Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
3-10-2023, Wtorek, 18:43


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII /70/07

    UCHWAŁA Nr VII / 70 / 07

Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 marca 2007 roku
 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) - Rada Miejska w Stalowej Woli
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.  Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007, zwany dalej ?Programem?.
2.  Program stanowi część Strategii rozwiązywania problemów społecznych uchwalonej odrębną uchwałą.
3.  Za realizację i koordynację Programu odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.
 
I.   Cele Programu
 
§ 2
 
Celami Programu są:
1)  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności poprzez:
a)  grupę psychoedukacyjną prowadzoną w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
b)  grupę terapeutyczną dalszego trzeźwienia po ukończeniu podstawowego programu terapii,
c)  dofinansowanie warsztatów trzeźwościowych,
d)  finansowanie szkoleń terapeutów będących pracownikami lecznictwa odwykowego w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
e)  wsparcie finansowe, w postaci doposażenia Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
2)  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
a)  prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi  napojów alkoholowych,
b)  kierowanie osób nadmiernie pijących na badania wykonywane przez biegłych  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
c)  kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do Poradni Uzależnienia  i Współuzależnienia od Alkoholu, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, a także do sądu celem zastosowania leczenia odwykowego przymusowego,
d)  finansowanie grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla kobiet ? żon alkoholików,
e)  finansowanie grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla kobiet doświadczających przemocy domowej,
f)    dofinansowanie warsztatów dla osób współuzależnionych,
g)  prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, przemoc, niewydolność wychowawcza, świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz środowiskowych i klubów młodzieżowych,
h)  podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci,
i)    zwoływanie zespołów interdyscyplinarnych w celu opracowania i koordynowania realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie,
j)    finansowanie dyżurów prawników, psychologów i pedagoga w Punktach Konsultacyjnych,
k)  prowadzenie bezpłatnego telefonu zaufania dla mieszkańców Stalowej Woli i okolic,
l)    współpraca z działającymi na terenie Gminy Stalowa Wola instytucjami   i placówkami, m.in. z Komendą Powiatową Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy  Społecznej, Starostwem Powiatowym, III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym,  Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszeniem MONAR, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, domami dziecka, Domem Pomocy Społecznej i pedagogami szkolnymi,
m)    kierowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na obozy z programem terapeutyczno-rozwojowym prowadzonym przez psychologów,
n)  opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia  od alkoholu.
3)  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:
a)  kontynuację dotychczasowych i wdrażanie nowych profesjonalnych programów   profilaktycznych w szkołach uczących umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu:
- program profilaktyczny w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu,
- program ?Szkolna Interwencja Profilaktyczna?,
- warsztaty dla młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. ?Odlot-Dokąd??,
- zajęcia popołudniowe w szkołach,
- zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży szkół średnich,
- zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,
- patronat nad programami i konkursami organizowanymi w szkołach promującymi zdrowy styl życia bez alkoholu i innych środków odurzających oraz pomoc przy realizacji kampanii edukacyjnych,
b)  dofinansowanie działań prewencyjnych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji,
c)  program umiejętności wychowawczych dla rodziców pn. ?Szkoła dla Rodziców?,
d)  zakup materiałów edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur, kaset,
e)  kontrola placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem przestrzegania  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
f)    dofinansowanie stowarzyszeń obejmujących pracę z dziećmi i młodzieżą,
g)  szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, grup zawodowych i liderów młodzieżowych w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów związanych z uzależnieniami i przemocą.
4)  Przeprowadzenie lokalnej diagnozy w zakresie problemów alkoholowych.
5)  Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy, w szczególności Klubu Abstynenta, Klubu Trzeźwego Życia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Grup Al-Anon skupiających kobiety ? żony alkoholików.
6)  Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących profilaktyce  i rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez współpracę ze Stowarzyszeniami Opieki nad Dziećmi ?Oratorium?, Domem Dziecka ?Ochronka? im. św. Brata Alberta oraz Domem Dziecka na ul. Podleśnej, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie ?Tarcza?, Stowarzyszeniem Profilaktyki Społecznej ?Pryzmat?, Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej ?Integracja?, Stowarzyszeniem na Rzecz Zdrowia Psychicznego, Stowarzyszeniem ?Monar?, Wydziałem Zamiejscowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, Oddziałami Terapii Uzależnień od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Psychicznie Chorych w Żurawicy i Jarosławiu.
7)  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131   i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
8)  Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), osób fizycznych i prawnych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych polegające w szczególności na współpracy z tymi podmiotami w realizacji zadań publicznych wynikających z Programu oraz służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 
II.    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
§ 3
 
1. Prezydent Miasta powołuje i odwołuje Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwaną dalej ?Komisją?.
2. Komisja realizuje zadania w zakresie Programu, w szczególności:
  1) inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2)  inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493),
3)  podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnej lub niestacjonarnej placówce lecznictwa odwykowego,
4)  zawiadamianie właściwych organów administracji w przypadku powzięcia wiadomości o sprzedaży alkoholu niezgodnie z przepisami,
5)  wydawanie na wniosek Prezydenta Miasta lub z inicjatywy Komisji opinii  w sprawach dotyczących realizacji Programu,
6)  udział w opracowaniu projektu preliminarza wydatków na realizację zadań wynikających z Programu.
 
III. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
§ 4
 
1.  Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie następujących zadań:
1)  udział w rozmowach interwencyjno-motywacyjnych mających na celu skonfrontowanie osoby pijącej z faktami dotyczącymi jego picia, motywowanie do zmiany oraz wstępne zdiagnozowanie pacjentów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
2)  kontrolę placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przez te placówki przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2.  Zadania określone w ust. 1 członkowie Komisji pozostający w zatrudnieniu, wykonują poza swoimi godzinami pracy.
3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi 7 % minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) i ustalane jest przez Przewodniczącego Komisji na podstawie listy sporządzonej w oparciu o protokoły i inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadań.
4.  Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na podane przez członka Komisji konto bankowe, na podstawie zestawienia wykonanych zadań sporządzonego i podpisanego przez Przewodniczącego Komisji, w ciągu 14 dni po przekazaniu do wypłaty tego zestawienia.
 
IV.  Budżet Programu
 
§ 5
 
1.  Zadania niniejszego Programu będą finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z innych środków budżetowych przeznaczonych na ten cel oraz pozyskanych z innych źródeł.
2.  Niewykorzystane środki budżetowe w danym roku budżetowym pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeznaczone będą na realizację zadań Programu na rok następny.
 
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
 
 
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-23 11:22:39
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-23 11:22:39

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl