebieg linii napowietrznych wysokiego napięcia,
b)  zachowuje się istniejący przebieg linii napowietrznych i kablowych średniego oraz niskiego napięcia aż do czasu przebudowy sieci elektroenergetycznej,
c)  dopuszcza się realizację stacji transformatorowych SN/NN w formie budynków wolnostojących.
5) system ciepłowniczy:
a)  zachowuje się zaopatrzenie w ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego,
b)  zachowuje się istniejący sposób ogrzewania obiektów i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w oparciu o lokalne systemy grzewcze, z zastosowaniem wyłącznie paliw niskoemisyjnych.
6) system gazowniczy:
a)  zachowuje się istniejący przebieg gazociągów średniego i niskiego ciśnienia,
b)  zaopatrzenie w gaz istniejących i projektowanych obiektów z sieci średniego ciśnienia zasilanej ze stacji redukcyjno-pomiarowej.
7) systemy teletechniczne:
a)  zachowuje się istniejące sieci i urządzeń teletechniczne,
b)  zaopatrzenie potrzeb w zakresie telekomunikacji ? w oparciu o istniejącą infrastrukturę teletechniczną.
3. Odległości obiektów budowlanych, urządzeń, ogrodzeń oraz sposobów zagospodarowania terenu w strefach technicznych infrastruktury ? według obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych.
4. Dopuszcza się, dla wyznaczonych funkcji terenów, możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie uwzględnionych w rysunku planu oraz prowadzenia sieci poza ciągami dróg o ile jest to niezbędne dla obsługi w/w terenów i spełnia wymogi obowiązujących przepisów szczególnych.
5. Gospodarka odpadami:
a)  ustala się odbiór odpadów komunalnych w systemie zorganizowanym, obowiązującym na obszarze miasta, z segregacją odpadów u źródła ich powstawania,
b)  gromadzenie, segregacja oraz usuwanie odpadów wytworzonych w wyniku działalności produkcyjno-usługowej ? zgodnie z zasadami określonymi według obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych.
 
Rozdział II
 
Przepisy szczegółowe w zakresie przeznaczenia terenów oraz określenia sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy
 
§ 11
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN,
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
3) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(Z), KD(L), KD(D);
4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
5) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
6) zakaz stosowania jaskrawych kolorów tynków oraz okładzin plastikowych;
7) ustala się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej minimum 60%;
8) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
9) obowiązują ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego określone w przepisach § 8 szczególnie w terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN;
10) przy realizacji wolnostojących garaży i budynków gospodarczych obowiązuje:
a)  wysokość do 1 kondygnacji,
b)  pokrycie dachu i wystrój elewacji ? jak w budynku mieszkalnym.
11) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych (betonowych);
12) należy zapewnić miejsca garażowe lub postojowe dla mieszkańców w ilości min.1 na 1 gospodarstwo domowe.
 
 
§ 12
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW,
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
3)dopuszcza się (do 30% powierzchni przeznaczenia podstawowego terenu) wprowadzenia
    przeznaczenia uzupełniającego: nieuciążliwych usług handlu, gastronomii, działalności
   biurowej;
4) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(Z), KD(L), KD(D);
5)  dopuszcza się przebudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
6)  na terenach 1 MW dopuszcza się nadbudowę obiektów;
7)  dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
8)  dopuszcza się przebudowę i budowę dróg i ciągów pieszych wewnętrznych;
9)  zakaz stosowania jaskrawych kolorów tynków oraz okładzin plastikowych;
10)  dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług w formie wydzielonych obiektów;
 a) wysokość do 1 kondygnacji, 
 b) dachy płaskie (stropodachy),
 c) forma architektoniczna nawiązująca do istniejącej zabudowy w obrębie terenu.
11)  ustala się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej minimum 60%;
12)  dopuszcza się ogradzanie terenu materiałami naturalnymi;
13)  w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i
   krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni   
   publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
14)  obowiązują ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego określone w przepisach § 8 szczególnie w terenach oznaczonych symbolami 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 12MW, 13MW;
15)  zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów usługowo ? handlowych;
16)  ustala się realizację zagospodarowania terenu w otoczeniu zabudowy w sposób zapewniający możliwość rekreacji biernej i czynnej dla różnych grup wiekowych mieszkańców;
17)  ustala się urządzanie dominant urbanistycznych w otoczeniu zabudowy;
18)  obowiązują ustalenia § 9 pkt. 6 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych.
 
§ 13
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U,
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
3) ustala się lokalizację usług wzdłuż pierzei ulic tworzących osie kompozycyjne strefy śródmiejskiej zgodnie z rysunkiem planu;
4) dopuszcza się przekształcanie istniejących lokali w parterach budynków na nieuciążliwe funkcje usługowe;
5)  dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług w formie wydzielonych obiektów;
a)  wysokość do 1 kondygnacji, 
 b) dachy płaskie (stropodachy),
 c) forma architektoniczna nawiązująca do istniejącej zabudowy w obrębie terenu.
6) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(Z), KD(L), KD(D);
7) dopuszcza się przebudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
8) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
9) dopuszcza się przebudowę i budowę dróg i ciągów pieszych wewnętrznych;
10) zakaz stosowania jaskrawych kolorów tynków oraz okładzin plastikowych;
11) ustala się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%;
12) dopuszcza się ogradzanie terenu materiałami naturalnymi;
13) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
14) obowiązują ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego określone w przepisach § 8 szczególnie w terenach oznaczonych symbolami 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U;
15) zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów usługowo ? handlowych;
16) ustala się realizację zagospodarowania terenu w otoczeniu zabudowy w sposób zapewniający możliwość rekreacji biernej i czynnej dla różnych grup wiekowych mieszkańców;
17) ustala się urządzanie dominant urbanistycznych w otoczeniu zabudowy;
18) obowiązują ustalenia § 9 pkt. 6 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych.
 
§ 14
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1U(c), 2U(c), 3U(c), 4U(c), 5U(c),
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zabudowy usługowej ? usług komercyjnych (np.: z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła);
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
3) dopuszcza się zmianę przeznaczenia podstawowego lub wprowadzenie przeznaczenia uzupełniającego z zakresu nieuciążliwych usług;
4) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(Z), KD(L), KD(D);
5) dopuszcza się przebudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów oraz rozbudowę budynku na obszarze 5U(c);
6) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
7) ustala się urządzanie zieleni niskiej i wysokiej;
8) zakaz stosowania jaskrawych kolorów tynków oraz okładzin plastikowych;
9) ustala się utrzymanie powierzchni zabudowy zgodnej ze stanem istniejącym;
10) ustala się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnej ze stanem istniejącym;
11) dopuszcza się ogradzanie terenu materiałami naturalnymi;
12) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
13) obowiązują ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego określone w przepisach § 8 szczególnie w terenach oznaczonych symbolami 5U(c);
14) dopuszcza się w terenie oznaczonym symbolem 3U(c) realizację funkcji mieszkaniowych, w poddaszu budynku;
15) ustala się urządzanie dominant urbanistycznych w otoczeniu zabudowy;
16) obowiązują ustalenia § 9 pkt. 6 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych.
 
§ 15
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1U(p), 3U(p), 8U(p),
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zabudowy usługowej ? usług publicznych (administracji);
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
3) dopuszcza się zmianę przeznaczenia podstawowego lub wprowadzenie przeznaczenia uzupełniającego z zakresu usług nieuciążliwych;
4) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(Z), KD(L), KD(D);
5) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
6) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
7) ustala się urządzanie zieleni niskiej i wysokiej;
8)  zakaz stosowania jaskrawych kolorów tynków oraz okładzin plastikowych;
9)  ustala się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnej ze stanem istniejącym,
10)  dopuszcza się ogradzanie terenu materiałami naturalnymi;
11)  w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
12)  obowiązują ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego określone w przepisach § 8 szczególnie w terenach oznaczonych symbolami 3U(p);
13)  ustala się urządzanie dominant urbanistycznych w otoczeniu zabudowy;
14)  obowiązują ustalenia § 9 pkt. 6 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych.
 
§ 16
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 2U(p), 4U(p), 5U(p), 10U(p), 11U(p),
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zabudowy usługowej ? usług publicznych (oświaty i wychowania);
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
3) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(Z), KD(L), KD(D);
4)  dopuszcza się przebudowę ,rozbudowę i nadbudowę obiektów oraz zmiany  konstrukcji    i pokrycia dachów;
5)  dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
6)  dopuszcza się zmianę przeznaczenia podstawowego lub  wprowadzenie przeznaczenia uzupełniającego  z zakresu usług nieuciążliwych;
7)  ustala się urządzanie zieleni niskiej i wysokiej;
8)   zakaz stosowania jaskrawych kolorów tynków oraz okładzin plastikowych;
9)  w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
10)  ustala się urządzanie dominant urbanistycznych w otoczeniu zabudowy;
11)  zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych;
12)  obowiązują ustalenia § 9 pkt. 6 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych.
 
 
§ 17
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 9U(p)
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zabudowy usługowej ? usług publicznych (kultury);
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
3) dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia uzupełniającego przeznaczenie podstawowe z zakresu usług nieuciążliwych;
4) dostępność terenu przez drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem KD(D);
5) dopuszcza się przebudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
6) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
7) zakaz stosowania jaskrawych kolorów tynków oraz okładzin plastikowych;
8) ustala się utrzymanie powierzchni zabudowy zgodnej ze stanem istniejącym;
9) ustala się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnej ze stanem istniejącym;
10) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
11) ustala się urządzanie dominant urbanistycznych w otoczeniu zabudowy;
12) obowiązują ustalenia § 9 pkt. 6 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych.
 
§ 18
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 6U(p), 7U(p),
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zabudowy usługowej ? usług publicznych (zdrowia);
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
3) dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia uzupełniającego przeznaczenie podstawowe z zakresu usług nieuciążliwych;
4) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(G), KD(D);
5) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę obiektów w nawiązaniu do architektury istniejących obiektów;
6) dopuszcza się zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
7) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
8) ustala się urządzanie zieleni niskiej i wysokiej;
9) zakaz stosowania jaskrawych kolorów tynków oraz okładzin plastikowych;
10) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
11) w terenie oznaczonym symbolem 6U(p) obowiązują ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego określone w przepisach § 8;
12) ustala się urządzanie dominant urbanistycznych w otoczeniu zabudowy;
13) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych;
14) obowiązują ustalenia § 9 pkt. 6 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych.
 
§ 19
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1U(p)/U(c), 2U(p)/U(c), 3U(p)/U(c),
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zabudowy usługowej ? usług publicznych i komercyjnych;
 
2)   teren wyznacza się jako lokalne centra usługowo-handlowe;
3)  utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
4)  dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(Z), KD(L);
5)  dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
6)  dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
7)  ustala się urządzanie zieleni niskiej i wysokiej;
8)  zakaz stosowania jaskrawych kolorów tynków oraz okładzin plastikowych;
9)  w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
10)  w terenie oznaczonym symbolem 3U(p)/U(c) obowiązują ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego określone w przepisach § 8;
11)  ustala się urządzanie dominant urbanistycznych w otoczeniu zabudowy;
12)  obowiązują ustalenia § 9 pkt. 6 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych.
 
§ 20
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1US
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren usług sportu i rekreacji ;
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
3) dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia uzupełniającego przeznaczenie podstawowe z zakresu usług nieuciążliwych;
4)  dostępność terenu przez drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem KD(L);
5)  dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
6)  dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
7)  ustala się utrzymanie zieleni wysokiej;
8)  zakaz stosowania jaskrawych kolorów tynków oraz okładzin plastikowych;
9)  w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
10)  zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych;
11)  obowiązują ustalenia § 9 pkt. 6 dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych.
 
§ 21
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1ZP, 2ZP,
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zieleni urządzonej ? miejskiej o charakterze parkowym;
 
2)  dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(Z), KD(L), KD(D);
3)  dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
4)  dopuszcza się w terenie oznaczonym symbolem 1ZP lokalizację obiektów i urządzeń terenowych oraz małej architektury służącej funkcjom sportu, rekreacji, kultury i rozrywki;
5)  dopuszcza się realizację ciągów pieszych i rowerowych;
6)  nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej 90%;
7)  w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
8)  teren komunikacji rowerowej KX (dojazd od ul. Popiełuszki do terenu stacji redukcyjno?pomiarowej gazu) w terenie oznaczonym symbolem 1ZP należy przystosować do ruchu pojazdów kołowych mogących obsługiwać teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1G.
§ 22
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 3ZP, 4ZP, 5ZP
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zieleni urządzonej ? o charakterze skweru;
 
2) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(Z), KD(D);
3) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych;
4) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
5) dopuszcza się budowę obiektów małej architektury i urządzanie pasaży pieszych;
6) w terenie oznaczonym symbolem 3ZP dopuszcza się ogradzanie terenu z wyłączeniem ogrodzeń betonowych i żelbetowych, w pozostałych terenach zakazuje się grodzenia;
7) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych;
8) nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej 90%.
 
§ 23
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1KP
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren przestrzeni publicznej ? o charakterze placu miejskiego;
 
2) dostępność terenu przez drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem KD(L);
3) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów kubaturowych;
4) nie dopuszcza się ogradzania terenu;
5) należy przewidzieć obiekty małej architektury (ławki, siedziska, rzeźby itp.);
6) ustala się utrzymanie powierzchni utwardzonej ? pasaży pieszych do 50%;
7) ustala się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%;
8) powierzchnia utwardzona powinna być zakomponowana z elementami zieleni;
9) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
10) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych.
 
§ 24
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1ZO
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren ?naturalnej? zieleni nieurządzonej;
 
2) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD(G), KD(L);
3) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów kubaturowych oraz zmiany ukształtowania terenu;
4) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
5) dopuszcza się budowę ciągów rowerowych;
6) nie dopuszcza się ogradzania terenu;
7) ustala się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej minimum 95%;
8) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych.
 
§ 25
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1ZI, 2ZI
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren zieleni izolacyjnej;
 
2) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(G), KD(Z);
3) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych;
4) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
5) dopuszcza się urządzanie pasaży pieszych;
6) zakazuje się ogradzania terenu;
7) ustala się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej minimum 90%;
8) ustala się urządzanie zieleni niskiej i wysokiej;
9) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych.
 
§ 26
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1KS, 4KS, 6KS, 7KS, 8KS
1) o podstawowym przeznaczeniu:
tereny obsługi komunikacji -garaże;
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
3) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(D);
4) dopuszcza się przebudowę obiektów;
5)  dopuszcza się zmiany konstrukcji i pokrycia dachów;
6)  dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
7)  w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych.
 
§ 27
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 2KS, 3KS, 9KS
1) o podstawowym przeznaczeniu:
tereny obsługi komunikacji -parkingi;
 
2) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(G), KD(Z), KD(L), KD(D);
3) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
4) w terenie oznaczonym symbolem 2KS i 3KS ustala się utrzymanie powierzchni parkingowej do 50% oraz ustala się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%;
5) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7, zasady wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 5 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych.
 
§ 28
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 5KS
1) o podstawowym przeznaczeniu:
tereny obsługi komunikacji ? stacja paliw;
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
3) dostępność terenu przez sieć dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(G);
4) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej,
5) dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia uzupełniającego przeznaczenie podstawowe z zakresu usług nieuciążliwych;
6) dopuszcza się przebudowę i budowę obiektów;
7) dopuszcza się realizowanie nowych obiektów kubaturowych
a) budynki do jednej kondygnacji max 6m,
b) budynki realizowane z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych wkomponowane w krajobraz,
c) dachy płaskie lub dwu spadowe o kącie nachylenia od 25o do 45o,
8) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określone w przepisach § 7 niniejszej uchwały oraz przepisach szczególnych.
 
§29
1. W planie wyznacza się tereny oznaczone symbolem 1G
1) o podstawowym przeznaczeniu:
teren urządzeń zaopatrzenia w gaz;
 
2) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia przeznaczenia podstawowego terenu;
3) dostępność terenu poprzez teren komunikacji rowerowej KX przystosowany do ruchu kołowego, wydzielony w terenie oznaczonym symbolem 1ZP;
4) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) ustala się zachowanie  istniejących elementów zieleni wysokiej;
6) ustala się utrzymania stonowanej kolorystyki elewacji.
 
 
Rozdział III

Przepisy końcowe i przejściowe

 
§ 30
Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem użytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach tych zakazuje się budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie.
 
§ 31
1.  Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 w/w ustawy:
1)  dla terenów  zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem  MN, MW, MW/U -5%
2)  dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolem U(c), U(p)/U(c), US - 10%
3)  dla pozostałych terenów -  0%
 
§ 32
Uchyla się ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu układu komunikacyjnego miasta Stalowa Wola ? Trasa Podskarpowa ? ulica Leśna, ogłoszonego uchwalonego Uchwałą Nr VI/71/03 Rady Miejskiej  w Stalowej Woli  z dnia 28.03.2003r. , ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego Nr 34 , poz. 669 ,    w granicach objętych niniejszym planem.
 
§ 33
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
 
§ 34
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-23 11:32:56
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-23 11:32:56

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl