Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
28-09-2023, Czwartek, 15:56


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/71/07

Uchwała Nr VII/71/07

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 30 marca 2007 roku
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
?Nad Bełkiem? w Stalowej Woli
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717) oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków agospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola
Rada Miejska w Stalowej Woli postanawia co następuje:
 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 
§ 1
 
1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla ?Nad Bełkiem?, zwany dalej planem, o powierzchni około 53,6 ha położony w Stalowej Woli, ograniczony od zachodu ul. Brandwicką, od północy ulicą i osiedlem Karnaty, od wschodu terenami użytków rolnych, doliną Bełka i osiedlem Dolina oraz od południa drogą biegnącą wzdłuż terenu technikum   i ogrodów działkowych na osiedlu Rozwadów, zgodnie z oznaczeniem granicy na rysunku planu.
2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1)  rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik graficzny Nr 1;
2)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 2.
3.  Zakres obowiązywania rysunku planu:
1)  granica obszaru objętego planem miejscowym;
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)  przeznaczenie poszczególnych terenów określone symbolem literowym i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;
5)  obowiązujące linie zabudowy.
 
§ 2
 
Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1)  przeznaczenie podstawowe ? należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na obszarze w obrębie linii rozgraniczających,
2)  przeznaczenie uzupełniające ? należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu,
3)  teren ? należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczony symbolem literowym bądź cyfrowo ? literowym,
4)  obowiązująca linia zabudowy ? należy przez to rozumieć linię, przy której obowiązkowo należy usytuować lico ściany frontowej budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy z wyłączeniem detali wystroju architektonicznego,
5)  nieprzekraczalna linia zabudowy ? należy przez to rozumieć linię, przy której może być usytuowane lico ściany frontowej budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy z wyłączeniem detali wystroju architektonicznego,
6)  wskaźnik intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć wartość liczbową wyrażoną wzorem I = Po/T gdzie Po ? oznacza sumę wszystkich powierzchni kondygnacji nadziemnych mierzoną po zewnętrznym obrysie budynków, T ? oznacza powierzchnię terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę,
7)  przepisy odrębne ? należy przez rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
 

Rozdział II

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

 
§ 3
 
Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych następującymi symbolami literowymi:
1)  MW ? zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
2)  MN   ? zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3)  MN-U   ? zabudowy mieszkaniowo ? usługowej
4)  U   ? zabudowy usługowej
5)  Up-ZP   ? usług publicznych z  zielenią urządzoną
6)  KD    ? dróg publicznych
7)  KDW    ? dróg wewnętrznych
8)  KXR     ? ścieżek pieszo ? rowerowych
9)  KS    ? parkingu samochodowego
10)  E   ? stacji transformatorowych
11)  ZI ? zieleni izolacyjnej
 
§ 4
 
1.  Obowiązują następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenów:
1)  układ drogowy obszaru opiera się na ponadlokalnym układzie komunikacyjnym realizującym powiązania zewnętrzne, oznaczonym na rysunku planu symbolami:
a)  KDGP ? Trasa podskarpowa, istniejąca droga główna ruchu przyspieszonego,
b)  KDG ? ul. Brandwicka, istniejąca droga główna,
2)  utrzymuje się istniejący ponadlokalny układ komunikacyjny z zachowaniem istniejących skrzyżowań i zjazdów;
3)  ustala się układ komunikacyjny dróg publicznych realizujący obsługę komunikacyjną terenów objętych planem i powiązania z układem komunikacyjnym miasta, oznaczony na rysunku planu symbolami:
a)  1KDZ ? ul. Brandwicka, istniejąca droga zbiorcza,
b)  2KDZ ? ulica zbiorcza z przejazdem wiaduktem nad Trasą podskarpową,
c)  KDL (od 1KDL do 5KDL) ? ulice lokalne
d)  KDD (od 1KDD do 5KDD) ? ulice dojazdowe
4)  ustala się układ uzupełniający dróg wewnętrznych oznaczony na rysunku planu symbolem KDW (od 1KDW do 6KDW);
5)  ustala się system ścieżek pieszo ? rowerowych ? ogólnodostępny ciąg pieszo ? rowerowy oznaczony na rysunku planu symbolem KXR;
6)  dopuszcza się realizację ogólnodostępnych ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych oraz na terenach usług ? U,
Up-ZP i zabudowy wielorodzinnej ? MW;
7)  ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów:
a)  dla istniejących i projektowanych inwestycji w ramach działki lub zespołu działek, na których realizowana jest inwestycja w ilości:
?    dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ? nie mniej niż 1 miejsce postojowe na
1 mieszkanie;
?    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? nie mniej niż 1 miejsce postojowe na
1 budynek mieszkalny oprócz miejsca w garażu;
?    dla zabudowy mieszkaniowo ? usługowej dodatkowo należy zabezpieczyć minimum
3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni ogólnej prowadzonych usług i handlu lecz nie mniej niż jedno;
?    dla zabudowy usługowej ? nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych oraz
2 miejsca na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług;
b)  lokalizacja miejsc postojowych dla samochodów na terenie istniejących i projektowanych inwestycji zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych,
c)  dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów w obrębie linii rozgraniczających ulic klas Z, L i D zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych w formie zatok postojowych oraz dodatkowych pasów postojowych,
8)  na terenie dróg publicznych dopuszcza się możliwość lokalizacji: zatok przystankowych dla autobusów oraz zatok dla postoju taksówek zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych.
2.  Na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się możliwość wydzielania dodatkowych dróg wewnętrznych, innych niż na rysunku planu, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 7 m, zgodności z przepisami odrębnymi oraz   w dostosowaniu do zgodnego z planem zagospodarowania terenu.
3.  Dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę   w formie:
1)  słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3 m i masztów flagowych o wysokości do
8 m,
2)  tablic, neonów i ekranów o powierzchni nie większej niż 8 m2 w obrysie zewnętrznym.
4.    Na wszystkich terenach objętych planem dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenów objętych planem, pod warunkiem że nie ograniczy to możliwości zagospodarowania tych terenów zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu.
 
§ 5
 
Ustalenia dotyczące przebudowy, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej
 
1.  Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
1) głównym źródłem zaopatrzenia w gaz obszaru opracowania będą istniejące stacje redukcyjno ? pomiarowe I stopnia PGO ? Charzewice oraz Stalowa Wola ? Rozwadów ul. Brandwicka i II stopnia Stalowa Wola ? Rozwadów ul. Brandwicka (usytuowana poza terenem opracowania);
2) przyjmuje się ogólną zasadę, że zabudowa MW, Up-ZP, MN-U będzie zaopatrywana w gaz siecią niskociśnieniową, a zabudowa MN i U siecią średnioprężną
a)  dla projektowanej zabudowy wielorodzinnej należy zapewnić dostawę gazu ze stacji redukcyjno pomiarowej II stopnia Stalowa Wola ? Rozwadów ul. Brandwicka;
b)  dla pokrycia potrzeb pozostałej zabudowy należy zapewnić realizację sieci średnioprężnej
? 50 i ? 40 rozbudowującą istniejącą sieć w ul. Branwickiej i ul. Granicznej oraz istniejącą sieć w ul. Polnej i Dolina,
3) wzdłuż gazociągu wysokociśnieniowego o charakterze przesyłowym o średnicy ? 700, stanowiącego źródło zasilania dla wyżej wymienionych stacji, należy utrzymać strefę bezpieczeństwa;
a)  obowiązują następujące minimalne odległości bezpieczne:
?    od obiektów użyteczności publicznej ? 50m,
?    od budynków mieszkalnych ? 25m,
?    od budynków gospodarczych ? 15m,
?    od obiektów zakładów produkcyjnych ? 37,5m,
?    na terenach otwartych dopuszcza się sadzenie pojedynczych drzew w odległości 5 m,
b)  odległości podstawowe od węzła i stacji redukcyjno ? pomiarowej I stopnia Stalowa Wola ? Rozwadów ul. Brandwicka należy zachować zgodnie z przepisami odrębnymi ? dla w/w obiektu wynosi ona 10 m,
4) wzdłuż gazociągów średniego ciśnienia wbudowanych przed 11 grudnia 2001 roku należy utrzymać odległości podstawowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 95.139.686), a wzdłuż gazociągów średniego i niskiego ciśnienia wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych ? strefy kontrolowane;
5) dopuszczalne trasy gazociągów nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu;
6) gaz ziemny dla odbiorców przyłączanych do sieci gazowej wg zasad obowiązującego Prawa Energetycznego wykorzystywany będzie do celów komunalnych, grzewczych oraz technologicznych.
2.  Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury wodociągowej:
1) źródłem zaopatrzenia w wodę pozostają miejskie ujęcia komunalne wód podziemnych, eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Warszawie ,
2) do czasu zwodociągowania całego obszaru osiedla oraz pozyskania wody do celów technologicznych na terenach oznaczonych symbolami MN, MN-U i U dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych,
3) system zaopatrzenia w wodę bazować będzie na projektowanych rurociągach magistralnych
? 300 oraz istniejącej i projektowanej sieci w układzie pierścieniowo ? rozdzielczym ? 110 ? ? 220,
4) dopuszczalne trasy sieci wodociągowej nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
5) przy zaopatrzeniu w wodę obszaru objętego planem należy zapewnić możliwość korzystania  z wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi    w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3.  Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury kanalizacji:
1) cały obszar objęty planem należy wyposażyć w system zbiorowej kanalizacji sanitarnej   z odprowadzeniem ścieków do projektowanego kolektora ? 400/300 usytuowanego w pasie drogowym Trasy podskarpowej, który stanowi przedłużenie istniejącego kolektora
? 400/500/620 przebiegającego przez teren osiedla i doprowadzającego ścieki do miejskiej oczyszczalni (położonej poza obszarem opracowania),
2) w celu utworzenia systemu kanalizacji zbiorowej niezbędna jest budowa grawitacyjnych zbiorczych kanałów sanitarnych, które najkrótszymi odcinkami doprowadzą ścieki do w/w kolektora,
3) istniejący system kanalizacji deszczowej w Trasie podskarpowej ? 1000/1200 będzie stanowił główny odbiornik wód deszczowych z obszaru opracowania,
4) nowe kanały sanitarne ? 200 i ? 250 powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, poza pasem jezdni, z uzasadnionych powodów technicznych bądź ekonomicznych dopuszcza się inny przebieg sieci kanalizacyjnej   z zapewnieniem niezbędnego dojazdu do obiektów kanalizacyjnych,
5) budowa sieci kanalizacyjnej na nowych terenach budowlanych powinna być prowadzona generalnie w układzie grawitacyjnym, w systemie rozdzielczym, (tj. odrębna sieć przewodów sanitarnych i deszczowych),
6) dopuszczalne trasy sieci kanalizacyjnej nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
7) system odwodnienia projektowanych dróg powinien być każdorazowo, indywidualnie opracowany z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury,
8) tereny dróg i parkingów o trwałej nawierzchni i dużym natężeniu ruchu należy wyposażyć w kanalizację deszczową, ścieki opadowe mogą być wyprowadzane do odbiornika po podczyszczeniu i po spełnieniu warunków określonych w przepisach odrębnych,
9) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej zbiorowej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do:
a)  szczelnych zbiorników bezodpływowych; zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych,
b)  indywidualnych oczyszczalni ścieków, pod warunkiem spełnienia wymogów służb ochrony środowiska.
4.  Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) z ogólnomiejskiej sieci grzewczej pobierającej ciepło z EC Stalowa Wola poprzez realizację magistrali ciepłowniczej 2× ? 400/300 w Trasie podskarpowej i sieci rozdzielczej do poszczególnych segmentów zabudowy oznaczonych symbolami MW, Up-ZP, U oraz systemu lokalnych wymiennikowni, których lokalizację dopuszcza się na w/w obszarach,
2) dopuszcza się na obszarze opracowania pokrycie potrzeb cieplnych poprzez indywidualne systemy grzewcze z wykorzystaniem paliw ekologicznych jako czynnika grzewczego dla lokalnych systemów zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową.
5.  Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania odpadów:
1) czasowe gromadzenie odpadów stałych na terenie posesji prywatnych przy zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej w pojemnikach przeznaczonych na ten cel,
2) ustala się odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki, ich segregację  i zagospodarowanie na warunkach określonych przez Urząd Miasta,
3) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności będą wykorzystywane lub unieszkodliwiane na zasadach określonych w obowiązujących przepisach odrębnych.
6.  Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) projektuje się zasilanie osiedla linią kablową 15kV z GPZ II Posanie,
2) do zasilania projektowanego osiedla z wolnego pola rozdzielni 110/15kV GPZ II Posanie wyprowadzić kabel do projektowanej stacji 2E poprzez projektowane stacje dla zabudowy MW, Up-ZP, U do stacji 1E. Stację 1E wpiąć w kabel łączący istniejące stacje E ? 108    i E ? 110 (usytuowane poza terem opracowania),
3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na wszystkich terenach objętych planem,
4) przebiegające przez północny kraniec osiedla linie napowietrzne 15kV z GPZ Posanie w kierunku Turbi i Radomyśla przebudować jako linie kablowe usytuowane w liniach rozgraniczających drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KDZ,
5) do czasu skablowania istniejących linii napowietrznych 15kV PKP i linii 15 kV kierunek ?Turbia? i ?Rozwadów? w celu umożliwienia właściwej eksploatacji i warunków bezpieczeństwa, stosownie do odrębnych przepisów, ustala się strefę ochronną po 7,5 m od osi trasy linii. Możliwe jest zmniejszenie jej do 5 m od osi linii po wykonaniu specjalnych obostrzeń za zgodą właściciela linii (Rejon Energetyczny w Stalowej Woli),
6) w strefach ochronnych linii ustala się zakaz zabudowy budynkami mieszkalnymi      i usługowymi,
7) w celu umożliwienia właściwej eksploatacji oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa stosownie do odrębnych przepisów ustala się następujące warunki lokalizacji projektowanych stacji transformatorowych wolno stojących:
?    odległość od drogi min. 6 m z możliwością dojazdu,
?    strefa ochronna między budynkiem stacji transformatorowej, a zabudową mieszkaniową i użyteczności publicznej winna wynosić min. 10 m, a zabudową garażową lub gospodarczą min. 15 m,
7.  Ustala się następujące zasady w zakresie telekomunikacji:
1) obsługa telekomunikacyjna poprzez budowę kanalizacji teletechnicznej w ciągach projektowanych ulic wg opracowanego projektu zasilania, na warunkach określonych przez dysponenta sieci TP S.A oraz operatorów niezależnych i telefonię komórkową,
2) istniejącą napowietrzną sieć telekomunikacyjną należy zdemontować po wybudowaniu projektowanej kanalizacji,
3) zasady zagospodarowania w obrębie stref technicznych od istniejących i projektowanych linii telekomunikacyjnych zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych.
8.  Sieć infrastruktury technicznej należy prowadzić przez tereny dróg publicznych i wewnętrznych  z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych, przy braku takich możliwości dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez pozostałe tereny wyznaczone na rysunku planu.
 
§ 6
 
1.  Na wszystkich terenach objętych planem należy uwzględnić przebiegi istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie wymaganych przepisami odległości lokalizowanych obiektów i budowli a w przypadku występujących kolizji zachowania warunków realizacji inwestycji określonych przepisami odrębnymi lub przebudowę sieci w dostosowaniu do zgodnego z planem zagospodarowania terenu.
2.  Należy zachować warunki wynikające z położenia terenu osiedla w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 ?Dębica ? Stalowa Wola ? Rzeszów?, poprzez zapewnienie rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej nie powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego  i zapobiegających skażeniu wód podziemnych.
3.  Wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby i ziemi należy realizować zgodnie  z przepisami odrębnymi.
4.  Dla następujących kategorii przeznaczenia terenów ustala się dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku określone w przepisach odrębnych:
1)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MW, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
2)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowo ? usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN i MN-U, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi;
3)  dla terenów usług publicznych z zielenią urządzoną, oznaczonych na rysunku planu symbolem Up-ZP, jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;
4)  dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem U, jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast.
5.  Do czasu realizacji ustaleń planu tereny należy użytkować w sposób dotychczasowy.
 
§ 7
 
Ustala się następujące zasady dotyczące kształtowania działek budowlanych:
1)  obowiązuje zapewnienie dostępu każdej działki przeznaczonej pod zabudowę do drogi publicznej bezpośredniego zjazdami indywidualnymi lub pośredniego poprzez drogę wewnętrzną lub dojazd wewnętrzny z wyjątkiem terenu Up-ZP usług publicznych i zieleni urządzonej, na którym obowiązuje zapewnienie bezpośredniego dostępu każdej działki do dróg publicznych 4KDL, 2KDL lub 3KDL;
2)  obowiązują następujące najmniejsze szerokości frontów nowo wydzielonych działek budowlanych:
a)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ? 30m,
b)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
?    wolno stojącej     ? 18 m
?    bliźniaczej    ? 14 m
?    szeregowej ? 7 m
c)  dla zabudowy mieszkaniowo ? usługowej:
?    wolno stojącej     ? 20 m
?    bliźniaczej    ? 16 m
?    szeregowej ? 10 m
d)  dla zabudowy usługowej ? 12 m,
3)  działki mogą być przeznaczone pod lokalizację zabudowy jeżeli powierzchnia działki wynosi nie mniej niż:
a)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ? 1800 m2,
b)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
wolno stojącej     ? 500 m2
bliźniaczej    ? 400 m2
szeregowej ? 250 m2
c)  dla terenów zabudowy mieszkaniowo ? usługowej:
wolno stojącej     ? 600 m2
bliźniaczej    ? 500 m2
szeregowej ? 400 m2
d)  dla terenów zabudowy usługowej ? 300 m2,
4)  kąt położenia granic nowo wydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego około 90o lub zgodny z istniejącym podziałem geodezyjnym.
 
 
 
 

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe

 
§ 8
 
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
 
1.  Wyznacza się tereny zabudowy wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW
w tym :  1MW o powierzchni ok. 2,17 ha
  2MW o powierzchni ok. 3,32 ha
  3MW o powierzchni ok. 0,62 ha
  4MW o powierzchni ok. 2,37 ha
  5MW o powierzchni ok. 1,92 ha
2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1)  budynków mieszkalnictwa zbiorowego;
2)  funkcji handlowo ? usługowej pod następującymi warunkami:
a)  dopuszczona funkcja handlowo ? usługowa lokalizowana w wolno stojących budynkach usługowych nie może przekroczyć 10% powierzchni poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
b)  dopuszczona funkcja handlowo ? usługowa lokalizowana w budynkach mieszkalnych wolnostojących nie może przekroczyć 10% powierzchni ogólnej budynków,
3)  ogrodów osiedlowych i placów zabaw dla dzieci.
3.  Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko    w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, dla których jest wymagany raport    o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
4.  Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  ustala się obowiązujące linie zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczających drogi oznaczone symbolami 2KDL i 1KDD (tereny zabudowy wielorodzinnej 4MW i 5MW);
2)  ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:
a)  dla terenu 1MW ? 6 m od linii rozgraniczającej drogi 2KDL i 4KDL,
b)  dla terenu 2 MW
?    10 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDZ
?      6 m od linii rozgraniczającej drogę 4KDL
?    15 m od linii rozgraniczającej drogę 4KDW
?      4 m od linii rozgraniczającej ścieżkę pieszo ? rowerową 4KXR
c)  dla terenu 3MW
?    10 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDZ
?      6 m od linii rozgraniczającej drogę 4KDL
?      4 m od linii rozgraniczającej ścieżkę pieszo ? rowerową 4KXR
d)  dla terenu 4MW
?      8 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDD
?      4 m od linii rozgraniczającej ścieżkę pieszo ? rowerową 3KXR
e)  dla terenu 5MW ? 4 m od linii rozgraniczającej ścieżkę pieszo ? rowerową 2KXR,
3)  wskaźnik intensywności zabudowy od 0,5 do 1,0;
4)  udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 30%;
5)  garaże wielostanowiskowe należy realizować pod budynkami mieszkalnymi w przyziemiach  i kondygnacjach podziemnych;
6)  dopuszcza się lokalizację altan rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury;
7)  cechy budynków mieszkalnych:
a)  budynki do ośmiu kondygnacji nadziemnych,
b)  dachy dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25o do 35o, dopuszcza się także dachy płaskie, przy czym budynki w poszczególnych zespołach zabudowy oznaczonych ponumerowanymi symbolami, winny mieć ujednoliconą formę dachu,
c)  kolorystyka elewacji jasna, pastelowa, kolorystyka dachów w barwach naturalnej dachówki ceramicznej,
8)  cechy dopuszczonych budynków usługowych wolno stojących:
a)  budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych,
b)  powierzchnia zabudowy do 600 m2 na jednej działce budowlanej,
c)  dachy dwuspadowe, wielospadowe i płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych odpowiednie od 25o do 35o i od 2o do 15o, dopuszcza się możliwość wykorzystania dachu na taras, przy czym budynki w poszczególnych zespołach zabudowy oznaczonych ponumerowanymi symbolami winny mieć ujednoliconą formę dachu spadową lub płaską,
d)  dopuszcza się kolorystykę elewacji o jasnych, pastelowych barwach wzbogaconych kontrastowymi detalami.
 
§ 9
 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 
1.  Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN
w tym   1MN o powierzchni ok. 3,92 ha
2MM o powierzchni ok. 1,56 ha
3MN o powierzchni ok. 4,80 ha
4MN o powierzchni ok. 1,94 ha
5MN o powierzchni ok. 1,88 ha
6MN o powierzchni ok. 1,08 ha
7MN o powierzchni ok. 1,99 ha
8MN o powierzchni ok. 0,58 ha
z dopuszczeniem budynków wolno stojących, bliźniaczych oraz w zabudowie szeregowej.
2.  Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej, usług i handlu pod następującymi warunkami:
1)  działalność gospodarczą, funkcję usługową i handel należy realizować w kondygnacji parteru budynku mieszkalnego, przy czym:
a)  powierzchnia użytkowa funkcji dopuszczonej nie może przekraczać powierzchni użytkowej funkcji podstawowej tj. mieszkaniowej,
b)  prowadzona funkcja dopuszczona nie powinna wymagać urządzenia więcej niż dwóch miejsc postojowych,
2)  na działkach zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej w budynku wolno stojącym o powierzchni zabudowy do 50m2 lub w połączeniu z budynkiem gospodarczym lub garażowym.
3.  Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, dla których jest wymagany raport  o oddziaływaniu na środowisko.
 
 
 
4.  Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  ustala się obowiązującą linię zabudowy dla budynków mieszkalnych lokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami 7MN i 8MN w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę 1KDW zgodnie z załącznikiem graficznym;
2)  ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy, które dotyczą wszystkich budynków lokalizowanych na działce:
a)  dla terenu oznaczonego symbolem 1MN
?    40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KDKP ? ul. Podskarpowa
?    10 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDZ ? ul. Brandwicka i 5KDL ? ul. Kochana
?      6 m od linii rozgraniczającej drogę 3KDD ? ul. Siedliska
?      5 m od linii rozgraniczającej drogi 5KDW i 6KDW
b)  dla terenu oznaczonego symbolem 2MN
?    40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KDKP ? ul. Podskarpowa
?    10 m od linii rozgraniczającej drogę 5KDL ? ul. Kochana
?    5 m od linii rozgraniczającej drogę 6KDW
c)  dla terenu oznaczonego symbolem 3MN
?    40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KDKP ? ul. Podskarpowa
?    30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KDG ? ul. Brandwicka
?    10 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL i 2KDL
?    5 m od linii rozgraniczającej drogę 3KDW
d)  dla terenu oznaczonego symbolem 4MN
?    30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KDG ? ul. Brandwicka
?      5 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDZ
?      6 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL i 2KDL
e)  dla terenu oznaczonego symbolem 5MN ? 6 m od linii rozgraniczającej drogi 4KDL, 2KDL i 4KDW oraz 10 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 2ZI, przy czym linia ta dotyczy wyłącznie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
f)    dla terenu oznaczonego symbolem 6MN ? 10 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDZ oraz 10 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 2ZI, przy czym linia ta dotyczy wyłącznie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
g)  dla terenu oznaczonego symbolem 7MN
?      6 m od linii rozgraniczającej drogę 4KDL
?    12 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDL
?      5 m od linii rozgraniczającej drogę 1KDL zgodnie z załącznikiem graficznym
?      4 m od linii rozgraniczającej ścieżkę pieszo ? rowerową 3KXR
h)  dla terenu oznaczonego symbolem 8MN
?    10 m od linii rozgraniczającej drogę 2KDZ
?      6 m od linii rozgraniczającej drogę 4KDL
?      5 m od linii rozgraniczającej drogę 1KDW zgodnie z załącznikiem graficznym
3)  wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie więcej niż 50%;
4)  udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 30% powierzchni działki;
5)  dopuszcza się rozbudowę zabudowy oraz sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy lub w zbliżeniu do granicy działki budowlanej z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych;
6)  dopuszcza się lokalizację altan ogrodowych oraz innych obiektów małej architektury;
7)  cechy budynków mieszkalnych:
a)  budynki do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w stromej konstrukcji dachu,
b)  poziom posadowienia parteru do 60 cm n.p.t.,
c)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o symetrycznym spadku połaci z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,
d)  kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 30o do 45o,
e)  układ kalenicy prostopadły do bocznej granicy działki, przy czym na działkach wąskich dopuszcza się układ równoległy do granicy bocznej działki, dopuszcza się także układ kalenic równoległy do granicy bocznej działki w przypadku ujednolicenia zabudowy wzdłuż jednej ulicy (co najmniej trzy budynki obok siebie),
f)    kolorystyka elewacji w kolorach jasnych, pastelowych, pokrycia dachu w kolorze naturalnej ceramiki lub zbliżonych w ciemnej tonacji,
8)  cechy budynków pomocniczych (gospodarcze, garażowe, ewentualnie usługowe):
a)  budynki o jednej kondygnacji nadziemnej o wysokości do 6 m do kalenicy lub szczytu,
b)  dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nawiązującym do dachu na budynku mieszkalnym,
c)  dopuszcza się dachy jednospadowe w przypadku realizacji budynku przy granicy działki lub gdy powierzchnia zabudowy nie przekracza 40 m2,
d)  kolorystyka elewacji i pokrycia jak budynek mieszkalny,
9)  ogrodzenia części frontowej działki należy lokalizować w linii rozgraniczającej drogi  o dopuszczającej wysokości do 1,50 m.
 
§ 10
 
Tereny zabudowy mieszkaniowo ? usługowej
 
1.  Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo ? usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN-U
w tym   1MN-U o powierzchni ok. 1,85 ha
2MN-U o powierzchni ok. 1,68 ha
3MN-U o powierzchni ok. 0,23 ha
4MN-U o powierzchni ok. 0,47 ha
2.  Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się wykorzystanie działek w całości pod zabudowę usługową ( w tym handel) lub pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bez działalności gospodarczej.
3.  Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, dla których jest wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko.
4.  Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  ustala się obowiązującą linię zabudowy dla budynków mieszkalno ? usługowych lokalizowanych na terenie oznaczonym symbolem 2MN-U:
a)  z dojazdem od strony drogi 5KDD w odległości 6 m od linii rozgraniczającej tę drogę,
b)  z dojazdem od strony drogi 2KDW w odległości 5 m od linii rozgraniczającej tę drogę,
2)  ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy, które dotyczą wszystkich budynków:
a)  dla terenu 1MN-U ? 6 m od linii rozgraniczającej drogi 4KDL, 2KDL i 3KDL oraz 2KDD,
b)  dla terenu 2MN-U od linii rozgraniczającej drogi 1KDD ? 4 m tj. 6 m od krawędzi projektowanej jezdni i 2KDL ? 3 m tj. 6 m od krawędzi projektowanej jezdni,
c)  dla tereni 3MN-U ? 6 m od linii rozgraniczającej drogi KDGP i 5KDL,
d)  dla terenu 4MN-U ? 6 m od linii rozgraniczającej drogi KDGP, 1KDZ i 3KDD,
3)  wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie więcej niż 60%;
4)  udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 20% powierzchni działki;
5)  dopuszcza się rozbudowę zabudowy oraz sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy lub w zbliżeniu do granicy działki budowlanej z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych;
6)  dopuszcza się lokalizację altan ogrodowych oraz innych obiektów małej architektury;
7)  funkcję usługową, w tym handel, można zlokalizować w kondygnacji parteru budynku mieszkalnego, w budynku dobudowanym do budynku mieszkalnego lub w budynku wolno stojącym;
8)  cechy budynków mieszkalnych (lub mieszkalno ? usługowych):
a)  budynki do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w stromej konstrukcji dachu,
b)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o symetrycznym spadku połaci z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,
c)  kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 30o do 45o,
d)  układ kalenicy prostopadły do bocznej granicy działki, przy czym na działkach wąskich dopuszcza się układ równoległy do granicy bocznej działki, dopuszcza się także układ kalenic równoległy do granicy bocznej działki w przypadku ujednolicenia zabudowy wzdłuż jednej ulicy (co najmniej trzy budynki obok siebie),
e)  kolorystyka elewacji w kolorach jasnych, pastelowych, pokrycia dachu w kolorze naturalnej ceramiki lub zbliżonych w ciemnej tonacji,
9)  cechy budynków usługowych:
a)  budynek do dwóch kondygnacji nadziemnych,
b)  maksymalna wysokość 10 m,
c)  dachy dwuspadowe, wielospadowe i płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych odpowiednio od 30o do 45o i od 5o do 15o,
d)  dopuszcza się kolorystykę elewacji o nasyconych barwach ale nawiązującą do pozostałych budynków znajdujących się na tej samej działce,
10)  cechy budynków pomocniczych (gospodarczych i garażowych):
a)  budynki o jednej kondygnacji nadziemnej o wysokości do 6 m do kalenicy lub szczytu,
b)  dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nawiązującym do dachu na budynku mieszkalnym,
c)  dopuszcza się dachy jednospadowe w przypadku realizacji budynku przy granicy działki lub gdy powierzchnia zabudowy nie przekracza 40 m2,
d)  kolorystyka elewacji i pokrycia jak budynek mieszkalny,
11)  od strony dróg zabrania się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych.
 
§ 11
 
Tereny zabudowy usługowej
 
1.  Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, w tym handel oznaczone na rysunku planu symbolem U w tym   1U o powierzchni ok. 0,13 ha
2U o powierzchni ok. 0,96 ha
3U o powierzchni ok. 1,52 ha
4U o powierzchni ok. 0,63 ha
przy czym teren oznaczony symbolem 2U w szczególności przeznacza się pod usługi sakralne (kościół i dom parafialny z plebanią).
2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1)  wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiekcie usługowym,
2)  lokalizację obiektów garażowo ? gospodarczych podziemnych lub wbudowanych w budynek usługowy,
3)  realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektury towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym.
3.  Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, dla których jest wymagany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
4.  Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  ustala się obowiązującą linię zabudowy od drogi oznaczonej symbolem KDGP ? Trasa podskarpowa dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 3U i 4U w odległości 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni tj. 10 m od linii rozgraniczającej tą drogę;
2)  ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:
a)  dla terenu 1U od linii rozgraniczającej drogi 2KDL ? 6 m i 3DW ? 4 m,
b)  dla terenu 2U od linii rozgraniczającej drogi 2KDL ? 20 m i 3KDL ? 6 m,
c)  dla terenu 3U ? 6 m od linii rozgraniczającej drogi 2KDL i 1KDD i 4 m od linii rozgraniczającej teren ścieżki pieszo ? rowerowej 1KXR,
d)  dla terenu 4U ? 6 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDD i 4KDD oraz 4 m od linii rozgraniczającej teren ścieżki pieszo ? rowerowej 1KXR,
3)  wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie więcej niż 50%,
4)  udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 20% powierzchni działki,
5)  miejsca postojowe należy zlokalizować na terenie działki przeznaczonej pod daną usługę w ilości określonej w § 4 ust. 1 pkt 7 z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 2U przeznaczonego pod usługi sakralne dla którego miejsca postojowe należy realizować na terenie oznaczonym symbolem KS przeznaczonym pod parking samochodowy,
6)  dopuszczona funkcja mieszkaniowa nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej obiektu usługowego lub zespołu obiektów na danej działce,
7)  cechy budynków usługowych:
a)  budynki o nie więcej niż trzech kondygnacjach nadziemnych,
b)  maksymalna wysokość budynków 12 m z wyjątkiem projektowanego kościoła, którego wieża winna dominować pośród pozostałej zabudowy osiedla,
c)  dachy dwuspadowe, wielospadowe i płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych odpowiednio od 30o do 45o i od 5o do 15o,
d)  dopuszcza się kolorystykę elewacji o nasyconych barwach, kolorystyka dachów ciemna stonowana,
8)  zabrania się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych.
 
§ 12
 
Tereny usług publicznych
 
1.  Wyznacza się teren przeznaczony pod usługi publiczne z zielenią urządzoną o powierzchni
ok. 2,52 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem Up-ZP, w tym:
1)  usługi oświaty, w tym przedszkole;
2)  zdrowia, w tym żłobek;
3)  kultury, w tym klub osiedlowy;
4)  ogród osiedlowy i plac zabaw dla dzieci.
2.  Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
1)  obiektów i urządzeń sportowych o charakterze lokalnym;
2)  obiektów gospodarczo ? garażowych podziemnych lub wbudowanych w budynek usługowy;
3)  ogólnodostępnych ciągów pieszych.
3.  Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, dla których jest wymagany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
4.  Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:
a)  6 m od linii rozgraniczającej drogi 4KDL i 3KDL oraz północno ? zachodniego odcinka drogi 2KDL,
b)  20 m od linii rozgraniczającej zachodni odcinek drogi 2KDL, zgodnie z rysunkiem planu,
2)  wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie więcej niż 30%;
3)  udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 50% z wymaganym udziałem zieleni wysokiej;
4)  cechy budynków usługowych:
a)  budynki o nie więcej niż trzech kondygnacjach nadziemnych,
b)  maksymalna wysokość budynków 12 m,
c)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia połaci dachowych od 25o do 35o.
 
§ 13
 
Tereny komunikacji
 
1.  Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KDGP ? Trasa podskarpowa o powierzchni ok. 3,54 ha:
1)  przeznaczenie podstawowe ? droga publiczna klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego;
2)  przeznaczenie uzupełniające ? realizacja ścieżek rowerowych, chodników, równoległych dróg zbiorczych i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
3)  dopuszcza się:
a)  lokalizację obiektów małej architektury (ławki),
b)  lokalizację małych obiektów kubaturowych (kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki telefoniczne),
c)  zieleń ozdobną i izolacyjną,
4)  warunki urbanistyczne:
a)  szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 40 m,
b)  skrzyżowania z innymi drogami zgodnie z rysunkiem planu,
c)  ustala się obowiązek zapewnienia prawidłowej ochrony przed hałasem istniejącej zabudowy poprzez wprowadzenie w razie potrzeby ekranów akustycznych lub zieleni izolacyjnej wzdłuż pasa drogowego.
2.  Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG ?
ul. Brandwicka o powierzchni ok. 1,35 ha:
1)  przeznaczenie podstawowe ? droga publiczna klasy drogi głównej;
2)  przeznaczenie uzupełniające ? realizacja ścieżek rowerowych, chodników, równoległych dróg zbiorczych i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
3)  dopuszcza się:
a)  lokalizację małych obiektów kubaturowych (kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki telefoniczne),
b)  zieleń ozdobną i izolacyjną,
 
 
4)  warunki urbanistyczne:
a)  szerokość w liniach rozgraniczających ? część pasa drogowego w granicach opracowania planu min. 22 m;
linię rozgraniczającą drogę od strony osiedla Nad Bełkiem ustala się w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi jezdni;
b)  skrzyżowania z innymi drogami zgodnie z rysunkiem planu,
c)  ustala się obowiązek zapewnienia prawidłowej ochrony przed hałasem istniejącej zabudowy poprzez wprowadzenie w razie potrzeby ekranów akustycznych lub zieleni izolacyjnej wzdłuż pasa drogowego.
3.  Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ?
ul. Brandwicka o powierzchni ok. 0,50 ha:
1)  przeznaczenie podstawowe ? droga publiczna klasy drogi zbiorczej;
2)  przeznaczenie uzupełniające ? realizacja chodników, ścieżek rowerowych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;
3)  dopuszcza się:
a)  lokalizację małych obiektów kubaturowych (kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki telefoniczne),
b)  zieleń ozdobną i izolacyjną,
4)  szerokość w liniach rozgraniczających ? część pasa drogowego w granicach opracowania planu min. 17 m;
linię rozgraniczającą drogę od strony osiedla Nad Bełkiem ustala się w odległości nie mniejszej niż 10 m od osi jezdni, w obrębie skrzyżowania z Trasą podskarpową zgodnie z rysunkiem planu.
4.  Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDZ o powierzchni ok. 3,0 ha:
1)  przeznaczenie podstawowe ? droga publiczna klasy drogi zbiorczej;
2)  przeznaczenie uzupełniające ? realizacja chodników, ścieżek rowerowych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;
3)  dopuszcza się:
a)  lokalizację małych obiektów kubaturowych (kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki telefoniczne),
b)  zieleń ozdobną i izolacyjną,
4)  warunki urbanistyczne:
szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 20 m z poszerzeniem w okolicy węzła komunikacyjnego z wiaduktem nad Trasą podskarpową zgodnie z rysunkiem planu.
5.  Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KDL o powierzchni ok. 0,14 ha
2KDL o powierzchni ok. 1,50 ha
4KDL o powierzchni ok. 0,56 ha
5KDL o powierzchni ok. 0,7   ha
1)  przeznaczenie podstawowe ? droga publiczna klasy drogi lokalnej;
2)  przeznaczenie uzupełniające ? realizacja chodników, ścieżek rowerowych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;
3)  dopuszcza się:
a)  lokalizację obiektów małej architektury (ławki),
b)  lokalizację małych obiektów kubaturowych (kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki telefoniczne),
c)  zieleń ozdobną i izolacyjną,
 
4)  warunki urbanistyczne:
a)  szerokość w liniach rozgraniczających ? 12 m, w obrębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu,
b)  szerokość jezdni nie mniejsza niż 5 m.
6.  Ustalenia dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem 3KDL o powierzchni ok. 0,4 ha:
1)  przeznaczenie podstawowe ? droga publiczna klasy drogi lokalnej;
2)  przeznaczenie uzupełniające ? realizacja chodników, ścieżek rowerowych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych,
3)  dopuszcza się:
a)  lokalizację obiektów małej architektury,
b)  lokalizację małych obiektów kubaturowych (kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki telefoniczne),
c)  zieleń ozdobną i izolacyjną,
4)  warunki urbanistyczne:
a)  szerokość w liniach rozgraniczających ? 15 m, w obrębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu,
b)  szerokość jezdni nie mniejsza niż 5 m.
7.  Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KDD o powierzchni ok. 0,37 ha
2KDD o powierzchni ok. 0,25 ha
3KDD o powierzchni ok. 0,13 ha
4KDD o powierzchni ok. 0,08 ha
1)  przeznaczenie podstawowe ? droga publiczna klasy drogi dojazdowej;
2)  przeznaczenie uzupełniające ? realizacja chodników oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;
3)  dopuszcza się zieleń ozdobną;
4)  warunki urbanistyczne:
a)  szerokość w liniach rozgraniczających ? 10 m, w obrębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu,
b)  szerokość jezdni nie mniejsza niż 5 m.
8.  Ustalenia dla terenu komunikacji o powierzchni ok. 0,23 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KDD:
1)  przeznaczenie podstawowe ? droga publiczna klasy drogi dojazdowej;
2)  przeznaczenie uzupełniające ? realizacja chodników oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;
3)  dopuszcza się zieleń ozdobną,
4)  warunki urbanistyczne:
a)  szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 11 m, w obrębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu,
b)  szerokość jezdni nie mniejsza niż 5 m.
9.  Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KDW o powierzchni ok. 0,30 ha
2KDW o powierzchni ok. 0,13 ha
3KDW o powierzchni ok. 0,05 ha
4KDW o powierzchni ok. 0,13 ha
5KDW o powierzchni ok. 0,15 ha
6KDW o powierzchni ok. 0,10 ha
 
 
1)  przeznaczenie podstawowe ? tereny dróg wewnętrznych;
2)  przeznaczenie uzupełniające ? realizacja chodników, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3)  dopuszcza się zieleń ozdobną;
4)  warunki urbanistyczne:
a)  szerokość w liniach rozgraniczających:
?    1KDW ? nie mniej niż   8 m
?    2KDW ? nie mniej niż   8 m
?    3KDW ? nie mniej niż 12 m
?    4KDW ? nie mniej niż 8 m zakończona placykiem nawrotowym o wymiarach 15 m×15 m
?    5KDW ? w części istniejącej utrzymuje się 10 m, w części projektowanej nie mniej niż
7 m
?    6KDW ? nie mniej niż 7 m
b)  szerokość jezdni nie mniejsza niż 5 m.
10.  Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami
1KXR o powierzchni ok. 0,02 ha
2KXR o powierzchni ok. 0,08 ha
3KXR o powierzchni ok. 0,17 ha
4KXR o powierzchni ok. 0,07 ha
1)  przeznaczenie podstawowe ? ścieżka pieszo ? rowerowa;
2)  przeznaczenie uzupełniające ? ławki, obiekty małej architektury, realizacja sieci i urządzeń (np. lampy oświetleniowe) infrastruktury technicznej;
3)  szerokość w liniach rozgraniczających ? nie mniej niż 6 m, w obrębie skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
4)  trasy pieszo ? rowerowe powinny być utwardzone i oświetlone;
5)  nawierzchnię ścieżki pieszo ? rowerowej, ławki, lampy oświetleniowe itp., obiekty małej architektury należy realizować z materiałów o jednakowych wzorach, kolorystyce i kształcie na całej długości trasy.
 
§ 14
 
1.  Wyznacza się teren parkingu o powierzchni 0,34 ha oznaczony na rysunku planu symbolem KS.
2.  Dopuszcza się lokalizację:
1)  jednokondygnacyjnego obiektu obsługi parkingu z sanitariatami o powierzchni zabudowy do
100 m2;
2)  zieleni ozdobnej wysokiej i niskiej;
3)  obiektów małej architektury.
3.  Dostępność komunikacyjna wyłącznie z drogi lokalnej 2KDL.
4.  Nawierzchnia parkingu utwardzona.
5.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych należy wyposażyć w separatory związków ropopochodnych.
 
§ 15
 
1.  Wyznacza się tereny pod lokalizację stacji transformatorowych, oznaczone na rysunku planu symbolem E w tym: 1E o powierzchni ok. 0,16 ha i 2E o powierzchni ok. 0,10 ha.
2.  W granicach terenów oznaczonych symbolem E dopuszcza się lokalizację miejsca postojowego dla samochodu obsługi i konserwacji urządzeń oraz zieleni izolacyjnej ozdobnej.
3.  Zasady zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 16
 
1.  Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI w tym: 1ZI o powierzchni ok. 0,016 ha i 2ZI o powierzchni ok. 0,85 ha.
2.  Dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym symbolem 2ZI wykorzystanie ogrodnicze terenu, w tym tunele foliowe do prowadzenia upraw ogrodniczych.
3.  Nie dopuszcza się lokalizacji budynków oraz zadrzewiania terenu.
 

Rozdział IV

Ustalenia końcowe

 
§ 17
 
1.  Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 w/w ustawy:
1)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW i MN ? 20%
2)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN-U i U ? 20%
3)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami Up-ZP, KD, KDW, KXR, KS, E, ZI ? 0%
 
§ 18
 
Uchyla się w całości ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów II w Stalowej Woli uchwalonego uchwałą Nr X/143/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli   z dnia 29 czerwca 1999 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego Nr 18 z dnia 20.08.1999r.,poz.1032.
 
§ 19
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
 
§ 20
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-23 11:30:19
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-23 11:30:19

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl